חולון 10.3.23

0 5 4 - 3 3 3 7 6 0 4

י. רחובות 17 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 1.5 "

ידיעות רחובות 26 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 2.5 "

למכירה מפרטי בית פרטי פינתי בשכונת פרס נובל בראשל"צ

חוק תכנון ובניה

להשכרה חדר במשרד עו"ד ותיק אפשרות לשיתוף

הועדההמקומיתלתכנון ולבניה– זמורה הרינומודיעיםבזאתכיהוגשהלוועדההמרחביתלתכנוןולבניהזמורהבקשהלמתן 1965 לחוקהתכנוןוהבניה 149 הודעהלפיסעיף מרתף הכולל מרחב + יח"ד מבוקש: בניית יחידת דיור אחת חצי מדו משפחתי, דו קומתי 4 היתר בניה: על חלקה בה ניתן לבנות שם 40002466 מספר תיק בנין: 20230150/1 מוגן דירתי, פרגולות, משטחי חניה, בריכת שחיה לא מקורה ופיתוח. מס' בקשה: הבקשה 1 א 45 מגרש: 45,46 חלקות: 3916 גוש: , מזכרת בתיה 15 המבקש: ענבל קרבנר, בן קרבנר כתובת: הרב מוהליבר מ"ר שטחים עיקריים מקומת עליית גג שאינה נבנית 30 . מבוקשת הקלה להעברת 1 כוללת את ההקלות/שימוש חורג: לקומות שמתחת. נימוק ההקלה: המבקשים מעוניינים לנצל את זכויות הבניה לשטחים עיקריים בשתי קומות וללא מ' המותרים. נימוק ההקלה: 3.0 מ' במקום 2.70 כך שיהיה 10% . מבוקשת הקלה להקטנת קו בניין צידי ב 2 עליית גג. המבקשים מעוניינים להקטין קו בניין צדדי כדי לממש שני חדרי שינה בקומת קרקע עבור אנשים מבוגרים ו/או מוגבלים העיצוב האדריכלי 6.1 . מבוקשת הקלה לבניה שלא בהינף אחד בניגוד לתנאי לסעיף ד' בפרק 3 ועל כן נדרשת ההקלה. בתכנית החלה על המקרקעין. נימוק ההקלה: הואיל ובתכנית לא הוגדר כי סטייה מסעיף זה תהווה סטייה ניכרת, ומאחר והסעיף נרשם בתכנית ללא הבנה עמוקה של בעלי הקרקע לתלות הדדית שלהם, ולאור העובדה כי יחידת מגורים זו והיחידה הסמוכה אליה בקיר משותף, יבנו בסמיכות מבחינת לוחות זמנים ולאור העובדה כי אישור הבניה שלא ), בעלת עוצמת פגיעה נמוכה מאוד ואינה חריגה בתחום 46 יח"ד נוספות במגרש 2 בהינף אחד עם שאר היחידות בחלקה ( 3.0 מ' מגבול מגרש במקום 1 . הקלה להקמת בריכת שחיה וחדר מכונות מעבר לקו בניין צדדי כך שתהיה במרחק 4 הבניה. מ' המותרים. נימוק ההקלה: שיפור תכנון. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של הועדה בכתובת: (חלונית רישוי בניה וחיפוש בקשה עפ"י מס' בקשה או מס' תיק בנין). או בועדה, מרכז http://www.zmora.org.il . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי 13:00-15:00 ' ביל"ו צומת עקרון, בשעות קבלת קהל בימים: יום ד , או במסירה 08-9353332 : או פקס mazkirut@zmora.org.il : להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב 15 אישית במשרדי הועדה המרחבית תוך ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, חתימה, אלון יוניאן יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. הועדההמקומיתלתכנון ולבניה נס-ציונה ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקשה 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 149 הודעה לפי סעיף החלקה 20230283-1 מספר בקשה: 2155 מספר תיק בנין: , נס-ציונה. 58 רחוב העצמאות כתובת: 219 חלקה: 3641 גוש: ב הריסת מבנים קיימים ובניית בת אחד מדו משפחתי בצד המזרחי מהות הבקשה: 1/1 , על פי תכנית נס/ 2 ביעוד אזור מגורים א' צירוף 1/1 . הקלה מהוראות תכנית נס/ 1 מבוקשות ההקלות הבאות: קומות, גדרות ופיתוח שטח. 2 של המגרש, כולל מרתף, . הקטנת קו בנין אחורי של המגרש 2 משטח כל קומה לשטח העיקרי של הבניין. 30% מרפסות פתוחות (מקורות) בשטח של עד . הקלה להעברת אחוזי בניה מקומה ראשונה לקומת קרקע 3 מטר. 6.00 מטר במקום 2.40 להקמת פרגולה כך שיהיה 60% ב- מטר על פי התכנית החלה בצד 0.80 מטר במקום 1.20- . הקלה להגדלת מפתחי חלונות במרתף ל 4 . 25% במקום 31% כך שיהיה מטר על פי התכנית החלה בצד המזרחי 0.80 מטר במקום 2.66- . הקלה להגדלת מפתחי חלונות במרתף ל 5 הצפוני של המגרש. מטר על פי התכנית החלה בצד המזרחי של 0.80 מטר במקום 2.66- . הקלה להגדלת מפתחי חלונות במרתף ל 5 של המגרש. . הוספת 7 מטר ליחידה מזרחית בצד המזרחי של המגרש. 1.50 מטר במקום 3.10 . הקלה להעמקת חצרות אנגליות עד 6 המגרש. . התכנית אושרה/ 6% מטר מרובע (לא יותר מ- 18.09 והמהווים 1/1 שטחים עיקריים לשטח הבניה המותר על פי תכנית נס/ 6% צירוף מרפסות פתוחות (מקורות) בשטח 1/1 . הקלה מהוראת תכנית נס 8 .) 1989 באוגוסט 1 הופקדה לפני כ"ט בתמוז תשמ"ט/ משטח כל קומה לשטח העיקרי של הבניין. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל באתר הועדה המקומית לתכנון 30% של עד . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה רשאי לשלוח למזכירת 149 ולבניה נס ציונה, אתר הועדה המקומית - עמוד פרסומים לפי סעיף יום מיום פרסום הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני 15 התנגדו מנומקת, תוך yafa@ness-ziona.muni.il הועדה במייל הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה. מכתב ההתנגדות יתקבל בצרוף של: כתובת, מס' טלפון ומס' תעודת זהות בכתב קריא מר שמואל בוקסר ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נ"צ וחתום. בכותרת מכתב ההתנגדות תצוין מס' הבקשה. י. רחובות 23 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 3 "

