חיפה 17.2.23

הפרקליטים לרשותך הפרקליטים לרשותך ר לי י ר ותך ר ותך ש ך ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל - אזרחי פלילי בינ"ל מיסים משפחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ושיקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: עורכי דין ונוטריון אבריאל הפרקליטים לרשותך עורכי דין ונוטריון אבריאל פר י ים לרשותך יא . ו " ונ יא המ ינ ( נינ ) וכן ב יקי נוגעים לש " עו ד וא גישים וו ד מומ ה ל י יי י ב יקי ון ה , י ויי ני , תיווך ב קרקעין ו ן מו צה ובתי דין הצבאיים - ילים " י ו י ו י ני י . דוגמאו להישגים: - זיכוי מ א לעו" כו ל מ י ו של ש יחת י כ פי נ נו . יה ד ה שמעתי # ים, זיוף. יד כ י - גניזת תלונ חמורו כנ ד עו י ין - וע' האתיקה . י תיק רשלנות רפו ית הולד ב וולה, נ ₪ - פי וי ל יליון בית מ ט העליון ונו . י י , ו ד, ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של בבית משפט המחוזי # - בי ו וואה נוטריונית, אישור צוואת שכיב מרע. י "ש משפחה # כ" נג ו . י - י יון ו" י מ" לו # טי ול מס ח. + ורכים צוואו וי ו, הסכ י חיים משו פי , ומייצגי מוכרים/קונים חוזי ירו ד ט חי מ מ יו" ע מ 18 12 תיקה י " ו י ל ו ד רי ופט אי ד מ ס בד 3 י "ר ועדת א י י פ רינה פול טי משרד עורכי דין וגישור מזונות # תרת נישואין # שלום בית # סכסוכ ם ישוב # גירושין # אלימות במשפחה # ידועים בצי ור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פירוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : מנהלים תיקי הוכחות בתחומי שפט נרחבים. מובילים בכל רחבי הארץ בטיפול מול וע' האתיקה, בתי הדין של לשכת עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים בתיקי לשון הרע, ליקויי בניה, תיווך במקרקעין וכן מול צה"ל ובתי הדין הצבאיים - חייליםמלש"בים ומילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליחת יד בכספי נאמנות. בביה"ד המשמעתי # - גניזת תלונות חמורות כנגד עורכי דין - שליחת יד בכספים, זיוף. בוע' האתיקה # שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק רשלנות רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בבית משפט העליון # , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של בבית משפט המחוזי # - ביטול צוואה נוטריונית, אי ור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוידאו, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # שלום בית # סכסוכים ישוב # גירושין # אלימות במשפחה # י ועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פירוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד משרד עו"ד אליאס אבו סינה ו ות' המשרד כולל מספר עו"ד הפועל ם במטרה לתת שירות ומענה קצועי לכל ענייני הלקוח, בשפות : עברית, ערבית ור סית. - הכנת חוזי מכר/שכירות, טיפול בכל הקשור למיסוי, קרקעין מקרקעין ורישום עסקאות בטאבו. - ייצוג בבתי המשפט. משפט אזרחי - ייצוג עובדים / מעסיקים, תא נות עבודה, הלנת שכר. דיני עבודה - ייצוג חייבים בהוצאה לפועל ובפשיטת רגל, הסדר חובות, איחוד תיקים. הוצל"פ - נזקי גוף, תא נות דרכים. נזיקין el ias.abu.s @ hotmai l .com .58 חיפה, שד' המג י נ ים 04-6821816 פקס: 04-6821813 טלפו ן : הפרקליטים לרשותך משרד עורכי דין , מירב אשל תאונו דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך # רשלנות # חיפה 6746 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, עו"ד נוטריון ושות' נ , ע ית גרוס בינ"ל | פלילי | - אזרחי מיסים מ פחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיז גים ורכישות מסחרי הבראה שיקום חברות 04-8147500 ח פה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: הפרקליטים לרשותך משרד עורכי דין , מירב אשל תא נו דרכים # רשלנ ת רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך # רשלנות # חיפה 6 46 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel law@gmail.com מייל ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל דורון, טיקוצקי, קנטור, ג טמן, עו"ד נוטריון וש ת' נס, עמ ת גרוס בינ" | פלילי | - אזרחי מיסים משפחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ו יקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: פרקלי י ר ת שר מיר א אונות כים # ש ות ו ת או ת ת ם # ונ ב ד # ייפוי ח ת # נו חיפ 6 46 , .ד 111 ד' וריה 050-6828092 , ני 72-250 8 ' , 072-2 048 8 ל r sh .la @gmail c m ל רה ק יסין ‰ צרפ ‰ פו ין ‰ רומני ישרא ו ון טיקוצ , נט , גוטמן, עו ושות' נ מ ת ר ס ינ" | פל לי | - אזרחי מיסים | ע ם - מש י 3 מ"א | - נ ה/מכירה הסכ ים חב ת ז ק מ רי ר ת י בר 0 - 475 0 ח פה ו צפון 03- 0 רכז i om ל 0 5 ר ט רשותך כי דין תאונות עבודה פ # # 0 0- 98 ושות' | | עבודה משפחה יזמות 38 - קניה/מכירה תמ"א ם ורכישות – הסכ ים, ה ה ושיקום חברות 1 l@ | רינה פו יטי משרד עורכי דין וגישור מזונות # התר ני ואין # שלום בית # סכסוכים ישוב # גירו ין # אלימות במשפחה # ידועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # סכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פ רוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פ ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד עורכי דין ונוטר ון אבריאל 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : נהלי תיקי הוכחות בתחומי משפט נרח ים. מובילים בכל רחבי הארץ בטיפול מול וע' האתיקה, בתי הדין של לשכ עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים בתיקי לשון הרע, ליקויי בניה, יווך במקרקעין וכן מול צה"ל ובתי הדין הצבאיים - חייליםמלש"בים ומילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליח יד בכספי נאמנות. ה"ד המשמ תי # - גניזת תלונ ת חמורות כנגד עור י דין - ליחת יד בכספים, זיוף. וע' האתיקה # שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק שלנו רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בית משפט העליון , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של ית מ פט המחוזי # - ביטול צוואה נוטריונית, אישור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוי או, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות עו"ד טל אבריאל מ"מ יו"ר ועד מחוז חיפה 2018 – 2012 יו"ר ועדת האתיקה עו"ד אריה אבריאל שופט צבאי בדימוס בדרגת סא"ל 2009 - 2003 יו"ר ועדת האתיקה הפרקליטים לרשותך אזרחי # פלילי # דיני תעבורה # דיני עבודה # דיני משפחה וירושה # דיני מקרקעין נדל"ן # הוצאה לפועל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות אזרחי # פלילי # דיני עבורה # דיני עבודה # דיני משפחה וירושה # דיני מקרקעין נדל"ן # הוצאה לפועל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות זר י # י י # יני עבו # דיני עבודה # י י מ פ ה וירו ה # ן יני קרקעין הוצאה לפו ל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2 4 : ט ון י ו | w . it .c .il | י ו רח' # ט i כיום, אחת מהמטרות הראשונות במעלה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי תפיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוולה או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומי עיסוק: הסדרי חובות ללא מעורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בקשת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפוע . • .2018- ניהול הליכים לפי חו חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חוסר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אביעד דין עורכי משרד משרד עורכי דין רועי סבג 04-625-0000 : )מגדל אורן(, חיפה · טלפון 2 רחוב פלי"ם www.law-sabag.co. il · roy @ law-sabag.co. il · 04-625-0001 : פקס דיני עבודה ייצוג עובדים · ייצוג מעסיקים שימועים, הטרדה מינית, שכר ופנסיה, פיצויי פיטורים, הסכמים, זכויות נשים אייל בן ישי משרד עורכי די ן )6 (קומה 3133902 , חיפה 34049 . ת.ד 82 - דרך העצמאות חיפה (ראשי) (מגדל המו ז יאון), תל אביב 4 - רח' י.ד. ברקוביץ תל אביב | of f ice@bilaw.co.il | www.bilaw.co.il רשלנות רפואית 1700-700-926 ח ש נ ו ת 17 הצלחה ! # # ורה די # יני ו # די י פח וי ו # ן ין י י ועל הו # דיני נזי ין ותאונות # - 0 0 ט | 052-2663844 : ון חירום w s .co.il | חיפה 84 ח העצמאות י נ דיני עבודה # ין נדל"ן דיני משפחה וירושה י י # ו א לפועל # יני נזי ין ו ונו # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות י בורה ן י י חה וירושה ין נ יני נזיקין ו אונות הוצאה לפועל 62 1 : | 052-2 3 : לפון י ו | ww .nitsa.co.il | חיפה 84 ר ' העצמאות ww o. פ צ ו גי ז נו ונו על ל לי י לו פי עון, ינ י ו ו כלכלי ל ייב ו ילובו ו יו , . י ינ וו וו ו ג ו י וי ו ו י י , ו ינוי י פו . עה וצ גרת ו ג .2018- " ניהול ליכי לפי ו דלו פירעון ו י ום כלכלי, ע • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבנ הול הליכי חדלות פירעון היא חוסר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אביעד דין עורכי משרד ידיעות חיפה ˆ 17.2.2023 עורכי דין לתעבורה נהיגה בשכרות נהיגה בשלילה תאונות דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פסילה ע“י המכון הרפואי עורכי דין לתעבורה נהיגה בשכרות נהיגה בשלילה תאונות דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פסילה ע“י המכון הרפואי עורכי דין לתעבורה ה שלילה י ת י ות נזקי גוף ה י וי נ ו ות ו י ו י י פסילה ע“י המכון הרפו י ן ת קי גוף ד פ רינה פוליטי משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # שלום בית # סכסוכים ישוב # גירושין # אלימות במשפחה # ידועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פירוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : אזרחי # פלילי # דיני תעבורה # דיני עבודה # דיני משפחה וירושה # דיני מקרקעין נדל"ן # הוצאה לפועל # דיני נזיקין ותאונות # 04-8626010 : טל | 052-2663844 : טלפון חירום | www.nitsa.co.il | חיפה 84 רח' העצמאות סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף חדרה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller@stoller.com רינה פוליטי משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # שלום בי # סכסוכים ישוב # גירושין # אלימות במשפחה # ידועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צ וא ת וירוש ת # פירוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : - ביטול צוואה נוטריונית, אי ור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוידאו, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות חדלות פירעון לכולם מגיעה הזדמנות להשתקם כלכלית כיום, אחת מהמטרות הראשונות במעלה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי תפיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוול או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומי עיסוק: הסדרי חובות ל א מעורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בקשת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפועל. • .2018- ניהול הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חוסר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אביעד דין עורכי משרד רינה פוליטי משרד עורכי דין וגישור מזונות # התרת נישואין # שלום בית # סכסוכים ישוב # גירושין # אלימות ב שפחה # ידועים בציבור # אבהות # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # הסכמי גישור # אימוץ # צווי הגנה # צוואות וירושות # פירוק שיתוף # 073-7424155 : , פקס 073—7372155 :' טל , חיפה 5 רח' פל ים rina@politi-law.co.il ,054-5636388 : נייד 04-8521118 חיפה, טל': 53 המגינים www. av r i e l . ne t א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : נהל תיקי ה כחות בתחומ משפט נרח ים. מובילים בכ רחבי הארץ בטיפול מול וע' האתיקה, תי הדין של לשכת עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים תיקי לשון הרע, ליקויי בנ ה, תיווך במקרקעין וכן מול צה" ובתי הד ן הצבאיים - חייליםמלש"בים ומילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליחת יד בכספי נאמנות. ב יה"ד המשמעתי # - גניזת תלונות חמורות כנגד עורכי דין - שליחת יד בכספים, זיוף. בוע' האתיקה # שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק שלנות רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בית משפט העליון # , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של ית מ פט המחוזי - ביטול צוואה נוטריונית, אישו צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוידאו, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות חדלות פירעון לכולם מגיעה הזדמנות להשתקם כלכלית כיום, אחת מהמטרות הראשונות במע ה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומ הכלכ י של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי תפיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוולה או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומי עיסוק: הסדרי חובות ללא מעורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בקשת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפועל. • .2018- ניהול הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חו ר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני אי ך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיי שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אבי ד דין עורכי משרד ו י מש כ ן י מזונות # נישואין ה # ש ום בית # כ ו ים ישוב # גירושין # א י ו מ פח # ידועים בציבור # א הו # רכוש # משמורות # הסכמי ממון # אפוטרופוסות # סכמי גי ו # אימוץ # צווי נה # וו ו וי ו ו # פירוק שיתוף # 04-852 118 חיפה, טל': 53 המגינים w. i e l . א ת ר : | av r i e l @av r i e l . ne t ד ו א " ל : ל ן , ב י ח י ר ב יפו מו ו ' תי ים תי י ו חות ת ו י שפ נ בי . ו ילים חדלות פירעון לכולם מגיעה הזדמנות להשתקם כלכלית כיום, אחת מהמטרות הראשונות במעלה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי תפיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוולה או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומי עיסוק: הסדרי חובות ללא מעורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בק ת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפועל. • .2018- ניהול הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חו ר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס ה כסים הר מי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , יפ . עו"ד אביעד גלס 64 כ וב רד: דרו גיני גל י ד דין עורכי משרד חדלות פירעון לכולם מגיעה הזדמנות להשתקם כלכלית כיום, אחת מהמטרות הראשונות במעלה של הליכי חדלות פירעון, הינה שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו בחברה, תוך שינוי תפיסה כי קריסה כלכלית אינה מהווה עוולה או פגם מוסרי ויכולה לקרות לכל אדם. תחומ עיסוק: הסדרי חובות ללא מעורבות בית משפט. • ניהול הליכי הוצאה לפועל וטיפול בהגבלות. • ניהול הליכי פשיטת רגל עד למתן צו הפטר. • הגשת בקשת הפטר במסגרת הוראת השעה בהוצאה לפועל. • .2018- ניהול הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח • ליווי שוטף לשיקום כלכלי. • אחת מהתחושות הקשות שבניהול הליכי חדלות פירעון היא חוסר הוודאות שמאפיינים את ההליכים הללו. את ההתמודדות הזו, אתה לא צריך ולא יכול לעבור לבד. אני איתך! אני אלווה אותך בתהליך, אהיה קשוב לך ולצרכים שלך. בשבילי, אתה הרבה מעבר ל"תיק". אתה אדם ומלואו; אתה בעל משפחה, יש לך מקום עבודה, חברים וחיים שלמים ששווה להילחם עבורם ואני אעשה את זה איתך. שכן, לאדם הנתון בפני קשיים כלכליים - מדובר בדיני נפשות! עו"ד אביעד גלס, התמחה בכונס הנכסים הרשמי ועוסק בדיני חדלות פירעון באופן מקיף. 054-9247257 – , חיפה. עו"ד אביעד גלס 64 כתובת המשרד: שדרות המגינים גלס אביעד דין עורכי משרד אייל בן ישי משרד עורכי די ן )6 (קומה 3133902 , חיפה 34049 . ת.ד 82 - דרך העצמא ת חיפ (ראשי) (מגדל המו ז יאון), תל אביב 4 - רח' י.ד. ברקוביץ תל אביב | of f ice@bilaw.co.il | www.bilaw.co.il רשלנות רפואית 1700-700-926 ח ש נ ו ת 17 הצלחה ! (בנין הטיל) כניסה מרחוב נתנזון ללא בידוק 15 רח' הפל"ים 073-7424155 , פקס" 073-7372155 טל. rina@politi-law.co.il , 054-56 388 נ יד: עורכי דין לתעבורה נהיג בשכרות נהיגה בשלילה תאונות דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פסילה ע“י המכון הרפואי 077-2055000 טל. ארצי: סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף חדרה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller stoller.com סט לר ושות‘ איתן סטולר | יאיר סטו ר עורכי דין לתעבורה מגינים עליך בכל דרך ור עורכי דין נהיגה בשכרות נהיגה בשלילה ונו רכי תביעות נז י ו ה י וי י ו ו ת ה כ הרפ אי פסילה 077-205500 טל. ארצי ני “א ני ילת | ני ר ת גן | סניף חדר | סניף חיפה .ta vurahelp.co.il | stoller@stoller.com סטולר ושו ‘ איתן סטולר | יאיר סטולר עורכי דין לתעבורה כ י י ע רכי דין ל עבורה נהיגה שכ ו נהיגה ב תאונות דרכ י ו נז י נקודות ופסילות משרד הרישוי נ י ה ב י פסילה ע“י המכון הרפואי 205 י ל. יף ת“א סניף איל | י ת ן | סני | סניף חי ה w lp o l @ toller.com ושות‘ י ן סטול | י י טו ורכי ין ת ו מגינים עליך בכל דרך ת ר ודו ו ה ף רה r שו ‘ ע ו 077-2055000 טל. ארצי: 077-2055000 טל. ארצי: 077 2055000 טל. ארצי: סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף חדרה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller@stoller.com סניף ת“א