חולון 10.3.23

מועצה מקומית אזור 2021 תמצית הדוחות הכספיים לשנת )באלפי ש"ח(

הנחהבארנונה? עובד אגףהחינוך יטפל ממלאמקום ראשהעירייה רפאל ברנז ביקשלהסביר את נושא ההנחותבארנונה, וסיפק כתובת דוא"לשל עובד באגף החינוך התורני ‰ העירייה: לעובד ניתנההרשאה לעבוד בשני תחומים עמותת "חוקתי" פנתה לעירייה | בת ים

רו לגורמים הרלוונטיים. "השימוש בסמל העירייה ובנייר מכתבים של עיריית בת ים, מטעה את הציבור לחשוב כי מר ברנז הוא זה שקובע את טבלת ההנחות בעיריית בת ים...", נכתב בפנייה, ובהקשר לעובד העירייה שהמייל שלו פורסם, נכתב: "אין בסמכותו לקבל או לרכז מסמכים אישיים שיש בהם פגיעה בפרטיות...". מעיריית בת ים נמסר בתגובה: "הפניה נבדקה על ידי גזבר העירייה והיועצת המ ־ שפטית, והתברר כי הפרטים אינם נכונים. עובד עירייה יכול לעסוק בשני תחומים במקביל, אם קיבל הרשאה לכך. במקרה הנו ־ כחי העובד קיבל הרשאה לעסוק בנושא כבר , והאישור עדיין בתוקף לצורך 2016 בשנת סיוע לאוכלוסיות מתקשות כמקובל". מקורב לרפאל ברנז מסר בתגובה: "מלבד היותו של ברנז ממלא מקום ראש העיר בה ־ תנדבות, הוא גם מחזיק את תיק הארנונה. הוא רשאי לפרסם הודעות לציבור על הז ־ כות שלהם להגיש בקשות לזכאות בהנחה, ואף אחד לא יעצור אותו מלהנגיש לציבור כל הודעה שיכולה להועיל לציבור. אגב, הפרסום הנ"ל לא עלה אגורה אחת והופץ אך ורק בקבוצות הוואטסאפ, ואפילו את הגרפיקה רפאל ברנז עשה לבד, אף שהיה רשאי לקבל תקציב לכך. נמשיך להיות שליחי ציבור באהבה ואמונה".

חופית כהן־אולאי

דרישה מעיריית בת ים להסיר פר ־ סום שעלול להביא לפגיעה בפר ־ טיותם של תושבים, זאת לאחר שנחשף כי דוא"ל של עובד חינוך בעיריית בת ים מופיע בפנייה לציבור בנושא מימוש זכויות לקבלת הנחה בארנונה. פרסום מטעם ממלא מקום ראש עיריית בת ים, חבר המועצה רפאל ברנז, קורא לצי ־ בור לפנות אליו לסיוע והסבר בעניין הנחות בארנונה, בהתאם לתקנון הנחות בארנונה שפרסם משרד הפנים בחודש שעבר. בה ־ משך ההודעה אף מופיע דוא"ל לשליחת מסמכים ושאלות. אלא שלמרות הכוונות הטובות והרצון לסייע, מדובר בדוא"ל שאינו קשור לאגף הארנונה, אלא שייך לעובד באגף החינוך התורני. המשמעות היא שמסמכים רגישים, כגון תלושי שכר, מסמ ־ כים רפואיים ומידע פרטי, מועברים לעובד שכלל אין לו קשר לאגף הארנונה. לנוכח פרסום המסמך, שלחה עמותת "חו ־ קתי - חרדים למדינה ולשלטון הציבורי", שבראשה עומד הפעיל החברתי עו"ד שמ ־ עון שמואלי, פנייה לראש עיריית בת ים, צביקה ברוט, ולהנהלת העירייה, בדרישה להפסיק את הפרסום ואף לאסוף כל מסמך רגיש שהגיע לאותו עובד עירייה ולהעבי ־

| רפאל ברנז צילום: קובי קואנקס

למרות הכוונות הטובות והרצון לסייע, מדובר בדוא"ל

שאינו קשור לאגף

הארנונה, אלא שייך לעובד באגף

החינוך התורני

הקרב על החניה | חולון

מי מחלקהתראות ברחובמפרץשלמה? תושביםשחנו ברחוב הופתעו לגלותעל רכביהםמסמך שמורה להם לא לחנות יותר במקום, שכן הואמיועד רק לדיירי האיזור ‰ בעירייה לאמכירים כזהמסמך

בלבד. עוד נטען בפתק, שכותרתו 198 "אזהרה לפני דוח", שהרכב שעליו הודבק הפתק צולם על ידי הפיקוח העירוני ואם בעלי הרכב יחנו במקום שנית, יירשם לו דוח. הפתק אף נחתם בשם הפיקוח העירוני, כולל חותמת רשמית וחתימה ידנית ששיוו לו מראה אמין. למרות זאת, דיירים ברחוב ידעו לספר שכאשר פנו לעיריית חולון, נמסר להם כי אין לשלט כל קשר לעירייה. "זה נראה מוזר", אומר דייר ברחוב. "זו רחבה פתוחה, ולא שייכת לבניינים האלה בכלל. שאלתי פקח שעבר כאן והוא לא ידע על מה אני מדבר".

חופית כהן־אולאי

תושבים מרחוב מפרץ שלמה בחו ־ לון גילו לאחרונה על רכביהם פת ־ קים שנראים כמו מסמך של העי ־ רייה, המתריעים בפניהם כי החניה במקום מותרת רק לדיירי כמה בניינים ברחוב. רחוב מפרץ שלמה סובל ממצוקת חניה קבועה ‑ בעיה שהחמירה בגלל העבודות על הרכבת הקלה. לנוכח המצוקה, מגביר הפי ־ קוח העירוני את הפעילות באזורים עמוסים, ולאחרונה הופתעו חונים ברחוב לגלות את הפתקים החריגים על רכביהם. הפתקים, שנ ־

לפני מספר שנים התרחש אירוע דומה ברחוב, כאשר מסמך נגד כתובות גרפיטי, מטעם המשטרה כביכול, פוזר על שמשות כלי רכב, וגם אז דובר במסמך מזויף. בעיריית חולון אישרו את הפרטים ואף נמסר כי הנו ־ שא נמצא בבירור המשטרה. כולל חותמת רשמית. הפתק שהוצמד למכוניות

תלו ברחבת חניה הנמצאת ברחוב, הורו על כך שהש ־ טח מיועד לחניית כלי רכב של דיירי 8 ‑ 2 מפרץ שלמה ושדרות ירושלים

14

10.3.2023 ˆ ידיעות חולון, בת ים

Made with FlippingBook - Online catalogs