אשקלון 24.2.23

שירותים משפטיים

0 8 - 6 2 3 2 8 8 4

חוק תכנון ובניה

י.הדרום 18 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות הדרום 1 "

052-8658882 ,08-8651590 לייעוץ ראשוני חייגו: www.bitanlaw.co.il דיני משפחה וירושה מגשר מוסמך לענייני משפחה יורםביתן משרד עורכי דין

י. הדרום 58 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות הדרום 1.5"

גירושין והתרתנישואין צוואות, ירושות, עיזבונות סכסוכי נחלות ומשקיםחקלאיים מזונותאישה וקטינים משמורת והסדרי ראייה צו הורותלזוגותחדמיניים חלוקתרכוש ופירוקשיתוף ידועיםבציבור אבהות ממון, גירושין, הסכמי: חייםמשותפים ושלוםבית התמחותבחוקהחדשלחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוגשנפרדו

הוועדההמקומיתלתכנון ובניה"לכיש"פרסום יידוע ציבור בדיון 02/02/2023 מיום 2023006 נמסרתבזאתהודעהכי הוועדה המקומיתלתכנון ובנייה "לכיש" דנהבישיבתמישנהמספר עקרוני בנושאשינוי מיקוםמשטחי חניותבמגרשיםבמזרחלכיש. מהותהבקשה הבקשהמתייחסתלישוביםאליאב, אמציה, כרמי קטיף, בני דקלים, לכיש ונטע בתחוםהמועצההאזורית"לכיש". שם הישוב מס' תכנית נספחים אישורים נדרשים ע"י תכנית (אינם מחייבים) החלטה אליאב שלב א' 297/02/6 נספח בינוי נספח פיתוח אין דיון עקרוני אליאב שלב ב' 297/02/6 נספח בינוי נספח פיתוח אין דיון עקרוני אמציה-כרמי קטיףשלב א' 3/186/03/6 נספח בינוי נספח פיתוח יועץ תנועה דיון עקרוני אמציה-כרמי קטיף שלב ב' 3/186/03/6 נספח בינוי נספח פיתוח יועץ תנועה דיון עקרוני בני דקלים שלב א' 306/02/6 נספח בינוי נספח פיתוח אין דיון עקרוני בני דקלים שלב ב' 306/02/6 נספח בינוי נספח פיתוח אישור ועד הישוב דיון עקרוני בני דקלים שלב ג' 306/02/6 נספח בינוי נספח פיתוח אישור ועד הישוב דיון עקרוני לכיש הרחבה 8/201/03/6 נספח בינוי נספח פיתוח אין דיון עקרוני נטע שלב א' 300/03/6 נספח בינוי נספח פיתוח אין דיון עקרוני נטע שלב ב' 300/03/6 נספח בינוי נספח פיתוח אין דיון עקרוני כלהמעוניין, יכוללעייןבבקשה במשרדיהועדההמקומית"לכיש" ,הממוקמתבמרכזכפרי נהורהבימיםובשעותקבלתקהלבימים: . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשההנ"ל , רשאי להגישהתנגדותמנומקת 12:30-16:30 : ויום ג' בין השעות 08:30-13:30 א' בין השעות ימים מתאריך פרסום הודעה זו בכתב ובשני עותקים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש" בכתובת מרכז כפרי 30 , תוך אבי דיאמנט יו"ר ועדתמשנהלתכנון ובניה" לכיש" נהורה. בברכה, הועדה המקומית לתכנון ובניה – קרית מלאכי נמסרת בזאת הודעה, לפי 08.02.2023 מיום 202302 הנחיות מרחביות עודכנו בוועדת משנה לתכנון ובניה מס' , בדבר אישור הנחיות מרחביות אשר יחולו במרחב התכנון של שכונת "נאות הכפר". הנחיות מרחביות 1965 ד' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 145 סעיף יחידות הדיור במבנה דו משפחתי יהיו בעלי 2 – 0.00 יעוד: מגורים א' יחידות דיור חד משפחתי ודו משפחתי גובה 160/02/18 – שכונת נאות הכפר תכנית קטלוג טמבור ספקטרום. גגות – בגג רעפים, צבע הרעפים 4031P . חומרי גמר -כלל השכונה תטויח בטיח צבעוני (מינרלי/אקרילי) בגוון 0.00 אותו גובה יח"ד צמודות במבנה דו-משפחתי תעשה במקביל, יהיה עליהם 2 יהיה בגווני אדום, הגוון יהיה אחיד ביח"ד צמודות במבנה דו-משפחתי. כאשר הבניה ב להגיע להסכמות לענין צבע הרעפים, ככל שלא תהיה ביניהם הסכמה, יבואו בפני מהנדס העיר להחלטתו. במידה ולא תהיה בניה בו זמנית, הראשון שיבנה ינסה להגיע להסכמה עם יח"ד הצמודה, במידה ולא תהיה הסכמה, הראשון שיגיש את הבקשה יקבע את צבע הרעפים. חניה – תהיה חניית מניפה תלויה לא יותר שימוש בעץ. R.A.L1013 רשת או פרספקס של חברת "קשתות" מחומר קל או ש"ע באישור מהנדס העיר. עמודי החניה יהיו ממתכת בגוון קרם . במידה והקירוי לא יהיה אטום לא יבוא במניין השטחים. פרגולה - תהיה 0 מקורה, בחזית המגרש, בקו בבנין קדמי וצדדי 1 תחויב לפחות הקמת חניה קנזולית תלויה, הפרגולה תהיה עשויה מתכת (אלומיניום/ברזל מגלוון) צבועים ויהיו זהים לגוון חלונות הבית. השערים, הגדר הקלה ושער החניה – יהיו אבן – סוגי האבן לבחירה: טרוורטין, סיליקט בגוון קרם (לא לבן) או אבן כורכר R.A.L1013 עשויים מתכת (אלומיניום/ברזל מגלוון) צבועים בגוון קרם יח"ד צמודות במבנה 2 טבעית/כורכרית, או בריקים בגוון קרם/חום בהיר. חיפוי האבן יהיה על גוש מבונה כולו ולא על פאה אחת בלבד. האבן תהיה זהה ל יח"ד צמודות במבנה דו-משפחתי תעשה במקביל, יהיה עליהם להגיע להסכמות לעניין סוג האבן, ככל שלא תהיה ביניהם 2- דו-משפחתי. כאשר הבניה ב הסכמה, יבואו בפני מהנדס העיר להחלטתו. במידה ולא תהיה בניה בו זמנית, הראשון שיבנה ינסה להגיע להסכמה עם יח"ד הצמודה, במידה ולא תהיה הסכמה, הראשון שיגיש את הבקשה יקבע את סוג האבן. גדרות – יהיו לפי פרטי תכניות הפיתוח של השכונה – רצ"ב. ניוד זכויות – לא תאושר הקלה לניוד שטחים מקומת המרתף למעל הקרקע פרט לממ"ד, לא תאושר הגדלת תכסית. ניתן לעיין בהנחיות המרחביות באתר האינטרנט של הוועדה המקומית הרואה את עצמו נפגע מההנחיות המרחביות רשאי http://km.complot.co.il/pages/Default.aspx לתכנון ובניה קרית מלאכי, בכתובת האינטרנט יום ממועד פרסום הודעה זאת. ההנחיות יכנסו לתוקפן בתום תקופה זו. מר אליהו זוהר יו"ר הוועדה 30 לפנות לוועדת הערר המחוזית במחוז דרום תוך עיתונים 2 - 51 מודעה ידיעות אחרונות, ידיעות הדרום 2.5 " . נמסרת בזה 1965 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 149 עיריית קריית גת הוועדה המקומית לתכנון ובניה הודעה לפי סעיף לחוק התכנון והבניה הנ"ל, כי לוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית גת הוגשה ע"י: דרך 149 הודעה בהתאם לסעיף גוש: , קרית גת 22 המתייחסת לקרקע הנמצאת בכתובת: דרך הדרום 20230380 הדרום אחזקות בע"מ בקשה מס': מ"ר כולל 3575.37 מגרש: מהות הבקשה: שימוש חורג מתעשייה ומלאכה למסחר ומשרדים בשטח של 59 חלקה: 1906 שינויים פנימיים ותוספת ממ"מים ושינוים בפתחים בחזיתות מהות ההקלות: שימוש חורג מתעשייה ומלאכה למסחר כל המעוניין יכול לעיין בבקשה להיתר הנ"ל במשרדי הועדה המקומית קריית גת, מ"ר. 37.3575 ומשרדים בשטח של קומה ב', בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה להיתר הנ"ל 97 רח' קוממיות מיום קבלת ההודעה. לפי תקנות 15 יוכל להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הועדה המקומית "קריית גת", תוך , במידה והנך ומעוניין לעיין בבקשה להיתר יש לשלוח במייל את בקשתך לעיון לכתובת המייל: 36 סעיף 2016 רישוי בברכה, עמי ביטון יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובניה 08-6874785 , ניתן לקבל מענה גם בטלפון מס' YaliV@Qiryat-gat.muni.il ידיעות הדרום 8 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות הדרום "1.5 הועדההמקומיתלתכנון ובניהבארטוביה הננו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה, 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 149 הודעה לפי סעיף . הקמת בית מגורים חדש שני הכולל ממ"ד פרגולות 2 . הסדרה תכנונית לבית מגורים ראשון 1 בקשה למתן היתר בניה: מהות הבקשה: 20220681 מספר בקשה: 2600370 בישוב: ערוגות תיק בניין: 37 מס' מגרש: 27 מס' חלקה: 2721 גוש: וחניות לא מקורות מס' מ' במקום 3.75 ע"י: טופולנסקי דוד . ההקלה המבוקשת: הקלה בקו בניין קדמי להתיישרות עם רוב הבניינים ברחוב כך שיהיה מ' המותרים עפ"י תב"ע. כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית באר טוביה בימי קבלת 5.00 vaadab@ מייל: 08-8509767 פקס: 08-8509771 . טלפון: 12:30-15:30 , ימי ג' בין השעות 09:00-12:30 קהל בלבד. ימי א' בין השעות vaadab@beer- כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת: beer-tuvia.org.il , או במסירה אישית. מכתב ההתנגדות יכלול פרטי מתנגד: שם ומשפחה, כתובת, מס' טלפון 08-8509767 או פקס: tuvia.org.il וכתובת דוא"ל. בכתב ההתנגדות יש לציין: נימוקי התנגדות, מס' תיק בנין, מס' בקשה ושם ישוב. ההתנגדויות תתקבלנה במשך בכבוד רב, קובי אביבי יו"ר הועדה המקומית לתו"ב יום מתאריך פרסום הודעה זו בעיתונות ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל. 15 ידיעות הדרום 30 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות הדרום 3 "

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית 1965 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף ועדה מקומית לתכנון ובניה "שפיר" יעוד: בקשה מספר: 539 בכתובת: שלווה הרחבה מבנה מספר: 539 מגרש: 21 חלקה 2985 גוש: לתכנון ולבניה "שפיר" בקשה למתן היתר בניה חניות 2 ע"י:חג'ג'ברמהותלפרסוםהבקשהכוללתאתההקלותהבאות:הקמתביתחדמשפחתידוקומתיהכולל:ממד,גדרות,פרגולות, 202300791 5.00 מ' במקום 0.70 .הקלהבקובנייןאחוריצפוני לבריכהכךשיהיה 2 .הקלהלהקמתבריכתשחייהבקומתהקרקע. 1 לאמקורותוהקלות.הקלות: .הקלהבקובניןצידימערבי 3 מ'המותריםעפ"יתב"ע. 5.00 מ' במקום 0.60 .הקלהבקובנייןצידימערבילבריכהכךשיהיה 2 מ'המותריםעפ"יתב"ע. מ' המותריםעפ"י תב"ע. כלהמעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכניתהמצורפתאליה 3.00 מ' במקום 0.60 לחדרמכונותתתקרקעי לבריכהכךשיהיה . כל הרואה עצמו נפגעאו עלול להיפגעמעניין ההקלה 8:30-12:30 ללאתשלוםבמשרדי הועדההמקומית"שפיר" בימיםב' ו-ד' בשעותקבלתקהל: בברכה,אדירנעמן יו"רהועדההמקומיתלתכנון ובניה יוםמיוםפרסוםמודעהזו. 15 רשאילהגישהתנגדותמנומקתבכתבלבקשההאמורהתוך הרינו מודיעיםבזאתכי הוגשה 1965 לחוקהתכנון והבנייההתשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף ועדהמקומית לתכנון ובניה"שפיר" בכתובת: אלומה - הרחבה 201 מגרש: 61 חלקה 3207 גוש: לוועדה המקומית לתכנון ולבניה "שפיר" בקשה למתן היתר בניה ע"י: מועצה אזורית שפיר מהות לפרסום הבקשה כוללת את ההקלות 202204211 יעוד: בקשה מספר: 201 מבנה מספר: מהלכי 2 בתי כנסת מניין אשכנזי ומניין תימני) 2 מבוקש: תוספת בניה (שימוש 20170335 הבאות: לבית כנסת קיים בהיתר מ' במקום שגובה גג 11.40 . הקלה להגבהת גובה גג המבנה כך שיהיה 1 ממ"מ, מעלית ומרפסת לא מקורה. הקלות: 2 מדרגות, .3 מ' המותריםעפ"יתב"ע. 4.00 מ' במקום 3.60 כךשיהיה 10% . הקלהבקו בנין צדדי צפוני ב 2 מ' עפ"יתב"ע. 10.00 המבנהיהיה מ' המותריםעפ"י תב"ע. כלהמעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית 3.00 מ' במקום 0.00 הקלהלמרחקבין מבני ציבור כךשיהיה . כלהרואהעצמו 8:30-12:30: המצורפתאליהללאתשלוםבמשרדי הועדההמקומית"שפיר" בימיםב' ו-ד' בשעותקבלתקהל יוםמיום פרסוםמודעה זו. 15 נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך בברכה, אדיר בניהו נעמן יו"ר הועדההמקומית לתכנון ובניה ידיעות הדרום 19 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות הדרום 1.5 " י.אשדוד 3 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות אשדוד. 1.5" 462- , בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 117 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף המהווה שינוי > 9 < תשריט > 20 < גן יבנה. גרסת הוראות 17 – הוספת יח"ד שלישית וזכויות מגורים בנשיא 1058072 השטחים הכלולים בתכנית 1/3/598 החלפה 108/598 החלפה זמ/ 800 החלפה זמ/ 71/598 לתכניות הבאות: החלפה זמ/ עיקרי הוראות 235 חלקות במלואן: 557 גוש: ומקומם: רשות מקומית: גן יבנה הנשיא, גן יבנה גושים/חלקות לתכנית: התכנית: תוספת זכויות, הגדרת גודל מגרש ותוספת יח"ד, הגדלת תכסית ושינוי בקווי בניין. הודעה על הפקדת התכנית . התכנית 21/11/2022 , בתאריך 1159 , עמוד 10919 ובילקוט פרסומים מספר 18/11/2022 פורסמה בעיתונות בתאריך . ובמשרדי הועדה המחוזית (כתובת: קריית 1 האמורה נמצאת: במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה. הרצל רמלה) כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 91 הממשלה רח' הרצל דרוראהרון יו"רהועדההמקומיתלתכנון ובניה גן יבנה הועדההמקומיתלתכנון ובניה"לכיש" הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה 1965 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 149 הודעה לפי סעיף "לכיש" בקשה למתן היתר בניה ל - הקמת בית בעל המשק- בית מגורים חד משפחתי חד קומתי הכולל: ממ"ד, גדרות, פרגולות, 29 בכתובת: תלמים , מבנה מספר: 29 מגרש: 6 חלקה: 2381 גוש: שתי חניות לא - מקורות. בנוסף יבוצעו במשק הריסות ע"י: כהן ממו מזל הבקשה כוללת את ההקלות הבאות ברישוי זמין (נוסח ההקלות 20230025 שימוש: מגורים בקשה מספר: . הקלה בגג שטוח מוצע במקום גג רעפים עפ"י 1 : 191/03/6 באחריות עורך הבקשה): הקלה מהוראות תכנית מפורטת מס' מ'. כל המעוניין רשאי 1.5 מ' במקום 2 . הקלה בגובה חומות- הקלה בגובה חומות צפונית מזרחית ומערבית, מבוקש 2 התב"ע. לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "לכיש" בימים ובשעות קבלת קהל. כל הרואה יום מיום פרסום מודעה 14 עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך זו. (יש לצרף מס' ת.ז. כתובת, מס' טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני). בברכה, אבי דיאמנט יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה "לכיש" ידיעות הדרום 50 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות הדרום 1.5" הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה - גן יבנה המקומית לתכנון ולבניה גן יבנה בקשה למתן היתר בניה: מבוקשת תוספת בריכת שחיה, פרגולה ומחסן למבנה מגורים קיים בהיתר שם המבקש: דניאל ארניאס כתובת: גן יבנה, ד"ר שמעון היימן 30003044 מספר תיק בנין: 20230020 . מס' בקשה: 20070379 מס' . הקלה להקטנתקו בניין אחורי 1 1/3/598 מגרש: הבקשה כוללתאתההקלות/שימושחורג: תכנית זמ/ 672 חלקה: 557 גוש: 6 מספר מ' מגבול 4 מ'. נימוק: היות ושטח המגרש לא מאפשר הצבת בריכה במיקום של כ- 1.20 - מ' ל 4 בחזית צפונית לבריכ ת שחייה מ - מ' מהמבנים מסביב. נימוק: 50 הקלה ממפת מדידה ברדיוס של 8.2 סעיף 1/3/598 . מבוקשת הקלה מהוראת התכנית זמ/ 2 מגרש. 312.5 הקמת בריכת שחיה על מגרש בגודל 1/3/598 . מבוקשת הקלה מהוראת התכנית זמ/ 3 מפה גדולה מידי, הוצאה כספית גדולה. תכנית החלה. נימוק: גודל מגרש אינו מאפשר הקמת בריכה . כל המעוניין, יכול לעיין 8.5 מ"ר לפי סעיף 800 ) במקום 625/2 מ"ר ( (חלונית רישוי בניה וחיפוש בקשה עפ"י https://g-yavne.bartech-net.co.il : בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של הועדה בכתובת (לכלל האוכלוסיה) יום ג' 13:00-08:30 ' גן יבנה, בשעות קבלת קהל בימים: יום א 1 מס' בקשה או מס' תיק בנין) או בועדה, הרצל (לאדריכליםואנשימקצוע). כלהרואהעצמו נפגעמהבקשההנ"ל, רשאי להגישהתנגדותמנומקתבכתבבדוא"ללכתובת: 12:00-08:30 יוםממועדקבלתהודעהזו. ההתנגדותתובא 15 או במסירהאישיתבמשרדי הועדההמקומיתתוך mailto:vaada @ gan-yavne.co.il לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מס' דרוראהרון יו"רהועדההמקומיתלתכנון ובנייה גן יבנה ת.ז, חתימה, כתובת, מספרטלפון, כתובתדואראלקטרוני ומס' פקסאם יש. י.אשדוד 52 מודעה ידיעות אחרונות, כ כל סט,ידיעות אשדוד. 2 " 462-1066604 מרחב תכנון מקומי גן יבנה הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה- – 462-1066604 , בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 117 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף המהווה שינוי לתכניות > 11 < תשריט > 17 < תוספת זכויות ושינוי בהוראות הבינוי לבית מגורים ברח' הישועה. גרסת הוראות החלפה 10/3/45/598 החלפה זמ/מק/ 1/3/598 החלפה 108/598 החלפה זמ/ 800 החלפה זמ/ 3/45/598 הבאות: החלפה זמ/ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשות מקומית: הישועה, העצמאות, גן יבנה גושים/חלקות לתכנית: גוש: 453-0125120 עיקרי הוראות התכנית: תכנית למגרש מגורים למטרת קביעת קו בניין צפוני עפ"י מיקום יח"ד 684 חלקות במלואן: 557 , הוספת 453-0125120 , שינוי בקו בניין קדמי דרומי לרחוב הישועה, ביטול הוראת הריסה מתכנית – 14 קיימת ברחוב העצמאות זכויות בניה, שינוי לתכניות מרתפים, עליות גג ובריכות שחיה בתחום התכנית. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות . התכנית האמורה נמצאת: במשרדי 21/11/2022 , בתאריך 1159 , עמוד 10919 ובילקוט פרסומים מספר 02/11/2022 בתאריך רמלה) כל 91 . ובמשרדי הועדה המחוזית (כתובת: קריית הממשלה רח' הרצל 1 הועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה, הרצל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. דרור אהרון, יו"ר הועדה המקומית גן יבנה י.אשדוד 54 מודעה ידיעות אח ונות, כלכליסט,ידיעות אשדוד. 1.5" מרחבתכנון מקומי גן יבנה 1965 חוקהתכנון והבניההתשכ"ה- 462-1058072 הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמספר

חברת עורכי-דין אורן אמסלם

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן

נ זקי ג וף רשלנות רפואית  תאונות דרכים  תאונותעבודה  ביטוח לאומי  משרד הביטחון  תאונותתלמידים 

08-6232884

עורך דין ונוטריון אזרחי  (קיי טאוור) 316 C אשדוד משרד 18 שד' ירושלים 08-8677758 טל: www.oalaw.co.il למידע נוסף לייעוץ ראשוני עם עורך דין 052-2335664 חייגו:

תעבורה  תביעות כספיות, חוזים, הוצאה לפועל אזרחי:  הסכמי ממון וחלוקת רכוש, הסכמי גירושין, משפחה:  מזונות צוואות וירושות זכויות עובדים, פיצויי פיטורין, הלנת שכר עבודה:  חוזי מכר, שכירויות מקרקעין:  נזקי גוף, תאונות דרכים, ביטוח לאומי נזיקין: 

807 משרד 8 , קריית האקדמיה אשקלון קומה 2 ורון -יורם 052-2700986 08-6758142 פקס. 08-6758162 טל.

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 08-6232884

38

24.2.2023 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook Online newsletter creator