כרמיאל 10.2.23

m y n e t k r a y o t . c o . i l

מועד אחרון לפרסום מודעות: 16:00 יום ג'

לפרסוםמודעה בלוח ידיעות כרמיאל: 04-8746080 משרד | 054-3337301

ייעוץ משפטי

קריירה

טלי טרייבנד מ ש ר ד ע ו ר כ י ד י ן רשלנות רפואית חיפה 33200 ת.ד 3133102 (מגדל המגינים) מיקוד 8 קומה 21 רח' יפו 052-8289307 : נייד | 04-8620553 : פקס | 04-8644606 : טל E-mail: talit.law@bezeqint.net eyal rozner-30-1-1 הזמנות-א-הז 2.75x3

פרסם כאן רוצה חשיפה גדולה יותר? 054-3337301

טיפול באזרחות רומנית לכל הדורות כולל ¥ ילידי רפובליקה מולדובה ובוקובינה (אוקראינה) בליווי עו"ד עד קבלת הדרכון. רישום מסמכים וטיפול בכל נושא אחר ¥ ברומניה כולל השקעות ונדל"ן. טיפול בכל הקשור בקבלת פנסיה - מרומניה. ¥ תרגומים ואישורים, טיפול בקבלת פיצויים ¥ .189/2000 : מרומניה עבור שואה לפי חוק נוטריון, צוואות, טיפול בבתי משפט ברומניה. ¥ ירושות ¥ דיני נזקין ¥ בישראל: מקרקעין ¥ גירושין ¥ 229 חיפה קומה ב חדר 16 רח' הרצל

לוח,כלאלערב,י.כרמיאל צפון 43 מודעה

חוק תכנון ובניה 2"

מרחבתכנון מקומי "מעלההגליל" 1965 חוקהתכנון והבניהתשכ"ה– כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 149 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף • שם המבקש 100001815844 ,מס' רישוי זמין 20220814 הגליל מושב מעונה הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה להיתר מס' • כתובת 7/2003 , ב- 16/96 , מג/מק - 109 • יחס לתוכניות חלות: ג/במ/ 028650224 אוחיון סיגי ת.ז 022461339 אוחיון אשר ת.ז. • יעוד הקרקע: מגורים מהות הבקשה: מוצע: - יחידת דיור אחת חד 187 מגרש: 138 חלקה: 21111 גוש: הנכס: מושב חוסן • משפחתית. - השלמת קירות תמך בחלקו הצפוני בתחום המגרש. - השלמת קיר תומך על ציר בצידו המזרחי של המגרש. - מוצע לחוק תכנון ובנייה מהות ההקלה : - שינוי 149 קיר תומך חדש בתחום המגרש בצידו המערבי של המגרש - הקלה עפ"י סעיף מ', הגבה ב 475.50 מאושר מ 0.00 מ' במקום 476.0 0.00 מאושר: מוצע: מפלס 0.00 לעניין מפלס 7/2003 בהוראות בינוי מס' ב- מטר כולל במעקה מעליו. מוצע: 3 ) ניתן לבנות קיר תמך בגובה שאינו עלה על 2 ( 4.09 מ'. - עפ"י תקנות בנייה במרווח סעיף 0.50 קירות תמך בגבולות המגרש כמפורט להלן: א. מוצע השלמת קיר תומך בתחום המגרש בצידו הצפוני (חזית קדמית עם רחוב מ' המותר ים. ב. מוצע השלמת קיר תומך על ציר בצידו המזרחי 3 מ' כולל מעקה במקום 4.40 – ) של המגרש בגובה של כ 9 מס' מ' המותרים. ג. מוצע קיר תומך חדש בתחום המגרש בצידו המערבי 3 מ' כולל מעקה במקום 4.40 – של המגרש בגובה של כ מ' המותרים. כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות 3 מ' כולל מעקה במקום 3.30 – ) של המגרש בגובה של כ 11 (בחזית רחוב מס' יוםמיוםפרסוםהודעהזו.אזדהארחבישמהנדסתהועדההמקומית 14 למשרדיהועדההמקומיתמעלההגליל,מושבמעונה,תוך

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 054-3337301

הזמנה להציע הצעה לרכישת דירה עכו 10 ברח' בת שבע 18111 בעכו, הידוע כגוש 10 ברחוב בת שבע מתפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס .40 תת חלקה 54 חלקה א. הצעות לרכישה תוגשנה בכתב ותכלולנה: שם המציע, תעודת זהות, כתובת, הסכום המוצע שעה 23/2/23 עד ליום עו"ד רוזנר, והעתק חוזה הרכישה חתום בראשי תיבות, למשרדו של מסכום ההצעה. 5% בגובה אייל רוזנר עו"ד, ערוכה לפקודת המחאה בנקאית בצירוף , 12:00 במקרה שהמציע אשר זכה יחזור בו מהצעתו, תחולט ההמחאה וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש. הצעה אשר תוגש בחוסר אחד הפרטים, ובמיוחד חוזה הרכישה חתום בראשי תיבות, תיפסל. לא ינוהל מו"מ בקשר לנוסח ההסכם. לאחר פניה במייל למשרד עו"ד רוזנר, ב. את ההסכם ניתן לקבל במייל חוזר טרם הגשת ההצעה, .er-adv@015.net.il לכתובת ג. על המציע ובאחריותו בלבד, לבדוק את פרטי המצב הפיזי, המשפטי, התכנוני והזכויות שקיימות הח"מ לא ישא באחריות מכל מין וסוג לזכויות , AS IS הנכס ימכר בקשר לנכס וכל הכרוך בכך. בנכס. הח"מ לא ישלם דמי תיווך. ד. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או אחרים ו/או להאריך את המועד לקבלת הצעות ו/או לנקוט בכל עת בכל דרך, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בין השעות 15/2/23 ו- , 16:00-17:00 בין השעות 7/2/23 בימים ה. ניתן יהיה לראות את הנכס בלבד. 16:30-17:30 ו. המציע שיזכה יחוייב לחתום על ההסכם ככתבו וכלשונו ללא הסתייגות. .10:00-13:00 לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדו של עו"ד רוזנר בימים א'-ה', בין השעות ז. ח. מודעה זו אינה מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה. אייל רוזנר, עו"ד ונוטריון כונס הנכסים 04-8708044 פקס 04-8405060 , קרית ביאליק טל' 1 רח' חניתה er-adv@015.net.il דוא"ל

אזורית אשר

מועצה

מטה

- הארכה 47/2022 מכרז כ"א חיצוני

עו"ס בית חם לנערות (שייח דנון)

הנוסח המלא של המכרז ודרישות הסף מופיעים באתר המועצה ובלשונית מכרזים, הגשת המועמדות לתפקיד תתבצע בקישור למכרז

/ 8344032 ידיעות הצפון /

אזורית אשר

מועצה

מטה

4/2023 מכרז כ"א חיצוני

הנוסח המלא של המכרז ודרישות הסף מופיעים באתר המועצה ובלשונית מכרזים, הגשת המועמדות לתפקיד תתבצע בקישור למכרז איש/ת אחזקה לביה"ס מעיינות (כברי)

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 054 -3337301

/ 8344777 ידיעות הצפון /

23 ידיעות הצפון, כרמיאל ˆ 10.2.2023

Made with FlippingBook flipbook maker