סניף אילת | סניף רמת גן | סניף חדרה | סניף חיפה www.taavurahelp.co.il | stoller@stoller.com סניף ת“א ניף ילת | סניף רמת גן | ס יף חדרה | סניף חיפה www.taav rahelp. .il | st ller s ller.com נ .t a e e r סטולר ושות‘ סטולר ושות‘ סטולר ש ‘ י יר ו איתן סטולר | יאיר סטולר איתן סטולר | יאיר סטולר י ן ו | עורכי דין לתעבורה עורכי דין לתעבורה עורכי דין לתע ורה מגינים עליך בכל דרך מגינים עליך בכל דרך מגי י לי כל ד משרד עורכי דין , מירב אשל תאונות דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך # רשלנות # חיפה 6746 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, עו"ד נוטריון ושות' נס, עמית גרוס בינ"ל | פלילי | - אזרחי מיסים משפחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ושיקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: משרד עורכי דין , מירב אשל תאונות דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך # רשלנות # חיפה 6746 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל דורון, טיקוצקי, קנטור, גוט ן, עו"ד נוטריון ו ות' נס, עמית גרוס בינ"ל | פלילי | - אזרחי מיסים משפחה | עבודה | עסקים - סכסוכים משפטיים יזמות | 38 תמ"א | - קניה/מכירה נדל"ן – הסכמים, חברת הזנק, מיזוגים ורכישות מסחרי הבראה ושיקום חברות 04-8147500 חיפה והצפון: | 03-6109100 מרכז: mail@dtkgg.com דוא"ל: | 054-4251054 נייד: ד ורכי מ ר ת # ו רשל ו # יד ם ת ונ ת ת ונ ד יפוי כ משך # לנו # חי 7 6 . , ת 1 שד' מוריה -68 80 , נייד 072-250 838 ' , פקס 7 04 8 טל: meraveshel.law@gmail.com ל ר ‰ קפ י ‰ צרפת ‰ לי ‰ רומנ ה ‰ ש אל ו ג טמ , י, ק ת נס מית ר ס נ"ל | | ים ש | עסקים עב כס כ משפט יז ות 38 תמ"א | - קניה/מכ רה נדל ים חברת הזנק, מ ז ג ש – ה ס רי רא ושי ו חברו -8 7 00 ו צפ ן: י | 03- 1 0 ר : mail@dtkgg.co : : ר למ ת 1 2 4 m l.law@gm .com ‰ ר ‰ פו ן ה ג מ ת נס יים י ם ורכישות נ m | נייד עורכי דין ונוטריון אבריאל מנהלים תיקי הוכחות בתחומי משפט נרחבים. מובילים בכל רחבי הארץ בטיפול מול וע' האתיקה, בתי הדין של לשכת עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים בתיקי לשון הרע, ליקויי בניה, תיווך במקרקעין וכן מול צה"ל ובתי הדין הצבאיים - חייליםמלש"בים ומילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליחת יד בכספי נאמנות. בביה"ד המשמעתי # - גניזת תלונות חמורות כנגד עורכי דין - שליחת יד בכספים, זיוף. בוע' האתיקה # שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק רשלנות רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בבית משפט העליון # , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של בבית משפט המחוזי # - ביטול צוואה נוטריונית, אישור צוואת שכיב מרע. ביהמ"ש למשפחה # לעו"ד בתביעת שכ"ט נגד לקוח. ₪ - כמיליון בביהמ"ש השלום # טיפול במס שבח. + עורכים צוואות בוידאו, הסכמי חיים משותפים, ומייצגים מוכרים/קונים בחוזי דירות עו"ד טל אבריאל מ"מ יו"ר ועד מחוז חיפה 2018 – 2012 יו"ר ועדת האתיקה עו"ד אריה אבריאל שופט צבאי בדימוס בדרגת סא"ל 2009 - 2003 יו"ר ועדת האתיקה הפרקליטים לרשותך עורכי דין לתעבורה נהיגה ב כ ות נהיגה בשלילה תאונות דרכים תביעות נזקי גוף נקודות ופסילות משרד הרישוי נהיגה בפסילה פסילה ע“י המכון הרפואי 077-2055000 טל. ארצי: סט ל ושות‘ איתן סטולר | יאיר סטולר עורכי דין לתעבורה מגינים עליך בכל דרך משרד עורכי דין , מירב אשל תאונות דרכים # רשלנות רפואית # תאונות תלמידים # תאונות עבודה # ייפוי כח מתמשך # רשלנות # חיפה 6746 , ת.