ראשון 13.01.23

0 5 4 - 3 3 3 7 6 0 4

ידיעות רחובות 16 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 2"

ידיעות רחובות 21 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 1.5"

חוק תכנון ובניה

12 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ראשון. 2 "

משרדים להשכרה בגדלים שונים ₪ 60 החל מ-

באזור התעשיה הישן בראשון לציון להשכרה מ”ר 200 מבנה לכל מטרה כ- 052-6602247

03-9048569 פקס: 03-9302051-2-3 טל': 49277 פתחתקוהמיקוד 9 הועדההמקומיתלתכנון ולבניה"מצפהאפק"בן-ציון גליס 1965 לחוקהתכנון והבניהתשכ"ה- 149 פרסוםהקלהעפ"י הוראותסעיף ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק" בקשה להריסת מבנה נטוש קיים והקמת 78729 בבקשת בניה מספר 220251900 חניות ופרגולות בתיק בניה מס' + גדרות + מרתף + קומות 2 יחידות דיור בנות 4 , באר יעקב שם מבקש/ים: מכלוף יצחק, בוקובזה שמעון, שוסטר 29 כתובת: הכלנית 58 מגרש: 135 חלקה: 3832 גוש: . הקלה בקו בניין 2 יחידות. 4 יחידות ל- 3 . הקלה להגדלת כמות יח"ד מ- 1 מוטי, שוסטר מלכה סולטנה מהות הקלה: מ' 5 מ' במקום 4.50 - 10% . הקלה בקו בניין אחורי דרומי 3 מ' המותרים. 3 מ' במקום 2.70 - 10% צדדי (מזרחי ומערבי) . הקלה 5 . העברת זכויות מקומה א' לקומת קרקע והגדלת תכסית הקרקע ללא שינוי בסך השטחים המותרים. 4 המותרים . הקלה בקו בנין אחורי לבריכת שחיה 7 . הקלה להקמת בריכות שחיה פרטיות 6 מ' 0.80 - מ' ל 0.40 בגובה חלונות מרתף מ . הקלה לבליטת מרפסת מעבר לקו בנין אחורי דרומי 9 מ' 1 מ' ל- 5 . הקלה בקו בנין אחורי לחדר מכונות מ- 8 מ' 1 מ' ל 5 מ- מ' המותרים. כל המעוניין, אם כבעל זכויות במקרקעין ואם מכל עניין אחר, במקרקעין בבניינים או 5 מ' במקום 3 - 40% של בנכסים הנ"ל, שהתכנית עשויה להשפיע עליהם יוכל לעיין בבקשת הבניה במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת .12:30 -8:30 יום מתאריך פרסום זה. ימי קבלת קהל הינם: א, ג, ה, בין השעות 15 קהל, ולהגיש התנגדותו לתכנית תוך עו"דשרון גלילי יו"רהועדההמקומית הרינו מודיעיםבזאתכי הוגשהלועדההמקומיתלתכנון ולבניה 1965 לחוקהתכנון והבניה 149 הודעהלפי סעיף הועדההמקומיתלתכנון ולבניה-גדרה מבוקש בריכת שחיה פרטית, חדר מכונות, שינוי מיקום חניה, פיצול יח"ד ומדרגות 20080498 גדרה בקשה למתן היתר בניה: לבית קיים בהיתר מס' חלקה: 3875 גוש: 5 שם ה בקש: ראובן יריב כהן כתובת: גדרה, חזית הדרום מספר 20002386 מספר תיק בנין: 20230005 חיצוניות. מס' בקשה: . הקלה 2 . מבוקשפיצול יח' דיור לשתי יחידותדיור. נימוק: ניצול זכויותבנייה. 1 הבקשה כוללתאתההקלות/שימושחורג מתוכנית: 233 מגרש: 182 . קלה למיקוםחדר מכונותמחוץ 3 "ר. נימוק: מגרשקטן מהנדרש. 323 מ"ר ל 750 א' : הקלה בגודל מגרש עליו תאושר בניית בריכהמ - 9 מסעיף 4.00 . מרחק הבריכה מהבית יהיה קטן מ 5 . הקלה למיקום הבריכה מחוץ לקווי בניין. נימוק: מגבלות המגרש. 4 לקווי בניין. נימוק: מגבלות המגרש. . הקלה 7 מ'. נימוק: מגבלותהמגרש. 0 ' ל- 3.0- ב' : הקלהב רחקבין שפתהבריכהלגבולמגרשמ 9 . הקלהמסעיף 6 מטר. נימוק: מגבלותהמגרש. מ') ל-ריצוף הבריכה יהיה מעבר לקו הבניין. 3.0( -ב' : הקלה בריצוף הבריכה מ-"ריצוף הבריכה לא יבלוט אל מחוץ לקווי הבניין החוקיים 9 מסעיף מ' יותר מקצוות הבריכה 5.0 מ' שאורכה לפחות ב 1.8 -ה': הקלה בגידור הבריכה מ "גדר חיה סמיכה בגובה 9 . הקלה מסעיף 8 נימוק: צורך תכנוני. . בקשה להקלה מתכנית הבינוי שינוי 9 מ. נימוק: ע"מ לא לחסום זרימת אויר. 1.10 " ל - חומה היקפית בגבולות המגרש וגדר בטיחותית קלה בגובה amit.reich@: כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדו מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת מיקום חנייה. - נימוק: צורך שימושי. יוםממועדקבלתהו עה 14 , או במסירהאישיתבמשרדי הועדהתוך 08-8597914 : פ ס