מפרץ 29.03.24

04-8746080

חוקי תכנון ובניה

1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב בשכונת התימנים הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ) בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה המופקדת 157 ( כ/ במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 11120 גוש: . 93,111,114,115 : חלקות 1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב בשכונת קרית הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ב') בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה 251 (כ/ בנימין המופקדת במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 11034 גוש: 69,70,72 : חלקות 11035 גוש: 134,157 : חלקות 11037 : גוש 1,114,115,117,118 : חלקות 11043 גוש: 97 : חלקה 11044 גוש: 111,113,116 : חלקות שמעון דניאל מהנדס העיר 1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב בשכונת גבעת הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ) בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה 248 (כ/ הכלניות המופקדת במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 10254 גוש: 11,24,25,26 : חלקות 10255 גוש: 1,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30 : חלקות 31,32,34,36,37 39,41,43,45,47,49,51 10257 גוש: 43 חלקות: 10259 : גוש 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,34,37,40,43,46,49,57 : חלקות 60,63,66,68 10293 : גוש 5,28 : חלקות 10294 : גוש 98,102 : חלקות 10497 : גוש 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27 : חלקות ,28,29,30,31 32,33,39,40,41,46,47,53,54,60,65,66,72,73,75,76, 2,4,6,8,24,27,28,30,32,45,46,47,48,49,50,51,52, : חלקות 10498 : גוש ,53,54,55,68,69,70,75,77,78,79,80,81,82,97,99,101,103,105,107,109 123,125,127,129,131,133,137,139,141,143,145,147,149,155,156 10500 גוש: 30 חלקה: שמעון דניאל מהנדס העיר

1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב בשכונת גבעת הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ) בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה המופקדת 256 ' (כ אלונים במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 10255 : גוש 23,24,25 : חלקות 10259 : גוש 51,56,68,69: חלקות 10261 : גוש 5 חלקה: 10294 : גוש 38 חלקה: 12799 : גוש 55,56,57,75,78,79,80,81,82,84,95,96,106,108,109,116,135 : חלקות 12800 גוש: 7,8,9,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,25,26,29,30,42,43,47 : חלקות 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,73 12801 גוש: 4,26,43,44,45,46,47,48,49 : חלקות

1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב בשכונת גבעת הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ) בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה 247 במ - כ/ 76 (זב רם המופקדת במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 10514 גוש: 53,54,55 .: חלקות 12417 גוש: 24,25,39: חלקות 12418 גוש: 4,5,9,10,12,17,18,34,35,36,37 ,: חלקות 12419: גוש 30,31,32,33,36,38,121,122,123 : חלקות 12420 גוש: 75,76,77,83,84,85 : חלקות 1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב בשכונת תל - חי הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ) בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה המופקדת 255 (כ/במ/ במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום . העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור 10255 גוש: 1,13,14,15,16,17,30: חלקות 10257 גוש: 2,3,19,25,27,40,43,54: חלקות 10507 גוש: 2,3,4,13,14: חלקות 10509: גוש 33,34: חלקות 1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית אתא 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף , 2012 (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב להלן רשימת השטחים הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את )98/ (כ בשכונת בן גוריון הנכסים - בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה המופקדת במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 10232 : גוש 231,232,233,236,238,240,242,244,245,246,247,248,249,250 : חלקות 251,252,253,254,255,256 1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב בשכונת גבעת טל הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - במ) בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה המופקדת 246 / (כ במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 10232 גוש: 41,42,46,159,160,180,196 : חלקות 10254 גוש: 3,4,5,6,7,8,290,291 : חלקות 10255 : גוש 1,10,12,13,14,15,16,30,31,32 : חלקות 10257 גוש: 2,3,19,43,98 : חלקות 10259 : גוש 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,46,60 : חלקות 10293 : גוש ,1,2,3,5,6,25,28,44,340,351,352,362,363,364,365,366,367 : חלקות 369,370,371,372,373 375,376,380,382,383,384,395,396,564,581,596,617,622,627,630,637 639,643,646,659 10294 : גוש 98 : חלקה 10500 גוש: 2,7,30,36,38,70 : חלקות 12417 גוש: 38 : חלקה 12420 גוש: 86 : חלקה 3,4,5,6,7,12,17,25,26,27,32,33,34,35,36,37,38, : , חלקות 12757 גוש: 39,50,52,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,76,84,85,99,100,126,127 ,139,140,151,153,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,166,167 170,171,177,178,180 12758 גוש: 31,40,41,42,43,44,45,74,87,88,89,100,101,109,110,120,121, : חלקות 125,127,128,133,134,143 5,6,7,8,9,10,11,12,14,18,19,20,21,22,24,28,29 : חלקות 12759 : גוש 30,31,32,33,34,35,39,40,41,48,49,50,54,55 12760 : גוש 3,4,5,10,31,32,33,34,48,49,50,91,104,105,113,114,117,119, : חלקות 130,132,135,136,139,143,144,147,151,153,154 שמעון דניאל מהנדס העיר שמעון דניאל מהנדס העיר שמעון דניאל מהנדס העיר

1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב רובע א - שכונות הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ח') בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה 150 (כ/ המרכז המופקדת במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 11008 גוש: 47,48,50,111 : חלקות 11048 גוש: 1,2,11,16,20,21,34,39,44,45 : חלקות 11049 : גוש 39,40,43,98,99,100 : חלקות 11050 גוש: 64,65,66,67,68,69,70,71,99,102,103 : חלקות 11051 : גוש 10,34,41,42,43,82,83 : חלקות 11052 גוש: 36: חלקה 1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב רובע ב - שכונות הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ח') בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה 150 כ/ המרכז המופקדת במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום . העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור 11019 : גוש 79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99 : חלקות 100,101,134,150,151 11020 גוש: 16,17,18,20,45,46,47,48,49,61,62,74,75,76,77,78,80,81 : חלקות 82,83,99,100 11021 גוש: 31,38,42,43,54 : חלקות 1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב רובע ג - שכונות הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ח' )בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה 150 (כ/ המרכז המופקדת במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 10506 : גוש 28,29,36,38 : חלקות 10514 גוש: 3 חלקה: 11009 : גוש 113,116,117,118,119,120,121 : חלקות 11010 גוש: 136,137,138,139,140,141,142,145,146,147,148 : חלקות 11011 : גוש 14,15,16,17,47,48,52,54,55,56,63,70,74,132,172,173 : חלקות 11013 גוש: 19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,56,60,65,66 : חלקות 67,69,70,73,74,75,76,77,79,97,98,99,100 11014 גוש: 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37 : חלקות 38,39,40,41,43,46,48,50,52,58,61,62,72,77,84,135,137,141,144,150 153,159 11015 גוש: 2,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27, : חלקות 80,121,122 שמעון דניאל מהנדס העיר 1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב רובע ד - שכונות הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ח') בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה 150 כ/ המרכז המופקדת במשרדי הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 11017 גוש: 50,62,85,106,107,251,252,256,259,260,261 : חלקות 11022 גוש: 42 חלקה: 11023 גוש: 71 חלקה: 1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית אתא 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים הציבוריים 2012 (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב ) בתחום 222 (כ/ בשכונת מרכז העיר הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה המופקדת במשרדי הוועדה. , העתקה 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 11008 : גוש 14,15,16,97,98,99,100,101,106 : חלקות 11009 : גוש 6,7,46,48,50,52,97 : חלקות 11012 גוש: 7,99 : חלקות 11017 גוש: 13,15,86,87,88,137,143,148,231,232,233,234,235,239,240,241 : חלקות 242,243,244 11018 גוש: 34,56,57,58,60,65,66,67,73,76,84,85 : חלקות 11019 : גוש 68,69,74,75 : חלקות 11021 גוש: 10,11 : חלקות שמעון דניאל מהנדס העיר שמעון דניאל מהנדס העיר שמעון דניאל מהנדס העיר

שמעון דניאל מהנדס העיר

1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב אזור בית העלמין הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ) בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה המופקדת 1742 (ג/ במשרד הוועדה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 10264 גוש . 17,19,20,21,22 : חלקות

שמעון דניאל מהנדס העיר

1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ,להלן רשימת השטחים 2012 אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב בשכונת נווה חן הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - ) בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה המופקדת במשרדי 97 / (כ העירייה. , 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון הציבור. 11543 גוש: 5,12,20,19,23 : חלקות

שמעון דניאל מהנדס העיר

שמעון דניאל מהנדס העיר

1965 הודעה בענייני חוק התכנון והבנייה התשכ"ה לחוק עזר לקרית אתא (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב 2 מכח סמכות מהנדס העיר קרית אתא לפי סעיף ) 150/ (כ בשכונות הותיקות ,להלן רשימת השטחים הציבוריים הפתוחים המיועדים לשרת את הנכסים - 2012 בתחום העיר קרית אתא, הכל בהתאם למפה המופקדות במשרדי הוועדה. , העתקה מונח במשרדי העירייה ופתוחה לעיון 30/10/2014 החלטה זו, מעדכנת את החלטת מהנדס העיר מיום הציבור. 2,9,10,11,12,14,16,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,36,37,38 : חלקות 10158 גוש: 35,58,59,61,62,83,84,85,86,87,88,96,97,100,101,105,191,192,193,197,198,200,204,205,208 : חלקות 10232 גוש: 211,213,215,217,219,223,231,232,233,236,237,238,242,243,244,245,247,248,249,250,251,252,255,256,259 25,111,112,117,118,119,127,128,225,353,360 : חלקות 10256 : גוש 2,3,19,25,27,40,43,93 : חלקות 10257 גוש: 2,7,30,35,36,38,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 : חלקות 10500 גוש: 50,51,69,80,90,91,92,96,102,107 : חלקות 10503 גוש: 4,5,6,7,8,9,10,13,40,41,55,56,57,58,69,70,71,106,107,108,109,110,111,112,113,116,117 : חלקות 10504 גוש: 120,121,122,123,124,125,126,132,134,136,137,139,140,159,163,164 165,166,167,170,172,173,175,177 7,8,9,10,11,12,13,14,30,34,38 : חלקות 10506 : גוש 12,13,14,32,34,35,36,37,38,51,52,53,54,81,82,84,86,91,96,97,98,101,103 : חלקות 10507 גוש: 2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,24,25,28,29,32,38,39,40 : חלקות 10508 גוש: 32,33,34,35,36,38,39,40,57,110,126 : חלקות 10509 : גוש 3 חלקה: 10514 גוש: 21,64,65,114,121 : חלקות 11006 : גוש 51,55,56,58,111 : חלקות 11008 גוש: 23,24,25,26,27,28,29,113,116,117,118,119,120 : חלקות 11009 : גוש 30,31,33,34,35,36,37,49,120,138,139,140,141,142,143,145,147 : חלקות 11010 גוש: 14,15,16,17,47,70,75,110,112,180,181,182,183 : חלקות 11011 גוש: 17,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,56,60,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76 : חלקות 11013 גוש: 77,78,79,83,97,98,99,100 33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,52,58,59,60,61,62,74,77,84,135 : חלקות 11014 גוש: 136,137,141,144 2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,117,121,122,123 : חלקות 11015 גוש: 82,83 : חלקות 11016 : גוש 50,60,61,62,85,106,107,231,234,235,236,239,240,241,244,245,248,251,252,256,259,260 : חלקות 11017 גוש: 261 43,45,47,49,51,53,55,57,61,73,74,75,79,80,81,82,83,84,85,87,89,93,95,97,99 : חלקות 11019 : גוש 100,101,130,150,151 13,14,15,41,42,43,44,60,61,63,65,67,69,71,73,76,78,80,99,100,101 : חלקות 11020 גוש: 3,6,7,11,13,14,16,18,21,22,23,24,25,43,46,66,68,73,81,83,95,96,97,98,99,100 : חלקות 11022 : גוש 103,104,105,106,111,114,115,116,119,120,122 33,34,35,36,41,42,43,50,51,52,53 : חלקות 11035 גוש: 32,33,34,35,114,115,116 : חלקות 11037: גוש 135,136 : חלקות 11038 גוש: 30 חלקה: 11039 : גוש 2,11,16,20,21,34,39,40,43,44,45 : חלקות 11048 גוש: 39,40,43,98,99,100 : חלקות 11049 : גוש

11022 גוש: 1,2 : חלקות 11049 : גוש 46 : חלקה 11051 גוש: 49,53,63,69,75,76,77,107,108,109,114,115 : חלקות 11052 גוש: 54,76 : חלקות

64,65,66,67,68,69,70,71,99,102,103 : חלקות 11050 גוש: 10,34,40,41,42,43,82,83,84,97,98 : חלקות 11051 גוש: 36,37 : חלקות 11052 גוש: 11,12,106,107,130 : חלקות 11541 גוש: 5,6,18,19,23 : חלקות 11543 גוש:

שמעון דניאל מהנדס העיר

שמעון דניאל מהנדס העיר

שמעון דניאל מהנדס העיר

21

ידיעות המפרץ ˆ 29.3.2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online