טבריה קרית שמונה 26.01.24

חוקי תכנון ובניה 106 ח 15509 מגדל גליל מזרחי DOC. פאר 1* 2

mynetafula.co.il

לוח,כלאלערב,י.טבריה 30 מודעה " 4

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן מגדל מצ"ב נוסח פרסום: 1720230012 קשה להיתר כפר תבור 515 . חבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד :1965 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 149 פי סעיף הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה להיתר בניה מס' ) הכוללת בריכת שחיה פרטית, כחלק ממבנה 1 ' דת דיור (יחידה מס בריכות שחייה פרטיות. שם המבקש: חלבי מור שם העורך: 3- דיור ו במושבת מגדל מהות ההקלות • הקלה 100/1 מגרש 106 : חלקה הקמת בריכת שחייה פרטית באזור מגורים. • אי שמירת מרווח צדדי מ' כל המעוניין רשאי לעיין 4.00 מ' במקום 0.60 – הגבול המערבי יום. 15 להגיש התנגדות תוך מנחם עדי - מהנדס הועדה הועדה המקומית לתכנון ולבניה " טבריה" 1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 ה לפי סעיף גשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "טבריה" דלקמן: תוספת בניה בקומת קרקע, תוספת מרפסת קדמית לא מקורה , טבריה יעוד: מגורים א קיים 126: רש 20230563 : קשה מקומה א לקומת קרקע. ום ההקלה כדי לומר כי הועדה המקומית נתנה הסכמתה להליך המבוקש. ר הועדה המקומית להקלה המבוקשת, וכן אישור כי אכן מדובר בהקלה מעוניין רשאי לעיין בבקשה הנ"ל במשרד הועדה המקומית עירית טבריה האמור פתוח לקהל. כל הרואה עצמו נפגע על ידי אישור הבקשה הנ"ל, יוכל ימים מיום פרסום הודעה זו. 15 משרד הועדה האמורה בכתובת הר"מ תוך שה לדיון לפני הועדה הנ"ל אשר תחליט בנדון. אדר' שני אלדן מהנדס העיר טבריה הועדה המקומית לתכנון ולבניה " טבריה" 1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "טבריה" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן: הגדלת דירה קיימת והוספת קומה במבנה משותף קיים, וגישה ע"י גשר החזית האחורית-דרומית. , טבריה 272 בכתובת: תמר גושים וחלקות: 3: מגרש 4 : חלקה 15791 : גוש 20230542 : מספר בקשה 801042 : תיק בניין ע"י: לאורה קובי מהות ההקלה: קומות. 4 קומות המותרות, סך כל הקומות המבוקש 3 - נוספת מעל ל 1 . הוספת קומה 1 מ"ר משטח עיקרי לשטחי שירות לטובת בניית ממ"ד . 6.45 . העברת 2 לתשומת ליבכם אין בפרסום ההקלה כדי לומר כי הועדה המקומית נתנה הסכמתה להליך המבוקש. הליך הקלה מותנה באישור הועדה המקומית להקלה המבוקשת, וכן אישור כי אכן מדובר בהקלה ולא בסטייה ניכרת. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה הנ"ל במשרד הועדה המקומית עירית טבריה ובימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. כל הרואה עצמו נפגע על ידי אישור הבקשה הנ"ל, יוכל להגיש ימים מיום פרסום הודעה זו. לאחר 15 התנגדות מנומקת למשרד הועדה האמורה בכתובת הר"מ תוך מועד זה תובא הבקשה לדיון לפני הועדה הנ"ל אשר תחליט בנדון. אדר' שני אלדן מהנדס העיר טבריה הועדה המקומית לתכנון ולבניה " טבריה" 1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 דעה לפי סעיף שה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "טבריה" דלקמן: הגדלת דירה קיימת והוספת קומה במבנה משותף קיים, וגישה ע"י גשר 3: 20230542 : קשה קומות. 4 קומות המותרות, סך כל הקומות המבוקש 3 - מעל ל עיקרי לשטחי שירות לטובת בניית ממ"ד . "פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה להיתר בניה ( הכוללת בריכת שחיה פרטית, כחלק 2 ' מת יחידת דיור )יחידה מס בריכות שחייה פרטיות. שם המבקש: ע.מ 3- יחידות דיור ו 3 ל מגרש: בכתובת: 106 : חלקה 15509 : בגוש שם העורך: זיאד קרעין הקלה מהוראות התכנית בדבר הקמת בריכת שחייה פרטית 1.00 – מירת מרווח קדמי של הבריכה האמורה מהגבול הדרומי המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות מנחם עדי - מהנדס הועדה ע"י: יוסף שרז מהות ההקלה: ) מקומה א לקומת קרקע. 9.17% ( מ"ר 70.85 העברת מגדל מצ"ב נוסח פרסום: 1720230023 שה להיתר כפר תבור 515 . בית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד :1965 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 149 פי סעיף בקיבוץ מעוז חיים )להלן:"הנכס"( כדלקמן: 259 )חלק( מגרש מס' 4 חלקה .(as is . הנכס נמכר במסגרת הליכי כינוס נכסים, במצבו הנוכחי כפי שהוא ) 1 ם ההקלה כדי לומר כי הועדה המקומית נתנה הסכמתה להליך המבוקש. הליך דה המקומית להקלה המבוקשת, וכן אישור כי אכן מדובר בהקלה ולא בסטייה יין בבקשה הנ"ל במשרד הועדה המקומית עירית טבריה ובימים ובשעות שהמשרד אה עצמו נפגע על ידי אישור הבקשה הנ"ל, יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרד ימים מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא הבקשה לדיון לפני 15 ר"מ תוך נדון. אדר' שני אלדן מהנדס העיר טבריה מגדל מצ"ב נוסח פרסום: 1720230012 הנדון: בקשה להיתר כפר תבור 515 . הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד :1965 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה להיתר בניה ) הכוללת בריכת שחיה פרטית, כחלק 1 ' להקמת יחידת דיור (יחידה מס 1720230012 ' מס בריכות שחייה פרטיות. שם המבקש: חלבי 3- יחידות דיור ו 3 ממבנה מגורים שיכלול במושבת מגדל מהות 100/1 מגרש 106 : חלקה 15509 : בגוש מור שם העורך: זיאד קרעין ההקלות • הקלה המוראות התכנית בדבר הקמת בריכת שחייה פרטית באזור מגורים. • מ' כל 4.00 מ' במקום 0.60 – אי שמירת מרווח צדדי של הבריכה האמורה מהגבול המערבי יום. 15 המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך מנחם עדי - מהנדס הועדה הועדה המקומית לתכנון ולבניה " טבריה" 1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "טבריה" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן: תוספת בניה בקומת קרקע, תוספת מרפסת קדמית לא מקורה , הגבהת גג , טבריה 981 בכתובת: הרב עוזיאל גושים וחלקות: יעוד: מגורים א קיים 126: מגרש 126 : חלקה 15286 : גוש 20230563 : מספר בקשה 802619 : תיק בניין לתשומת ליבכם אין בפרסום ההקלה כדי לומר כי הועדה המקומית נתנה הסכמתה להליך המבוקש. הליך הקלה מותנה באישור הועדה המקומית להקלה המבוקשת, וכן אישור כי אכן מדובר בהקלה ולא בסטייה ניכרת. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה הנ"ל במשרד הועדה המקומית עירית טבריה ובימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. כל הרואה עצמו נפגע על ידי אישור הבקשה הנ"ל, יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרד הועדה האמורה בכתובת הר"מ ימים מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא הבקשה לדיון לפני הועדה הנ"ל אשר 15 תוך תחליט בנדון. אדר' שני אלדן מהנדס העיר טבריה 126 ח 15286 טבריה גוש 1.5 * 2 4 ח 15791 טבריה גוש 1.5 * 2 ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה להיתר ( הכוללת בריכת שחיה 2 ' להקמת יחידת דיור )יחידה מס 1720230023 ' בניה מס בריכות שחייה פרטיות. 3- יחידות דיור ו 3 פרטית, כחלק ממבנה מגורים שיכלול חלקה: 15509 : בגוש שם המבקש: ע.מ פאר פרויקטים בע"מ שם העורך: זיאד קרעין מגרש: בכתובת: מגדל מהות ההקלה: • הקלה מהוראות התכנית בדבר הקמת 106 בריכת שחייה פרטית באזור מגורים. • אי שמירת מרווח קדמי של הבריכה האמורה מ'. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי 5.00 מ' במקום 1.00 – מהגבול הדרומי יום. 15 הועדה ולהגיש התנגדות תוך מנחם עדי - מהנדס הועדה מגדל מצ"ב נוסח פרסום: 1720230023 הנדון: בקשה להיתר כפר תבור 515 . הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד :1965 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף 100 מגרש 15509 גליל מזרחי DOC. מור חלבי 1* 2 מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה - נמסרת 251-1071828 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר ,1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 117 בזו הודעה בהתאם לסעיף . גרסת הוראות: 251-1071828 בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר 16400 המתייחסות לתכניות הבאות: כפיפות ג / 18 גרסת תשריט: 25 השטחים הכלולים 8619 כפיפות ג / 727 החלפה ג / 6069 החלפה ג / מ"ר רשות מקומית: מ.מ. מגדל ישוב: 5891.000 : בתכנית ומקומם 88 עד: 88 חלקי מחלקה: 15510 מגדל גושים/ חלקות לתכנית: גוש: חלקי 15510 שלם גוש: 102 עד: 99 חלקי מחלקה: 15510 שלם גוש: חלקי מטרת התכנית:הגדלת צפיפות, תוספת 150 עד: 150 מחלקה: . תוספת 1 זכויות בנייה ושינוי הוראות בנייה עיקרי הוראות התכנית : . איחוד וחלוקה בהסכמת 3 . שינוי בקווי בניין. 2 זכויות בנייה. 20% . תוספת שטחי 6 . שינוי הוראות בנייה 5 .הגדלת צפיפות. 4 הבעלים . שינוי 8 . הוראות להרחבת דרך מאושרת 7 שירות בקומה תת קרקעית. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות . קביעת תנאים להריסה. 9 תכסית. . 06/08/2023 , בתאריך 8539 , עמוד 11544 ובילקוט פרסומים מספר 04/08/2023 בתאריך התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל מזרחי מגדל השעון, כפר תבור ובמשרדי הועדה המחוזית, כתובת: קרית הממשלה, דרך הציונות 515 ת.ד. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 04-6508555 נוף הגליל. טלפון: 900 ת.ד. 2 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. אליהו זגדון יו"ר הוועדה לתכנון ובניה גליל מזרחי