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הועדה המקומית לתכנון ולבניה - גזר הודעה לפי סעיף מהות הבקשה 109005000 מספר תיק בנין: 20230043 המקומית לתכנון ולבניה גזר בקשה למתן היתר בניה: מס' בקשה: 2 + פרגולות + ממ"ממשותף + שינוייםבמבנהובגג + אשרורוהסבתמבנהלמגוריבןממשיך + הסבתמבנהקייםבהיתרלפל"חמשרדים הריסתפיתוחחורגמגבולמגרששםהמבקש:דוריתהיינוביץאפריםהיינוביץכתובת:רמות + משטחחניהלמגורים + משטחיחניהלפל"ח . הקלהלסוגהגג לבנהפל"חמשרדים: גגמשופעבמקוםגגשטוח. 1 הבקשהכוללתאתההקלותהבאות: 69 חלקה: 5790 גוש: 50 מאיר, . הקלהבקו בנייןאחורי (דרומי) בקירללא 3 מ' המותרים. 3.4 מ' במקום 4.52 . הקלהבגובההגגהמותרלמבנהפל"חלמטרתמשרדים: 2 מ'המותרים. 4 מ'במקום 2.70:30% .הקלהבקובנייןצדדי(מזרחי)בקירללאפתחיםעד 4 מ'המותרים. 4 מ'במקום 2.70:30% פתחיםעד מ' המותרים. כלבעלקרקעאו בניין או מחזיקבהם, הרואה 4 מ' במקום 3.60:10% . הקלהבקו בניין צידי (מזרחי) לקירעםפתחיםעד 5 ימים מיום פרסום זה לוועדה המקומית "גזר" 15 עצמו נפגע כתוצאה מאישור הבקשה הנ"ל, יוכל להגיש את התנגדותו המנומקת תוך (באמצעותמכתב או בדואר אלקטרוני), בציון כתובתמדוייקת. אתתוכן הבקשהאפשר לראות באתר האינטרנטשל הוועדההמקומית לתכנון ובנייה גזר, או במשרדי הוועדה בבית חשמונאי, בתיאום מראש. בברכה, רותם ידלין יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר לחוק התכנון והבניה בקשה למתן 149 עיריית רחובות מינהל ההנדסה מרחב תכנון מקומי רחובות הודעה לפי סעיף 3-4 יעוד: מגורים 344 חלקה: 3700 גוש: ,1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 150-146 הקלה בהתאם לסעיפים . הקלה 1 כדלקמן: ההקלה המוצעת: 20230050 בקשה מס': 101850000 , רחובות תיק בנין: 8 קומות. כתובת: הנוטר מהוראות הבינוי של התב"ע כך שתתאפשר בניה בשונה מהבינוי ובהתאם לבניה הקיימת לשכן בקומה א' בעמודה. (מעל קניון רחובות) 2 כל המעוניין יוכל לעיין בתוכנית הבניין, ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית רחוב בילו ניתן להגיש התנגדות 08:30-12:00 – ' יום ה 16:00-18:30 –' יום ג 08:30-12:00 –' , בימי קבלת קהל: יום א 5 קומה לתוכנית, תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו בעיתון. רחמים מלול יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות י. רחובות. 18 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות רחובות. 1 " י. רחובות 20 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 1.5 " הרינו מודיעיםבזאתכי הוגשה לועדההמקומית לתכנון 1965 לחוקהתכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדההמקומית לתכנון ולבניה-גדרה מבוקשתבריכתשחייהוחדרמכונותלשימושפרטי.מס' בקשה: 20090053' ולבניהגדרהבקשהלמתןהיתרבניה:לביתמגוריםקייםבהיתרמס הבקשה א 72 מגרש: 102 חלקה: 5024 גוש: 2 שםהמבקש: רן בטאט כתובת: גדרה, המר זבולון מספר 20009268 מספר תיק בנין: 20230210 מ' נימוק:תב"ע 0 מ'המותריםל- 3.00- .הקטנתקובנייןצידיצפון-מזרחי לבריכהוחדרמכונות מ 1 כוללתאתההקלות/שימושחורגמתוכנית: מ' נימוק: תב"ע 1.18- מ' המותרים ל 5.00- . הקטנתקו בניין אחורי דרום-מזרחי לבריכה מ 2 מיושנתשאינה תואמתמדיניותתכנון עכשווית מ' נימוק: תב"ע מיושנת 1.00 - מ' המותרים ל 4.00 - . הקטנת המרחק בין המבנה לבריכה מ 3 מיושנת שאינה תואמת מדיניות תכנון עכשווית מ"ר נימוק: תב"ע מיושנת שאינה תואמת 291.00 - מ"ר ל 750.00 - . הקלה בגודל מגרש לבריכה מ 4 שאינה תואמת מדיניות תכנון עכשווית amit.reich@gedera. : כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת מדיניות תכנון עכשווית. יוםממועדקבלתהודעהזו. 14 , או במסירהאישיתבמשרדיהועדהתוך 08-8597914 : פקס vaada@gedera.muni.il או במיילהוועדה muni.il ההתנגדותתובאלדיון בפניהועדההנ"ל. בכתבההתנגדותישלרשום: נימוקיההתנגדות,מס'תיקהבנייןהבקשהוהיישוב,שםמגישההתנגדות, יואל גמליאל יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה מספר ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. י. רחובות 9 מודעה י יעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 2" הועדההמקומיתלתכנון ולבניה-גדרה הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה גדרה בקשה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף חניות לאישרור: הגדלת מרתף, 2 הכולל ק.ק, ק.א' מרתף ו 20110078 למתן היתר בניה: בבית מגורים הקיים בהיתר מס' שם המבקש: דורון מאירוביץ 20008934 מספר תיק בנין: 20230233 הגדלת קומה א', שינויים בפיתוח ופיצול יח"ד מס' בקשה: הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג מתוכנית: 1159 מגרש: 269 חלקה: 3875 גוש: 1 כתובת: גדרה, קרסנר אליעזר מספר מ"ר שאושר 2.33 . שחרור 2 מ' נימוק: ניצול זכויות בנייה 6.00 מ"ר במקום 5.40 כך שיהיה 10% . הקטנת קו בניין דרומי ב 1 . מדרגות חיצוניות למרתף מחזית קדמית 3 חזרה אל זכויות עליית הגג נימוק: ניצול זכויות הבנייה 20110078 בהיתר מספר . פיצול יחידת דיור 5 . שינויים בתוכנית בינוי ופיתוח גדרות, שערים, אבני חיפוי וגבהים - נימוק: עיצוב ונגישות 4 נימוק: נגישות מ"ר כך 28.00 , שהם 8.61% . העברת שטחים עיקריים מעליית הגג לקומות מתחת, המהווים 6 נימוק: ניצול זכויות הבנייה כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש מ"ר נימוק: ניצול זכויות בנייה. 162.50 מ"ר במקום 190.50 שיהיה שטח של פקס: vaada@gedera.muni.il או במייל הוועדה amit.reich@gedera.muni.il : התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. 14 , או במסירה אישית במשרדי הועדה תוך 08-8597914 בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, חתימה, יואל גמליאל יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש.

חדרים כולל ממ"ד 6 מ"ר מרוצף 50 מרתף בנוי 180 , מגרש 365 חניות ומחסן 2

052-2435194 לפרטים:

054-3337604 למכירה חנות מ"ר 100 בצמוד ליס-פלאנט, בהליכי היתרים לפני בניה ,1000 מול מתחם ה השקעה מצוינת, מפרטי 0522-432743 לבורסה לניירות ערך בתל-אביב דרוש/ה עובד/ת ניקיון התפקיד כולל ניקיון משרדים ושטחים ציבוריים במתחם בניין הבורסה. jobs@tase.co.il ניתן לשלוח קורות חיים לכתובת 076-8160406 - או להתקשר ל

דרוש/ה במרכז מובילה מטבחים לחברת משה 050-5296587 ניסיון מוכח בענף הנגרות * דרישות התפקיד: יכולת מענה לפתרונות טכניים בשטח * יחסי אנוש טובים חובה * איש/ת שירות לתיקוני ארונות מטבח

/ 8345915 ידיעות ראשל"צ /

ניתנת בזאת הודעה כי חברת החשמל לישראל בע״מ מתעתדת לבצע עבודות ק״ו בשטחי השיפוט של מועצה אזורית גזר, 161 בקו חשמל קיים מתח עליון .105 חלקה 3803 בגוש בהעדר אפשרות איתור מקום המגורים של מחזיקי/בעלי החלקות ו/או יורשי מחזיקי/בעלי החלקות, מתבקשים כל הטוענים לחזקה בחלקות הנ״ל (פרט לאלו ימים מתאריך 10 שחברתנו פנתה אליהם) לפנות אלינו בטלפון או בכתב תוך פרסום הודעה זו לפי הכתובת ומספרי הטלפון כדלקמן: מר שחמורוב אלכסנדר, חב׳ החשמל לישראל בע״מ, אגף פרויקטי הולכה, מחלקת . 6109001 תל אביב 9002 תשתית ורישוי, מדור רשויות מעבר ת.ד. .054-6120218, 076-8642734 טלפונים: )45882 (ת״א הודעה

ייפוי כוח מתמשך

למועצה המקומית מזכרת בתיה דרוש/ה:

משהוטובקורה בבת-ים

עיריית בת-ים

בקשות למועמדות בצירוף קורות חיים יש להגיש עד לתאריך למשרד משאבי אנוש ברשות המקומית 12:00 בשעה 19/3/23 m-enosh@mbatya.org.il דוא"ל: m-m_enosh@mbatya.org.il יוספה חליבה, מנכ"לית המועצה 5/23 הנדסאי/ת למחלקת הנדסה

