פתח תקווה 29.07.22

הדיפו. יכול לאחסן למעלה | קרונות 100־ מ צילום: ריאן

עולים על הפסים הרכבת הקלה, הקו האדום: ק"מ אורך 24 תחנות, 34 מתוכן 8 תקוה – בפתח מעבר רשויות 5 ב־ צפי מיליון 70 ל־ נוסעים בשנה דיפו שממוקם בצפון העיר ומשתרע על דונם ויכול 110 לאחסן מעל קרונות. 100 מטרו: M2 - קו ק"מ אורך 26 מעבר רשויות 7 ב־ תחנות, 22 מתוכן 8 תקוה – בפתח M 3 קו ק"מ אורך 38 מעבר רשויות 11 ב־ תחנות, 25 מתוכן 4 תקוה – בפתח

נת"ע תובעת מהעירייה מיליון שקל 21– כ בנת"ע טוענים כי כתנאי לפיתוח הדיפו, שבו מתבצעת תחזוקה לקרונות, אילצה העירייה את החברהשלא כדין לשלם מיליוני שקלים על היטלי פיתוח ‰ התוצאה, על פי החברה, הייתה מימון סלילת כבישים, מדרכות ותעלות ניקוז בעיר ‰ בחברה מסבירים כי נענו לדרישה כדי לא לעכב את הפרויקט ‰ העירייה: "הגבייה בוצעה על פי כל דין" הדרמה המשפטית מאחורי פרויקט הרכבת הקלה בעיר | פתח–תקוה

מי הנגר מאזור האיצטדיון לנחל הירקון, וכן תחנת שאיבה וסלילת כביש גישה לדיפו, אבל העירייה "לא הפחיתה את סכום המימון מההיטלים". "משוללת סמכות" מאחר והצדדים המעורבים בעניין הינם חברה ממשלתית ועירייה, התנהל קודם הגשת התביעה הליך של יישוב סכ ־ סוכים בפני היועץ המשפטי לממשלה (היועמ"ש). זה קבע כי על העירייה להשיב לנת"ע את סכום התביעה, אלא שקביעתו לא כובדה. לאחר שראו בנת"ע כי העירייה לא מבצעת החזר של הס ־ כום, פנתה החברה לבית המשפט בבקשה שיאכוף את החלטת היועמ"ש, אך הבק ־ שה נדחתה מאחר ולא היה מדובר בפסק בוררות. כעת, ולאחר שהבינה שלא תקבל את כספה בחזרה בדרך אחרת, החליטה נת"ע לתבוע את הסכומים ששילמה על מיליון שקל בתוספת 20.6 ההיטלים בסך הפרשי ריבית והצמדה. כמו כן, דורשים בנת"ע להטיל על העירייה את הוצאות ההליך המשפטי, שכוללות בין היתר שכר טרחה של מומחים ואת שכר טרחתם של עורכי הדין. עו"ד גור ציין בתביעה כי "בהעדר הצבעה על תשתיות גובלות שהעירייה ביצעה, בהעדר הכרזה על אזור איסוף, ונוכח הפגמים המהותיים בתחשיבי תע ־ ריפי ההיטלים, העירייה הייתה משוללת סמכות לגבות היטלי פיתוח ביחס למתחם הדיפו. סיכומם של דברים, מלוא סכום ההיטלים שעיריית פתח־תקוה גבתה מנת"ע נגבה שלא כדין, והעירייה חייבת להשיב לנת"ע את מה ששילמה". מדוברות העירייה נמסר תגובה: "הנו ־ שא הובא לפתחנו לפני ימים אחדים ובכוונתנו לשלול את הטענות במסגרת ההליך שיתקיים. על כל פנים, גביית היטלי הפיתוח מהחברה בוצעה על פי כל דין".