לאיגוד ערים כינרת דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת פיקוח ואכיפה

מכרז פנימי/חיצוני אחריות וכפיפות ניהולית למנהלת אגף איגוד ערים כינרת . כפיפות: 1 משרה - נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות כולל שבתות וחגים 100% . היקף משרה: 2 הסכם אישי – בהתאם לשכר מנהל מחלקה . דרוג דרגה : 3 . מטרת העיסוק: 4 ניהול יחידת הפיקוח והאכיפה של איגוד ערים כינרת, אחריות על ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים, צווים ותקנות בתחום הניהול והפיקוח של האיגוד, סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות - במטרה לשמור על הסדר הציבורי ותחושת הביטחון האישי בחופי הכינרת. . תחומי אחריות עיקריים: 5 • ניהול יחידת הפיקוח והאכיפה באיגוד • ביצוע פעולות מניעה, פיקוח, אכיפה והרתעה בעבירות על חוקים ותקנות בתחום סמכויות ותפקידי איגוד ערים כינרת מתוקף החוק להסדרת הטיפול בחופי .2008 – הכינרת • הנחיה מקצועית והכשרה לפקחים ביחידה. פקחים ומזכירה 4 . כפיפים: 6 . תנאי סף: 7 ידע והשכלה: • בעל תואר אקדמי ראשון מתחום ידיעת הארץ/ גיאוגרפיה /קרימינולוגיה/מדעי המדינה/לימודי מנהל ומדיניות ציבורית וכד' - שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל או • לחוק ההנדסאים והטכנאים 39 הנדסאי רשום או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 2012 המוסמכים, התשע"ג או • בוגר לימודי תעודה בתחומים ניהוליים או • בוגר קורס פיקודי או קורס קצינים בצבא / משטרה/ שב"כ. ניסיון תעסוקתי : • שנים בתפקיד שטח בתחום אכיפת החוק במגע עם קהל 4 ניסיון של לפחות • ניסיון בניהול צוות עובדים • ניסיון פיקודי – צה"ל, משטרה, גורמי ביטחון אחרים – יתרון. , אינטרנט office שליטה יישומי . מחשבים ותוכנות: 8 עברית - שפת אם, אנגלית - רמה טובה, ערבית – יתרון . שפות : 9 אסרטיביות, ערנות, דריכות, מנהיגות, יכולת ביטוי בע"פ ובכתב, יחסי אנוש טובים, מוטיבציה גבוהה ויכולת הנעת אנשים, אחריות , אמינות ויושר. העדר רישום פלילי. הערות: • הגורם המעסיק רשות ניקוז כינרת • הגדרת תפקיד זו נכתבה בלשון זכר, אך מופנית לגברים ונשים כאחד • מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים • מועמד העונה לדרישות התפקיד ומעוניין להגיש מועמדותו, יגיש קורות חיים, תעודות ומסמכים Sharon@ lakekinneret.co.il (מועד אחרון להגשה) למייל: 04.02.24 רלבנטיים עד ליום - שטח ומשרד . סביבת העבודה : 10 : . כישורים ותכונות נדרשות 11

