בונוס ירושלים 24.2.23

0 2 - 6 2 9 9 4 4 4

m y n e t j e r u s a l e m . c o . i l

ראש תחום פיתוח כלכלי ותעסוקה איכותית מכרז לתפקיד ) מזמינה בזאת הצעות לתפקיד ראש תחום כלכלה ותעסוקה איכותית בצוות "תכנית החומש", "החברה" פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: כלהלן: הגדרות התפקיד (כללי): ייעוץ בגיבוש וכתיבת המדיניות לקראת החלטת החומש הבאה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים בתחומי • ) בתחומים הנ"ל • חיזוק העבודה המשותפת ושמירת 3790 הפיתוח הכלכלי והתעסוקה האיכותית וכן ליווי יישום החלטת הממשלה הקיימת ( הקשר המקצועי עם כלל גורמי העניין בתחומים הנ"ל בעיריית ירושלים, משרד הכלכלה, הרשות לפיתוח ירושלים, רשות החדשנות וכד', כולל הקמה וניהול של פורומים משותפים במידת הצורך • קיום פגישות קבועות עם גורמים במזרח ירושלים המושפעים מהחלטת החומש הקיימת והחלטת החומש הבאה כגון בעלי עסקים, סוחרים, בעלי מלונות, דורשי עבודה וכד', כדי לשקף לגורמי המקצוע את האפקטיביות של הפעולות המתבצעות כיום ואת השינויים אותם נדרש לבצע. תנאי סף: • תואר ראשון מוכר בישראל בתחומי חברה / כלכלה / מדיניות ציבורית / ניהול ארגוני • ניסיון מוכח של שנתיים בעבודה עם מערכות וגופים ציבוריים • ניסיון מוכח קודם בעבודה עם החברה הערבית - בעדיפות עם החברה הערבית במזרח ירושלים • שליטה מלאה בשפה העברית• יכולות בכתיבת מדיניות וניסוחה בעברית • יכולת עבודה בצוות • ניסיון מוכח בעבודה בתחום הכלכלה, הפיתוח העסקי והתעסוקה • שליטה .OFFICE במערכת יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה): • שליטה בשפה הערבית • רמת ההיכרות עם מאפיינים רלוואנטיים בחברה הערבית במזרח ירושלים • היקף ואיכות הניסיון בעבודה עם החברה הערבית• היקף ואיכות הניסיון בעבודה עם אנשי המגזר הערבי במזרח ירושלים • ניסיון מוכח בבניית מנגנוני עבודה של שיתוף ציבור והיקפו • היקף הניסיון ואיכותו של המציע בכל הנוגע למפורט בתנאי הסף לעיל. תנאי המכרז: 160 • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ שעות חודשיות • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש • בהתאם לצורך, תיתכן עבודה בתחומי ידע נוספים • ככל שיידרש ייתכן פיצול התפקיד בין מספר יועצים • זמינות לשעות עבודה גמישות • מקום מתן השירותים - ירושלים (בדגש על זמינות וניידות במזרח ירושלים) • תחילת ההעסקה - לאלתר (לאחר קביעת הזוכה במכרז) • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. ) מזמינה בזאת הצעות לתפקיד ראש תחום פיתוח תיירות בצוות "תכנית החומש", כלהלן: "החברה" פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: הגדרת התפקיד: • ייעוץ בגיבוש וכתיבת המדיניות לקראת החלטת החומש הבאה לצמצום פערים חברתיים-כלכליים, ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים בתחום ) בתחום הנ"ל • ניהול השותפות ושמירת הקשר המקצועי עם כלל גורמי העניין 3790 התיירות, וכן ליווי יישום החלטת הממשלה הקיימת ( בתחומים הנ"ל בעיריית ירושלים, משרד התיירות, הרשות לפיתוח ירושלים וכד', כולל בניית פורמים משותפים במידת הצורך • ביצוע חשיבה משותפת אודות גיוון וקידום "חווית התייר" במזרח ירושלים עם גורמי העניין ועם המוטבים המושפעים מהחלטת החומש הקיימת והחלטת החומש הבאה כגון בעלי עסקים, סוחרים, בעלי מלונות, חברות תיירות