בונוס ירושלים 24.2.23

0 2 - 6 2 9 9 4 4 4

m y n e t j e r u s a l e m . c o . i l

חוק תכנון ובניה ידיעות ירושליים 12 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ירושלים 1 "

נדל"ן מסחרי

הועדההמקומיתלתכנון ובנייהביתשמש לחוק האמור כי: ציפורה הולטון הגיש/ה לועדה 149 לחוק התכנון והבנייה. ניתנת בזה הודעה לסעיף 149 הודעה לסעיף המקומית לתכנון ובנייה מרחב "בית שמש" (להלן הועדה) בקשה להקלה. מהות בקשה: סגירת מרפסת לחדר ותוספת מרפסת הבקשה כוללת הקלה: הקלה בקו בניין שימוש עיקרי: מגורים תאור בקשה: תוספת בניה - רישוי זמין 6.29 + זיזית, במפלס כתובת: מרים הנביאה 20230056 : מספר בקשה 52200210 : תיק בנין 385 מגרש: 31 חלקה: 34518 גוש: 102-0502658 : תוכנית , בית שמש. אין במסירת הנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב את הועדה בדבר נכונות פרטי הבקשה שהוגשה להקלה, או כדי 21 לחייב את הוועדה לאשרם אף אם לא תוגש התנגדות לבקשה. הבקשה תיבדק לגופה במסגרת הבקרה המרחבית. התנגדות יום מתאריך פרסום הודעה זו, לוועדה המקומית לתכנון ובנייה "בית שמש" 15 להקלות המבוקשות הנ"ל ניתן להגיש תוך yh-han@bshemesh. בית שמש. או במייל 5 רמב"ש. כתובת למכתבים מרכז מסחרי ת.ד 8 שכתובתה – רח' נחל שורק .02-9900774 : . התוכנית מוצעת לעיון במשרדי הועדה אצל ארכיבאי הועדה בימי ובשעות קבלת קהל הרגילות. טל co.il בכבוד רב, שמעון גולדברג יו"רהוועדהלתכנון ובנייהביתשמש לחוקהאמורכי:אריאל 149 לחוקהתכנוןוהבנייה.ניתנתבזההודעהלסעיף 149 הודעהלסעיף הועדההמקומיתלתכנוןובנייהביתשמש ונוי ניסנובהגיש/הלועדההמקומיתלתכנון ובנייהמרחב"ביתשמש" (להלןהועדה) בקשהלהקלה.מהותבקשה:תוספתשטחיםלבית . בקווי בניין - עפ"יתקנותסטייה ניכרת. 2 . לתוספתקומהלצורך יציאהלגג. 1 מגוריםחצי-מדו-משפחתיקיים. הבקשהכוללתהקלות: .ז. לתקנון 1.6 . מסעיף 5 .ה. לתקנון התב"ע - לתוספתחניהלאמקורה. 1.6 . מסעיף 4 . לגג שטוחבחלקמהמבנהשהואבן שתי קומות. 3 התב"ע - מהדרישה לתיאום בין שתי יחידות הדיור בנושא מבנה הגגות וחומרי גמר. שימוש עיקרי: חצי-מדו-משפחתי תאור בקשה: , בית 3 כתובת: סמדר 20230118 מספר בקשה: 11700030 תיק בנין: 64 מגרש: 64 חלקה: 5212 גוש: 104 תוספתשטח תוכנית : בש/ שמש. אין במסירתהנוסחלפרסוםכאמורכדי לחייבאתהועדהבדבר נכונותפרטי הבקשהשהוגשהלהקלה, או כדי לחייבאתהוועדה לאשרם אף אם לא תוגש התנגדות לבקשה. הבקשה תיבדק לגופה במסגרת הבקרה המרחבית. התנגדות להקלות המבוקשות הנ"ל רמב"ש. 8 יוםמתאריך פרסוםהודעה זו, לוועדה המקומית לתכנון ובנייה "ביתשמש" שכתובתה – רח' נחל שורק 15 ניתן להגישתוך . התוכנית מוצעת לעיון במשרדי הועדה אצל yh-han@bshemesh.co.il בית שמש. או במייל 5 כתובת למכתבים מרכז מסחרי ת.ד בכבודרב,שמעון גולדברג יו"רהוועדהלתכנון ובנייהביתשמש .02-9900774: ארכיבאי הועדהבימי ובשעותקבלתקהלהרגילות. טל ידיעות ירושליים 36 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ירושלים 1.5" הועדההמקומיתלתכנון ובנייהביתשמש לחוק האמור כי: ברוך אולניק הגיש/ה 149 לחוק התכנון והבנייה. ניתנת בזה הודעה לסעיף 149 הודעה לסעיף 12.00 + לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב "בית שמש" (להלן הועדה) בקשה להקלה. מהות בקשה: תוספת קומה במפלס . תוספתקומהשלא בהינף אחד לכל הבניין. שימוש עיקרי: מגוריםתאור בקשה: 2 . שינוי מנספח בינוי. 1 הבקשה כוללת הקלות: 20230090: מספר בקשה 41700050: תיקבנין 417 מגרש: 22 חלקה: 34274 גוש: 102-0689802: תוספתבניהרישוי זמין - תוכנית , בית שמש. אין במסירת הנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב את הועדה בדבר נכונות פרטי הבקשה שהוגשה 5 כתובת: נחל נחשון להקלה, או כדי לחייבאתהוועדה לאשרםאףאםלאתוגשהתנגדות לבקשה. הבקשהתיבדק לגופה במסגרתהבקרההמרחבית. יום מתאריך פרסום הודעה זו, לוועדה המקומית לתכנון ובנייה "בית 15 התנגדות להקלות המבוקשות הנ"ל ניתן להגיש תוך yh-han@bshemesh. בית שמש. או במייל 5 רמב"ש. כתובת למכתבים מרכז מסחרי ת.