30/23 ' מכרז פנימי/חיצוני מס מנהל/ת מחלקת דוברות והסברה, פרסום ויח"צ

לי סלע ָ עורך דין ש

דרושים/ות לעונת הרחצה: מצילים/ות זמניים/ות • סדרנים/ות • עוזרי/ות מציל/ות • 31/23 ' מכרז פנימי/חיצוני מס מפקח/ת היחידה לקיימות ואיכות הסביבה 33/23 ' מכרז פנימי/חיצוני מס מנהל/ת מרכז עוצמה

צוואה או מסמך הבעת רצון אפוטרופוס לתקופה שלא יוכל של לתפקד כאפוטרופוס או לאחר מותו

/ 8346648 ידיעות ראשל"צ /

א' ראשון לציון 46 עורך דין שלי סלע, רח' רוטשילד 054-3008029 נייד: 03-6708893 טל: לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של זהו מסמך רשמי המאפשר להורה של קטין, או מה זה מסמך הבעת רצו ן? מחליפיו, כאשר הוא לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס. כמו החסוי, להביע את רצונו מי יהיה מחליפו, או גם הנחיות לעניין קבלת החלטות, לאפשר להורים לדאוג לילדיהם במקרה בו לא כן, ניתן לכלול במסמך זה .( להורה קשיש למשל, ) לטפל בהם עוד וכן לקרובי משפחה אחרים, להם הם משמשים כאפוטרופוס יוכלו במידה ולא יוכל למלא עוד את תפקידו. זאת באמצעות ציון שמו של אפוטרופוס חלופי אשר יכנס בנעליו יתמנה לאפוטרופוס עריכת מסמך הבעת רצון מונעת במקרים רבים סכסוכים בתוך המשפחה, על רקע מי של עורכי דין שהוסמכו ע"י האפוטרופוס חלופי ו/או מונעת מינוי של גוף חיצוני ע"י בימ"ש. מס' מצומצם לעניין מסמך הבעת רצון ורק מי מהעו"ד שעבר את ההכשרה הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך הוכשרו גם הבעת רצון. פנו עוד היום לעו"ד המוסמך ובקיא בכללי החוק החדש לצורך עריכת מוסמך לערוך מסמך – מסמך הבעת רצון ו/או צוואה. מוניתם כאפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו של בן משפחה? האפשרות שאם חו"ח לא תוכלו לתפקד כאפוטרופוס במקרה של חו"ח מגבלה העליתם בדעתכם את ולא עגנתם בצוואה ו/ בריאותית ו/או שלא נדע מוות, מה יהיה עם אותו בן משפחה? ברוב המקרים וככל ביהמ"ש עשוי למנות אפוטרופוס חיצוני ו/או ח מי יכנס בנעליכם במקרים הנ"ל, אזי מסמך הבעת רצו ן או ב ר ה פרטית לטיפול בחסויים. לאפוטרופוס מאפשר ( שנכנס לתוקף לפני שנתיים ) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 18 תיקון כאפוטרופוס, למשל בעקבות מחלה, דימנציה של אדם, לתת הנחיות למקרה שבו לא יוכל עוד לתפקד אפוטרופוס מחליף אם יחדל להיות כשיר לשמש בתפקידו בעודו וכיו"ב. אפוטרופוס נוכחי המבקש למנות לפעול. באמצעות מסמך הבעת רצון, והוא ראשי לתת לאפוטרופוס המחליף הנחיות כיצד בחייו, יעשה זאת אפשרות שהייתה ) זאת בצוואה אפוטרופוס נוכחי המבקש למנות אפוטרופוס מחליף, לאחר פטירתו, יעשה עדיפות למינוי כאמור במסמך הבעת רצון או הצוואה, . בתי המשפט ייתנו ( תקפה עוד בטרם תוקן החוק לפעול לפי ההנחיות במסמך או בצוואה, אם ישנן. וינחו את האפוטרופוס המחליף

פרטי המכרזים, נוסח המכרזים והגשת המועמדות מוצגים www.bat-yam.muni.il באתר האינטרנט של עיריית בת-ים צביקה ברוט ראש העיר

/ 8346734 ידיעות בת ים /

054-3337604 מבצע פרסום לכל בעלי המקצוע ונותני השירות

37

ידיעות חולון, בת ים ˆ 10.3.2023

Made with FlippingBook - Online catalogs