אשדוד 3.3.23

0 8 - 6 2 3 2 8 8 4

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן

רח"ד

קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך

משרה 100% | אגף ביטחון | 36/23 משרה

מיישם/ת תהליכי שירות דיגיטליים -במעמד מנהל/ת מחלקה

דרושים/ות סטודנטים/יות לאגף המוקד העירוני משרה 100% | אגף מערכות מידע ומחשוב | 37/23 משרה

38/23 משרה

פרטי המשרה, תנאים ואופן הגשת המועמדות מופיעים באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.ashdod.muni.il .10 ניתן לקבל סיוע בהגשת המועמדות במינהל משאבי אנוש בבית העירייה, רח׳ הגדוד העברי . מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. 1 . עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן 2 הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. 16/03/2023 תאריך אחרון להגשה עד ליום

08-6232884

15% הנחה למביא מודעה זו 052-8995126 טלפון: | 1-700-50-11-49 עולם הפרגולות

פקיד/ה ידע באופיס וניהול משרד דרוש/ה למשרד רואי חשבון 08-8650888 קורות חיים לפקס: Hawani@mg4u.co.il או למייל:

C M Y CM MY CY CMY K

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית אשדוד עיריית אשדוד מבקשת לקבל הצעות ממועמדים לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית. הבחירה מותנית בעמידה בתנאי סף. דרישות הסף המיוחדות לתפקיד, תקופת ההתקשרות ופרטים נוספים - כמתפרסם באתר האינטרנט של עיריית אשדוד בכתובת: www.ashdod.muni.il

Composite

47

ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 3.3.2023

Made with FlippingBook Ebook Creator