מוסף נדל"ן חיפה 13.5.24

המחוזית אישרה לבנות בניין מסחרי קומות במרכז קרית ביאליק 10 בן למרות התנגדות השכנים: 6 שתי התנגדויות מנומקות שהוגשו לוועדה המחוזית נדחו לאחרונה והבניין יוקם ברחוב ירושלים הטענה שהבניין יוריד את ערך הדירות באזור נדחתה בנימוק שהוועדה איננה עוסקת במחירי דירות

טענות המתנגדים: חסימת ‰ אור השמש במרפסות פקקי ‰ תנועה מטרדי ‰ רעש מהחניונים מטרדי ‰ ריחות ועשן חסימת ‰ חניון בעיות ‰ חנייה לכלוך ‰ אבק ורעשים בזמן הבניה ירידת ערך ‰ הדירות

בהן ממש. לגבי הטענה כי הבניין החדש יגרום לירידת ערך הדירות הסמוכות, קבעה הוועדה שהיא גוף תכנוני ואינה מחווה דעתה בנושא, תוך שהיא מפנה את המתנגדים לאפשרות להגיש תביק עה אזרחית נגד היזמים. "ככלל פגיעה ככל שקיימת אינה מהווה עילה לדחיית התוכנית", ציינו חברי הוועדה. עוד קבעה הוועדה: "הוספת שימוש של מסחר ותעסוקה אינה מהווה שינוי מהותי לסביבת המגורים. המגרש הנדון בצומת מרכזי המאופיין 4 סמוך לכביש בחזיתות מסחריות, עסקים ומגורים ובק חלקה הפנימי של השדרה לכיוון מזרח מאופיין הרחוב אף הוא בעירוב שימוק שים לצד מגרשי מגורים, ומכאן שלא מדובר ברחוב המאופיין במגורים בלבד כפי שצוין". הוועדה כאמור החליטה לדחות את ההתנגדויות: "הוועדה תומכת בתוכנית המהווה התחדשות של המרקם הוותיק בעיר ומיישמת את המדיניות הארק צית של שילוב שימושים, קביעת חלק מיח"ד דירות קטנות וניצול תת הקרקע לחניה". הוועדה החליטה לאשר את התוכנית בתנאי שבבניין החדש לא ייפתחו עסקי מזון כגון בתי קפה ומסעדות. כן קבעה כי יחידת דיור קטנה, כפי שמוצעת מ"ר בלבד. 80 בתוכנית, תהיה עד

אדי גל

הבניין ברחוב צילום: | 6 ירושלים א.יניר

וועדת המשנה להתנגדויות שליד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה דחתה התנגדויות

שהוגשו בידי שכנים לבניית בניין מסק , 6 קומות ברחוב ירושלים 10 חרי בן במרכז קרית ביאליק. הוועדה לא מצאה הצדקה בהתנגדויות שהוגשו בידי השק כנים וציינה כי היא תומכת בתוכנית. התוכנית מציעה הריסת מבנה מגורים קומות 10 לטובת הקמת מבנה חדש בן תוך שינוי ייעוד ממגורים למסחר, תעק סוקה ומגורים. על פי התוכנית בקומת הקרקע תהיה חזית מסחרית, לאחר מכן קומות משרדים והשאר מגורים, סך 2 יחידות 8 יחידות דיור מתוכן 20 הכל קטנות. הפתרון לחנייה יהיה במגרש חנייה תת קרקעי ובחנייה נוספת בקוק מת הכניסה. לתוכנית הוגשו שתי התנגדויות בידי דיירים המתגוררים בבניינים סמוכים.