ד 111 שד' מוריה 050-6828092 , נייד 072-2504838 ' , פקס 072-2504898 טל: meraveshel.law@gmail.com מייל מנהלים תיקי הוכחות בתחומי משפט נרחבים. מובילים בכל רחבי הארץ בטיפול מול וע' האתיקה, בתי הדין של לשכת עוה"ד ונשיא המדינה (חנינה) וכן בתיקים הנוגעים לשכ"ט עו"ד ואף מגישים חוו"ד מומחה לביהמ"ש. מייצגים בתיקי לשון הרע, ליקויי בניה, תיווך במקרקעין וכן מול צה"ל ובתי הדין הצבאיים - חייליםמלש"בים ומילואימניקים. דוגמאות להישגים: - זיכוי מלא לעו"ד כולל מאישום של שליחת יד בכספי נאמנות. בביה"ד המשמעתי # - גניזת תלונות חמורות כנגד עורכי דין - שליחת יד בכספים, זיוף. בוע' האתיקה # שנה לאחר הלידה. 27 , בתיק רשלנות רפואית הולדה בעוולה ₪ מיליון 4 - פיצוי של בבית משפט העליון # , ועוד, בתיקי תאונות. ₪ מיליון 6 ,₪ מיליון 8 - פיצויים של בבית משפט המחוזי # עו"ד טל אבריאל מ"מ יו"ר ועד מחוז חיפה 2018 – 2012 יו"ר ועדת האתיקה עו"ד אריה אבריאל שופט צבאי בדימוס בדרגת סא"ל 2009 - 2003 יו"ר ועדת האתיקה עו"ד טל אבריאל מ"מ יו"ר ועד חוז חיפה 2018 – 2012 יו"ר ועדת האתיקה עו"ד אריה אבריאל שופט צבאי בדימוס בדרגת סא"ל 2009 - 2003 יו"ר ועדת האתיקה ארה"ב ‰ קפריסין ‰ צרפת ‰ פולין ‰ רומניה ‰ ישראל חדלות פירעון לכולם מגיעה הזדמנות להשתקם כלכלית דלו ירעון אייל בן ישי יי בן י י משרד עורכי דין רועי סבג ין עו מ ו י ש נ ו ת 17 ש ו ת ש נ ו ת 17 הצלח הצלחה ! ל י

שא ו ל ב ל ג י / ל י א ו ר פ ר י shaulbelgi@gmai l .com

פינוי בינוי. ××× חגי מקבץ ימי הולדת: עו"ד בעל משרד עו"ד בתחום אגוזי, המקרקעין בבית מינהל ההנדסה בעיר, חגג ביום ראשון השבוע את יום הולדתו ובילה עם האישה והילדים. ××× ממשרד עו"ד שי פניני עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס ועמית גרוס, חבר ועד מחוז חיפה בלשכת עורכי הדין, חגג ביום רביעי השבוע את יום הולדתו, וזכה לאיחולים רבים מצוות המשרד ומחברים. ××× העוזר המשפטי עוזי סלע, עו"ד של נשיאת בתי משפט השלום במחוז חיפה, חגג ביום חמישי השבוע את יום הולדתו, וגם עו"ד פרדי וולוס ציין את יום הולדתו השבוע. ××× בלשכת עורכי הדין, הוא אוהד שרוף של קבוצת מכבי חיפה, ובנוסף להגעתו לכל המשחקים, הוא מפרסם סקירות וכן דברי שבח וביקורת על הקבוצה בדף הפייסבוק שלו. ××× אחרי למעלה משני עשורים של הפעלת עסק לשליחויות אמיר פליק משפטיות, המשפטן החליט לצאת לדרך חדשה, לעזוב את עולם המשפט, ופתח סוכנות נסיעות דיגיטלית. ××× הרחיק עד סולומון טקה עו"ד ראשון לציון כדי לנהל תיק אזרחי מורכב. בעל משרד אבי עיני, עו"ד עו"ד וחבר ועד מחוז חיפה

קיבלה לייצוג פרו בונו מקרה שבו אב קרן לוי עו"ד גרוש סירב לאפשר לאם לתאם טיפול רפואי דחוף עבור הבת המשותפת. קרן עתרה, ובית המשפט נעתר מיידית לבקשה. קרן, טיפול נמרץ? "ההליך היה מהיר והנזק מזערי. נמשיך ללוות את האם היקרה,

שנכנסה לליבי". צילום: פרטי ¥

בעלת משרד עו"ד בתחום דיני שירן בכר, עו"ד המשפחה ויו"ר (משותף) של ועדת בית דין רבני בלשכת עורכי הדין, שוקדת בימים אלה על הריכוז האקדמי של ההשתלמות החדשה בניהול תיק בבית הדין בבית הפרקליט בעיר, 13.3.23 הרבני. ההשתלמות תיפתח ב ותכלול ארבעה מפגשים. צילום: ארכיון ¥

עו"ד טליה שקולניק קרייר צילום: פרטי

(בתמונה) ניצל את אלי דורון מבזק חופשות: עו"ד שישי האביבי לפתוח שולחן בשוק לוינסקי בתל אביב. קפצה לסופ"ש חורפי בוורשה. טליה שקולניק קרייר עו"ד

עו"ד שי פניני צילום: יח"צ |

25

Made with FlippingBook Digital Publishing Software