חדרה 24.2.23

שירותים מקצועניים

שרעבי-נאורי-סנדלר משרד עורכי-דין

רשלנות רפואית נזקי גוף תאונות דרכים ביטוח לאומי

09-8822328 ,09-8874646 :' , נתניה, בנין "סוהו" טל 5 רח' מפי שכר טרחה נגבה באחוזים לפי החוק!!! תאונות עבודה תאונות דרכים תביעות סיעוד רשלנות רפואית עו"ד , (איטון) שרון אילון ביטוח לאומי אילון את אילון, חברת עורכי דין משרד עורכי -דין ונוטריון נזקי גוף • מקרקעין • תאונות דרכים ועבודה • ביטוח לאומי • רשלנות רפואית • 42411 (קומה א') נתניה 20 רח' פינסקר 09-8338303 פקס | 054-4858006 נייד | 09-8847444 טל

050-6697711 נייד: | 09-8858358 ,09-8858383 snslaw.co.il | נתניה 20 רח' גיבורי ישראל אדרי יהודה משרדעורכי-דין ונוטריון

מתמחה בנזקי גוף # תאונות דרכים ועבודה # רשלנות רפואית # ביטוח לאומי # תעבורה #

דיני עבודה וביטוח # פיצוי פיטורין # חוזים # ירושות וצוואות # מקרקעין #

42411 ק"ב נתניה 53 רח' הרצל 0 54-4497904 נייד: ,09-8614999 פקס: ,09-8845320 טל':

מקצוענים

ייצור # יבוא הרכבה והחלפה # סוככי אמזונקה

09-7965995 פקס: 052-3584636 יורי: www.amazonka.4ba41.co.il

לוח,כלאערב,י.חדרה 35 מודעה " 8.75

חוק תכנון ובניה

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 1700-703-999

מחוז: חיפה, מרחב 1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - תכנון מקומי:חריש הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת שם התכנית:חריש "תוספת שטחים 307-0987081:' מס /א" גרסת התכנית: 1 תחום התכנית -חריש/ 61- במתחם נמסרתבזההודעה, בהתאםלסעיף 4 תשריט - 7 - הוראות (להלן: "החוק"), 1965 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 89 כי במשרדי הועדה המיוחדת לתו"ב - חריש ובמשרדי הועדה 307-:' המקומיתלתכנון ולבניה מופקדתתכניתמפורטתמס איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בניה 0987081 והרשאות:תכניתשמכוחהניתן להוציאהיתריםאוהרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית השטחים 1 / א שינוי חריש/ 1 / ה שינוי חריש/ 1 שינוי חריש/ הכלוליםבתכניתומקומם: ישוב:חרישרחוב:.דרומיתלאום . קואורדינטה 6 אל קוטוף, צפונית למסר, מזרחית לכביש מנשה-אלונה.גושים Y: 708116 קואורדינטה X: 203764 ,120 , 119 , 118 חלקות במלואן: 9070: וחלקות: מוסדר: גוש . מטרתהתכנית: תכנית זו באה להוסיף זכויות 123,122,121 עיקרי הוראות 118-123 , חלקות 9070 בניה לדירות בגוש . תוספת שטחי בניה בהתאם לתכנית הבינוי 1 התכנית: למבנה מגורים באזור "מגורים ב" בתחום המגרש בגוש באופן 4.73 .קביעתקו בנין אחורי 2 .123 עד 118 חלקות 9070 .קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי 3 ..5.00 מקומי במקום .שינויי יעוד ממגורים א' למגורים ב'. כל מעוניין 4 לתוספת זו. רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים www. פתוחיםלקהל, וכן באתרהאינטרנטשלמנהלהתכנון . כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני iplan.gov.il אחרהרואהאתעצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כלהזכאי לכך לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים 100 על פי סעיף ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 23 בעיתונים, למשרדי הועדההמיוחדתלתו"ב - חריש, התמר . ניתן להגיש התנגדות לוועדה המחוזית 04-6661161 : טלפון גם בדואר אלקטרוני העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 103 בהתאם לסעיף 23 ועדה מיוחדת לתו"ב חריש, התמר (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהלבהתנגדויותלתכניתסמכויותחוקר וסדרי . 1989 עבודתו), תשמ"ט - משה גולדשטיין יו"רהועדההמיוחדתלתכנון ולבניהחריש

מקצוענים

עבודות אלומיניום תיקונים, אחזקה ושירות טירן

תריסים חלונות רשתות זכוכיות פתרון לכל תקלה | התקנת מגבילון לחלון נגד נפילת ילדים

tiran3@013.net.il | טלפקס 09-8659165 | 050-2756115

38

24.2.2023 ˆ ידיעות נתניה, חדרה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker