תל אביב 24.2.23

י.תל אביב רמת גן 25 מודעה לוח,כלכליסט 2.5"

חוק תכנון ובניה הועדההמקומיתלתכנון ובניהרמת-גן

תעודת אחריות שנים 5- ל

הריני להודיעך בזאת, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן, 1965 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 149 הודעה לפי סעיף מהות הבקשה: ע"ג קרקע 202200905 מספר הבקשה: 39 חלקה: 7278 גוש: ב, רמת-גן 29 בקשה למתן היתר להקלה ברחוב: מנדס חניות לא מקורות 2 יח"ד חדשות כוללות: קומות מעל קרקע , קומת מרתף ובריכת שחיה, חדרי איחסון , 2 לא מבונת מבוקש: הקמת . חריגה של עד 2 -מ' 3.15 . העמקת חצר אנגלית למפלס קומת המרתף 1 לחוק התו"ב 149 לכל יח"ד גדרות ושערים. הקלות לפי סעיף מקו בניין צדדי דרום %10 . חריגה של עד 3 מ' המותרים. 3.00 מ' במקום 2.70 מקו בניין צדדי צפון מזרחי ע"י מבנה במרחק של %10 מקו בניין אחורי/צידי צפון מערבית ע"י גזוזטרא %10 . חריגהשל עד 4 מ' המותרים. 3.00 מ' במקום 2.70 מערבית ע"י מבנה במרחקשל 4.00 מ' במקום 3.60 מקו בניין צידי דרום מזרחי ע"י גזוזטרה של %10 . חריגה של עד 5 מ' המותרים. 4.00 מ' במקום 3.60 במרחק של . הקמת בריכת 7 . מ' מגבול מגרש 1 . הקמת חדר מכונות עבור בריכת שחה במרווח אחורי/צידי צפון מערבית במרחק 6 מ' המותרים. . הקמת חדר מכונות עבור בריכת שחה במרווח צידי 8 מ' מגבול מגרש. 1 שחה לא מקורה במרווח אחורי/צידי צפון מערבית במרחק . 10 מ' מגבול מגרש 0.9 . הקמת בריכת שחה לא מקורה במרווח צידי דרום מזרחי במרחק 9 מ' מגבול מגרש. 0.9 דרום מזרחי במרחק . הקלה בגובה מבנה מ 11 יח"ד. 2 עבור 37.43% מ"ר שזה כ 174.04 מ"ר.מבוקש 162.75 שזה 35% הגדלת תכנסית מעבר למותר.מותר מ"ר 465 יחידות דיור.סה"כ שטח מגרש 2 . הקלה בגודל מגרש מינימלי להקמת 12 מ'. 0.4 מ' .סה"כ הגבה 10.90 מ' המותרים ל 10.5 מ'. כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו. 2.75 . גובה קומת מרתף כ 14 מ' 2.2 . הקלה בגובה חלונות בקומת מרתף ל 13 בעל הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר הועדה המקומיתרמת גן, בארכיב המסמכיםשל הבקשה להיתר דרך חיפושמהיר. במידה וישהתנגדות להוצאתהיתר/אישור הנ"ל במקום זה, ימיםמתאריךפרסוםההודעה 15 רשאי להגישלוועדההמקומיתלתכנון ולבניהרמתגןהתנגדותמנומקתבכתב.ההתנגדותתתקבלבמשך בכבוד רב, הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן בעיתונות ו/או ממועד קבלת מכתבנו ותובא לדיון בפני הועדה לתכנון ובנייה רמת-גן.

)1987 (משנת

מרכז לרפואת שיניים מתקדמת

נמאס לכם מתותבות? יש פתרון! נמאס לכם משיניים ניידות? יש פתרון! אצלנו תקבלו רפואת שיניים איכותית עם אחריות לכל טיפול לשביעות רצונו של הלקוח.

אצלנו מעבר לטיפול יש חשיבות עליונה לשירות, לחיוך, ולתחושה הביתית 51 ,66 ,68 ,70 ,82 : הגעה בתחבורה ציבורית לפרטים: 03-6381602 הצטרפו להצלחת קהל המפרסמים!! לקוחותינו

ך ו

נ א

י

ח

ח

ו נ

ה

נ

ת

ח

א

י ז

ם

ר

כ

ל

, צומת רח' השומר, בני ברק 117 ז'בוטינסקי

אופיר איטום כל סוגי האיטום התזות מולטי גג א איטום גגות מרוצפים א איטום מקלחות א התקנה תיקון מרזבים וחיזוקי שיש א

קבלן רשום ברשם החברות מס' קבלן 32967

איטום ביריעות ביטומניות א איטום קירות ומקלטים א איטום אדניות א ריסוס קירות באפוקסי א איטום בריכות ומאגרי מים א איטום חלונות ותפרים א

מבצעים בדיקות ליקויי איטום בבניה חדשה וישנה א וליווי משפטי חוות דעת קבילה לבית משפט א שיפוץ ושיקום מבנים חיצוניים א

חברתינו עובדת עם: משטרה, בתי מלון, בנקים, משרד הבטחון, צה"ל וגופים נוספים

אחריות על כל עבודה

אוטם מורשה מכון התקנים

053-4343160 אופיר שרות מקצועי ואמין www.ofir-itum.co.il

29 ידיעות תל אביב, רמת גן ˆ 24.2.2023 31 י , ידי ו ˆ 21.4.202

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker