ראשון 3.3.23

0 5 4 - 3 3 3 7 6 0 4

י.רחובות ראשון 15 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5"

י.רחובות ראשון 14 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5"

חוק תכנון ובניה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה – זמורה הסדרת שינויים + המקומית לתכנון ולבניה זמורה בקשה למתן היתר בניה: תוספת בנייה הכוללת: הקמת בריכת שחייה מפיברגלס שם המבקש: יפית זיבאי, 4000971 מספר תיק בנין: 20220815/1 . מס' בקשה: 960060 הקלות לבית קיים בהיתר מס' + בבית קיים הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג: 4 מגרש: 398 חלקה: 3899 גוש: , מזכרת בתיה 11 טל אמיר זיבאי. כתובת: סבידור מנחם מ'. נימוק: ניצול זכויות מקסימלי על הזכויות 1.35 - מ' ל 15 . מבוקשת הקלה בקו בניין אחורי דרומי מערבי עבור בריכת שחיה מ - 1 (חלונית http://www.zmora.org.il : והסדרת מצב קיים. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של הועדה בכתובת רישוי בניה וחיפוש בקשה עפ"י מס' בקשה או מס' תיק בנין). או בועדה, מרכז ביל"ו צומת עקרון, בשעות קבלת קהל בימים: יום ד' mazkirut@zmora. : . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת 13:00-15:00 יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא 15 , או במסירה אישית במשרדי הועדה המרחבית תוך 08-9353332 : או פקס org.il לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר אלון יוניאן יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה – זמורה המקומית לתכנון ולבניה זמורה בקשה למתן היתר בניה: הקמת גדרות, ריצוף אספלט ושימוש חורג מתעשיה עתירת ידע לאחסנה מספר 20220352/1 שממזרח למגרש. מס' בקשה: 4 שנים וחניות הישמשו למגרש 5 מ"ר למשך 2720 לוגיסטית פתוחה בשטח של ,33 ,32 חלקות: 3903 גוש: 9 שם המבקש: אבאר זהבי ייזמות ובניה בע"מ כתובת: מזכרת בתיה, האסיף מספר 40003559 תיק בנין: . שימוש חורג מתעשיה עתירת ידע לאחסנה לוגיסטית 1 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג: 27 חלקה: 3903 גוש: 5 מגרש: 34 ישמשכמרלוגפתוחעבורחברת 5 שממזרחלמגרש. נימוק:מגרש 4 שניםוחניותהישמשו למגרש 5 מ"רלמשך 2720 פתוחהבשטחשלכ הרסוף, המחזיקה במרבית המגרשים במתחם, ומתכננת דרך מגרש זה, לנהל את ביצוע בניית המגרשים, לאחר סיום בניית המגרשים ההיקפיים, יבוטל המרלוג, ויבנהמבנה, מבוקשאחסנהשל חומרי בנייה כגון, ברזל, קרמיקות, בלוקים וחומרי בנייה האמורים לשמש (חלונית http://www.zmora.org.il : את הבנייה הנ"ל.. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של הועדה בכתובת רישוי בניה וחיפוש בקשה עפ"י מס' בקשה או מס' תיק בנין). או בועדה, מרכז ביל"ו צומת עקרון, בשעות קבלת קהל בימים: יום ד' mazkirut@zmora.org. : . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשההנ"ל, רשאי להגישהתנגדותמנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת 13:00-15:00 יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון 15 , או במסירה אישית במשרדי הועדה המרחבית תוך 08-9353332 : או פקס il בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר אלון יוניאן יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. י.ר ובות ראשון 16 ודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 2 " הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה – זמורה יח"ד הכולל: קומת 4 בית מגורים חדש על מגרש בו ניתן לבנות 4 המקומית לתכנון ולבניה זמורה בקשה למתן היתר בניה: הקמת שםהמבקש:משהברגיגכתובת: 40003601 מספרתיקבנין: 20220557/1 חניותלאמקורותוממ"דים.מס' בקשה: + קרקע,א', ומרתף . הקלה 1 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג: 126 מגרש: 40 חלקה: 3715 גוש: לאה גולדברג פינת נעמי שמר, מזכרת בתיה . %40 מ' המהווה 2.00 מ'. המותרים. הקלה של 5.00 מ' במקום 3.00 לעניין קו בנין אחורי לגזוזטראות מבוקשת גזוזטרה בקו בניין מ' בנויה המותרים 1.20 . מבוקשת הקלה להגבהת גדרות מ 2 ב בתקנות התכנון והבניה. 7.2 נימוק: מהווה סטייה לא ניכרת ע"פ סעיף . מבוקשת הקלה לניוד שטחי 3 ס"מ גדר קלה בין חלקות ובחזיתות המגרש. נימוק: עבור פרטיות מרבית. 0.30 מ' בנויה ומעל 1.50- ל מ'. נימוק: 1.80- מ' ל 1.20 . מבוקשת הקלה לטובת פילרים מ 4 מ"ר. נימוק: ניצול מקסימלי של הזכויות. 39 שירות לטובת מרפסות (חלונית http://www.zmora.org.il : קבלתחזיתאחידה. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנטשל הועדה בכתובת רישוי בניה וחיפוש בקשה עפ"י מס' בקשה או מס' תיק בנין). או בועדה, מרכז ביל"ו צומת עקרון, בשעות קבלת קהל בימים: יום ד' mazkirut@zmora.org. : . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשההנ"ל, רשאי להגישהתנגדותמנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת 13:00-15:00 יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון 15 , או במסירה אישית במשרדי הועדה המרחבית תוך 08-9353332 : או פקס il בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר אלון יוניאן יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. י.רחובות ראשון 17 מודעה ידיע ת אחרונות, כל ל סט, 2 " ניתנת בזה הודעה כי הוגשה 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 149 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס-ציונה הודעה לפי סעיף 1026 , נס-ציונה. מספר תיק בנין: 7 מגרש כתובת: רחוב תל-חי 421 חלקה 3637 בגוש: לועדה המקומית לתכנון ולבניה בקשה . מהות הבקשה: הריסת בית צמוד קרקע קיים והקמת בית 1/2 נס/ 1/1 החלקה ביעוד יל פי תכנית נס/ 20230038-1 מספר בקשה: שטחיםעיקרייםלשטחהבניההמותר על פי תכנית 6% . תוספת 1 חניות. מבוקשותהקלותהבאות: + קומות 2 צמודקרקעחדשבן מטרמרובע, 24.48 שהם 8.11% . העברתשטחיםעיקרייםמקומהא' לקומתקרקעהמהווים 2 מטרמרובע. 21.06 והמהווים 1/1 נס/ . הקטנת 3 מטרמרובע, ללאהגדלסךשטחי הבניההמותרים. 87.75 מטרמרובע במקום 116.23 כךשבקומתהקרקע יהיהשטחשל . הקטנת קו בניין אחורי עם 4 מטר. 3.0 מטר במקום 2.70 בצידה המערבי של החלקה שיהיה 10% קו בניין צדדי עם פתחים ב- מטר מעל מפלס פני 3.33 . הבלטת גזוזטרה בגובה 5 מטר. 6.0 מטר במקום 5.40 בצידה צפוני של החלקה שיהיה 10% פתחים ב- . הבלטת גזוזטרה בקו 6 מטר. 4.0 מטר במקום 2.40 כך שקו הבנין של המרפסת יהיה 40% הקרקע הסופיים בקו בניין קדמי ב- מטר. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשההנ"ל באתר הועדה 3 מטר במקום 2.70 , כךשקו הבנין עבור המרפסת יהיה 10% בניין צדדי ב- . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה רשאי 149 המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה, אתר הועדה המקומית - עמוד פרסומים לפי סעיף יוםמיום פרסוםהודעה זו. ההתנגדותתובא 15 התנגדותמנומקת, תוך yafa@ness-ziona.muni.il לשלוח למזכירתהועדה במייל לדיוןבפניהועדההמקומיתלתכנון ולבניהנסציונה.מכתבההתנגדותיתקבלבצרוףשל:כתובת,מס'טלפון ומס'תעודתזהותבכתב קריאוחתום. בכותרתמכתבההתנגדותתצויןמס' הבקשה.מרשמואלבוקסרראשהעיר ויו"רהועדההמקומיתלתכנון ולבניהנ"צ י.רחובות ראשון 18 מודעה דיעות אחרונות, כלכליסט, 2 " ניתנת בזה הודעה כי הוגשה 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 149 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס-ציונה הודעה לפי סעיף מספר 1266 , נס-ציונה. מספר תיק בנין: 3 כתובת: קבוץ גלויות 591 חלקה 3637 בגוש: לועדה המקומית לתכנון ולבניה בקשה : שינוי 2021076 . מהות הבקשה: תכנית שינויים מהיתר 1/1 על פי תכנית נס/ 2 החלקה ביעוד מגורים א' 20221136-3 בקשה: חזיתות, שינוי מפלס קומת מרתף, שינוי מפלס חצרות אנגליים, שינוי גודל פתחים במרתף, הוספת גרם מדרגות חיצוני למרתף, שינוי מיקום בריכת שחיה וחדר מכונות, שינויים פנימיים ושינויים בפיתוח ללא שינויים בשטחים. מבוקשות הקלות הבאות: . הקלה בקו בניין אחורי להקמת בריכת שחיה וחדר 2 מור המותרים. 0.80 מטר במקום 2.0- . הגדלת מפתחי חלונות מרתף ל 1 מטר המותרים. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל באתר הועדה המקומית לתכנון 2.0 מטר במקום 1.0 מכונות במרחק . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה רשאי לשלוח למזכירת 149 ולבניה נס ציונה, אתר הועדה המקומית - עמוד פרסומים לפי סעיף יום מיום פרסום הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני 15 התנגדות מנומקת, תוך yafa@ness-ziona.muni.il הועדה במייל הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה. מכתב ההתנגדות יתקבל בצרוף של: כתובת, מס' טלפון ומס' תעודת זהות בכתב קריא וחתום. בכותרת מכתב ההתנגדות תצוין מס' הבקשה. מר שמואל בוקסר ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נ"צ י.רחובות ראשון 19 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5" י.רחובות ראשון 20 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1" הרינומודיעיםבזאתכיהוגשהלועדההמקומיתלתכנון ולבניהגדרהבקשה 1965 לחוקהתכנון והבניה 149 הודעהלפיסעיף הועדההמקומיתלתכנון ולבניה-גדרה שם 20010708 מספרתיקבנין: 20221199 קומותמעלהקרקע,מרתף,ממ"דוגדרותמס' בקשה: 2 למתןהיתרבניה:הקמתביתמגוריםחצימדומשפחתיהכולל: . ניוד 1 מהבקשהכוללתאתההקלות/שימושחורגמתוכנית: 12 מגרש: 39 חלקה: 80051 גוש: 10 המבקש:פישמןבורקודניאלכתובת: גדרה, נחמהריבליןמספר amit.reich@: כלהרואהעצמו נפגעמהבקשההנ"ל, רשאי להגישהתנגדותמנומקתבכתבבדוא"ללכתובת שטחישירותמחניהלבליטות. נימוק:שיקוליתכנון.. יוםממועדקבלתהודעהזו.ההתנגדות 14 ,אובמסירהאישיתבמשרדיהועדהתוך 08-8597914 פקס: vaada@gedera.muni.il אובמיילהוועדה gedera.muni.il תובאלדיון בפני הועדההנ"ל. בכתבההתנגדות ישלרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיקהבניין הבקשה והיישוב, שםמגישההתנגדות, מספרת.ז, חתימה, כתובת, יואל גמליאל יו"רהועדההמקומיתלתכנון ובנייהגדרה מספרטלפון, כתובתדואראלקטרוני ומס' פקסאםיש. מחוז:מרכז, מרחבתכנון מקומי: רחובות 1965 חוקהתכנון ובניה, התשכ"ה- ביזנספארקהורביץ-תוספת זכויות 21/2110 שםהתכנית: רח/ 414-0926584:' הודעהבדבראישורתכניתמתארמקומיתמס 7 תשריט- 17 גרסתהתכנית:הוראות- , בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 1965 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 117 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 6 /ב/ 2000 כפיפות רח/ 2110 החלפה רח/ 414-0638056 המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית החלפה 414-0926584 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 1 כפיפות תמא/ 1 /ב/ 2000 כפיפות רח/ 2/4 /ד כפיפות תמא/ 2110 כפיפות רח/מק/ 3/21 כפיפות תממ/ . חלקה מוסדרת ממוקמת באזור התעשייה הורביץ רחובות, צמודה מצפון לשצ"פ ממערב- חלקה 5 ישוב: רחובות רחוב: פנחס ספיר 414-0638056 בהתאם לתכנית 230 . מגרשים: 47 חלקות במלואן: 3650 גוש: ומדרום- רחוב פנחס ספיר גושים וחלקות: מוסדר: 48 קומות הכולל שימושים של מסחר, משרדים, בניה 16 מטרת התכנית: הקמת מבנה תעסוקה בן 2110 בהתאם לתכנית רח/ 810 . קביעת זכויות 2 . שינוי יעוד קרקע מתעשייה לתעסוקה וקביעת שימושים. 1 לצורכי ציבור ותעסוקה למינהם. עיקרי הוראות התכנית: . הגדלת מספר הקומות. הודעה על הפקדת התכנית 5 . קביעת קווי בנין. 4 . הגדלת תכסית הקרקע. 3 והוראות בניה בתחום התכנית. התכנית האמורה 23/10/2022 , בתאריך 384 , התשפג, עמוד 10858 ובילקוט הפרסומים 07/10/2022 פורסמה בעיתונים בתאריך . וכן במשרדי: ועדה 074-7697390 טלפון: 72430 רמ ה 91 נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 76442 רחובות 2 מקומית לתכנון ולבניה רחובות, ביל"ו . מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז www.iplan.gov.il לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון ידיעות רחובות 36 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 2 " 20230120 מספרבקשה: 1965 (א) לחוקהתכנון ובנייהתשכ"ה– 149 הודעהלפי סעיף הועדההמקומיתלתכנון ולבנייהראשון-לציון ,ראשוןלציוןנמסרתבזאתהודעהכילוועדההמקומיתלתכנוןולבנייהראשוןלציון 13 רחוב:חנקין(יהושועלייב) 174 חלקה: 3936 גוש: . שיפוץ ותוספת 38/1 יח"ד ע"פ תמ"א 16 ק' מעל קומת עמודיםמפולשתהכולל 4 הוגשה בקשה למתן היתר ומהותה: חיזוק בניין בן יח"דוסגירהבקומתהקרקעלטובתיח"דנוספתותוספתמעלית,ממ"דיםומרפסות 10 שתיקומותמלאותוקומתגגחלקיתהכוללות יח"ד. ההקלות המבוקשות: א. 27 מוצע + ). סה"כ קיים 175 לכלל הדירות. הצבת מתקני חניה בגבול מגרש צידי דרומי (לכיון חלקה לצורךחיזוקהמבנה ותוספתממ"דים. 38 מ' המותריםע"פתמ"א 4 מ' במקום 0 הקלהבקו בניין קדמי צפוני באופן שיתקבלקו בניין לצורך חיזוק המבנה. 38 מ' המותרים ע"פ תמ"א 4 מ' במקום 3.77 ב. הקלה בקו בניין קדמי מערבי באופן שיתקבל קו בניין לצורך חיזוק המבנה 38 מ' המותרים ע"פ תמ"א 4.0 מ' במקום 0.24 ג. הקלה בקו בניין צידי דרומי באופן שיתקבל קו בניין מ' המותרים 2.0 מ' במקום 1.71 ותוספת ממ"דים. ד. הקלה בקו בניין קדמי מערבי )לרח' סמילנסקי( באופן שיתקבל קו בניין מ' במקום 1.48 לצורך עיבוי, חיזוק והבלטת מרפסות. ה. הקלה בקו בניין צידי דרומי באופן שיתקבל קו בניין 38 ע"פ תמ"א לצורך עיבוי, חיזוק והבלטת מרפסות. ו. הקלה בקו בניין קדמי צפוני )לרח' חנקין( באופן 38 מ' המותרים ע"פ תמ"א 2.0 לצורך עיבוי, חיזוק והבלטת מרפסות. ז. הצבת מתקן חניה 38 מ' המותרים ע"פ תמ"א 2.0 מ' במקום 1.39 שיתקבל קו בניין מ' המותרים. ט. הקלה לתוספת 3.0 מ' במקום 3.15 רובוטי בגבול מגרש צידי מערבי. ח. הקלה בגובה הקומות באופן שיתקבל לצורך שיפור תכנון. יודגש בזאת, כי אין בפרסום זה כדי להביע את עמדתה של הועדה ביחס להקלות 6% שטח במסגרת . בעל הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 23 , 175 המבוקשות. חלקות גובלות: לעיין בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר הועדה המקומית בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך חיפוש מהיר: במידה ויש התנגדות https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/newengine/Pages/request2.aspx יום מיום פרסום הודעה זו. בכתב ההתנגדות יש לציין את 15 לבקשה הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך מספר הבקשה ואת פרטי המתנגד שיכללו: שם, ת.ז./מספר תאגיד, כתובת, כתובת דוא"ל אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד )אם יש(. לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור לעיל, תובא הבקשה לדיון. בימים אלו בשל נגיף הקורונה לא תתקיים קבלת קהל, ניתן לעיין בבקשה באתר האינטרנט של הוועדה. כמו כן ניתן לפנות טלפונית לקבלת עזרה בעיון בתכנית, לאבנר סמוכי, בטלפון: אדר' קירל קוזיול מהנדס העיר וראש מינהל ההנדסה AvnerS@rishonlezion.muni.il : , או בדוא"ל בכתובת 03-9547643 מספר בקשה: 1965 (א) לחוק התכנון ובנייה תשכ"ה – 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון-לציון , ראשון לציון נמסרת בזאת הודעה כי לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 2 רחוב: רוטשילד 178 חלקה: 3933 גוש: 20221896 ראשון לציון הוגשה בקשה למתן היתר ומהותה: הריסת חלק ממבנה קיים ושימור מבנה לשימור. הקמת מבנה מגורים חדש קומת גלריה ובריכה בקומת הגג. הצבת + יח"ד חדשות מעל קומת מסחר ובית קפה במפלס הקרקע 13 קומות הכולל 7 בן מ' עבור הבלטת 2.0 - מ' ל 4.0 - מתקני חניה רובוטי בקומת הקרקע. ההקלות המבוקשות: א. הקלה לקו בניין לחזית מזרחית מ המותרות. ג. הקלה לקו בניין בניין צידי 5 קומות במקום 7 מרפסות. ב. הקלה לתוספת שתי קומות מגורים באופן שיתקבלו צפוני וצידי מערבי עבור התיישרות הבניין עם רוב המבנים ברחוב ע"פ חוק התכנון והבנייה. ד. הקלה לקו בניין קדמי מזרחי ) מ' עבור נסיגה למרפסת בקומה ז'. ה. הקלה לביטול חלק מההפקעה בעקבות מבנה לשימור. ו. 2.3 - מ' ל 2.5 - לרח' דרור( מ הקלה להקמתבריכתשחייהבקומתהגג )קומה ז'( בבניין מגוריםמשותף. ז. הקלה לניוד זכויותבין הקומותהעברתשטחי שירות מ"ר. יודגש בזאת, כי אין בפרסום זה כדי להביע את עמדתה של הועדה ביחס 200 מקומת המרתף לקומת הקרקע – וגלריה עד . בעל הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, 251 , 233 להקלות המבוקשות. חלקות גובלות: יכול לעיין בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר הועדה המקומית בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך חיפוש מהיר: במידה ויש התנגדות https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/newengine/Pages/request2.aspx יום מיום פרסום הודעה זו. בכתב ההתנגדות יש לציין את 15 לבקשה הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך מספר הבקשה ואת פרטי המתנגד שיכללו: שם, ת.ז./מספר תאגיד, כתובת, כתובת דוא"ל אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (אם יש). לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור לעיל, תובא הבקשה לדיון. בימים אלו בשל נגיף הקורונה לא תתקיים קבלת קהל, ניתן לעיין בבקשה באתר האינטרנט של הוועדה. כמו כן ניתן לפנות טלפונית לקבלת עזרה בעיון בתכנית, לאבנר סמוכי, בטלפון: אדר' קירל קוזיול מהנדס העיר וראש מינהל ההנדסה AvnerS@rishonlezion.muni.il : , או בדוא"ל בכתובת 03-9547643 י.רחובות ראשון 25 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 2.5" י. רחובות 40 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 2" הועדההמקומיתלתכנון ולבניה-גדרה הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה גדרה בקשה למתן 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף יח"ד הכולל: שתי קומות, מרתף עם כניסה חיצונית, פרגולה, חניות, גדרות 2 היתר בניה: הקמת בית דו משפחתי צמוד קרקע מספר 6/584 ללא שם - זמ/ 9417 שם המבקש: גיא יפה כתובת: גדרה, 20010269 מספר תיק בנין: 20230200 ופיתוח. מס' בקשה: 14 . בקשה להקלה עבור ניוד זכויות של 1 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג מתוכנית: 10 מגרש: 57 חלקה: 3873 גוש: 1 0.00 . בקשה להקלה עבור שינוי גובה 2 היחידות. נימוק: עבור שיפור תכנון. 2 מ"ר ליח"ד מעליית הגג לקומת קרקע וקומה א', עבור . בקשהלהקלהמבניית גג רעפיםלגג שטוח. עבורשתי היחידות. 3 היחידות. נימוק: עבורשיפורתכנון. 2 מתוכניתבינוי מאושרתעבור היחידות. נימוק: עבורשיפורתכנון. 2 . הקלה ירידתמדרגותחיצוניות למרתףמעבר לקו בניין צדדי, עבור 4 נימוק: עבורשיפורתכנון. . בקשה להקלה 6 היחידות. נימוק: עבור שיפור תכנון. 2 . בקשה להקלה עבור הנמכת חצר אנגלית צדדית למפלס המרתף עבור 5 כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה היחידות. נימוק: עבור שיפור תכנון. 2 מעבר לקו בנין, עבור 2.00 עבור הנמכת חצר אנגלית ממ"ד vaada@gedera. או במייל הוועדה amit.reich@gedera.muni.il : הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני 14 , או במסירה אישית במשרדי הועדה תוך 08-8597914 : פקס muni.il הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, יואל גמליאל יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. 39 י.רחובות ראשון 23 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 3 "

