שכונות 15.12.23

חדשות השכונה

בשנים האחרונות העירייה מיישמת תוכנית ייחודית לקידום ייעור הכיכרות בעיר, במסגרתה כבר נשתלו במספר כיכרות עירוניות עצים רבים ונוספו אלמנטים טבעיים נוספים ייעור כיכרות בעיר

צילום: עיריית תל אביב יפו | הכיכרות החדשות במסגרת פרויקט הייעור

עלולות להביא לפגיעה בעצים מסוגים מסוימים, וליצור כיסוי צל בצורה המיטבית. כמו כן, העירייה יוצרת סוגים שונים של תשתית תת־קרקעית תומכת, בתי גידול לעצים, כדי ליצור מרחב מחיה מיטבי עבור העצים החדשים ולזרז את צמיחתם לצד מניעת פגיעה בתשתיות עירו־ ניות חיוניות אחרות. הדרך אל הכושר כך למשל רק במסגרת עבו־ דות השדרוג של שש הכיכרות הידועות ביותר בעיר, כמו כיכר ביאליק ורחבת היכל הספורט 246 מנורה מבטחים, נשתלו כ־ עצים חדשים שחלקם כבר הס־ פיקו לצמוח לעצים בוגרים איתנים. בחודשים האחרונים הסתיימו עבודות הפיתוח של כיכר ביאליק, במסגרתן נוספו

ע � עצים בוגרים חדשים וה 20 בודות על כיכר האופרה, שבה ס � עצים. כמו כן, במ 76 נוספו גרת השיפוץ הזמני של כיכר ס � עצים וכיכר נו 21 רבין נוספו פת שנהפכה לירוקה ובעלת צל טבעי היא כיכר דיזינגוף, שבה עצים. 88 נוספו בהקשר זה ראוי לציין גם את כיכר גבעון, שהספיקה לא מכבר להפוך מרחבת בטון אפרורית לכיכר שוקקת ונעימה לשהייה, לא מעט בעזרת הגינה שהוקמה על גג חניון שקיים במקום, וכו־ ללת גבעות, מדשאות, הוספת עצים חדשים ושביל אבני 15 דריכה. כמו כן רק לאחרונה הס־ תיימו עבודות לפיתוח של רחבת היכל הספורט מנורה מבטחים עצים 26 במסגרתן נוספו עוד חדשים, צמחייה מגוונת, בריכות אקולוגיות ואלמנטים נוספים.

במסגרת תוכנית היער העירוני פועלת העירייה בשנים האח־ רונות לקידום ייעור הכיכרות שמטרתו להפוך את כלל הכי־ כרות בעיר לירוקות, מוצלות ובעלות מאפייני טבע מגוונים. על פי התוכנית בכל פיתוח של כיכר חדשה בעיר, או שדרוג כיכר קיימת, מחויבת העירייה להוספה משמעותית של עצים כדי להגדיל את הצל העירוני בדגש על יצירת צל טבעי. לצד זאת משלבת העירייה אל־ מנטים טבעיים נוספים כגון בריכות אקולוגיות רבות, גב־ עות טבעיות, שבילים ירוקים ועוד. כל השתילות החדשות מתבצ־ עות תוך שימוש בעצים מסוגים שונים כדי להגדיל את המגוון הצמחי בעיר, לאפשר התמודדות עם השלכות שינוי האקלים אשר

חדשות השכונה ˆ יום שישי, ג' בטבת תשפ"ד 15.12.23 17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker