חיפהה 17.3.23

S משרד עורכי דין ונוטריון שועלי, הרוש ושות' Shualy, Harosh&CO. LawOffice & Notary S עו"ד רימאמזאוי סוסו | עו"ד מוטי הרוש | עו"ד יהודהשועלי "120 חבילת "עד חוק החולה הנוטה למות + צוואה + יפויי כח מתמשך • דיני מקרקעין , דירות קבלן 2 עסקאות מכירה/השכרה מכל סוג, פרטי, נחלות, מפעלים, מגרשים, דירות יד • עבירות פליליות כלכליות וועדותשיחרורים עבירות מיסים, מע"מ, חשבוניות פקטיביות, הגבלים עסקיים, מטבעות וירטואליים טלי טרייבנד מ ש ר ד ע ו ר כ י ד י ן רשלנות רפואית חיפה 33200 ת.ד 3133102 (מגדל המגינים) מיקוד 8 קומה 21 רח' יפו 052-8289307 : נייד | 04-8620553 : פקס | 04-8644606 : טל E-mail: talit.law@bezeqint.net , חיפה, חלונות הסיטי, בנין אורן, 2 שד' פל-ים 04-8748087 פקס 04-8882992 ‘ טל www. shualy-law.co.il | Office@shualy-law.co.il

003/23 המועצה הדתית חיפה - מכרז מספר אספקתשרותי שמירה, אבטחה ונקיון המועצה הדתית חיפה מזמינה בזה הצעות לאספקתשרותי שמירה, אבטחה וניקיון: במקואות – כאפשרות (אופציה), .1 במבנה המועצה ומתקניה. שירותי השמירה והאבטחה יעשו על ידי מאבטחים במבנה המועצה. . ניתן לעיין במסמכי המכרז, ובו פרטים על המכרז ותנאיו בצירוף מסמכי המכרז וניתן להורידם מאתר המועצה הדתית בכתובת 2 .11:00 שעה 23/03/2023 ועד ליום 19/03/2023 החל מיום www.mdhaifa.org יערך מפגש תדרוך, בעניין המכרז, באולם הישיבות שבמשרדי המועצה הדתית חיפה. הנוכחות במפגש 11:00 בשעה 26/03/2023 ביום .3 התדרוך ובסיורים הינה חובה, אי השתתפות במפגש תמנע את זכותו של מציע להציע הצעתו למכרז. לא ישתתף במפגש ספק אשר לא בקש וקיבל את חוברת המכרז מבעוד מועד. חיפה בלשכת היו"ר, במעטפות סגורות, 60 . את ההצעות יש להפקיד ידנית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה הדתית ברחוב הרצל 4 יום , בהתאם לתנאי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות ומסמכי המכרז: "003/23 ' "מכרז לשירותי אבטחה וניקיון מס נושאות ציון מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון. 12:00 שעה 04/04/2023 . המועצה הדתית חיפה אינה מתחיבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה הדתית חיפה רשאית, לפי שיקול דעתה, 5 לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים. משה דגן, ממונה - המועצה הדתית חיפה בכבוד רב,

מ  נגה - ניהול מערכת החשמל בע מחלקת הרכש

פרסם כאן יותר? רוצה חשיפה גדולה 054- 3337301 מטרת הקול קורא - לקבל מידע אודות שטחי משרדים רלוונטיים הפנויים לאכלוס בטווח הקצר, לצורך בחינת האופציה לרכישת משרדים אשר יהוו את בית נגה. אופן הגשת הצעות Tammy . Breuer @ noga - iso . co . il את ההצעות יש להגיש למייל 12:00 : , בשעה 4.4.2023 : המועד האחרון להגשת הצעות הנתונים הנדרשים א . תיאור כללי של הנכס, לרבות: כתובת, שנת הקמת המבנה, רמת גימור הנכס, ייעוד המבנה. ב . שטח ברוטו. ג . זמינות. ד . הערכת מחיר בש"ח לא כולל מע"מ. ה . בעלות על הנכס - הגשת ההצעות תבוצע ע"י בעלי הנכס בלבד. הערות כלליות למען הסר ספק, מובהר כי קול קורא זה אינו בגדר מכרז או הזמנה פומבית להציע הצעות אלא קול קורא לצורך איתור נכסים מתאימים לחברה. אין בהליך זה או בפעולות שיינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של החברה כלפי גורם כלשהו, או לחייב את החברה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו. הליך זה אינו כולל שום תמורה, מכל מין וסוג שהוא, ע"י החברה או גורם מטעם החברה, עבור המציע. אין בהליך זה כדי להגביל את שיקול דעתה המלא והמוחלט של החברה לגבי התקשרות עתידית שעניינה הנשוא הנ"ל. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לפנות לגופים אחרים או נוספים לקבלת הצעות. החברה תהיה רשאית לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה. החברה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציע/ים כולם או חלקם, ככל שתמצא לנכון. בהצלחה. רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 054- 3337301 נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ )להלן: "החברה" או "נגה"( היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל האחראית על ניהול, תכנון ופיתוח מערכת החשמל. מה אנחנו מחפשים 14,000- מ"ר לפחות עד כ 12,000- רכישה של בניין משרדים בשטח של כ מ"ר ברוטו. כלי רכב. 250- עד כ 150- שטח חנייה לכ שטח נוסף לצמוד לנכס יתרון. זאת לטובת אופציה להתרחבות עתידית מ"ר(. 3000- )כ האזורים הרלוונטיים • חיפה וסביבתה. • נשר. • טירת הכרמל. יתרונות נוספים • נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית )אוטובוסים, רכבות, מטרונית(. • אפשרות להרחבה. • זמן פינוי מיידית )גמיש(. • עדיפות לבניין עצמאי. קול קורא למציאת נכס עבור חברה ממשלתית

פרסם כאן יותר? רוצה חשיפה גדולה 054- 3337301

הזמנה לקבלת הצעות למתן שרותי רו"ח מבקר של קהילת הדר חיפה ( ע"ר) קהילת הדר חיפה מבקשת להתקשר עם משרד רואי חשבון לצורך קבלת שירותים ראיית חשבון רשאים להגיש את הצעתם למתן השרות לתאגיד רק משרדי רו"ח העונים לקריטריונים הבאים: שנים לפחות של מתן שרותי ראיית חשבון 10 משרד בעל ותק של .1 . בישראל רואי חשבון 2 רואי חשבון, מתוכם לפחות 3 המשרד מעסיק לפחות .2 שנים. 10 בעלי ניסיון של רואי 3 למשרד סניף פעיל בחיפה ובו מועסקים דרך קבע לפחות .3 חשבון, מתוכם לפחות רואה חשבון בכיר אחד, העונה באופן אישי 10 על דרישות הניסיון המפורטות לעיל ולהלן, ובעל ניסיון אישי של שנים בראיית חשבון. למשרד ניסיון במתן ייעוץ ושירותים לתאגידים עירוניים ו/או .4 שנים לפחות 5 לחברות עירוניות ו/או תאגידי מים וביוב, במשך השנים שקדמו להגשת ההצעה. 7 מתוך בשנה. ₪ מיליון 1 למשרד מחזור כספי העולה על .5 מסמכי המכרז נמצאים באתר התאגיד שכתובתו .6 kehilathadar.co.il office@hadar.matnasim.co.il לבירורים ניתן לפנות ל .7 העונים למודעה שיעמדו בכל תנאי הסף יוזמנו לראיון. יואב יגול את ההצעות, בצרוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש בתוך מעטפה סגורה במשרדי קהילת הדר חיפה בכתובת .12.00 בשעה 2/4/2023 חיפה לא יאוחר מיום 29 רח' ירושלים מנכ"ל-קהילת הדר חיפה

1/2023 מכרז פומבי מס' לאספקה והתקנה של עמודי ושלטי שמות רחובות בקרית אתא

ידיעות חיפה ˆ 17.3.2023 / 8347416 המפרץ / + ידיעות חיפה על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת .8 בתוקף עד ₪ 25,000 קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך .31/07/2023 ליום . הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון .9 בכבוד רב, החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ 39 ,)" המזמינה החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ (להלן: " .1 מעוניינת לקבל הצעות לייצור אספקה והתקנה של עמודי ושלטי .)" המכרז שמות רחובות בקרית אתא (להלן: " על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז. .2 כולל מע"מ, אשר לא ₪ 1,500 עלות רכישת מסמכי המכרז הינה .3 . יוחזרו בכל מקרה את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית לחשבון .4 החברה הכלכלית, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, בין התאריכים 10:00- בימים א'-ה' בין השעות 03/04/2023 ועד ה 19/03/2023 .15:00 ניתן לעיין במסמכי המכרז (ללא המפרט הטכני שיישלח לרוכשי .5 מסמכי המכרז) קודם לרכישתם ללא תשלום, באתר האינטרנט , תחת הלשונית "מכרזים www.kiryat-ata.org.il העירוני בכתובת ודרושים", ובמשרדי המזמינה בתיאום מראש. את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז, האישורים והמסמכים .6 הנלווים, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה הכלכלית, בניין עיריית , עד ליום 8 קרית אתא, קומה 1 קרית אתא, ברח' כיכר העירייה בדיוק. 14:00 לא יאוחר מהשעה 23/04/2023 שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מהם, ניתן להגיש .7 , ליועץ למכרז חיליק קיסר מחברת 14:00 בשעה 30/3/2023 עד ליום .Hilik@azic.co.il אציכ, באמצעות כתובת הדוא"ל

/ 8347097 ידיעות חיפה /

Made with FlippingBook - Online catalogs