הועדההמרחביתלתכנון ולבניה–שורקות לחוק התכנון והבניה, הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה 149 . בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף מספר תיק בנין: 202301262 בקשה למתן הקלה/שימוש חורג. מס' בקשה: לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "שורקות", הבקשה כוללת את ההקלה/שימוש חורג: א. בקשה 18 מגרש: 465 חלקה: 4985 גוש: , עשרת 10 כתובת: ריזה 2054211 שנים ב. בקשה לשימוש 5 מ"ר ולתקופה של 201 למשרדים בשטח של כ- 12498 לשימוש חורג מתעשייה קלה הקיים בהיתר שנים. 5 מ"ר ולתקופה של 60 מ"ר ולמשרדים בשטח של כ- 321 לאחסנה בשטח של כ- 12498 חורג מתעשייה קלה הקיים בהיתר יום 15 כל מי שיש לו התנגדות למתן אשור למתן ההקלה/שימוש חורג הנ"ל, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת בכתב תוך את ההתנגדות יש לשלוח 6094800 מיום פרסום ההודעה, למשרדי הועדה המרחבית לתכנון ולבניה "שורקות" ד. גבעת ברנר בדואר רשום. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. ג'נטליבוביץמנהלתמח' רישוי הוועדההמרחביתלתכנון ולבניהשורקות לחוק התכנון והבניה בקשה למתן הקלה בהתאם 149 עיריית רחובות מינהל ההנדסה מרחב תכנון מקומי רחובות הודעה לפי סעיף 3680 גוש: , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה בקשה למתן הקלה בבניין על: 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 150-146 לסעיפים בקשה מס': 400001370 כתובת: לוע הארי, רחובות תיק בנין: 137 מגרש: 19 יעוד: אזור מגורים ד; חלקה: 137 מגרש: 14 חלקה: מ' 85 . הקלה בגובה מהבניין כך שיהיה כ - 2 . הקלה לשינוי מהוראות, מתכנית ומנספח הבינוי. 1 כדלקמן: נוסח פרסום: 20230193 קומות מגורים ע"ג קומת קרקע 21 . תוספת קומות כך שיהיו 3 מ' 75 מ' גובה אבסלוטי מעל פני הים) במקום 124.7 (ולא יעלה על . שינוי 5 יח"ד 93 יח"ד במקום 103 כך שיהיו 20% . תוספת יח"ד במסגרת 4 קומות ע"ג קומת מסחר 19 גג טכני במקום + מסחרית קומות 2 ) לעניין גובה קומת המגורים כך שיתוכננו חללים דירתיים (סלון, פינת אוכל, ומטבח) בגובה 1 ( 4.2.2 מהוראות התכנית סעיף . שינוי מהוראות בינוי בדבר גודלן של הגזוזטראות כך שיתאפשרו גזוזטראות ששטחן 6 בתנאי הבטחת אי סגירת החלל הכפול. מ"ר עלה שטחן של הגזוזטרות על שטחי - הגזוזטראות המותרים, יבוא השטח 8 מ"ר וגזוזטראות קטנות מ 18 הממוצע גדול מ . ניוד שטחים עיקריים בין השימושים העיקריים המותרים וניוד שטחי שירות בין 7 העודף במניין השטח העיקרי המ ותר לבניה. . 20% . הקטנת אחוזי גינון כך שיפחתו מ 9 . ניוד שטחי שירות מתת הקרקע לעל הקרקע 8 השימושים השונים. (מעל קניון רחובות) 2 כל המעוניין יוכל לעיין בתוכנית הבניין, ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית רחוב בילו ניתן להגיש התנגדות 08:30-12:00 יום ה' – 16:00-18:30 יום ג'– 08:30-12:00 , בימי קבלת קהל: יום א'– 5 קומה לתוכנית, תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו בעיתון. רחמים מלול יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות י.רחובות ראשון 22 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 2 " 20221875 מספר בקשה: 1965 (א) לחוק התכנון ובנייה תשכ"ה – 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון-לציון , ראשון לציון נמסרת בזאת הודעה כי לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון 22 רחוב: גיבשטיין (יהושוע) 32 חלקה: 6288 גוש: 22.74 משטח המגרש המהווים 6% הוגשה בקשה למתן היתר ומהותה: הקלות בקשות בעלי החלקה: ההקלות המבוקשות: תוספת עד המותרים עפ"י תכנית. יודגש בזאת, כי אין בפרסום זה כדי להביע את עמדתה של הועדה ביחס להקלות 47% במקום 53% מ', דהיינו . בעל הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור 194 , 190 , 191 , 192 , 193 , 162 , 33 , 32 המבוקשות. חלקות גובלות: הבקשה, יכול לעיין בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר הועדה המקומית בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך חיפוש מהיר: במידה ויש התנגדות לבקשה הנ"ל, רשאי להגיש https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/newengine/Pages/request2.aspx יום מיום פרסום הודעה זו. בכתב ההתנגדות יש לציין את מספר הבקשה ואת פרטי המתנגד שיכללו: שם, ת.ז./ 15 את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך מספרתאגיד, כתובת, כתובתדוא"לאלקטרוני,טלפון וטלפון נייד )אםיש(. לאחרחלוףהמועדלהגשתהתנגדויותכאמורלעיל,תובאהבקשהלדיון. בימים אלו בשל נגיף הקורונה לאתתקייםקבלתקהל, ניתן לעיין בבקשה באתר האינטרנטשל הוועדה. כמו כן ניתן לפנותטלפונית לקבלת עזרה בעיון בתכנית, אדר' קירלקוזיולמהנדסהעיר וראשמינהלההנדסה AvnerS@rishonlezion.muni.il , או בדוא"ל בכתובת: 03-9547643 לאבנרסמוכי, בטלפון: י.רחובות ראשון 24 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5 " י. רחובות 41 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 1.5 " הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה-גדרה המקומית לתכנון ולבניה גדרה בקשה למתן היתר בניה: הקמת בית מגורים חד משפחתי חדש הכולל ממ"ד, פרגולות, גדרות 7/584/ ללא שם - זמ 9460 שם המבקש: דבידה אביטל כתובת: גדרה, 20010305 : מספר תיק בנין 20230202 ופיתוח. מס' בקשה: . מבוקשת הקלה מגג רעפים לגג 1 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג מתוכנית: 49 מגרש: 133 חלקה: 3873 גוש: 17 מספר שטח עיקרי לקומה א' שיפור איכות מגורים. נימוק: שיפור 11.38% מ"ר מעליית הגג שהם 30 . העברת 2 שטוח. נימוק: תכנון נכון. כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה . מבוקש הקלה לשינוי מבינוי למיקום שער חניה וכניסה למגרש נימוק: תכנון נכון. 3 איכות מגורים. vaada@gedera. או במייל הוועדה amit.reich@gedera.muni.il : הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני 14 , או במסירה אישית במשרדי הועדה תוך 08-8597914 : פקס muni.il הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, יואל גמליאל יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. 0 ידיעות רחובות 44 ודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 2" הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה-גדרה ולבניהגדרהבקשהלמתן היתרבניה:הקמתביתפרטי צמודקרקעהכולל:שתיקומות, עלייתגג, מרתףעםכניסהחיצונית, בריכתשחיהפרטית, ללא שם 9455 שם המבקש: מרסל ויידה כתובת: גדרה, 20010573 מספר תיק בנין: 20230261 פרגולות, חניות, גדרות ופיתוח שטח מס' בקשה: .הקלהירידתמדרגותחיצוניותלמרתף 1 הבקשהכוללתאתההקלות/שימושחורגמתוכנית: 67 מגרש: 151 חלקה: 3873 גוש: מספר 7/584- / זמ גג 60% . הקלה עבור ביטול כיסוי של 3 הבית נימוק: שיפור תכנון 0.00 . הקלה עבור שינוי גובה 2 מעבר לקו בניין צידי. נימוק: עבור שיפור תכנון. . הקלה 5 . נימוק: שפור תכנון הגג 60% מטר וכן בשיפוע הגג ל- 6.30 - מטר ל 6 . הקלה בגובה גג רעפים מ- 4 רעפים. נימוק: עבור שיפור תכנון גג 40% . בקשה להקלה עבור פרגולה קלה הבולטתמקו בניין אחורי ב- 6 מתוכנית בינוי, בסידור פילר המערכות. נימוק: שיפור תכנון פיתוח המגרש . בקשה להקלה לבליטת בריכה 8 מ"ר. נימוק: עבור בריכתשחיה 750 . בקשה להקלה עבור בריכתשחייה במגרשהקטן מ- 7 נימוק: שיפור תכנון . 10 . בליטת ריצוף הבריכה מעבר לקווי הבנין. נימוק: עבור בריכת שחיה 9 וחדר מכונות (תת קרקעי) מחוץ לקו בנין. נימוק: עבור בריכת שחיה . הקלה לביטול גדר חיה לאורך הבריכה. נימוק: 11 מ'. נימוק: עבור בריכת שחיה 1.0 הקלה למרחק מינימלי בין הבריכה לבית המגורים יהיה H=150 . הקלה בגובה גדר מעבר ל - 13 מ' עםהגדר נימוק: עבור בריכתשחיה. 0 . בקשה להקלה להקמת בריכתשחיה בקו 12 עבור בריכתשחיה amit.reich@gedera. : כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת מ' נימוק: עבור גובה גדר. יוםממועד קבלתהודעה זו. 14 , או במסירהאישית במשרדי הועדהתוך 08-8597914 : פקס vaada@gedera.muni.il או במייל הוועדה muni.il ההתנגדותתובא לדיון בפני הועדההנ"ל. בכתב ההתנגדות ישלרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיקהבניין הבקשה והיישוב, שםמגישההתנגדות, יואל גמליאל יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה מספר ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. י.רחובות ראשון 21 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5 " ניתנת בזה הודעה כי הוגשה 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 149 הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס-ציונה הודעה לפי סעיף מספר 4131 , נס-ציונה. מספר תיק בנין: 4 כתובת: רחוב יקינטון 89 חלקה: 5726 גוש: לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקשה ב מהות הבקשה: ליחידת דיור מזרחית מבוקשת תוספת 117 , על פי תכנית נס/במ/ 2 החלקה ביעוד מגורים א' 20230228-1 בקשה: מטר מרובע בפינה הצפון מזרחית של המגרש. העמקת חצר אנגלית בחזית מזרחית, כניסה חיצונית 20 בניה בקומת קרקע של כ- . העמקת חצר אנגלית מונמכת המרווח צדי בתחום קווי בנין כך 1 למרתף והגבהת חלונות במרתף. מבוקשות ההקלות הבאות: מטר 1.20- . הגדלת מפתחי חלונות מרתף ל 2 מטר. 0.80- שעומק החצר האנגלית ממפלס פני הקרקע לרצפת החצר האנגלית יהיה כ מטר על פי התכנית החלה בחזית דלת הכניסה למרתף בלבד. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל באתר הועדה 0.80 במקום . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה רשאי 149 המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה, אתר הועדה המקומית – עמוד פרסומים לפי סעיף יוםמיום פרסוםהודעה זו. ההתנגדותתובא 15 התנגדותמנומקת, תוך yafa@ness-ziona.muni.il לשלוח למזכירתהועדה במייל לדיוןבפניהועדההמקומיתלתכנון ולבניהנסציונה.מכתבההתנגדותיתקבלבצרוףשל:כתובת,מס'טלפון ומס'תעודתזהותבכתב קריאוחתום. בכותרתמכתבההתנגדותתצויןמס' הבקשה.מרשמואלבוקסרראשהעיר ויו"רהועדההמקומיתלתכנון ולבניהנ"צ הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה-גדרה מבוקש תוספת קומה שניה. 20160432 המקומית לתכנון ולבניה גדרה בקשה למתן היתר בניה: לבית מגורים קיים בהיתר מס' גוש: 5 שם המבקש: ישראלי שמייסר דוד כתובת: גדרה, נחל שניר מספר 20005172 : מספר תיק בנין 20230211 מס' בקשה: מ"ר שטח עיקרי מעליית גג שלא 30.00 ) ניוד 1 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג מתוכנית: 127 מגרש: 310 חלקה: 4585 מ"ר 1.43 ) שינוי שימוש בשטח שרות משימוש חניה מקורה למחסן סה"כ 2 נבנית לשטחי הקומות נימוק: שיפור תכנון אדריכלי כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל נימוק: שיפור תכנון אדריכלי. , או במסירה 08-8597914 : פקס vaada@gedera.muni.il או במייל הוועדה amit.reich@gedera.muni.il : לכתובת יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות 14 אישית במשרדי הועדה תוך יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, חתימה, כתובת, יואל גמליאל יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירה בחולון 1 .1 בחולון, 16/5 הח"מ מזמינים בזאת הצעות לרכישת דירה ברח' אח"י דקר (להלן: "הדירה") 5 , תת חלקה 25 , חלקה 7341 הידועה גם כגוש 2 .2 הקונה שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח שייערך ע"י הח"מ. 3 .3 ), על AS IS( קונה שהצעתו תתקבל ירכוש את הדירה במצבה כפי שהיא אחריותו, ועליו מוטל לבדוק את כל הטעון בדיקה ביחס לדיר, לרישום הזכויות, למצבה התכנוני ולמצבה הפיזי. 4 .4 הקונה ישלם את כל התשלומים, ההיטלים, האגרות והמסים, למעט מס שבח מקרקעין והיטל השבחה החל עד מועד החתימה על הסכם המכר. 5 .5 הח"מ אינם כפופים לדיני המכרזים, ורשאים לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם בנפרד, לערוך התמחרות, להאריך המועד לקבלת הצעות, לבטל ההזמנה להציע הצעות ואין הם חייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. 6 .6 הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש למשרדי הח"מ בימים א' ה', בין השעות . הח"מ שומרים לעצמם את 14:00 בשעה 10.02.2023 וזאת עד ל 09:00-19:00 הזכות להאריך את המועד להגשת הצעות לפי שיקול דעתם הבלעדי. 7 .7 , בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד שלי סלע ₪ הצעות בכתב, נקובות ב משווי ההצעה, שזמן פירעונה יום מועד הגשת 10% ועו"ד מיכל - אופיר, בשיעור ההצעה, יש להגיש למי מכונסי הנכסים הח"מ. 8 .8 ההמחאה תחולט במקרה שהמציע שהצעתו נתקבלה לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו. 9 .9 הצעת המציע תפרט את שמו, מענו ומספר זהותו או מספר ההתאגדות שלו אם המציע הוא תאגיד ומס' טלפון להתקשרות. 1 010 הודעה בדבר מועד קיום התמחרות בין המציעים תימסר לכל מציע בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו במעמד הגשת ההצעה. 1 111 המכר כפוף לאישורו של כב' ביהמ"ש לענייני משפחה בראשון לציון. 1 212 מתווכים מוזמנים להציג את הדירה ללקוחותיהם אולם הכונסים שומרים לעצמם את הזכות שלא להתקשר עם מתווכים ואינם משלמים דמי תיווך. מתווך אשר יציג את הדירה למי מלקחותיו יהא מנוע מלדרוש מהכונסים דמי תיווך אלא אם כן ייחתם הסכם שירותי תיווך בין המתווך לבין הכונסים. 1 313 את הדירה ניתן לראות במועדים הבאים: . 17:30 - ל 16:30 בין השעות 14.03.2023 . א 17:30 - ל 16:30 בין השעות 21.03.2023 . ב עו"ד עדי אילוז, כונס נכסים , ירושלים 8 רח' התנופה 050-2877229 : נייד 02-5953103 :' טל עו"ד שלי סלע, כונס נכסים , ראשון לציון 46 רח' רוטשילד 054-3008029 נייד 03-6708893 ' טל ידיעות רחובות 32 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5"

דרוש/ה במרכז מובילה מטבחים לחברת משה 050-5296587 ניסיון מוכח בענף הנגרות * דרישות התפקיד: יכולת מענה לפתרונות טכניים בשטח * יחסי אנוש טובים חובה * איש/ת שירות לתיקוני ארונות מטבח / 8345915 ידיעות ראשל"צ / למועצה המקומית מזכרת בתיה דרוש/ה: בקשות למועמדות בצירוף קורות חיים יש להגיש עד לתאריך למשרד משאבי אנוש ברשות המקומית 12:00 בשעה 13/3/23 m-enosh@mbatya.org.il דוא"ל: m-m_enosh@mbatya.org.il יוספה חליבה, מנכ"לית המועצה 4/23 מנהל/ת המחלקה לניהול ההון האנושי

/ 8346220 ידיעות ראשל"צ רחובות /

משהוטובקורה בבת-ים

עיריית בת-ים

22/23 מכרז חיצוני מנהל/ת מדור מלווים

23/23 מכרז פנימי/חיצוני רכז/ת קהילות ברשת בשגרה ובחירום 24/23 מכרז פנימי/חיצוני רכז/ת קהילה ברובע 25/23 מכרז חיצוני מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה

26/23 מכרז חיצוני רכז/ת תחום אירועי ספורט ופרויקטים ופעילות גופנית לגמלאים

27/23 מכרז חיצוני מנהל/ת מחלקת תיאום, בקרה ופיקוח תשתיות

28/23 מכרז חיצוני מנהל/ת אזור ניקיון ברובע

29/23 מכרז חיצוני נציג/ת שירות

הארכת מועד הגשת המסמכים:

162/22 מכרז פנימי/חיצוני סגן/ית מנהלת המחלקה לעיצוב אורבני

פסיכולוג/ית חינוכי/ת 166/22 מכרז חיצוני סייע/ת חונך/ת לתלמיד במסגרת בית 167/22 מכרז חיצוני 163/22 מכרז פנימי/חיצוני סגן/ית מנהלת המחלקה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה

4/23 מכרז פנימי/חיצוני מנהל/ת מחלקת פרויקטים (רישוי וביצוע) במינהלת להתחדשות עירונית 5/23 מכרז פנימי/חיצוני מנהל/ת תחום תכנון ורישוי במינהלת להתחדשות עירונית

קצין/ת ביקור סדיר 11/23 מכרז חיצוני ספרן/ית בספריה העירונית 13/23 מכרז חיצוני מנהל/ת מדור מנופים 15/23 מכרז חיצוני

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 054-3337604

רכז/ת מתנדבים 18/23 מכרז חיצוני בודק/ת בקשות להיתרי בנייה 19/23 מכרז חיצוני עובד/ת ביקורת 20/23 מכרז חיצוני מפקח/ת יחידת מבנים מסוכנים 21/23 מכרז חיצוני 17/23 מכרז חיצוני סגן/ית מנהל התרבוטק לתחום פעילות ילדים ושיווק

www.bat-yam.muni.il פרטי המכרזים, נוסח המכרזים והגשת המועמדות מוצגים באתר האינטרנט של עיריית בת-ים צביקה ברוט ראש העיר

37

ידיעות ראשון, רחובות ˆ 3.3.2023

/ 8346271 ידיעות בת ים /

Made with FlippingBook Annual report maker