vaada@gedera.muni.il או במייל הוועדה gedera.muni.il זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, יואל גמליאל יו"ר הוע ה המקומית ל כנון ובנייה גדרה מספר ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה - גזר מהות הבקשה: 31203219 מספר תיק בנין: 20220266 המקומית לתכנון ולבניה גזר בקשה למתן היתר בניה: מס' בקשה: חניות 2 תכנית שינויים לבית מגרים בהיתר, אחד מדו-משפחתי, הכוללת: שיני מיקם בריכת שחיה, שינוי מיקום ממ"ד, הוספת הבקשה כוללת את 569 מגרש: 31 חלקה: 5142 גוש: 569 מקורות ושינויים בפיתוח. שם המבקש: בלו חנה. כתובת: משמר דוד, . הקלה בקו בניין 2 מ' המותרים. 5 מ' במקום 0.6 : .הקלה הקו בניין קדמי (צפוני) לבריכת שחיה ומתקניה 1 ההקלות הבאות: . הקלה למרחק המינימלי בין בית המגורים לבריכת 3 מ' המותרים. 5 מ' במקום 0.6 : צדדי (מערבי) לבריכת שחיה ומתקניה מ' המותרים. כל בעל קרקע או בניין או מחזיק בהם, הרואה עצמו נפגע כתוצאה מאישור 4 מ' במקום 3.77 : שחיה ומתקניה ימים מיום פרסום זה לוועדה המקומית "גזר" (באמצעות מכתב 15 הבקשה הנ"ל, יוכל להגיש את התנגדותו המנומקת תוך או בדואר אלקטרוני), בציון כתובת מדוייקת. את תוכן הבקשה אפשר לראות באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון בברכה, רותם ידלין יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר ובנייה גזר, או במשרדי הוועדה בבית חשמונאי, בתיאום מראש. ידיעות רחובות 20 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, דיעות ח בות 1.5" גוש: 20220463 מספר בקשה: 1965 (א) לחוק התכנון ובנייה תשכ"ה – 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון-לציון ,ראשוןלציוןנמסרתבזאתהודעהכילוועדההמקומיתלתכנוןולבנייהראשוןלציוןהוגשהבקשהלמתן 34 רחוב:נח"לנמרוד 141 חלקה: 5436 , יח"ד אחת במרתף כולל 117 . פיצול בית קיים לשתי יח"ד במסגרת תיקון 1 היתר ומהותה שינויים בבית פרטי חצי מדו משפחתי הכוללים: . הסבתמחסן לשטח עיקרי, הגדלתמרתף, שינויים פנימיים. 2 מדרגות ירידה למרתף, יח"ד שניה בקומתקרקע, א', והשטחהנותר מהמרתף. מ"ר בקומה 53 . תשלוםקרן חניה עבור תוספת יח"ד. הקלות בקשות בעלי החלקה: ההקלות המבוקשות: תוספת דירתמגורים בשטחשל 3 -הוראתשעה. יודגשבזאת, כיאין בפרסוםזהכדי להביעאתעמדתהשל 147 לסעיף 117 מרתףע"י פיצולביתמגוריםקייםמתוקףתיקוןמס' בעלהקרקעאוהבנייןאוהמחזיקבהם,אשרעלוללהיפגע 136 , 142 , 141 חלקות: 5436 הועדהביחסלהקלותהמבוקשות.חלקותגובלות:גוש: מאישורהבקשה, יכוללעיין בתכניתהבקשהבצורהמקוונתבאתרהועדההמקומיתבארכיבהמסמכיםשלהבקשהלהיתרדרךחיפושמהיר: במידה ויש התנגדות לבקשה https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/newengine/Pages/request2.aspx יום מיום פרסום הודעה זו. בכתב ההתנגדות יש לציין את מספר 15 הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך הבקשה ואת פרטי המתנגד שיכללו: שם, ת.ז./מספר תאגיד, כתובת, כתובת דוא"ל אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד )אם יש(. לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור לעיל, תובא הבקשה לדיון. בימים אלו בשל נגיף הקורונה לא תתקיים קבלת קהל, ניתן לעיין בבקשה באתר האינטרנט של הוועדה. כמו כן ניתן לפנות טלפונית לקבלת עזרה בעיון בתכנית, לאבנר סמוכי, בטלפון: אדר' קירל קוזיול מהנדס העיר וראש מינהל ההנדסה AvnerS@rishonlezion.muni.il : , או בדוא"ל בכתובת 03-9547643 ידיעות ראשון לציון 26 מודעה ידיעות אחר נות, כלכליסט, דיעות ראשון לציון. 2 " ידיע ת רחובות 30 מודעה יד עות אחרונות, כלכליסט ידיעות רחובות 1.5" הועדההמקומיתלתכנון ולבניה-גדרה הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה גדרה בקשה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף יח"ד ללא שינוי בשטחים מס' בקשה: 4 הכוללת: פיצול דו משפחתי ל 20220037 למתן היתר בניה: תכנית שינויים להיתר מס' מגרש: 59 חלקה: 3872 גוש: 15 שם המבקש: יאיר ישורון כתובת: גדרה, חזנוב מספר 20003782 מספר תיק בנין: 20230006 יח"ד, פיצול יח"ד קידמית ויח"ד עורפית. נימוק: עפ"י תקנה 2 . פיצול 1 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג מתוכנית: 336 amit. כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת: לחוק התכנון. 117 תיקון 147 , או במסירה אישית במשרדי הועדה תוך 08-8597914 פקס: vaada@gedera.muni.il או במייל הוועדה reich@gedera.muni.il יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק 14 הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. יואל גמליאל יו"רהועדההמקומיתלתכנון ובנייה גדרה הועדההמקומיתלתכנון ולבניה– זמורה הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה בקשה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף בריכת + משטחי חניה לא מקורים 2 + גדרות + ממ"ד + קומת מרתף + קומות 3 למתן היתר בניה: הקמת בית מגורים בן שם המבקש: שי נאמן, הדסה נאמן. כתובת: גבעתי 40003575 מספר תיק בנין: 20210824/1 שחיה לשימוש פרטי. מס' בקשה: . בקשה להגדלת שטח בקומת 1 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג: 95 מגרש: 312 חלקה: 3899 גוש: , מזכרת בתיה. 15 מ"ר. נימוק: החזרת שטח עיקרי שנלקח בבניית קומות קרקע ו- א' בבתים 39 מ"ר המותרים ליחידת דיור ל- 30 הגג במקום מ'. נימוק: התיישרות 10.85 מ' המותרים לגובה 9.00 . בקשה להגבהת רום בית כללי במקום 2 . 953 , 951 השכנים הקיימים עם רום בית שכן קיים לקבלת חזית אחידה. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של הועדה בכתובת: (חלונית רישוי בניה וחיפוש בקשה עפ"י מס' בקשה או מס' תיק בנין). או בועדה, מרכז http://www.zmora.org.il . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי 13:00-15:00 ' ביל"ו צומת עקרון, בשעות קבלת קהל בימים: יום ד , או במסירה 08-9353332 : או פקס mazkirut@zmora.org.il : להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגד ת תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב 15 אישית במשרדי הועדה המרחבי תוך ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, חתימה, אלון יוניאן יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. ידיעות רחובות 7 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 2 " י.רחובות 29 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 1.5 " הרינומודיעיםבזאתכיהוגשהלועדההמקומית 1965 לחוקהתכנוןוהבניה 149 הודעהלפיסעיף הועדההמקומיתלתכנוןולבניה-גדרה מבוקש: תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע ופיצול 20190041 לתכנון ולבניה גדרה בקשה למתן היתר בניה: למבנה קיים בהיתר מס' 19 שםהמבקש: יאיר ישורון כתובת: גדרה, דוכיפתמספר 20004389 מספר תיק בנין: 20230009 כל יח"ד ליח"ד נוספתמס' בקשה: שאושרו 33.02% - . הקלה בתכסית מ 1 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג מתוכנית: 1219 מגרש: 365 חלקה: 3875 גוש: יח"ד, פיצול יח"ד קידמית ויח"ד עורפית. נימוק: עפ"י 2 . פיצול 2 . נימוק: ניצול זכויות בניה. 37.96%- ל 20190041 בהיתר קודםמס' כל הרואה עצמו נפגע מ"ר מעלייתהגג לקומתקרקע. נימוק: ניצול זכויות בניה. 18.95 . ניוד של 3 לחוקהתכנון. 117 תיקון 147 תקנה vaada@ או במייל הוועדה amit.reich@gedera.muni.il : מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון 14 , או במסירה אישית במשרדי הועדה תוך 08-8597914 : פקס gedera.muni.il בפני הועדההנ"ל. בכתבההתנגדות ישלרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיקהבניין הבקשה והיישוב, שםמגישההתנגדות, מספרת.ז, יואל גמליאל יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש.

ניתנתבזההודעהכי הוגשהלוועדה 1965 לחוקהתכנון והבניהתשכ"ה- 149 הודעהלפי סעיף הועדההמקומיתלתכנון ולבניהנס-ציונה מספר בקשה: 2188 , נס-ציונה. מספר תיק בנין: 47 כתובת: רחוב העצמאות 195 חלקה: 3641 בגוש: המקומית לתכנון ולבניה בקשה מהות הבקשה: ליח"ד מערבית מבוקש: תכנית שינויים, הגדלת שטח 1/1 , על פי תכנית נס/ 2 החלקה ביעוד מגורים א' 20221481-1 10% . הקטנת קו בניין צדדי ב- 1 הבית, שינוי פתחים, שינויים בפיתוח, שינוי מיקום חניות, שינוי מדרגות. מבוקשות ההקלות הבאות: צירוף מרפסות פתוחות (מקורות) 1/1 . הקלה מהוראות התכנית נס/ 2 מטר. 3 מטר במקום 2.70 בצידה המערבית של החלקה, שיהיה .הוספת 4 מטר. 2 מטרל- 1.50- .הקלהלבנייתגדרותבנויות/קלותבתחוםהמגרשמ 3 משטחכלקומהלשטחהעיקרי. 30% בשטחשלעד מטרמרובע.כלהמעוניין, יכוללעייןבבקשההנ"לבאתר 185.7 והמהווים 1/1 שטחיםעיקרייםלשטחהבניההמותרעלפיתכניתנס/ 6% . כלהרואהעצמו נפגעמהבקשהרשאי 149 הועדההמקומיתלתכנון ולבניה נסציונה, אתרהועדההמקומית - עמוד פרסומיםלפי סעיף יום מיום פרסום הודעה זו. ההתנגדות תובא 15 התנגדות מנומקת, תוך yafa@ness-ziona.muni.il לשלוח למזכירת הועדה במייל לדיון בפני הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה. מכתב ההתנגדות יתקבל בצרוף של: כתובת, מס' טלפון ומס' תעודת זהות בכתב מרשמואל בוקסר ראשהעיר ויו"ר הועדההמקומית לתכנון ולבניה נ"צ קריא וחתום. בכותרתמכתב ההתנגדותתצוין מס' הבקשה. שם 453-0780965 מחוז: מרכז, מרחבתכנון מקומי: זמורההודעהבדברהפקדתתכניתמתארמקומיתמס': 1965 חוקהתכנון ובניה, התשכ"ה- נמסרתבזההודעה, בהתאםלסעיף 3 תשריט- 19 התכנית:הוספתשימושיםלשצ"פיםבמרחבהתכנון מזכרתבתיה גרסתהתכנית:הוראות- (להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית 1965 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 89 1/249 המתייחסתלתכניותהבאות:סוגהיחסמספרהתכנית\שינוי זמ/במ/ 453-0780965 לתכנון ולבניהזמורהמופקדתתכניתמתארמקומיתמס': השטחיםהכלולים בתכנית 243 שינוי זמ/במ/ 2/250 שינוי זמ/ 5/45 שינוי זמ/ 2/263 שינוי זמ/ 257 שינוי זמ/ 236 שינוי זמ/ 256 שינוי זמ/ 1/266 שינוי זמ/ , 3715 גושים בשלמות: . גושים וחלקות: מוסדר: 411 ומקומם: ישוב: מזכרת בתיה תחום שיפוט הרשות המקומית מזכרת בתיה, שמצפון לכביש חלקות 3889 . גוש: 66 , 64 , 62 , 60 , 49 , 47 , 46 , 44 , 42 , 41 , 40 , 39 , 38 , 37 , 36 , 34 , 33 , 32 , 31 , 30 חלקות במלואן: 3716 . גוש: 3916 , 3900 , 3897 , 3896 , 132 , 131 , 130 , 129 , 128 , 127 , 126 , 125 , 124 , 123 , 122 , 84 , 83 , 82 , 81 , 80 , 1 חלקותבמלואן: 3898 . גוש: 72 , 70 , 67 , 63 , 61 , 59 , 57 , 55 , 45 , 43 במלואן: , 167 , 166 , 165 , 164 , 163 , 162 , 161 , 160 , 159 , 158 , 157 , 151 , 150 , 149 , 148 , 147 , 146 , 145 , 144 , 143 , 142 , 141 , 140 , 139 , 138 , 137 , 136 , 135 , 134 , 133 , 197 , 196 , 195 , 194 , 193 , 192 , 191 , 190 , 189 , 188 , 187 , 186 , 185 , 184 , 183 , 182 , 181 , 180 , 179 , 178 , 177 , 176 , 175 , 174 , 173 , 172 , 171 , 170 , 169 , 168 , 228 , 227 , 226 , 225 , 224 , 223 , 222 , 221 , 220 , 219 , 218 , 217 , 216 , 215 , 214 , 213 , 212 , 211 , 209 , 208 , 207 , 206 , 205 , 204 , 203 , 202 , 201 , 200 , 199 , 198 , 264 , 263 , 262 , 261 , 260 , 259 , 258 , 257 , 256 , 255 , 254 , 253 , 252 , 251 , 250 , 249 , 248 , 245 , 244 , 241 , 240 , 239 , 238 , 237 , 236 , 233 , 232 , 231 , 230 , 229 , 297 , 296 , 295 , 294 , 293 , 292 , 291 , 290 , 289 , 288 , 287 , 286 , 285 , 284 , 283 , 282 , 281 , 280 , 279 , 278 , 277 , 273 , 272 , 271 , 270 , 269 , 268 , 267 , 266 , 265 , 331 , 330 , 329 , 328 , 327 , 326 , 325 , 324 , 323 , 322 , 321 , 320 , 319 , 318 , 316 , 314 , 312 , 311 , 310 , 309 , 308 , 307 , 305 , 304 , 303 , 302 , 301 , 300 , 299 , 298 , 362 , 361 , 360 , 359 , 358 , 357 , 356 , 355 , 354 , 353 , 352 , 351 , 350 , 348 , 347 , 346 , 345 , 344 , 343 , 342 , 341 , 340 , 339 , 338 , 337 , 336 , 335 , 334 , 333 , 332 , 446 , 445 , 443 , 441 , 440 , 439 , 438 , 437 , 436 , 435 , 393 , 392 , 384 , 379 , 378 , 377 , 376 , 375 , 374 , 373 , 372 , 371 , 370 , 369 , 368 , 367 , 366 , 365 , 364 , 363 . 