טבריה קריית שמונה 18.11.22

חוק תכנון ובניה ידיעות טבריה ק.שמונה 28 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, " 1.5

קמ"ש 35.000 מטופלת בחברה מתאימה להובלות/קראוון גמיש ₪ 156.000 לא בשבת 052-3893021 למכירה מרצדס ספרינטר ארוך סגור 516 דגם 2018 שנת

הודעה בדבר הקצאת מקרקעין לצורכי הציבור

1965 לחוקהתכנון והבנייהתשכ"ה 149 הוועדההמקומיתלתכנון ובניה- צפתהודעהלפי סעיף הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה צפת – בקשה למתן היתר בניה בכתובת: נוף כנרת צפת בשכונה: ע"י: יום 2022359 מספר בקשה: 135310105000 מגרש: יעוד: תיק בנין: 105 חלקה: 13531 גוש: נוף כנרת גושים וחלוקות: טוב סבח מהות הבקשה: הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל : מגורים, ממ"ד, מחסנים, קומת עמודים, חניות מ' 9.10 מ' מבוקש 9.0 ..הקלה בגובה המבנה מותר 1 לא מקורות, בריכה והקמת גדרות. הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: .הקלה בקו בניין אחורי (צפוני) לבריכה מבוקש 3 מ' 4.0 מ' במקום 3.6 בקו בניין צדדייים (מזרחי ומערבי) מבוקש 10 ..הקלה% 2 בשטחים המותרים לבנייה. כל 6% .5 מ' 4.0 מ' במקום 2.20 .הקלה לקו בניי צדדי (מערבי) לבריכה מבוקש 4 מ 5.0 מ' במקום 1.0 יום, החל מיום 15 מי שיש לו התנגדות מכל סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת תוך פרסום זה. באם לא תתקבל כל התנגדות התקופה הנ"ל, תובא בקשה זו למתן אישור בפני הוועדה המקומית לתכנון ובניה צפת. שוקי (יהושע) אוחנה יו"רהוועדההמקומיתלתכנון ובניהצפת ועדהמקומיתמרחביתלתכנון ובניה גליל עליון הודעהבדבר בקשהלהקלהמהוראותתוכנית - (להלן: "החוק") נמסרת בזה הודעה כי במשרדי הוועדה 1965 ) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1 (א)( 149 בהתאם לסעיף המקומית לתכנון ובניה גליל עליון השוכנים בבנין המועצה האזורית הגליל העליון, הוגשה בקשה להקלה הנקראת: הישוב: מהות 253-0250613 : על פי תכנית מפורטת מספר 89 מגרש: 5 חלקה: 13929 גוש: כורזים המבקשים: אביחי ועדי טרבלסי מ' בקו בנין אחורי לבניית בריכת שחיה, המותירה מרחק ש 1.9 . ההקלה של כ- 2 . הקלה לבניית בריכת שחיה פרטית. 1 הפרסום: מ' כל המעוניין 7.5 מ' במקום 8.05 . הקלה נקודתית בגובה מבנה לצורך בניית מסתור דוד: מבוקש 3 מ' מגבול מגרש. 1.1 ל כ- לחוק 149 רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פ וחים לקהל. כל הזכאי להגיש התנגדות על פי ס' לחוק, רשאי להגישה למשרדי הועדה אשר מענם 100 הרואה עצמו נפגע על ידי אישור הבקשה וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף יום מיום פרסומה של הודעה זו. ההתנגדות, 15 , תוך 04-6816695 . פקס 04-6816373 :' טל 12100 דואר נע גליל עליון, מיקוד כאמור לא תתקבל ולא תידון אלא אם הוגשה בכתב תוך פירוט ההנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העבודות עליהן היא טלילה הראל יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל עליון מסתמכת, לרבות קיומה של הזכות להגיש התנגדות כאמור. ידיעות טבריה ק"ש 3 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות קרית שמונה 1.5 "

מובא בזאת לידיעת הציבור כי בעיריית נוף הגליל התקבלה בקשתה עמותת תיקון מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי להקצאת מבנה של הידוע כמועדון בית שוקו רח' גולן להפעלת מועדון 53 ח.ח 17731 בגוש רח' קישון להפעלת 53 חלקה 17732 ילדים, ולהקצאת מבנה בגוש . מועדון נוער שכונתי, נוף הגליל כל המעוניין להתנגד להקצאה הנ"ל, או גופים ציבוריים המעוניינים להגיש בקשות להקצאת הקרקע הנ"ל למטרת חינוך, בריאות, דת או ספורט, מוזמנים, לפנות בכתב למחלקת הנכסים בעיריית נוף הגליל לפי יום ממועד 45 נוף הגליל, וזאת תוך 1 הכתובת: שדרות מנחם אריאב פרסום זה. הפונים בכתב יוזמנו להשמיע טיעונים בנושא בפני הועדה להקצאת קרקעות של העירייה. בכבוד רב, עלא ח'ורי - רכז וועדת הקצאות עיריית נוף הגליל

/ 8338046 ידיעות העמק /

בס"ד

למועצה אזורית מרום הגליל דרוש/ה מפקחים בכירים (חוקר) 2 לתכנון ובנייה בוועדה המקומית לתכנון ובניה

מכרז מס' 88/22

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן

052-6099000 לפרטים להשכרה בראש פינה חנות - מ"ר 200 כ כניסה מיידית

את ההצעות יחד עם מילוי שאלון אישי ( המופיע באתר המועצה תחת דרושים) , ובצירוף צילומי תעודות המלצות, מסמך קו"ח מפורט , אסמכתאות על העסקה קודמת, יש לשלוח .14:00 עד השעה 27/11/2022 לא יאוחר מיום info@mrg.org.il במייל בציון מס' המכרז ל- (פרטים אודות המשרה ניתן לראות באתר המועצה תחת דרושים) הפנייה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות ומופנית לשני המינים

בס"ד

קול קורא להצטרפות למאגר קבלנים,

054-3337301

04-6562525

ספקי שירותים/טובין, יועצים ומתכננים במועצה האזורית מרום הגליל ותאגידיה

דוד 050 -9303383 קונה ומפנה תכולת בית וירושות 9 פטיפונים + תקליטים 9 ROLEX שעוני יוקרה - 9 שטרות ומטבעות 9 כלי כסף, תכשיטים ועוד 9 בשבת לא מפנה מחסנים עצור בס"ד המועצה נערכת בימים אלה למעבר למאגר קבלנים, ספקי שירותים/טובין, יועצים ומתכננים בעלי מקצוע מומחים דיגיטלי (להלן: "המאגר"), וזאת עפ"י נוהל התקשרויות בפטור ממכרז ליועצים ומתכננים, או לצורך הליכי הזמנה להציע הצעות מחיר ומכרזי זוטא על פי הוראות התוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), וכן להתקשרויות בסכומים הפטורים ממכרז בהתאם לנוהל הצעות מחיר של המועצה. המאגר יכלול בעלי מקצוע ומומחים בתחומים רבים ומגוונים, במערכת הדיגיטלית. ועדת המכרזים תהא רשאית להוסיף תחומים נוספים לרשימה, בהתאם לצרכי המועצה ותאגידיה. קבלנים, ספקי שירותים/טובין, יועצים ומתכננים בתחומים שונים, המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים, עד , דרך הקישור המופיע באתר המועצה. 15:00 בשעה 15/12/2022 ולא יאוחר מיום לתשומת ליבכם, ניתן להירשם ליותר מתחום אחד בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, יועצים/ספקים/קבלנים הרשומים במאגר הקיים מתבקשים להירשם מחדש במאגר הדיגיטלי פרטים מלאים וקישור להצטרפות למאגר הדיגיטלי ניתן למצוא www.mrg.org.il באתר האינטרנט של המועצה, בכתובת: בברכה עמית סופר - ראש המועצה

לכפר הנוער החקלאי כדורי דרוש/ה

עובד/ת נוי למילוי מקום - במישרה מלאה. התפקיד כולל: ביצוע עבודות הנוי בכפר ופעולות נוספות במשק החקלאי, בהתאם לצורך ולהוראות הממונים. בעל/ת ניסיון בגינון וגישה חינוכית לעבודה עם נוער. אפשרות למגורים בכפר. מרכז/ת משק חקלאי (במשרה מלאה) התפקיד כולל: אחראי/ת על: רכזי המשק וקובע תוכניות עבודה לכלל הענפים במשק החקלאי. אירגון סידורי העבודה של התלמידים בענפי המשק.

ביצוע תוכנית המשק במסגרת התקציב. פעולות נוספות לפי דרישת הממונים. אפשרות למגורים בכפר.

בואו להיות חלק מקהילה חינוכית, צעירה ולומדת! ayeletgkd@gmail.com קורות חיים לשלוח ל:

21

ידיעות טבריה, קרית שמונה ˆ 18.11.2022

ידיעות טבריה קרית שמונה 34 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט 1.5"

1965 לחוקהתכנון והבנייהתשכ"ה 149 הוועדההמקומיתלתכנון ובניה- צפתהודעהלפי סעיף הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה צפת – בקשה למתן היתר בניה בכתובת: מצפה הימים 2022337 מספר בקשה: 133880912001 מגרש: יעוד: תיק בנין: 91 חלקה: 13388 גוש: צפת בשכונה: גושים וחלוקות: הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: 2001 יח"ד בשכונת מצפה ימים מגרש - 5 ע"י: שלום עוזר בק מהות הבקשה: בניית . שינוי 2 )(א). 7 ( 2 מקו בניין אחורי לבניית קיר עם פתחים. תקנות תו"ב (סטיה ניכרת מתכנית) סעיף 10% . חריגה של 1 . קביעת מרחק בין בניינים 3 .) 10 ( 2 מיקום החניה מהקבוע בתכנית המפורטת. תקנות תו"ב (סטיה ניכרת מתכנית) סעיף מ'. כל מי שיש לו התנגדות 3.74 - מ' המותרים ל 3 . הגדלת גובה קומת מגורים עיקרית מ- 4 . מ', לקיר עם פתחים 6 פחות מ- יום, החל מיום פרסום זה. 15 מכל סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת תוך באם לא תתקבל כל התנגדות התקופה הנ"ל, תובא בקשה זו למתן אישור בפני הוועדה המקומית לתכנון ובניה צפת. שוקי (יהושע) אוחנה יו"רהוועדההמקומיתלתכנון ובניהצפת

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker