תל אביב רמת גן 17.05.24

תעודת אחריות שנים 5- ל

)1987 (משנת

מרכז לרפואת שיניים מתקדמת

נמאס לכם מתותבות? יש פתרון! נמאס לכם משיניים ניידות? יש פתרון! אצלנו תקבלו רפואת שיניים איכותית עם אחריות לכל טיפול לשביעות רצונו של הלקוח.

אצלנו מעבר לטיפול יש חשיבות עליונה לשירות, לחיוך, ולתחושה הביתית 51,66,68,70,82 : הגעה בתחבורה ציבורית

ך ו

א

נ

י

ח

ח

ו נ

ה

נ

ת

ח

א

י ז

ם

ר

כ

ל

, צומת רח' השומר, בני ברק 117 ז'בוטינסקי

חוקי תכנון ובניה

תחזוקת הבית ותיקונים כלליים במחיר לכל כיס נוב"ה הנדימן

בס"ד

הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 149 הודעה לפי סעיף , תל אביב-יפו 8 ברק ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 218/ 6336 גוש/ חלקה: לחוק התכנון והבניה. 149 סעיף 31689 הגשה מקוונת: 0888-008 תיק בנין: הכוללת את ההקלות הבאות: בקווי בניין צידיים ואחורי, לשיפור תכנון ומימוש אחוזי בניה. 10% . הקלה של 1 באחוזי בניה לשיפור תכנון. 6% . תוספת הקלה של 2 . בריכת שחיה וחדר מכונות מחוץ לקווי בניין. 3 מקומה א לקומת הקרקע, לעל מנת לנצל את כל 10% . העברת זכויות בין קומות, 4 זכויות הבניה בקומה אחת בתוך קווי הבניין המותרים. המותרים לפי תוכנית. 20% במקום ה 30% . הגדלת תכסית הבניה במגרש ל 5 . ירידה חיצונית למרתף בבית פרטי. 6 . הקלה בגודל חצר אנגלית מחוץ לקו בניין. 7 . מיקום האט טאב בחצר קדמית. 8 מקו בניין מחומר קשיח. 40% . הקמת פרגולה במרווח אחורי עד 9 לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת: http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 15 עניינית ומנומקת, תוך ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור ליאור שפירא, עו"ד מ"מ וסגן ראש העיריה יו"ר הועדה המקומית ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 149 הודעה לפי סעיף , תל אביב-יפו 11 אלמגור ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי סעיף 15/ 7321 גוש/ חלקה: לחוק התכנון והבניה. 149 28367 הגשה מקוונת: 2070-011 תיק בנין: הכוללת את ההקלות הבאות: הקומות המותרות. סך כל מספר הקומות 9 קומות נוספות מעל ל 3 . הוספת 1 כולל קומת קרקע/קומת עמודים מפולש בחלקה. 12 המבוקש מ' המותרים 4.00 מ' במקום 2.00 . סטייה ממדיניות הועדה ואישור קו בניין צידי של 2 .)15-16 החלקות ( 2 . הקמת מרתף משותף בזיקת הנאה הדדית עבור 3 מט לפי המותר בהנחיות המרחביות. 6 . הגבהת קומת קרקע עד לגובה 4 יח"ד בכל בנין. 40 ניתן להגיע ל 38 . עפ"י תבעות תקפות והוראות תמ"א 5 יח"ד לחלקה. 45 אנו מבקשים, בהמלצת תאום התכנון מול הצווות להגיע ל . בניית בריכת שחיה על הגג. 6 לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת: http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 15 עניינית ומנומקת, תוך ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור ליאור שפירא, עו"ד מ"מ וסגן ראש העיריה יו"ר הועדה המקומית ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה הודעה בענייני תכנון ובניה - עיריית תל אביב יפו - הועדה המקומית לתכנון ולבניה 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 149 הודעה לפי סעיף , תל אביב-יפו 3 רבדים ברצוני להודיע לשכנים הגרים ליד כי בעלי דירה או חלקת קרקע הגישו בקשה להקלה על פי 420/ 6336 גוש/ חלקה: לחוק התכנון והבניה. 149 סעיף 27866 הגשה מקוונת: 0908-003 תיק בנין: הכוללת את ההקלות הבאות: מקומה שניה לקומת הקרקע 18.75% . העברת 1 לעיון בבקשה המקוונת עליך להיכנס לתיק הבניין המקוון בכתובת: http://archive-binyan.tel-aviv.gov.il/Pages/homepage.aspx במידה והנך רואה את עצמך נפגע/ת מבניה זו, ביכולתך להגיש את התנגדותך בצורה יום מקבלת פניה זו, בציון שם מלא וברור עם מספר טלפון 15 עניינית ומנומקת, תוך ודואר אלקטרוני למחלקת רישוי בניה. את ההתנגדות יש להגיש למחלקת רישוי בניה באמצעות טופס אינטרנטי שבאתר http://bit.ly/tlv_oppose העירוני של עיריית תל אביב, אליו ניתן להגיע בקישור ליאור שפירא, עו"ד מ"מ וסגן ראש העיריה יו"ר הועדה המקומית ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה 1965 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 149 הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן - הודעה לפי סעיף הסרן דב הריני להודיעך בזאת, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן, בקשה למתן היתר להקלה. ברחוב: מהות הבקשה: לבית צמוד קרקע דו משפחתי 202400259 מספר הבקשה: 809 ;734 חלקה: 6143 גוש: , רמת- גן 12 . הקלה בקו 1 לחוק התו"ב: 149 חד קומתי קיים מבוקש :תוספת ממ"ד הסדרה של סגירת מרפסת. הקלות לפי סעיף בניין צדדי לטובת הקמת ממ"ד בצמוד לגבול מגרש. כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו. בעל הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר הועדה המקומית רמת גן, בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך חיפוש מהיר. במידה ויש התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן התנגדות מנומקת בכתב לכתובת מייל ימים מתאריך פרסום ההודעה בעיתונות ו/או ממועד 15 . ההתנגדות תתקבל במשך hitnagduyot@ramat-gan.muni.il קבלת מכתבנו ותובא לדיון בפני הועדה לתכנון ובנייה רמת-גן. בכבוד רב, הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת- גן

ביחד ננצח

במחירים הוגנים מתקינים סוגר בריח לנעילת הממ"ד

התקנת רשתות ליונים צביעת בתים * התקנת גופי תאורה * החלפת מסנני מים * הרכבת מדפים LCD * התקנת זרועות * תליית מראות * הרכבת ברזים ועוד... מקצועיות ואמינות 055-2493300

לא בשבת

21 ידיעות תל אביב, רמת גן ˆ 17.5.2024

Made with FlippingBook flipbook maker