482 , 479 , 478 , 477 , 476 , 475 , 474 , 473 , 472 , 471 , 470 , 469 , 468 , 467 , 466 , 465 , 464 , 463 , 462 , 461 , 460 , 459 , 458 , 457 , 456 , 455 , 454 , 453 , 450 , 448 , 121 , 120 , 119 , 118 , 117 , 116 , 115 , 114 , 113 , 112 , 111 , 110 , 109 , 108 , 107 , 97 , 92 , 91 , 72 , 71 , 65 , 63 , 60 , 55 , 54 , 20 , 19 חלקות במלואן: 3899 גוש: , 152 , 151 , 150 , 149 , 148 , 147 , 146 , 145 , 144 , 143 , 142 , 141 , 140 , 139 , 138 , 137 , 136 , 135 , 134 , 133 , 132 , 131 , 130 , 129 , 128 , 127 , 126 , 125 , 123 , 122 , 182 , 181 , 180 , 179 , 178 , 177 , 176 , 175 , 174 , 173 , 172 , 171 , 170 , 169 , 168 , 167 , 166 , 165 , 164 , 163 , 162 , 161 , 160 , 159 , 158 , 157 , 156 , 155 , 154 , 153 , 214 , 213 , 212 , 211 , 210 , 209 , 208 , 207 , 206 , 205 , 204 , 203 , 202 , 201 , 200 , 199 , 197 , 196 , 195 , 194 , 193 , 192 , 190 , 189 , 188 , 187 , 186 , 185 , 184 , 183 , 248 , 247 , 246 , 245 , 244 , 243 , 242 , 241 , 240 , 239 , 238 , 237 , 236 , 235 , 234 , 233 , 232 , 231 , 230 , 229 , 227 , 225 , 223 , 222 , 221 , 219 , 218 , 217 , 216 , 215 , 278 , 277 , 276 , 275 , 274 , 273 , 272 , 271 , 270 , 269 , 268 , 267 , 266 , 265 , 264 , 263 , 262 , 261 , 260 , 259 , 258 , 257 , 256 , 255 , 254 , 253 , 252 , 251 , 250 , 249 , 308 , 307 , 306 , 305 , 304 , 303 , 302 , 301 , 300 , 299 , 298 , 297 , 296 , 295 , 294 , 293 , 292 , 291 , 290 , 289 , 288 , 287 , 286 , 285 , 284 , 283 , 282 , 281 , 280 , 279 , 338 , 337 , 336 , 335 , 334 , 333 , 332 , 331 , 330 , 329 , 328 , 327 , 326 , 325 , 324 , 323 , 322 , 321 , 320 , 319 , 318 , 317 , 316 , 315 , 314 , 313 , 312 , 311 , 310 , 309 , 371 , 370 , 369 , 368 , 367 , 366 , 365 , 364 , 363 , 362 , 361 , 360 , 359 , 358 , 357 , 356 , 354 , 353 , 352 , 351 , 350 , 349 , 348 , 346 , 345 , 343 , 342 , 341 , 340 , 339 , 408 , 406 , 405 , 403 , 402 , 401 , 400 , 399 , 398 , 397 , 396 , 395 , 392 , 391 , 390 , 389 , 388 , 387 , 385 , 384 , 383 , 382 , 381 , 379 , 377 , 376 , 375 , 374 , 373 , 372 , 56 , 53 , 52 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 2 , 1 חלקי חלקות: 3902 . גוש: 95 , 94 , 93 , 67 חלקי חלקות: 3899 . גוש: 411 , 410 , 409 , 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 חלקותבמלואן: 3903 . גוש: 57 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 14 , 13 , 12 , 9 , 8 , 6 , 4 , 3 , 2 , 1 חלקות במלואן: 5838 . גוש: 5840 , 5839 , 5749 , 5725 , 5424 . לאמוסדר: גושים בשלמות: 76 , 37 , 36 , 62 , 61 , 60 , 59 , 58 , 57 , 56 , 55 , 54 , 53 , 52 , 50 , 49 , 48 , 47 , 46 , 45 , 44 , 43 , 42 , 41 , 40 , 39 , 38 , 37 , 36 , 35 , 34 , 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 , 22 , 111 , 109 , 107 , 104 ,102,103, 101 , 100 , 99 , 98 , 97 , 96 , 95 , 94 , 93 , 92 , 91 , 90 , 89 , 88 , 87 , 86 , 85 , 83 , 79 , 75 , 74 , 73 , 72 , 70 , 69 , 68 , 67 , 66 , 65 , 64 , 63 . מטרתהתכנית: תוספת והרחבתהשימושים, זכויותהבניה והנחיותתכנוניותבשטחיםהציבורייםהפתוחיםבמרחבהתכנון המבונה 114 , 113 , 112 שלמזכרתבתיה. עיקרי הוראותהתכנית: א. סיווג השצ"פיםלפי קבוצות גודל, מאפיינים ומיקום. ב. הגדרתהשימושיםהמותרים. ג. קביעת זכויות והוראות בניה. ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. ה. קביעת הוראות שמירה על איכות הסביבה וקיימות. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים . כלמעוניין בקרקעהרואהאתעצמו נפגע www.iplan.gov.il ובשעותשהמשרדיםהאמוריםפתוחיםלקהל, וכן באתרהאינטרנטשלמינהלהתכנון עלידיהתכנית,רשאילהגישהתנגדותתוךחודשייםימיםמפרסוםההודעההמאוחרתמביןהפרסומיםבעיתונים,לוועדההמחוזיתלתכנון ובנייה,עם התנגדותלוועדההמחוזיתתוגשבאמצעות 08-6223088 טלפון: 70500 העתקלמשרדי הועדהמקומיתלתכנון ובניה זמורה, ביל"ו סנטר קריתעקרון או בכתב למשרדי הוועדה. ניתן לעיין במסמכי https://mavat.iplan.gov.il טופס הגשת התנגדויות באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון בכתובת 074-7697390 טלפון: 72430 רמלה 91 התכנית, באתרמידעתכנונישלמינהלהתכנון, במשרדיהועדההמחוזיתלתכנון ולבניהמחוזהמרכז,שדהרצל (א) לחוק, התנגדותלתכניתלא 103 בהתאםלסעיף 08-6223088 טלפון: 70500 ובמשרדי ועדהמקומיתלתכנון ובניהזמורה, ביל"ו סנטר קריתעקרון תתקבל ולאתידון אלאאם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמתאת העובדותשעליהן היאמסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון מיכה גדרון יו"רהועדההמחוזית לתכנון ולבניהמחוז מרכז . 1989 והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכניתסמכויותחוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - ידיעות רחובות 24 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 6 " י. רחובות 35 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 2 הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה-גדרה מבוקשבריכתשחיהפרטית, חדרמכונות,שינוימיקוםחניה, פיצול יח"ד 20080498 ולבניהגדרהבקשהלמתןהיתרבניה:לביתקייםבהיתרמס' גוש: 5 שם המבקש: ראובן יריב כהן כתובת: גדרה, חזית הדרום מספר 20002386 מספר תיק בנין: 20230005 ומדרגות חיצוניות. מס' בקשה: . מבוקש פיצול יח' דיור לשתי יחידות דיור. נימוק: ניצול 1 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג מתוכנית: 233 מגרש: 182 חלקה: 3875 . הקלה 3 מ"ר. נימוק: מגרשקטן מהנדרש. 323 מ"ר ל 750 א' : הקלה בגודל מגרשעליו תאושר בנייתבריכהמ - 9 . הקלהמסעיף 2 זכויותבנייה. . מרחק 5 . הקלה למיקום הבריכה מחוץ לקווי בניין. נימוק: מגבלות המגרש. 4 למיקום חדר מכונות מחוץ לקווי בניין. נימוק: מגבלות המגרש. מ' 3.0 - ב' : הקלה במרחק בין שפת הבריכה לגבול מגרש מ 9 . הקלה מסעיף 6 מטר. נימוק: מגבלות המגרש. 4.00 הבריכה מהבית יהיה קטן מ 3.0( -ב' : הקלה בריצוף הבריכהמ-"ריצוף הבריכה לא יבלוטאל מחוץ לקווי הבניין החוקיים 9 . הקלהמסעיף 7 מ'. נימוק: מגבלותהמגרש. 0 ל- מ' 1.8 -ה': הקלה בגידור הבריכהמ "גדר חיהסמיכה בגובה 9 . הקלהמסעיף 8 מ') ל-ריצוף הבריכה יהיהמעבר לקו הבניין. נימוק: צורך תכנוני. מ. נימוק: ע"מ לא לחסום 1.10 מ' יותרמקצוות הבריכה " ל - חומה היקפית בגבולות המגרש וגדר בטיחותית קלה בגובה 5.0 שאורכה לפחות ב כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש . בקשה להקלה מתכנית הבינוי שינוי מיקום חנייה. - נימוק: צורך שימושי. 9 זרימת אויר. , או 08-8597914 : פקס vaada@gedera.muni.il או במייל הוועדה amit.reich@gedera.muni.il : התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת יוםממועדקבלתהודעהזו. ההתנגדותתובאלדיון בפניהועדההנ"ל. בכתבההתנגדותישלרשום: נימוקי 14 במסירהאישיתבמשרדיהועדהתוך ההתנגדות, מס' תיקהבניין הבקשה והיישוב, שםמגישההתנגדות, מספר ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס יואל גמליאל יו"רהועדההמקומיתלתכנון ובנייה גדרה אם יש.

