טבריה קרית שמונה 22.07.22

ן

ו

ר

ו

ד

ט

כ

ן

ה

י

ר

ם

י

י

י

ח

ס

ו

ב

א

ו

ט

ר

ק

ם

ש

ר

י

י

א

ל

י

ע

ט

נ

±≤∫∞∞≠±¥∫∞∞ ˇ ß ה ≠ ß ימים א מדברים ברדיו

עיצוב: טל וייצמן

4

4

ידיעות טבריה, קרית שמונה ˆ 22.7.2022

22.7.2022 ˆ ידיעות טבריה, קרית שמונה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online