חיפה 17.2.23

דונםמגורמיםפרטיים בדרוםמערב העיר ‰ ביתהמשפט כבר הטיל על העירייה 1,400 הפקיעההעירייה 70- בשנותה מיליון שקלים והציע פשרה ‰ בינתייםהעירייהמתמהמהת וסכומי הפיצוי עלולים להגיע 30- לפצות גורםפרטי ב למאותמיליוניםשישפיעו על פיתוחהעיר בעתיד העירייה עלולה להיות חשופה לתביעות במאות מיליוני שקלים דרמה משפטית בתיק "קיט ונופש"

מה בנוי על השטח? חניון אינטל חלק ממת"ם מרכז הקונגרסים מגרשי האגריטק קסטרא

קניון חיפה

דורון סולומון, נטע פלג עיריית חיפה מתמודדת עם שתי תביעות שהוגשו על ידי בעלי קרקעות שהופקעו מיליון 100 , וכעת תובעים כ- 70 בשנות ה שקלים. מעבר לכך, בעירייה חוששים כי קבלת פסק דין בשני תיקים אלו, עלול להוביל לגל של תביעות שיסתכם במאות מיליוני שקלים. בניסיון להתמודד עם הסוגיה שעלולה לפגוע באיתנות הכספית של עיריית חיפה, זימנה ראש העיר עינת קליש ישיבת מוע צ צת עיר ביום ראשון, ישיבה אליה לא הגיעה בעצמה. החטא הקדום הפרשה שמוכרת בעירייה ובבתי המשפט כתיק "קיט ונופש", מתייחסת לתוכנית דונם 1,410 , במסגרתה הופקעו 1971 משנת קרקעות מבעליהן על ידי העירייה. מדובר בקרקעות עליהן בנויים ופועלים כיום: חניון אינטל, חלק ממת"ם, מרכז הקונגרסים, מג צ רשי האגריטק, הקסטרא וקניון חיפה. באותן שנים, העירייה הפקיעה את הקרק צ עות, פיצתה בסכומים זעומים את הבעלים, וכעבור עשור החליטה על שינוי ייעוד הק צ רקעות מ"קיט ונופש" ל"בידור וקניות". החוק קובע כי בעת שינוי ייעוד, יש לא צ פשר לבעלים אפשרות לפתח את הקרקע בעצמו או לפצות אותו בהתאם. הליך זה הקרקעות עוברות 90 לא קרה, ומשנות ה ידיים, הקרקע מפותחת, מבנים נבנים, ומ צ תקבלות זכויות נוספות לבנייה. התביעות החלו בעלי קרקעות להגיש 2014 בשנת תביעות פיצויים נגד עיריית חיפה. כך הגי צ שו יוסף אפשטיין ועשרה נוספים תביעה לבית המשפט המחוזי חיפה. המחוזי פסק כי על עיריית חיפה לפצות 2020 בנובמבר צ � מיליון שקלים. שני ה 30 את התובעים ב - ביקש 2023 דדים ערערו לעליון. בינואר העליון כי העירייה תשיב האם היא מסכימה ש � מיליון ה 30 להסכם הפשרה ולתשלום קלים. תשובה טרם ניתנה, ופסיקת העליון עלולה להיות גבוהה הרבה יותר. גורם בעירייה מסביר: "אם כניסתה של קליש הובא לידיעתה נושא "קיט ונופש" וחשיבות הגעה להסכם פשרה שיבטיח שלא יוגשו תביעות נוספות מצד בעלי קרקעות.

שטח המריבה צילום: דורון | סולומון

קליש: "כל החלטה שתתקבל תחייב גם את חברי המועצה והוועדה מקומית שנים קדימה, לכן זו לא החלטה בלעדית של ראש עיר"