מבנה סמוך. "מעבר לכל האמור, בפסיק קה נקבע כי אין לבעל מקרקעין זכות קנויה על אור, אוויר, נוף וכדו', בפרט בתוככי עיר באופן שימנע קידום תכנון, שכן ככל שהיה כך הדבר היה גורם לקיק פאון ("סטגנציה") תכנוני, ולא מאפשר פיתוח של העיר והלימה למצב התכנוני המתעדכן בהתאם לצרכי התכנון המק שתנים", נכתב בהודעת הוועדה. הוועק דה ציינה כי מכל מגרש חנייה יש רעש של מכוניות נכנסות ויוצאות וזה דבר טבעי בסביבה עירונית. הוועדה דחתה את כל טענות המבקשים וציינה כי אין

טענותם המבנה החדש יחסום את אור השמש במרפסות שלהם, במקום יווצרו פקקי תנועה, יהיו מטרדי רעש מהחניון העילי והתת קרקעי, מטרדים של ריחות ועשן, חסימת חניון, בעיות חנייה, גובה חריג ולבסוף ירידת ערך הדירות. כן טענו כי בתקופת הבנייה יסבלו השכנים מבעיות של לכלוך אבק ורעשים והם לא יוכלו לפתוח חלונות. הוועדה דחתה את כל הטענות וציינה כי המבנה אינו חורג משמעותית והבק נייה מסביב. כן ציינה כי לא הוגשה כל חוות דעת לגבי פגיעה באור שמש כלפי

הוועדה החליטה לאשר את התוכנית בתנאי שבבניין החדש לא ייפתחו עסקי מזון כגון בתי קפה ומסעדות

תביעה: בעלי נכסים השתלטו על שטחים ציבוריים ועד העסקים במרכז צבר בקרית ביאליק טוען בתביעה שמספר בעלי עסקים עשו דין לעצמם ומעלה שאלות שגביי האישור שהציגו הנתבעים מהועדה המקומית

לשטח ציבורי ולכן ההיתר לא חוקי. מהחישובים שהוצגו בתביעה, נעשתה פניה למפקחת על המקרקעין להריסת הקיר אבל עדיין לא ניתנה תשובה. בתביעה נטען כי לפי חוות דעת שקיבלו דמי השימוש לחודש עומדים 42,200 שקלים ולשנה 3,515 על סך שקלים. התובעים מצרפים דו"ח שמאי שלפיו דמי השימוש לכל התקופה בה השתמשו הנתבעים בחלק שנגזל 294 משאר בעלי הזכויות בבניין הם אלף שקלים". טרם הוגש כתב הגנה.

לאחד המעברים במתחם, ובנו במקומו קיר חדש הפולש למעבר הציבורי. בסך הכול, לטענת התביעה, גזלו הנתבעים מהשטח הציבור דבר שצמצמם את שטח המעבר לעבר מקלט. הנתבעים טענו כי בניית הקיר שהרק חיב הנכס שלהם הוא חוקי והציגו אישור שניתן ע" הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריות, אישור שבתביעה מכוק נה "מוזר": "האישור ניתן לבקשת אדם (השם שמור במערכת, א.ג) שאין לו כל נכס במרכז צבר. כן נרשם באישור שמו ק � שלו לא היה כל נכס ה 1 של נתבע

נכס הקשור 3 שור בהיתר. רק לנתבעת בהיתר ושמה בכלל לא נכלל באישור. היא לא הגישה הבקשה להיתר. יתר על כן, נרשם באישור "תוספת בניה על פי פסק דין של בית המשפט" ומעולם לא ניתן פסק דין הקשור בבנייה במרכז צבר. מדובר על כן באישור בלתי חוקי ומוזר וזאת בלשון המעטה". לטענת התובעים, הם פנו לוועדה לתכנון ובנייה וביקשו לקבל את פסק הדין אבל לא נענו. עוד נטען בתביק עה כי תקנות הבנייה קובעות שלא ניתן לתת היתר כזה ביחס לקיר הפונה

אדי גל

ועד מרכז העסקים צבר, בקרית ביאליק, הגישה תביעה על סך אלף שקלים נגד מספר 294 בעלי נכסים במתחם בגין פלישה והשק תלטות על שטחים ציבוריים. התביעה היא נגד שתי חברות שיש להם נכסים במתחם וכן אדם פרטי שמק נהל את אחת החברות והוא גם בעליה. מהתביעה עולה כי אחת החברות הנק תבעות שכרה חנות מחברה שנייה, פרצו קיר חיצוני של אותה חנות, הצמודה

50

13.5.2024 ˆ ידיעות המפרץ, חיפה

Made with FlippingBook - Share PDF online