"חיוני ודחוף" כחלק מהקמת מערך הרכבת הקלה, הוקם בצפון העיר, בין נחל הירקון לדרך אם המושבות, מרכז התחזוקה והתפעול של הקו האדום, אליו יגיעו הקרונות בפרק הזמן בו הרכבת אינה בשימוש. במ ־ ו � קר 100 תחם, שיכול לאחסן למעלה מ ־ נות, מבוצעים בין היתר טיפולים טכניים, בדיקות בטיחותיות, ניקיונות ועבודות תחזוקה. בכתב התביעה, שהגישה נת"ע בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי מרכז, נטען כי כתנאי לקבלת היתרי בנייה לדיפו נאלצה החברה לשלם לעירייה היטלי פיתוח עי ־ רוניים. כלומר, מיסים לצורך מימון הקמת התשתיות שנגבים על פי חוק העזר העי ־ רוני. מבין סוגי היטלי הפיתוח, דרשה העי ־ רייה מנת"ע לשלם היטל סלילה, שנועד לממן סלילת כבישים ומדרכות, וכן היטל תיעול, שנועד לממן הנחה של תעלות ני ־ קוז מי גשמים. אלא שבחברה הממשלתית טענו כי אינם חייבים בתשלום, אבל מאחר ובעירייה עמדו על כך, החליטו לשלם על ההיטלים על מנת שלא לעכב את הקמת

מערכת הרכבת הקלה. אז על אלו סכומים מדובר? בכתב התבי ־ עה, שהוגש על ידי עו"ד איל גור ממשרד 2015 זינגר דנה ושות', מצוין כי בשנת מיליון שקל כתנאי 19.7 שילמה נת"ע להוצאת היתר בנייה חיוני ודחוף להקמת , 2019-2020 הדיפו. בהמשך, בין השנים הנפיקה העירייה חמש דרישות תשלום נוספות בגין תוספות בנייה שונות שבוצעו אלף שקל. 850 במתחם הדיפו בסך של בנת"ע טוענים בין היתר כי "הדרישה התעלמה מכך שברוב שטחו של הדיפו יש מסילות ברזל, ומכך שעל פי הדין, מסילות ברזל, לרבות מסילות במתחמים סגורים דוגמת הדיפו, אינן חייבות בהיטלי פי ־ תוח". כמו כן, נטען כי תנאי לגבייתו של היטל תיעול הוא הכרזה על 'אזור איסוף', אלא שבקשתה של החברה הממשלתית מהעירייה לקבלת פרטים אודות הכרזה על אזור האיסוף לא נענתה ועל פניו לא הייתה הכרזה כזו מצד העירייה. עוד טוען עו"ד גור בשם החברה כי נת"ע מיליון שקל (עלות 35 שילמה מכספה נומינלית) על עבודות תשתית בסביבת הדיפו, שכוללות מובל ניקוז המוביל את

מתן דויטש

מי שחלף בחודשים האח ־ רונים באזור הרחובות ז'בוטינסקי ואורלוב בפתח־

תקוה, ייתכן וצפה באחת מנסיעות המב ־ חן של הרכבת הקלה, שעל פי ההערכות צפויה להתחיל לפעול באופן רשמי ולה ־ עלות נוסעים עד סוף השנה הנוכחית. אלא שמתחת לפני השטח מלבד מסי ־ לות הברזל והתחושה החגיגית, מתחולל מאבק משפטי על מיליוני שקלים בין העירייה לחברה הממשלתית שאחראית על תכנון והקמת הרכבת. נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים), שא ־ מונה על הקמת הקו האדום העובר בעיר, ט � מיליון שקל מהעירייה ב 21 תובעת כ־ ענה כי גבתה ממנה לאורך השנים סכו ־ מי כסף שלא כדין בדמות היטלי פיתוח עירוניים כחלק מהקמת הדיפו (מתחם תחזוקה לרכבת ולקרונות) בצפון העיר. בעוד בנת"ע טוענים כי שילמו למרות מחאותיהם על מנת שלא לעכב את הליך הקמת הקו האדום, בעירייה טוענים כי הגבייה בוצעה על פי כל דין.

10

29.7.2022 ˆ ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו

Made with FlippingBook Annual report maker