054-5414841

04/22 ' מכרז פנימי/פומבי מס למידען/ית תכנוני

מידען/ית תכנוני תאור המשרה: 100% אחוז משרה: תיאור התפקיד: בדיקה ומסירת מידע עדכני לצורך הגשת בקשות להיתר בניה, לרבות מידע תכנוני כללי. השכלה: בעל/ת תואר אקדמי באדריכלות או הנדסת בניין, ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך או - הנדסאי בניין או אדריכלות. הגשת מסמכי מועמדות למכרז עד יום: במשרדי הועדה המרחבית שורקות 1200 שעה 23.1.2023 ;08-9455516 : איש הקשר לעניין מכרז זה: גב' נעה עדני - מנהלת הועדה טלפון noa@sorkot.org.il https://srk.bartech-net.co.il פרטי המכרז נמצאים באתר הוועדה שכתובתה תחת לשונית מכרזים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות דוא"ל או במסירה אישית במשרדי הוועדה לידי הגב' אבנה שוורץ avna@sorkot.org.il

שיירותים משפטיים

- ראשל"צ. 414 – משרד 4 ), קומה UMI (בית 11 כתובת המשרד : משה לוי 0522-340999 : נייד למקרי חירום 153-3-5096509: פקס 03-5094509 : טלפון רב קווי www.ds-lawyer.co.il בקרו באתר המשרד בכתובת :

ייפוי כוח מתמשך

לי סלע ָ עורך דין ש

עורך דין שאול דבח תקיפת בת זוג

צוואה או מסמך הבעת רצון אפוטרופוס לתקופה שלא יוכל של לתפקד כאפוטרופוס או לאחר מותו

