פתח תקוה בקעת אונו 10.5.24

mynetpetahtikva.co.il 03-9309940

03-9309940

חוק תכנון ובניה פתח תקווה אונו 22 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות פתח מתקווה 2"

תמיכות ועדת

תקווה - גני עיריית

מרחב תכנון מקומי "שדות דן" 1965 - חוק התכנון והבניה התשכ"ה 425-1282904 : הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מספר 4 : גרסת תשריט 5 : , הרחבת חמד גרסת הוראות 66 שם התכנית: תוספת זכויות בניה מגרש

, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שדות דן מופקדת 1965 - לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 89 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף שינוי 19/386/ שינוי ל-גז/מק 386/12/ שינוי ל-גז 12/386/ המהווה שינוי לתכניות הבאות: שינוי ל - גז 425-1282904 : תוכנית מפורטת מספר רשות מקומית: מ.א. שדות דן ישוב: חמד 405.000 : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שטח התוכנית 4/2/ כפיפות תמא 386/19/ ל-גז/מק .1 : מטרות: תוספת שטח עיקרי ושטחי שירות תת קרקעיים עיקרי הוראות התכנית 107 : עד 107 : מחלקה 6818 : גושים/חלקות לתכנית: גוש א. 62 . תוספת שטחי שירות תת קרקעיים לפי סעיף 2 ) )(ב 17() א. (א 62 משטח המגרש לשימוש בתת הקרקע לפי סעיף 7% תוספת שטח עיקרי של א) כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים 4() א. (א 62 . הגבהת גובה המבנה וגובה קומת המרתף לפי סעיף 3 )15() (א 100 האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 60 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית. כתובת: מחוז רמלה 073-2230666 טלפון 72915 כפר חב"ד מיקוד 15 ובניה שדות דן ת.ז (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 103 . בהתאם לסעיף 08-9788409 : . טלפון 72430 , רמלה. מיקוד 91 כתובת קרית הממשלה, שדרות הרצל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה . מר דוד יפרח יו"ר הועדה - המקומית לתכנון ובניה שדות דן 1989 (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) תשמ"ט

המקומיות הרשויות של תמיכות לנוהל בהתאם 2024 לשנת תמיכה למתן בקשות להגיש ניתן העירייה בתחום הפועלים למוסדות . רווח למטרות שלא לתמיכות בקשות להגשת הודעה 2024 לשנת .2024 לשנת תמיכות למתן לתבחינים בהתאם יעשה התמיכות מתן המועצה של האינטרנט באתר בתבחינים לעיין ניתן . ” עירוניות תמיכות " תחת WWW.GANEYTIKVA.ORG.IL בתקציב ומותנה כפוף התמיכות מתן – התמיכות למתן סייגים , הבקשה להגשת המתאימים הטפסים את .2024 לשנת מאושר . העירייה מאתר להוריד או העירייה בגזברות לקבל ניתן לשנת תמיכות למתן בתבחינים לשינויים ליבכם לתשומת הבקשה בטופס ולעדכונים באתר שפורסמו כפי 2024 תיאור לצורך אישי לראיון הגעה גם הכוללים לתמיכה .(17.7.2024 בתאריך או 10.7.2024 בתאריך ). הפעילות של ח " ורו החתימה מורשי י " ע כדין החתומה הבקשה את . הנדרש והפירוט המסמכים כל בצרוף , העמותה ,12:00 בשעה 30.6.2024 ליום עד להגיש יש ,ANATA@GANTIK.ORG.IL למייל . העירייה בגזברות עדני ענת ' לגב . כלשהו למוסד תמיכה לתת העירייה מצד התחייבות משום זו בהודעה אין

תחזוקת הבית ותיקונים כלליים במחיר לכל כיס נוב"ה הנדימן

בס"ד

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 03-9309940

במחירים הוגנים

התקנת רשתות ליונים צביעת בתים * התקנת גופי תאורה * החלפת מסנני מים * הרכבת מדפים LCD * התקנת זרועות * תליית מראות * הרכבת ברזים ועוד... מקצועיות ואמינות 055-2493300

לא בשבת

ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו ˆ 10.5.2024 47

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker