שרון 05.08.22

חש י פ ה

עירייתכפרסבאדורשת: עודאזורי תעסוקההשייכיםלמועצתדרוםהשרון העירייהמבקשתממשרד הפנים לדון בסיפוחחמישהאזורי תעסוקה בגלל "גידול האוכלוסיההעתידיתבעיר" ‰ אלא שבדרוםהשרון נעמדו על הרגלייםהאחוריות: "מטרתו של ראשעיריית כפר סבא לחסל אתהמושביםהחקלאיים והריאות הירוקותהיחידותבאזור, ועל הדרך לקחתאתאזורי התעסוקה והתעשיההיחידייםשלשכניו"

המועצה האזורית דרום השרון שיהווה לה עוגן כלכלי משמעותי ויחיד מסוגו. באופן 11/7 פלאי, רק ארבעה ימים לאחר מכן, ב בדיון בתנגדויות של ותמ"ל צופית בפני חוקר הותמ"ל, טען בתוקף אותו ראש עי מ רייה, שמצבה הכלכלי של עיריית כפר סבא טוב ויציב ושבניית אלפי יחידות דיור לא ישפיעו לרעה על איתנותה הכלכלית. "על כן אנו תוהים האם להאמין לרפי סער של יום חמישי שמבקש לגזול שטחי מסחר של רשויות אחרות מאחר שמצבה הכלכלי של העירייה דורש שיפור, או לרפי סער של יום שני שטוען שמצבה הכלכלי של העי מ רייה מצוין. ראש עירית כפר סבא שמתעלם מהדורות הבאים ולא יותיר עבורם אף ריאה ירוקה אחת, ימשיך בדרך זו להקריס את התשתיות בעירו, בתכנון שאינו מידתי. "לא זאת בלבד, שבמסגרת הבקשה שהוגשה במכתב זה, נכלל גם ותמ"ל צופית אותו מקדמת העירייה והוא כולל מגדלי קומות, בצמידות לכביש 28 משרדים בגובה עוקף ניר אליהו. "נראה שראש עירית כפר סבא בחר בגישה אימפריאליסטית ומתאים את הסיבות למט מ רה: לחסל את המושבים החקלאיים והריאות הירוקות היחידות באזור עבור בנייה זו, ועל הדרך לקחת את אזורי התעסוקה והתעשיה היחידיים של שכניו. "דרום השרון תגן על יישוביה, האדמות החקלאיות והשטחים הפתוחים למעננו ול מ מען הדורות הבאים בפני כוונות רעות אלו". מעיריית כפר סבא נמסר: "במשך שנים, קבוצה קטנה ואליטיסטית נהנית מהטבות ומשטחים נרחבים ללא מפריע – וכעת הם מנסים לעצור את התפתחות כפר סבא על חשבון הגב של הזוגות הצעירים, משפחות חד הוריות, חיילים וסטודנטים. אנחנו הבנו את זה וגם בוועדת הגבולות הבינו את זה, וזה עומד להשתנות. בדרום השרון מבינים שנפל דבר, וחגיגת הקרקעות נגמרה". ¿

אשר אטדגי

עיריית כפר סבא מבקשת לספח אליה עוד חמישה אזורי תעסוקה, השייכים לשטח השיפוט של המו מ

אושרת גני־גונן

עצה האזורית דרום השרון. במכתב הממוען לאחראי על ועדת הגבולות במשרד הפנים, יפתח סומך, והגיע למערכת "ידיעות הש מ רון", עולה כי העירייה חזרה בה מההחלטה מלפני שנים אחדות לקבל לידיה רק את שטח אזור התעסוקה עתיר ידע, והיא דו מ רשת כעת עוד חמישה מתחמים שכבר נמצאים בתהליכי תכנון במועצה האזורית דרום השרון. במכתב ששלח לפני כשבועיים ראש עי מ ריית כפר סבא, רפי סער, יש דרישה לפתוח מחדש את דיוני הוועדה הגיאוגרפית בקשר למתחמי התעסוקה עליהם ויתרה העירייה לפני כשמונה שנים למועצה האזורית דרום השרון. לדברי סער, דרישה זו "מתבססת 2016 על בקשת עיריית כפר סבא משנת להעברת חמישה מתחמים שונים מתחומי השיפוט של דרום השרון והוד השרון לת מ חום השיפוט של כפר סבא. מתוכם, החליט משרד הפנים לקדם בין היתר את מתחם עתיר ידע בלבד. דיונים אלו הוקפאו בשנת , ביוזמת ראשי הרשויות, משלל סיבות 2019 וביניהן בחירות כלליות לרשויות המקו מ מיות, ובכלל זה התחלפות ראש העיר כפר סבא וחברי ועדים רבים... יודגש כי עיריית כפר סבא מעוניינת לחזור בהקדם לדיון בוועדה הגיאוגרפית בנושא זה". הסיבות אותן מונה ראש העירייה לבקשה לספח שטחי תעסוקה אלו לעיר הן ראשית גידול האוכלוסייה העתידית בעיר: "במהלך מ � עודכנו יעדי תוכנית ה 2020 ספטמבר תאר במסגרת החלטת לשכת התכנון אשר של 2040 קבעה יעד אוכלוסייה בעיר לשנת אלף נפש לשנת 150 אלף נפש (במקום 190 במקור), באמצעות תוספת של למעלה 2035

רפי סער צילוםים: אסף פרידמן

רפי סער: "עיריית כפר סבא ביצעה הערכה כלכלית מוניציפלית

צילום: מועצת דרום השרון | שטח הפארק למסחר ותעשייה

אלף יחידות דיור. כמו כן, כפר סבא 30 מ־ נענתה לקריאה הלאומית לפתור את משבר הדיור כאשר מקודמות בעיר תוכניות נרח מ אלף יח"ד ברחבי 15 בות שצפויות לאכלס כ־ העיר כבר בעשור הקרוב". סיבה נוספת לבקשה החריגה היא המחסור בשטחי תעסוקה. "בכפר סבא אזל מרבית מלאי מגרשי התעסוקה והתעשייה, כאשר שיעור התפוסה במרביתם גבוה ועומד על אחוז". 100 ־ 75 "המועצה האזורית דרום השרון תגן על יישוביה, האדמות החקלאיות והשטחים הפתוחים למעננו ולמען הדורות הבאים מפני כוונות רעות אלו"

"לאור ההתפתחויות", מסיים סער, "בחו מ דשים האחרונים ביצעה עיריית כפר סבא הערכה כלכלית מוניציפלית לפיה יחס שטחי הארנונה לנפש בעיר הינו נמוך, גם ביחס לערים שכנות, ואף צפוי להמשיך ולרדת בעשור הקרוב. כל זאת, לאור הת מ גייסותה של העיר כפר סבא למשבר הדיור ותוספת של אלפי יחידות דיור בשטחה. לכן מבקשת העירעיה להמשיך ולדון בכתב המינוי הקיים ואף להרחיבו בהקדם לטובת דיון בעתיר ידע דרום וכן בשטחים נוספים". לא מוותרים ממועצת דרום השרון נמסר: "במכתבו זה של ראש עירית כפר סבא מיום חמישי מ � הוא טוען בפני משרד הפנים ש 7/7 ה - צבה הכלכלי של כפר סבא לאור התפתחו מ תה אינו מספק ואף צפוי לרדת, ועל כן הוא מבקש את שטחי המסחר של השכנים שלו, בהם אזור התעסוקה הראשון והיחיד של

בהתאם לתחזית פיתוח הצפוי בעשור הקרוב

ומצאה כי יחס שטחי הארנונה לנפש בעיר הינו נמוך, גם ביחס לערים שכנות"

עולים על הפסים

הנהבאההרכבת: בקרוב יוקםהקו בין טירה לכוכב יאיר־צור יגאל משרד התחבורהפרסםמכרז להקמתהתחנה ביישוב במסגרתתוכניתהמסילההמזרחיתשל רכבת ישראל

או שאטלים, או באמצעות שביל אופניים שייסלל על ידי נתיבי ישראל לאורכו של (בצידו המערבי) ואשר יקושר אל 444 כביש ,6 גשר הולכי הרגל המתוכנן, מעל כביש ישירות אל מבנה התחנה. המועצה תיערך בשנים הקרובות להציע לתושבי היישוב גם שירותי מיקרומוביליטי, השכרת אופניים וקורקינטים מהיישוב אל תחנת הרכבת, באמצעות בחירת ספקים מתאימים בהלי מ כים מכרזיים. ¿

וראש עיריית טירה במשותף כדי לוודא שפרסום המכרז להקמת תחנת הרכבת הח מ דשה לא יתעכב, ובפגישות משותפות עם צוות נתיבי ישראל הסירו חסמים והתנג מ דויות שעלו בדיונים. המסילה המזרחית אמורה להתחיל לפעול . תושבי 2026 או בתחילת 2025 בסוף שנת כוכב יאיר צור יגאל יוכלו להגיע אל הת מ חנה ברכב פרטי לחניונים ממערב וממזרח , באמצעות קווי תחבורה ציבורית 6 לכביש

חמישי שעבר המכרז הפומבי להקמת התח מ 150 נה טירה־כוכב יאיר, שעלותה נאמדת ב־ מיליון שקל. פרויקט המסילה המזרחית, שעלותו נא מ מיליארד שקל, משתרע על פני 14 מדת ב־ ק"מ מתחנת חדרה מזרח ועד תחנת העיר 65 לוד וכולל ארבע תחנות, ובהן תחנת טירה כוכב יאיר, שתיקרא על שם אברהם (יאיר) שטרן. בחודשים האחרונים פעלו ראש המועצה

בני קימרון

הציג ראש מועצת 2019 ביולי כוכב יאיר־צור יגאל, יובל ארד, בפני מליאת המועצה את תוכנית

המסילה המזרחית של רכבת ישראל, וציין כי כעת צריך לוודא שתוקם במסגרתה גם תחנה שתשרת את תושבי היישוב. ואכן, אחרי דיונים שהתפרסו על פני שלוש שנים עם ארבעה שרי תחבורה שונים, פורסם ביום

5.8.2022 ˆ ידיעות השרון 22

Made with FlippingBook Digital Publishing Software