המפרץ 24.2.23

S משרד עורכי דין ונוטריון שועלי, הרוש ושות' Shualy, Harosh&CO. LawOffice & Notary S עו"ד רימאמזאוי סוסו | עו"ד מוטי הרוש | עו"ד יהודהשועלי "120 חבילת "עד חוק החולה הנוטה למות + צוואה + יפויי כח מתמשך • דיני מקרקעין , דירות קבלן 2 עסקאות מכירה/השכרה מכל סוג, פרטי, נחלות, מפעלים, מגרשים, דירות יד • עבירות פליליות כלכליות וועדותשיחרורים עבירות מיסים, מע"מ, חשבוניות פקטיביות, הגבלים עסקיים, מטבעות וירטואליים ייעוץ משפטי , חיפה, חלונות הסיטי, בנין אורן, 2 שד' פל-ים 04-8748087 פקס 04-8882992 ‘ טל www. shualy-law.co.il | Office@shualy-law.co.il

m y n e t k r a y o t . c o . i l

מועד אחרון לפרסום מודעות: 13:00 יום ד'

לפרסום מודעה בלוח ידיעות המפרץ: 04-8746080 משרד | 054-3337301

עורכי דין וגישור משרד ירדנה אברקי עו"ד, רו"ח ומגשרת, מוסמכת בעריכת ייפוי כוח מתמשך חוזי מכר דירות, טאבו, רשות מקרקעי ישראל, - מקרקעין התחדשות עירונית. הסכמי ממון, שלום בית וגירושין, ירושות - משפחה ועזבונות, אפוטרופסות. דיני עבודה, משפט מסחרי, חוזים התרחבנו ועברנו למשכננו החדש קרית ים, חניה בשפע 15 ברח' ליהמן 050-3794789 נייד: 077-3507052 פקס: 077-3507050 טל: Email: avreky@gmail.com בס"ד טלי טרייבנד מ ש ר ד ע ו ר כ י ד י ן רשלנות רפואית חיפה 33200 ת.ד 3133102 (מגדל המגינים) מיקוד 8 קומה 21 רח' יפו 052-8289307 : נייד | 04-8620553 : פקס | 04-8644606 : טל E-mail: talit.law@bezeqint.net

חוקי תכנון ובניה

1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה בקשה למתן היתר בניה: תכנית שינויים בנין חדש 2018/0087 : מספר תיק בנין 2018/0087/03 : מס' בקשה אלומה גבעת זמר בע"מ שם המבקש: 6 רח' ירדנה ארזי כתובת: . 2060 : מגרש 458 : חלקה 11194 : גוש : הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג .2018008701 תכנית שינויים מהיתר מהות הבקשה: השינויים כוללים: תוספת מרתף לדירה בקומת הקרקע. בתוך קונטור הבניין הקיים, ללא תוספת שטחים. 4 ' שינוי במבנה דירה מס שינויים פנימיים בדירות והמחסנים. מקומות חנייה במכפילים. 2 ביטול . היעדר פתרון חנייה מלא. 1 מהות ההקלה: .459 ,471 ,470 ,497 ,458 ,457 : חלקות 11194 : גוש חלקות גובלות: נוסח הפרסום הוכן ע"י עורך הבקשה ועל אחריותו. • כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של הועדה בכתובת: • http://haifa.complot.co.il/newengine/Pages/request2.aspx • על עורך הבקשה לצרף ספחי דואר רשום בדבר הפרסום עם אישורי מסירה! ספחי ) המאשר מסירה. RR (ולא RA אישור מסירה מופיע כך: עם חותמת + הדואר • כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל hitnagdut.bniya@haifa.muni.il • או במסירה אישית rishuybnia@haifa.muni.il : למידע ובירורים נא לפנות לדוא"ל יוםממועדקבלתהודעהזו.ההתנגדותתובאלדיוןבפניהועדההנ"ל. 15 במשרדיהועדהתוך • בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. אריאל וטרמן מהנדס העיר

טיפול באזרחות רומנית לכל הדורות כולל ¥ ילידי רפובליקה מולדובה ובוקובינה (אוקראינה) בליווי עו"ד עד קבלת הדרכון. רישום מסמכים וטיפול בכל נושא אחר ¥ ברומניה כולל השקעות ונדל"ן. טיפול בכל הקשור בקבלת פנסיה - מרומניה. ¥ תרגומים ואישורים, טיפול בקבלת פיצויים ¥ .189/2000 : מרומניה עבור שואה לפי חוק נוטריון, צוואות, טיפול בבתי משפט ברומניה. ¥ ירושות ¥ דיני נזקין ¥ בישראל: מקרקעין ¥ גירושין ¥ 229 חיפה קומה ב חדר 16 רח' הרצל

לוח קריירה

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 0 5 4 - 3 3 3 7 3 0 1

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בשכונת גבעת טל בקרית אתא ,34 פיקסו הנכס דירת מגורים הממוקמת בשכונת גבעת טל, ברח' .1 5 , הכוללת 8 ותת חלקה 14 חלקה 12759 קריית אתא וידועה כגוש (להלן: "הנכס"). חדרים. ביקור בנכס יהא בתיאום מראש עם משרד כונסי הנכסים. .2 הצעות לרכישת הנכס יש להגיש על גבי טופס הצעה שניתן לקבל .3 להצעה , 14:00 בשעה 30/3/23 במשרד כונסי הנכסים, וזאת עד ליום מגובה ההצעה, לפקודת 10% יש לצרף המחאה בנקאית בשיעור כונסי הנכסים. ההמחאה הבנקאית תחולט היה ומגיש ההצעה, שהצעתו תתקבל, לא יעמוד בה או יסתלק מהצעתו. על המציע לבדוק בעצמו ובאחריותו הבלעדית את הנתונים הפיזיים, .4 התכנוניים והמשפטיים הקשורים בנכס. כונסי הנכסים לא יהיו אחראים על כל פגם או אי התאמה שיתגלו בנכס וכל הצעה שתוגש תהיה רק בהסתמך על בדיקת המציע. הנכס ימכר במצבו הנוכחי .)AS IS ( כונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או .5 כל הצעה שהיא, יהיו רשאים לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם או לקיים התמחרות, הכל לפי שיקול דעתם. כונסי הנכסים רשאים להאריך ו/או לשנות מועדים ואין בהזמנה זו ו/או בהצעות שיתקבלו משום התחייבות ו/או הסכמה למכור את הדירה ובכלל. נוסח ההסכם עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרד עוה"ד לעיון .6 המציע. המכירה כפופה לאישור ביהמ"ש לענייני משפחה בקריות. .7 לפרטים נוספים יש לפנות למשרד כונסי הנכסים. .8 ניר פייטלוביץ, עו"ד אורי נחמני, עו"ד כונס הנכסים כונס הנכסים פייטלוביץ- ברוך, משרד עורכי דין , 1 א', בניין אשל 8 פל ים , 1 א', בניין אשל 8 פל ים , חיפה 3 קומה , חיפה 3 קומה ,04-6963676 : טלפון ,04-8229696 : טלפון 04-69634747 : פקס 04-8228673 : פקס ori@nachmani-law.com faitnir@gmail.com

כאן רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם 0 5 4 - 3 3 3 7 3 0 1 0 4 - 8 7 4 6 0 8 0

23

ידיעות המפרץ ˆ 24.2.2023 / 8345426 המפרץ / + ידיעות חיפה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online