70 זה לא קרה. תביעה נוספת הוגשה בסך מיליון שקלים. גם אם נגיע להסכם פשרה מיליון שקלים פיצוי. 100 כנראה נגיע ל ואם לא, יהיו עוד תביעות ייצוגיות ואפשר להגיע למאות מיליוני שקלים פיצוי. הצענו לפצות את בעלי הקרקעות באמצעות דירות בפרויקטים שיפותחו בשטחים שליד קסט צ רא. בכל מקרה נשלם מחיר כבד על חטא שלא מתקופתנו". איפה קליש כשמאות מיליוני שקלים על הפרק, התכ צ נסה מועצת העיר ביום ראשון בהרכב חסר מאד, ובלטה בהיעדרה ראש העיר שצריכה לחתום על הסכם הפשרה ולהתמודד עם השלכותיו. קודם לדיון צייצה קליש: "לגבי קיט ונו צ פש, לא התערבתי בפרטי המתווה להסכם הפשרה, לא בקודם ולא בנוכחי. כן דרש צ תי להביא את הסכם הפשרה (בכל מתכונת שלא תהייה) להחלטת מועצת העיר. כל הפרטים של מתווה הסכם הפשרה נקבעו על ידי הדרגים המקצועיים, ועל ידם בלבד". חברת מועצת העיר, עו"ד שרית גולן שטיינברג, תקפה את קליש והתנערו צ מיליון 30 תה מכל אחריות. "המחוזי פסק 75% שקלים, והעליון הציע שנתפשר על מיליון. הייעוץ המשפטי 23 מכך, דהיינו ובית המשפט קבעו כי קליש סירבה להגיע לפשרה. נשכר חוקר פרטי שביצע עבודות אלף שקלים כדי לנסות לזכות 300 תמורת בתביעה. בפועל לא יצא מזה כלום, אנו נדרשים לחתום על הסכם פשרה משמעו צ

תי בעל השלכות רוחב משמעותיות, וראש העיר לא מגיעה לדיון שכזה. היא מתחמקת בצורה פחדנית מאחריות. אם היא יודעת על סיבה שלא לחתום על ההסכם או שהחו צ קר הפרטי סיפק חומרים חשובים, שתביא אותם בפנינו. הפרשה הזו תפגע בעירייה, ובסוף קליש תידרש לחיוב אישי בשל הת צ נהלותה". היועצת המשפטית לעירייה עו"ד ימית קליין ניסתה לטעון כי קליש לא הייתה חייבת להיות נוכחת בישיבה, אך לא הצ צ ליחה להסביר מדוע קליש לא הגיעה לדיון כה חשוב. תחזית קשה הישיבה ביום ראשון ננעלה בתוך כחצי שעה ללא קבלת החלטות, ונמשכה בישיבת המועצה ביום שלישי, אליה הגיעה קליש ונשאה נאום דרמטי. קליש: "החלטה שתתקבל תהיה בעלת השלכות כבדות משקל לא רק כספיות אלא בעיקר תכנוניות וקנייניות. התביעה איימה לפתוח תיבת פנדורה של תביעות של עשרות מיליוני שקלים של השבת מקרקעין ששינו את ייעודן לפני עשרות שנים לפי החלטות המועצה ו־ועדות הת צ כנון לדורותיהן. כל מי שנדרש היה לשבת במקומי ולקבל את ההחלטה האם להיענות לתביעה להשבת סכומי עתק מהקופה הצי צ בורית בגין פעולות שבוצעו לפני עשורים רבים כשהמצב התכנוני לא ברור, וזו בלשון המעטה, ידו לא הייתה קלה על הדק החתי צ מה. כל החלטה שתתקבל תחייב גם את חברי

המועצה והוועדה מקומית שנים קדימה, לכן זו לא החלטה בלעדית של ראש עיר". בשל הדיון הסוער, מועצת העיר הופסקה והתחדשה. חברי המועצה, ביניהם שמשון עידו ושרית גולן שטיינברג דרשו תשובות מקליש בנושא העסקת החוקר ברלב ומשרד עורכי דין שייצג את העירייה בתיק התביעה אולם לא ניתנו תשובות. חבר המועצה קיריל קארטניק, שאל את גזבר העירייה שמואל מרמשלטיין, מה יקרה אם לא ייחתם הסכם הפשרה והעירייה תצטרך לשלם מיליון שקלים. הגזבר השיב כי סכום כזה 150 יחייב הקפאת פרויקטים עתידיים בפיתוח העיר. היועצת המשפטית לעירייה עו"ד קליין טענה בדיון כי לא ניתן לחשוף פרוטוקולים פנימיים בדיון במועצה, וזאת כדי לא לפגוע בטענות העירייה בבית המשפט ולחשוף את נקודות התורפה שלה, ועל כן הציעה לחברי מועצה להצטרף לפורום משפטי סגור כדי לדון בהצעת הפשרה. בסופו של דיון סוער הוחלט שהייעוץ המש צ פטי יפנה לבית המשפט העליון לקבל ארכה להגשת עמדת עיריית חיפה לעניין הסכם הפשרה.

"גם אם נגיע להסכם פשרה מיליון 100- כנראה נגיע ל שקלים פיצוי. ואם לא, יהיו עוד תביעות ייצוגיות"

12

17.2.2023 ˆ ידיעות חיפה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software