לאאחת, במסגרתטקטיקהשל ניהולהליכי גירושין, ישנם יועציםאלו ואחרים, שעציםלמי מהצדדים, לסור לתחנת המשטרה ולהגיש תלונת סרק, כנגד בן הזוג בגין אירועי אלימות לכאורה. טקטיקה זו הינה סוד גלוי לכל, אך משהוגשה תלונה שכזאת למשטרה, הדבר משנה את ההתנהלות בהליך הגירושין וכמובן פותח חזית לא פשוטה מול רשויות האכיפה, ככל שנוגע הדבר לסכנת הליך פלילי שעלול להתנהל כנגד אותו בן זוג שתלונת סרק הוגשה כנגדו. שנות פועלו של משרדי ולאור המומחיות בניהול תיקים פליליים ותיקי גירושין, 15 לא אחת במשך פונים אליי לקוחות שנפתח כנגדם הליך גירושין ובאופן פלאי גם הוגשה כנגדם תלונה חמורה במשטרה והם נדרשים, בעת ובעונה אחת ובמקביל, להתנהל מול משטרת ישראל והחקירה לה הם צפויים שלעיתים אף כולל הליך מעצר כשבמקביל מתנהל כאמור תיק גירושין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני האזורי. כאן נכנס היתרון של משרדי המשלב מומחיות בתחום המשפט הפלילי ובתחום הגירושין!!!. עצתי במקרים כאלו היא ראשית, ויפים הדברים להליך הפלילי ולהליך הגירושין שנכפו עליכם, לשמור על קור רוח ולא לעשות לטעויות ותגובות אימפולסיביות שרק ירעו את מצבכם. במישור הפלילי במידה ונעצרתם יש לדרוש לאלתר כי עורך דין פלילי ייכנס אליכם אל בית המעצר וזאת טרם החקירה במשטרה – חשוב מאד לא להיחקר טרם היוועצות כיוון מה שתאמרו בחקירה הראשונית ילווה אתכם לאורך כל ההליך הפלילי. במידה וזומנתם להיחקר ללא הליך מעצר מקדים (הליך שיכול להתקיים לאחר החקירה), אסור לסור למשטרה טרם היוועצות במשרד עורך דין מומחה בתחום הפלילי - ייעוץ במשרד אפקטיבי שבעתיים על ייעוץ שניתן במעצר או בתחנת המשטרה. בחזית של הגירושין, יש לבחון אילו כתבי טענות הוגשו, אילו בקשות ולתכנן בצוותא עם משרדי המומחה בתחום הגירושין, את הטקטיקה הנכונה שבזכותה תזכו למצות את מירב זכויותיכם בהליך גירושין. במאמר הבא אפרט על תיק בו אנו מטפלים בימים אלו המשלב מומחיות בתחום הפלילי ובתחום הגירושין.

א' ראשון לציון 46 עורך דין שלי סלע, רח' רוטשילד 054-3008029 נייד: 03-6708893 טל: לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של זהו מסמך רשמי המאפשר להורה של קטין, או מה זה מסמך הבעת רצו ן? מחליפיו, כאשר הוא לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס. כמו החסוי, להביע את רצונו מי יהיה מחליפו, או גם הנחיות לעניין קבלת החלטות, לאפשר להורים לדאוג לילדיהם במקרה בו לא כן, ניתן לכלול במסמך זה .( להורה קשיש למשל, ) לטפל בהם עוד וכן לקרובי משפחה אחרים, להם הם משמשים כאפוטרופוס יוכלו במידה ולא יוכל למלא עוד את תפקידו. זאת באמצעות ציון שמו של אפוטרופוס חלופי אשר יכנס בנעליו יתמנה לאפוטרופוס עריכת מסמך הבעת רצון מונעת במקרים רבים סכסוכים בתוך המשפחה, על רקע מי של עורכי דין שהוסמכו ע"י האפוטרופוס חלופי ו/או מונעת מינוי של גוף חיצוני ע"י בימ"ש. מס' מצומצם לעניין מסמך הבעת רצון ורק מי מהעו"ד שעבר את ההכשרה הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך הוכשרו גם הבעת רצון. פנו עוד היום לעו"ד המוסמך ובקיא בכללי החוק החדש לצורך עריכת מוסמך לערוך מסמך – מסמך הבעת רצון ו/או צוואה. מוניתם כאפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו של בן משפחה? האפשרות שאם חו"ח לא תוכלו לתפקד כאפוטרופוס במקרה של חו"ח מגבלה העליתם בדעתכם את ולא עגנתם בצוואה ו/ בריאותית ו/או שלא נדע מוות, מה יהיה עם אותו בן משפחה? ברוב המקרים וככל ביהמ"ש עשוי למנות אפוטרופוס חיצוני ו/או ח מי יכנס בנעליכם במקרים הנ"ל, אזי מסמך הבעת רצו ן או ב ר ה פרטית לטיפול בחסויים. לאפוטרופוס מאפשר ( שנכנס לתוקף לפני שנתיים ) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 18 תיקון כאפוטרופוס, למשל בעקבות מחלה, דימנציה של אדם, לתת הנחיות למקרה שבו לא יוכל עוד לתפקד אפוטרופוס מחליף אם יחדל להיות כשיר לשמש בתפקידו בעודו וכיו"ב. אפוטרופוס נוכחי המבקש למנות לפעול. באמצעות מסמך הבעת רצון, והוא ראשי לתת לאפוטרופוס המחליף הנחיות כיצד בחייו, יעשה זאת אפשרות שהייתה ) זאת בצוואה אפוטרופוס נוכחי המבקש למנות אפוטרופוס מחליף, לאחר פטירתו, יעשה עדיפות למינוי כאמור במסמך הבעת רצון או הצוואה, . בתי המשפט ייתנו ( תקפה עוד בטרם תוקן החוק לפעול לפי ההנחיות במסמך או בצוואה, אם ישנן. וינחו את האפוטרופוס המחליף

אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. כותב המאמר הינו עורך דין המתמחה במשפט הפלילי על כל סוגי העבירות והערכאות.

29

ידיעות ראשון, רחובות ˆ 13.1.2023

Made with FlippingBook flipbook maker