ד 8 שמש" שכתובתה – רח' נחל שורק .02-9900774 : . התוכנית מוצעת לעיון במשרדי הועדה אצל ארכיבאי הועדה בימי ובשעות קבלת קהל הרגילות. טל co.il בכבוד רב, שמעון גולדברג יו"רהוועדהלתכנון ובנייהביתשמש ידיעות ירושליים 4 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רושלים 1.5" לחוק האמור כי: 149 לחוק התכנון והבנייה. ניתנת בזה הודעה לסעיף 149 הודעה לסעיף הועדה המקומית לתכנון ובנייה בית שמש סימון מקונן, ישראל מאיר בוכבינדר ועוזיאל גליס הגיש/ו לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב "בית שמש" (להלן הועדה) בקשה .+5.44 ,+2.72 ,0.00 ,-2.50 להקלה. מהות בקשה: תוספת שטחים, ממ"ד, מחסנים ומרפסות (כולל הכשרת מצב קיים) במפלסים . לתוספת קומה מתחת לקרקע 2 ניוד שטחים לקומה זו . + . לשימוש בקומת עמודים לצורך מגורים ומחסנים 1 הבקשה כוללת הקלות: לתקנון התב"ע מהדרישה להגשת תכנית בינוי. - שימוש עיקרי: בית משותף 5.5.6 . מסעיף 3 ניוד שטחים לקומה זו. + - 2.50 במפלס , בית 31 כתובת: הרצל 20210215 מספר בקשה: 10100310 תיק בנין: 82 חלקה: 5208 גוש: 179/ תאור בקשה: תוספת שטח תוכנית: בש שמש. אין במסירת הנוסח לפרסום כאמור כדי לחייב את הועדה בדבר נכונות פרטי הבקשה שהוגשה להקלה, או כדי לחייב את הוועדה לאשרם אף אם לא תוגש התנגדות לבקשה. הבקשה תיבדק לגופה במסגרת הבקרה המרחבית. התנגדות להקלות המבוקשות הנ"ל רמב"ש. 8 יום מתאריך פרסום הודעה זו, לוועדה המקומית לתכנון ובנייה "בית שמש" שכתובתה – רח' נחל שורק 15 ניתן להגיש תוך . התוכנית מוצעת לעיון במשרדי הועדה אצל yh-han@bshemesh.co.il בית שמש. או במייל 5 כתובת למכתבים מרכז מסחרי ת.ד בכבוד רב, שמעון גולדברג יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה בית שמש .02-9900774 : ארכיבאי הועדה בימי ובשעות קבלת קהל הרגילות. טל י. ירושלים 41 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ירושלים 1.5" לחוק האמור 241 לחוק התכנון והבנייה. ניתנת בזה הודעה לסעיף 149 הודעה לסעיף הועדה המקומית לתכנון ובנייה בית שמש כי: ביאלא שטיבעל הגיש/ה לועדה המקומית לתכנון ובנייה מרחב "בית שמש" (להלן הועדה) בקשה להקלה. מהות בקשה: בית + מרתף. הקלות מבוקשות: ניוד שטח עיקרי ממעל לכניסה קובעת למתחת לכניסה קובעת. הקלה ליציאה לגג + קומות 1 כנסת עם פתחים. הקלה בקו בנין צידי ללא פתחים. שינוי 10% מ'. הקלה בקו בנין צידי 11.5- מ' לכ 10 מדרגות. הקלה בגובה מבנה מ- חלקה: 80028 גוש: 181 שימוש עיקרי: מבנה ציבור תאור בקשה: בית כנסת תוכנית: בש/ 4.00 = 0.00- ל 398= 0.00- מפלס ה , בית שמש. אין במסירת הנוסח לפרסום 500 כתובת: נחל פולג 20230075 : מספר בקשה 53005000 : תיק בניין 500 מגרש: 72 כאמור כדי לחייב את הועדה בדבר נכונות פרטי הבקשה שהוגשה להקלה, או כדי לחייב את הוועדה לאשרם אף אם לא תוגש יום 15 התנגדות לבקשה. הבקשה תיבדק לגופה במסגרת הבקרה המרחבית. התנגדות להקלות המבוקשות הנ"ל ניתן להגישתוך רמב"ש. כתובת למכתבים 8 מתאריך פרסום הודעה זו, לוועדה המקומית לתכנון ובנייה "בית שמש" שכתובתה – רח' נחל שורק . התוכנית מוצעת לעיון במשרדי הועדה אצל ארכיבאי yh-han@bshemesh.co.il בית שמש. או במייל 5 מרכז מסחרי ת.ד בכבוד רב, שמעון גולדברג יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה בית שמש . 02-9900774 הועדה בימי ובשעות קבלת קהל הרגילות. טל: ידיעות ירושליים 53 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ירושלים 1.5"

להשכרה בירושלים בנין משרדים ייחודי חדש ומפואר במרכז העיר גישה נוחה וזמינה לרכבת הקלה ולתחבורה ציבורית מכל רחבי העיר

החדשה

אפליקציית

מבית "ידיעותתקשורת" מביאה לטלפון שלכם את החדשותהמקומיות - מהעיר, מהשכונה, מבתי הספר וממרכזי הקניות והבילוי. בואו לקבל מבזקים ולהתעדכן בחי במהשקורה ממש ליד הבית, מסביב לשעון. הורידו אתאפליקציית

להשכרה משרד במרכז העיר בניין מגדל העיר לכניסה מ”ר נטו 21 מיידית שטח 052‎‑2600936 לפרטים ‎)295841( ‏

מ"ר ברוטו 5,200 קומות 7 עם אופציה לחלוקה לקומות

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 02-6299444

למשרד צימוקי נכסים דרוש\ה סוכן\ת , עם

050-7125452 : לפרטים

ניסיון.למשרה מלאה וקבועה. סודיות מובטחת . קו”ח נא שלוח למייל zimuki@zahav.net.il 35 הרב ברלין (לשכת 02‎‑5638221 המתווכים)

150 ניתן לפצל

20/30/100 מטר 75 משרד בתלפיות בשטח כ

250

‎)295818( ‏

400

ניתן לפצל 280/60

050-2441658

שירותים משפטיים

ייצוג זוכים: גביית פס"ד 5 גביית שיקים 5 עיכוב יציאה מהארץ 5 עיקולים בבנק 5 עיקולי משכורות 5 עיקולי מקרקעין ורכב 5 גביית מזונות 5 הוצאה לפועל

דיני עבודה

22.7.22 תביעות כנגד חברות הביטוח 5 סירוב הכרה בתנאי פוליסה 5 תביעות רכוש/ תאונות דרכים 5 נזקי גוף 5 רשלנות רפואית וכיו"ב 5 הגשת בקשה למתן צו 5 לפתיחת הליכים. ניהול הליכי פש"ר/חדל"פ עד 5 למתן הפטר. פירוק חברה/הליך לשיקום 5 כלכלי בטרם פירוק. הגשת תביעות חוב של 5 עובדים/ נושים לתיקי חדל"פ חדל"פ / פשיטת רגל ביטוח ונזקין

מקרקעין

תביעות פיצויי פיטורים 5 צווי מניעה והליכי מניעת 5 פיטורים לא חוקיים ניהול תביעות נגד ביטוח 5 לאומי להכרה בתאונת עבודה וקביעת דרגת נכות צוואות וירושות עריכת צוואות. 5 בקשות לצווי ירושה / 5 קיום צוואה. ניהול עיזבונות ופתרונות 5 לסכסוכים בין יורשים.

עסקאות חוזי מכר 5 שכירות של דירות 5 מגרשים וחנויות 5 עריכת הסכמים/חוזים 5 ותצהירים תביעות פינוי דייר 5 מדירת מגורים ניהול הסדרי רישום 5 והצמדות בטאבו.

הגנה על חייבים: ביטול הגבלות: בנק, כרטיסי 5 אשראי, תאגיד ויציאה מהארץ. הסדרי חובות / תיקי מזונות 5 התנגדויות לביצוע שטר 5 פריסת חוב בתשלומים 5 הפטר בהתאם לחוק החדש 5 התנגדות לכונס נכסים-דירות 5

e-mail: Office@nhh-law.com

למכירה מ״ר 319- נכסמסחרי בשטחכוללשלכ ,מעלהאדומים 10 כיכר יהלום מ״ר 157- כ קומתקרקע: מ״ר, 162- כ קומתמרתף: 54: יחידהמספר 803 : חלקה 30616: גוש

, ירושלים 84 רח' יפו סניפים: , פתח תקווה 31 רח' חובבי ציון 052-8261084 נייד: 03-9397434 טל':

לקבלת פרטים נא לפנות אל עוזרי איתמר. Itamar.ozeri@bankleumi.co.il : מייל

076-8850684 :1 טלפון 052-8665075 :2 טלפון

14

24.2.2023 ˆ ידיעות ירושלים

Made with FlippingBook - Online catalogs