וכד', כדי לשקף לגורמי המקצוע את האפקטיביות של הפעולות המתבצעות כיום ואת השינויים אותם נדרש לבצע. תנאי סף: • תואר ראשון מוכר בישראל בתחומי חברה / כלכלה / מדיניות ציבורית / תיירות • ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות וגופים ציבוריים • ניסיון בעבודה בתחום פיתוח תיירות • ניסיון בעבודה עם החברה הערבית • שליטה טובה בשפה העברית • יכולות כתיבת מדיניות .OFFICE וניסוחה בעברית • יכולת עבודה בצוות וניהולו • שליטה במערכת יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה): • היקף הניסיון ואיכותו של המציע בנושאים המופיעים בתנאי הסף • שליטה בשפה הערבית • ניסיון קודם בעבודה בתחום התיירות במזרח ירושלים, איכותו והיקפו • רמת ההיכרות עם מאפייני החברה הערבית במזרח ירושלים • ניסיון בבניית מנגנוני עבודה של שיתוף ציבור, איכותו . והיקפו תנאי המכרז: • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, שעות חודשיות • זמינות לשעות עבודה גמישות • מקום מתן השירותים - ירושלים (בדגש על זמינות 80 בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ- תחילת ההעסקה - לאלתר (לאחר קביעת הזוכה במכרז) • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. וניידות במזרח ירושלים) • מנהל/ת משרד מכרז לתפקיד ) מזמינה בזאת הצעות לתפקיד מנהל/ת משרד של צוות "תכנית החומש", כלהלן: "החברה" פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: הגדרת התפקיד: וגיבוש ותכלול החלטת החומש הבאה • סיכום פגישות, כתיבת 3790 • מעקב אחר משימות צוות החומש, האמון על ליווי יישום החלטת הממשלה פרוטוקולים והחלטות בכלל הנושאים הרלוונטיים: חינוך, השכלה גבוהה, תעסוקה ורווחה, קרקעות, תחבורה, בריאות, שיפור השירות לאזרח, שיפור איכות החיים וכו' • ניהול שוטף של משימות אדמיניסטרטיביות, ביצוע מעקב ובקרה תקציבית, הוצאת דו"חות בהתאם לביצוע, תיאום שוטף של סיורים, אירועים, כנסים, פגישות, שולחנות עגולים וכד'. תנאי סף: • יכולת עבודה בצוות OFFICE • ניסיון מוכח בעבודה אדמיניסטרטיבית • יכולות סדר, ארגון ויכולת כתיבה וניסוח בעברית • שליטה במערכת יתרון (משוקלל במסגרת אמות המידה): • היקף הניסיון ואיכותו של המציע, בכל הנוגע לתנאי הסף • ניסיון מוכח בעבודה עם גופים ומשרדים ממשלתיים והיקפו. תנאי המכרז: • הזוכה בתפקיד יפעל כעוסק עצמאי ולא כעובד חברה • העבודה תבוצע אל מול מנהל צוות החומש • היקף השעות החודשי ייקבע ע"י החברה, שעות חודשיות • זמינות לשעות עבודה גמישות • מקום מתן השירותים - ירושלים (בדגש על 160 בהתאם לצרכיה. צפי ההעסקה עומד על כ זמינות וניידות במזרח ירושלים) • תחילת ההעסקה - לאלתר (לאחר קביעת הזוכה במכרז) • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. , באמצעות מייל 14:00 ), בשעה 2.3.23 את ההצעות יש להגיש בעברית בלבד, לא יאוחר מיום ה', ט' אדר, תשפ"ג ( , בצירוף קורות חיים ומסמכים רלוואנטיים, שידגימו את עמידתו של המציע בתנאי הסף האמורים sharona@pami.co.il לעיל, ואת ניסיונו וכישוריו בהתאם לאמות המידה כמפורט לעיל ולדרישות התפקיד. מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי. ראש תחום פיתוח תיירות מכרז לתפקיד

רוצה חשיפה

גדולה יותר? פרסם כאן 02-6299444

/ 8345529 ידיעות י-ם /

15

ידיעות ירושלים ˆ 24.2.2023

Made with FlippingBook - Online catalogs