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים צמוד קרקע בקיבוץ מעוז חיים בבהמ"ש לענייני משפחה בנצרת, מזמין את הציבור 33870-03-21 הח"מ בתפקידו ככונס נכסים בתיק תלה"מ 22986 מ"ר, הידוע גם כגוש 120 להציע הצעות לרכישת מלוא הזכויות בבית מגורים צמוד קרקע בשטח בנוי של כ- . על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק בעצמו את טיב הנכס, מצבו הפיסי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, 2 שטחו, ייעודו, מיקומו, מצב הזכויות בו, אפשרות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו, הליכי הקבלה והשיוך מול הקיבוץ וכל היבט אחר נוסף הנוגע לרכישת הנכס והעברת הזכויות בו ורישומן על שמו. . אין כונס הנכסים ו/או בעלי הזכויות אחראים ו/או מקבלים על עצמם אחריות כלשהי באשר למצבו הפיסי, 3 התכנוני, המשפטי, הרישומי, המיסוי , הליכי הקבלה והשיוך מול הקיבוץ ו/או כל עניין אחר הנוגע לנכס. . ניתן לקבל העתק מחוות דעת שמאי )נוסח לבן ללא סכומים( ונוסח הסכם מכר )עליו יחתום המציע אם הצעתו 4 על גבי 12:00 שעה 27/02/2024 . הצעות לרכישת הנכס ניתן להגיש במשרד כונס הנכסים, עד לא יאוחר מיום 5 מגובה ההצעה לפקודת 10% טופס שניתן לקבל באמצעות משרד כונס הנכסים בצרוף המחאה בנקאית בשיעור [ ₪ 1,150,000 כונס הנכסים עו"ד פרי איקו. ]וכאשר ההצעה לא תפחת מסך של . ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו אושרה יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על חוזה מכר מיד עם 6 קבלת הצעתו, ככל ותתקבל. מציע שהצעתו תדחה, תשלח לו הודעה מתאימה ויהיה זכאי לקבל את ההמחאה שהופקדה על ידו במשרד כונס הנכסים בה הפקיד אותה. . כונס הנכסים יהיה רשאי להאריך מועד הגשת ההצעות. כאשר כל שאר המועדים הקבועים בהזמנה יוארכו 7 אף הם בהתאם. . כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי והוא רשאי לנהל מו"מ ו/או 8 התמחרות פומבית עם מציעים כולם ו/או חלקם בכל שלב שהוא, לפי שיקול דעתו הבלעדי. וכן להפסיק את הליך המכירה לפי שיקול דעתו מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או דרישה למעט השבת הערבון ככל שיופקד לידיו. ב משרדו של הח"מ. 16:00 שעה 05/03/2024 כאשר המועד לקיום התמחרות פומבית הינו ביום . דיני מכרזים לא יחולו על הזמנה זו והליך מכירת הנכס אינו מהווה מכרז. 9 . מכירת הנכס, כולל אישור הסכם המכר לאחר חתימתו כפופים לאישור בהמ"ש לענייני משפחה בנצרת. 10 . כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך. 11 פרי איקו, עו"ד – כונס נכסים office@perilaw.co.il , דוא"ל : 04-6492391 , פקס 04-6492452 טל' יום ממועד שיוכרז עליו כזוכה( במשרד כונס הנכסים בתאום מראש. 14 תתקבל בתוך .16:30 בשעה 13/02/2024 – ו 06/02/2024 : מועדי הביקורים בנכס יהיו בתאריכים

054-3337301 04-6562525

21

ידיעות טבריה, קרית שמונה ˆ 26.1.2024

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online