אשקלון 24.2.23

0 8 - 6 2 3 2 8 8 4

מ”ר 600 ברנע ב’ מגרש ש”ח תיווך א.א. 4,200,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293924( ‏ 08‎‑6751414 בגני ברנע שלד לא גמור ש”ח (מחיר 3,400,000 של מיגרש) תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293950( ‏ 08‎‑6751414

חד’ “מעלית 4 באפרידר 1,450,000 ללא ממ”ד ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293936( ‏ 08‎‑6751414 1,740,000 ’ חד 4 באגמים ש”ח תיווך א.א. אבי , ,משרד 050‎‑5350089 ‎)293939( ‏ 08‎‑6751414 1,120,000 ’ חד 4 בשמשון ש”ח תיווך א.א. אבי , , משרד 050‎‑5350089 ‎)293940( ‏ 08‎‑6751414 + חד’ מסודר 4 בברנע 1,950,000 ממ”ד + מעלית ש”ח תיווך א.א. אבי , , משרד 050‎‑5350089 ‎)293941( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בארייה עוזר ש”ח תיווך 1,750,000 ,050‎‑5350089 א.א. אבי 08‎‑6751414 , משרד ‎)293942( ‏ חד’ 4 במעלה הגת ש”ח תיווך א.א. 1,820,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293943( ‏ 08‎‑6751414 1,050,000 ’ חד 4 בשפירא ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293944( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בנווה דקלים ש”ח תיווך א.א. 1,980,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293945( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בגדעון בן יואש ש”ח תיווך א.א. 1,520,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293946( ‏ 08‎‑6751414 1,450,000 ’ חד 4 בסיטי ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293947( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 באפרידר הטייסים כולל ממ”ד מעלית ומרפסת ש”ח תיווך א.א. 1,950,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293948( ‏ 08‎‑6751414 מחסן + ’ חד 4 באפרידר ש”ח תיווך א.א. 3,490,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293949( ‏ 08‎‑6751414 חד’ מסודרת מאוד 4 בסיטי ש”ח 1,780,000 בניין בוטיק 052‎‑3224601 . תיווך א.א ‎)295789( ‏ מישל חד’ 4 בברנע יצחק חכימי ש”ח תיווך 1,820,000 מישל 052‎‑3224601 א.א ‎)295793( ‏

הודעה בדבר הגשת בקשה להקצאת קרקע עיריית אשדוד מודיעה על אשרור החלטת ועדת הקצאות מקצועית , והחלטת מועצת העיר מיום 31.12.2017 מיום 9/17 ' בפרוטוקול מס , להמשיך בהליך ההקצאה ולהכין הסכמי רשות ופיתוח להקצאת 3.1.2018 חלק מהמקרקעין וגג מבנה טיפת חלב, למטרת הקמת והפעלת בית כנסת לעמותת "בית החסידים גור התלמוד אשדוד" ביחד עם עמותה נוספת "יתד בחברה" שנמצאת בהליך הקצאה למטרת מעונות יום. זאת לאחר שהעמותות הגישו תשריט משותף לחלוקת הבנייה על גג המבנה. , רובע ז'. 5 , רחוב שמאי 126 חלקי חלקה 472 במקרקעין הידועים כגוש הוועדה להקצאת קרקע עיריית אשדוד מחלקת נכסים - עיריית אשדוד

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 08-6232884

חד’ 5 בברנע מסודרת פינוי מעלית + בינויי ללא ממ”ד עיסקה מצויינת 1,590,000 ש”ח תיווך א.א 050‎‑5350089, 08‎‑6751414 ‎)295646( ‏ משרד

חד’ 3 בכוכב הצפון ש”ח תיווך א.א. 1,240,000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293915( ‏ 08‎‑6751414 920,000 ’ חד 3 בהסתדרות ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293916( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 3 בנווה דקלים ש”ח תיווך א.א. 1,250,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293917( ‏ 08‎‑6751414 980,000 ’ חד 3.5 בשפירא ש”ח תיווך א.א. אבי , ,משרד 050‎‑5350089 ‎)293918( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 3 בנאות אשקלון ש”ח תיווך א.א. 1,150,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293919( ‏ 08‎‑6751414 1,480,000 ’ חד 3 בנווה אילן ש”ח תיווך א.א. אבי משרד 050‎‑5350089 ‎)293920( ‏ 08‎‑6751414

5 מעלה הגת ברנע מחסן צמוד + ’ חד ש”ח תיווך 2,200,000 מישל 052‎‑3224601 א.א ‎)295786( ‏ חד’ מסודרת מחיר 5 בברנע ש”ח 1,580,000 מציאה 052‎‑3224601 . תיווך א.א ‎)295787( ‏ מישל חד’ מסודרת 5 בטייסים 2,400,000 מיקום מצויין ש”ח תיווך א.א מישל 052‎‑3224601 ‎)295788( ‏ חד’ מסודרת 5 נווה אילן ש”ח 1,850,000 בנוי 130 052‎‑3224601 תיווך א.א ‎)295791( ‏ מישל חד’ מסודרת 5 בברנע קדש ש”ח תיווך 1,900,000 מישל 052‎‑3224601 א.א ‎)295792( ‏

להשכרה ברח’ יריחו משרדים חדשים בגדלים מ”ר 12 שונים החל מ מחירים טובים תיווך א.א. ,050‎‑5350089 אבי 08‎‑6751414 משרד ‎)293956( ‏ מ”ר 10 בבית גור משרד ש”ח בחודש תיווך א.א 1000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)294359( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 25 בבית גור משרד מזגנים תיווך א.א אבי 2 + משרד 050‎‑5350089 ‎)294360( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 65 בהרצל משרד ש”ח 3,000 מסודר מאוד בלבד יש מעלית תיווך א.א משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)294361( ‏ 08‎‑6751414

עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות (אלכוהול) - הארכה עדיפות תינתן לדוברי השפה האמהרית | 50% משרה | 130/22 משרה

עו"ס נפגעי עבירה - הארכה

עו"ס משפחה כוללני למח' שיקום - הארכה משרה 75% משרות בשיעור 2 | 263/22 משרה

אדריכל/ית הרשות - הארכה 75% משרה | 322/23 משרה 100% משרה | 01/23 משרה

3 בברנע גדעון בן יואש מעלית + חד’ מסודרת ש”ח תיווך א.א. אבי 3,500 , משרד 050‎‑5350089 ‎)293952( ‏ 08‎‑6751414

מפקח/תשבר מוס"ח ומנהל/ת ניידות - אגף מוקד עירוני - הארכה

3 בנאות אשקלון חד’ מסודרת מאוד ש”ח תיווך 1,300,000 מישל 052‎‑3224601 א.א ‎)295790( ‏

100% משרה | 13/23 משרה

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 08-6232884

50 חנות 5 בהרצל מ”ר מתאים מאוד לכח אדם תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)295323( ‏ 08‎‑6751414

עו"ס קשישים -הארכה

עו"ס קהילה הארכה 100% משרה |19/23 משרה 100% משרה | 18/23 משרה

חד’ 4 בביכורי ענבים ש”ח תיווך א.א. 1,920,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293928( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 באפרידר בניין חדש ש”ח תיווך א.א. 1,950,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293929( ‏ 08‎‑6751414 1,650,000 ’ חד 4 בנווה אילן ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293930( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בנאות אשקלון ש”ח תיווך א.א. 1,480,000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293931( ‏ 08‎‑6751414

סגן מנהל/ת אגף תכנון עיר - הארכה

100% משרה | 22/23 משרה

מ”ר 500 בהרצוג מגרש ש”ח תיווך א.א. 3,520,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293921( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 380 בטייסים מגרש 3,350,000 לדו משפחתי ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293922( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 500 בטייסים מגרש ש”ח תיווך 3,650,000 בודד ,050‎‑5350089 א.א. אבי 08‎‑6751414 משרד ‎)293923( ‏

מנהל/ת מח' התמכרויות - הארכה

100% משרה | 23/23 משרה

מפקח/ת פרויקטים באגף אחזקה

100% משרה | 28/23 משרה

עו"ס משפחה כוללני

משרות - יתר המועמדים המתאימים יכנסו למאגר מ"מ 4 | 29/23 משרה

עו"ס תעסוקה לנפגעי התמכרויות (אלכוהול) סייעים/ות למאגר מ"מ לגני ילדים חנ"מ 100% משרה | מ"מ לשנה | 30/23 משרה

באפרידר ייפה נוף חד’ בהזדמנות 4 ש”ח 2,350,000 תיווך א.א. אבי ,050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)293932( ‏

31/23 משרה

סייעים/ות למאגר מ"מ לבי"ס חנ"מ

מ"ר 2650 מבנה בגודל לאחסנה/תעשייה/מסחר מ"ר 5400 גודל המגרש להשכרה בא.ת דרומי אשקלון לפרטים נוספים: 050-5212550 | 08-6752233 |

32/23 משרה

מצילי/ות ים - מילוי מקום

4 בברנע הירוקה של בכור 2,000,000 חד’ מסודרת ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293933( ‏ 08‎‑6751414 חד’ נוף 4 בברנע 1,920,000 לים ש”ח תיווך א.א. אבי ,050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)293934( ‏ חד’ מסודרת 4 באפרידר קומה א’ ללא מעלית ש”ח תיווך א.א. 1,430,000 , ,משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293935( ‏ 08‎‑6751414

33/23 משרה

בודק/ת תכניות באגף תכנון עיר (ת.ב.ע) - מינהל הנדסה

עו"ס לטיפול בנוער וצעירים 100% משרה | 34/23 משרה

משרות 4 | 35/23 משרה

פרטי המשרה, תנאים ואופן הגשת המועמדות מופיעים באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.ashdod.muni.il .10 ניתן לקבל סיוע בהגשת המועמדות במינהל משאבי אנוש בבית העירייה, רח׳ הגדוד העברי . מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. 1 . עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן 2 הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. 09/03/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום

36

24.2.2023 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook Online newsletter creator