חיפה 17.2.23

מועד אחרון לפרסום מודעות: 13:00 יום ד'

לפרסום מודעה בלוח ידיעות חיפה: 04-8746080 משרד | 054-3337301

m y n e t k r a y o t . c o . i l

טלי טרייבנד מ ש ר ד ע ו ר כ י ד י ן רשלנות רפואית חיפה 33200 ת.ד 3133102 (מגדל המגינים) מיקוד 8 קומה 21 רח' יפו 052-8289307 : נייד | 04-8620553 : פקס | 04-8644606 : טל E-mail: talit.law@bezeqint.net S משרד עורכי דין ונוטריון שועלי, הרוש ושות' Shualy, Harosh&CO. LawOffice & Notary S עו"ד רימאמזאוי סוסו | עו"ד מוטי הרוש | עו"ד יהודהשועלי "120 חבילת "עד חוק החולה הנוטה למות + צוואה + יפויי כח מתמשך • דיני מקרקעין , דירות קבלן 2 עסקאות מכירה/השכרה מכל סוג, פרטי, נחלות, מפעלים, מגרשים, דירות יד • עבירות פליליות כלכליות וועדותשיחרורים עבירות מיסים, מע"מ, חשבוניות פקטיביות, הגבלים עסקיים, מטבעות וירטואליים

, חיפה, חלונות הסיטי, בנין אורן, 2 שד' פל-ים 04-8748087 פקס 04-8882992 ‘ טל www. shualy-law.co.il | Office@shualy-law.co.il

חוקי תכנון ובניה י. חיפה 9 מודעה ידיעות אחרונות,כלכליסט, ידיעות חיפה. 1.5 "

קריירה

טיפול באזרחות רומנית לכל הדורות כולל ¥ ילידי רפובליקה מולדובה ובוקובינה (אוקראינה) בליווי עו"ד עד קבלת הדרכון. רישום מסמכים וטיפול בכל נושא אחר ¥ ברומניה כולל השקעות ונדל"ן. טיפול בכל הקשור בקבלת פנסיה - מרומניה. ¥ תרגומים ואישורים, טיפול בקבלת פיצויים ¥ .189/2000 : מרומניה עבור שואה לפי חוק נוטריון, צוואות, טיפול בבתי משפט ברומניה. ¥ ירושות ¥ דיני נזקין ¥ בישראל: מקרקעין ¥ גירושין ¥ 229 חיפה קומה ב חדר 16 רח' הרצל הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה בקשה למתן 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף 11191 גוש: 3 שם המבקש: מרשק טל כתובת: רח' כרמי 86/0780 מספר תיק בנין: 86/0780/05 היתר בניה: תוספת בניה מס' בקשה: 0.00 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג: מהות הבקשה: תוספת מעלית קלה לאגף המערבי ממפלס החניה למפלסים 18 חלקה: . גשר מעבר למעלית 2 . בליטה מקו בניין קידמי לכיוון שצ"פ בגין תוספת מעלית קלה 1 כולל גישרי מעבר - מהות ההקלה: 3.23 ו + . כל 17,18,19,140,152 חלקה: 11191 גוש: . בליטה למרווח קידמי בגין גגון כניסה למעלית חלקות גובלות: 3 בגובה פיתוח מעל למותר http://haifa.complot.co.il/newengine/Pages/request2. המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של הועדה בכתובת: אישור מסירה מופיע כך: עם + על עורך הבקשה לצרף ספחי דואר רשום בדבר הפרסום עם אישורי מסירה! ספחי הדואר aspx itnagdut. ) המאשר מסירה. כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל RR (ולא RA חותמת 15 או במסירה אישית במשרדי הועדה תוך rishuybnia@haifa.muni.il למידע ובירורים נא לפנות לדוא"ל: h bniya@haifa.muni.il יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. אריאל וטרמן מהנדס העיר

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 054- 3337301

31

ידיעות חיפה ˆ 17.2.2023

Made with FlippingBook Digital Publishing Software