נתניה 17.05.24

04-6343230 לפרסום מודעה בלוח ידיעות חדרה 18:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ג' 0 17:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ג'

1700-703-999 נתניה לפרסום מודעה בלוח ידיעות 18:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ג' 0 17:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ג'

המקצוענים

mynetnetanya.co.il

mynethadera.co.il

מומחה בתחום הנדל"ן + חד 'קו ראשון לים 3 להשכרה ₪ 6,200 מעלית וחניה מעלית, + חד', נוף לים 5 למכירה חניות (אחת מקורה 2 + מרפסת שמש ממ"ד, + ) ואחת רגילה

היכרויות מירי הכרויות סוף לדייטים מאכזבים באינטרנט שנות מוניטין 39 מאות זוגות נישאו ומאושרים מאגר של אקדמאים חילונים דתיים, גיל הזהב ולקויי למידה ניתן לרשום את ילדכם ללא ידיעתם שרות אמין בהצלחה 09-7664372 , 050-5414796 AB 052-6620755 אייבי נוימן חד' 6 למכירה בצפון העיר דופלקס מרפסות 2 + מעלית וחניה מקורה + ₪ 4,150,000 מסודר להפליא 052-6620755 אייבי נוימן AB חד' מרוהטת קומפלט 5 להשכרה נוף לים מרפסת שמש חניה תת קרקעית ₪ 11,000 בריכת שחיה + מומחה בתחום הנדל"ן חד' במיקום מעולה 5 למכירה פנטהאוז מעלית וחניה + קרוב לכיכר העצמאות ₪ 3,550,000

הודעות בנושא תכנון ובנייה

המועצה המקומית תל מונד

- מרחב תכנון מקומי פרדס חנה כרכור 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 308-1205525 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר

, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 117 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף , פרדס חנה כרכור. גרסת הוראות: 53 רחוב זמיר 124 חלק מחלקה 10119 - תוספת זכויות בנייה בגוש 308-1205525 , שינוי 648 , שינוי ש/ 209 , שינוי ש/ 1 /ב, שינוי ש/ 961 המהווה שינוי לתכניות הבאות: שינוי מק/ש/ 7 גרסת תשריט: 12 /א, השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשות 950 /א, כפיפות ש/מק/ 383 , כפיפות ש/מק/ 156 /א, כפיפות ש/ 1123 ש/ עיקרי הוראות התכנית: 124 חלקי חלקות: 10119 גושים/ חלקות לתכנית: גוש: , פרדס חנה-כרכור 53 זמיר מקומית: . שינוי קו בניין קידמי 4 מטר. 5.4 . הקטנת מרחק מינימלי בין ביניינים ל 3 . תוספת שטח עיקרי. 2 . תוספת יחידת דיור. 1 , 12015 ובילקוט פרסומים מספר 26/01/2024 לרחוב הזמיר. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך . התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה "פרדס חנה 18/01/2024 , בתאריך 3178-3179 עמוד ב' 15 ובמשרדי הועדה המחוזית בכתובת: שד' פלי"ם 077-9779933 , טלפון: 1022 , ת.ד. 20 כרכור" בכתובת: דרך הבנים . כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל, 04-8616252 חיפה, טלפון: / http://vaada.phk.org.il ובאתר האינטרנט של הועדה בכתובת יוני חכימי יו"ר הועדה המקומית לתו"ב פרדס חנה - כרכור , כי במשרדי הוועדה לתכנון ובניה "יישובי 1965 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 89 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 15 . מונה תדפיס הוראות 353-1043934 הברון" ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה תכנית מפורטת מס' בגבעת זמרין סיווג התכנית: תכנית מפורטת, מוסד התכנון המוסמך 40 שם התכנית: מגרש 8 מונה תדפיס תשריט א (א) כתובות שבהן חלה התכנית: אזור: רחוב: מס' בית: 62 להפקיד התכנית – ועדה מקומית, לפי סעיף 11304 חלקי גוש: 53 עד: 53 מחלקה: 11304 חלקי גוש: 1 עד: 1 מחלקה: 11304 גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: גוש: יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות סוג יחס: 2.599 : חלקי, שטח התכנית בדונם 54 עד: 54 מחלקה: לחוק התכנון 101 /ב. מטרת התכנית תוספת זכויות לפי תיקון 916 /א, סוג יחס: מס' תוכנית: ש/ 1121 מס' תוכנית: ש/ . הגדלת השטח 2 .) 4 א(א)( 62 . שינוי קוי בניין על פי סעיף 1 והבניה ובהתאם לתכנית המתאר. עיקרי הוראות התכנית: . הוספת שטחי שירות בתת"ק 4 . 5 א(א) 62 . הגדלת שטח התכסית על פי סעיף 3 .) 16 א(א)( 62 הכולל לבניה על פי סעיף א. כל המעוניין רשאי 4 א(א) 62 . תוספת קומות בתת קרקע והגבהת גובה מותר למבנה על פי בעיף 5 .) 15 א(א)( 62 על פי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני יום 60 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 100 אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה לתכנון ובניה יישובי הברון, רח' . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת: שד' הפלי"ם 04-6305522 , זכרון יעקב טל': 54 המייסדים (א)לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה 103 ). בהתאם לסעיף 04-8633448 חיפה, טל': 15 בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי . כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 1989 נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - אורי בוסקילה יו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה "יישובי הברון" שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. - הוועדה לתכנון ובניה - "יישובי הברון" 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה - הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

הודעה על אפשרות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור בהתאם לנוהל הקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית (חוזר מנכ"ל ), מועצה מקומית תל מונד (להלן: "נוהל משרד הפנים" והתיקונים לו) (להלן: 5/2001 מ"ר 40 ) מודיעה בזאת על האפשרות להקצאת חלק ממבנה בגודל של כ- "המועצה" 52 חלקה 7788 במבנה אשר ישמש כמרכז צעירים ועסקים בתל מונד הנמצא בגוש ) ואשר השימוש המתוכנן בו הוא קיום "המבנה" בתל מונד (להלן: 45 ברחוב הדקל פעילות שירותי עזרה ראשונית לפעילות חירום ברחבי המועצה. כמו כן מודיעה המועצה כי הוגשה לה פנייה בעניין על ידי איחוד הצלה ישראל להקצאת המבנה למטרת קיום פעילות שירותי עזרה ראשונית לפעילות חירום. יצוין כי איחוד הצלה עושה שימוש בקרקע לאותה מטרה גם כיום. גורמים המעוניינים בכך, מוזמנים להגיש בקשות להקצאת המבנה לאותו שימוש או למטרות אחרות – הכל בכפוף לתב"ע ולפרוגרמה לשטחי ציבור של המועצה – יום ממועד פרסום זה. פרטים באופן 60 בהתאם לנדרש בנוהל משרד הפנים, תוך .09-7774105 הגשת הבקשות ניתן לקבל במשרדי המועצה אצל מיטל כהן בטלפון מען לפניות: מועצה מקומית תל מונד, באמצעות מייל: meytal@tel-mond.muni.il

₪ 6700 מושכרת ב ₪ 3,950,000

052-6620755 אייבי נוימן AB

חד' במרכז 4 להשכרה מעלית וחניה מקורה ₪ 5,100

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן

052-6620755 אייבי נוימן AB

להשכרה בכניסה לשוק חד' 2 דירת חדר ודירת מרוהטת קומפלט כולל הכל במחיר מציאה 050-9933688 09-8336594 מושבניק 82 מבוסס בריא בן דובר אנגלית ועברית איכותי נוהג לקשר חברי 050-5414796 מירי הכרויות מנכ"ל בחברה בכירה גבוה נאה 54 בן לקשר רציני בלבד 050-5414796 מירי הכרויות

AB אייבי נוימן 052-6620755 למכירה קוטג' פינתי מיקום מעולה נוף חד מסודרת 5 מדהים חניות 2 מרפסות 2 ₪ 4,100,000

1700-703-999

אלמנה איכותית נאה נוהגת מבוססת 78 בת לא חומרנית לקשר חברי

נראית צעירה לגילה 050-5414796 מירי הכרויות

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 1700-703-999

שרות למחשב לבית הלקוח לחומרה, תוכנה, התקנה אינטרנט ורשת 050-7742116 : קובי

) עיריית נתניה מזמינה בזה אמנים באשר הם משלל תחומי 1 האומנות הפלסטית (ציור, פיסול, צילום, הדפס, קרמיקה וכו') , הנמצאת 3 להציע הצעות לקבלת זכות שימוש בגלריה מספר בסמוך לגלריה על הצוק, על מנת לעבוד ולצור בה, תוך הנגשתה לקהל הרחב והכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. ) על האמנים להיות תושבי העיר נתניה. 2 אין מדובר במכרז חדש, אלא בהליך ניהול מו"מ. ) 3 ) המעוניינים להגיש הצעה, יתאמו פגישה באגף הנכסים רחוב הצורן 4 , בשעות העבודה הרגילות. יש לשלוח 09-8603149 נתניה, בטלפון 6 תיק עבודות הכולל מספר דימויים וטקסט קצר על אופי הפעילות. ) את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם 5 עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לקבל במשרדי אגף (קומה ג') בשעות העבודה הרגילות וכן 6 הנכסים, רחוב הצורן באתר העירוני. ) הצעה שתתנה על האמור בחוזה ההתקשרות על נספחיו, רשאית 6 העירייה שלא לדון בה. , וזאת עד ליום באגף הנכסים ) על המציעים להגיש את ההצעות 7 . 15:00 בשעה 2.6.2023 ראשון 149/23 מכרז מס' 11/24 מודעה עירונית מס' 3 הזמנה להציע הצעות להשכרת גלריה מס' טיילת שקד, נתניה

עבודות אלומיניום תיקונים, אחזקה ושירות טירן

תריסים חלונות רשתות זכוכיות פתרון לכל תקלה | התקנת מגבילון לחלון נגד נפילת ילדים

בכבוד רב, מרים פיירברג-איכר ראש העירייה

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 1700-703-999

tiran3@013.net.il | טלפקס 09-8659165 | 050-2756115

ידיעות נתניה, חדרה ˆ 17.5.2024 21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online