חולון 17.2.23

16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ג' 0 16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ג' 0 5 4 - 3 3 3 7 6 0 4 ב ו ת רח ו לפרס ו ם מ ו דעה בל ו ח י ד י ע ו ת

m y n e t h o l o n . c o . i l m y n e t b a t y a m . c o . i l

המקצוענים

למכירה מפרטי בית פרטי פינתי בשכונת פרס נובל בראשל"צ חדרים כולל ממ"ד 6 מ"ר מרוצף 50 מרתף בנוי 180 , מגרש 365 חניות ומחסן 2 054-3337604 להשכרה חדר במשרד עו"ד ותיק אפשרות לשיתוף

למכירה חנות מ"ר 100 בצמוד ליס-פלאנט, בהליכי היתרים לפני בניה ,1000 מול מתחם ה השקעה מצוינת, מפרטי 0522-432743

מסחרי / למכירה / להשכרה

להשכרה משרדים בפארק המדע נס ציונה בניינים באילן רמון 2 בפרוייקט מ"ר 342 שטח 2 בקומה המבנה יימסר ברמת מעטפת

להשכרה משרדים ברחוב שוקן בתל אביב ברחוב שוקן בת"א

להשכרה משרדים ברחובות באזור התעשיה רכטמן מ"ר 280 שטח חדרים 12 מחולק ל- מע"מ + ₪ 10,000 דמי שכירות מ"ר/ המשרדים 100 שטח מושלמים מאובזרים מע"מ + ₪ 6,500 דמי שכירות לכניסה מיידית

להשכרה משרדים ברחובות, באזור התעשייה רכטמן מ"ר 238 שטח מאובזר ומושלם, מתאם למגוון תחומים. + ₪ 8,700 דמי שכירות מע"מ לכניסה מיידית

מ"ר 70 שטח 2 בקומה כולל השירותים הנלווים, מעלית, מטבחון ועוד... מתאים למגוון תחומים, ללא דמי ניהול. מע"מ. + ₪ 4,900 דמי שכירות לכניסה מיידית

מ"ר 15 מרפסת + חניות מקורות 8 מ"ר 20 ומחסן של לכניסה מיידית

צפריר נדל"ן 054-2821000 יועץ ומשווק נדל"ן בכיר אלי צפריר

י.רחובות 18 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 2"

ידיעות .ראשון 12 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ראשון. 1.5 "

חוק תכנון ובניה

12 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ראשון. 2 "

03-9048569 פקס: 03-9302051-2-3 טל': 49277 פתחתקוהמיקוד 9 הועדההמקומיתלתכנון ולבניה"מצפהאפק"בן-ציון גליס 1965 לחוקהתכנון והבניהתשכ"ה- 149 פרסוםהקלהעפ"י הוראותסעיף ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק" בקשה להריסת מבנה נטוש קיים והקמת 78729 בבקשת בניה מספר 220251900 חניות ופרגולות בתיק בניה מס' + גדרות + מרתף + קומות 2 יחידות דיור בנות 4 , באר יעקב שם מבקש/ים: מכלוף יצחק, בוקובזה שמעון, שוסטר 29 כתובת: הכלנית 58 מגרש: 135 חלקה: 3832 גוש: . הקלה בקו בניין 2 יחידות. 4 יחידות ל- 3 . הקלה להגדלת כמות יח"ד מ- 1 מוטי, שוסטר מלכה סולטנה מהות הקלה: מ' 5 מ' במקום 4.50 - 10% . הקלה בקו בניין אחורי דרומי 3 מ' המותרים. 3 מ' במקום 2.70 - 10% צדדי (מזרחי ומערבי) . הקלה 5 . העברת זכויות מקומה א' לקומת קרקע והגדלת תכסית הקרקע ללא שינוי בסך השטחים המותרים. 4 המותרים . הקלה בקו בנין אחורי לבריכת שחיה 7 . הקלה להקמת בריכות שחיה פרטיות 6 מ' 0.80 - מ' ל 0.40 בגובה חלונות מרתף מ . הקלה לבליטת מרפסת מעבר לקו בנין אחורי דרומי 9 מ' 1 מ' ל- 5 . הקלה בקו בנין אחורי לחדר מכונות מ- 8 מ' 1 מ' ל 5 מ- מ' המותרים. כל המעוניין, אם כבעל זכויות במקרקעין ואם מכל עניין אחר, במקרקעין בבניינים או 5 מ' במקום 3 - 40% של בנכסים הנ"ל, שהתכנית עשויה להשפיע עליהם יוכל לעיין בבקשת הבניה במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת .12:30 -8:30 יום מתאריך פרסום זה. ימי קבלת קהל הינם: א, ג, ה, בין השעות 15 קהל, ולהגיש התנגדותו לתכנית תוך עו"דשרון גלילי יו"רהועדההמקומית הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה-גדרה מבוקש: הריסת סככה בקומת קרקע, אישור 313 90 לתכנון ולבניה גדרה בקשה למתן היתר בניה: לבית מגורים הקיים בהיתר מס' בדיעבד לתוספת בניה בקומת קרקע, קומה א' ומרתף, שינויים חזותיים, שינוי בחלוקה פנימית, לרבות שינויים בפיתוח, התקנת פרגולה 121 שם המבקש: נעמי צברי כתובת: גדרה, קק"ל מספר 20007865 מספר תיק בנין: 20230149 מס' בקשה: 117 ופיצול יח"ד לפי תקנה מ"ר שטחים עיקריים 30 . מבו שת הקלה להעברת 1 מגרש: הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג מתוכנית: 48 חלקה: 4583 גוש: . 2 מקומת עליית גג שלא נבנית לקומו התחתונות נימוק: המבקשים מעוניינים לנצ את זכויות הבניה במקרקעין ללא קומת עליית גג מ' המותרים נימוק: ב גרש עליו 5.0 מ' במקום 3.50 מבוקשת הקלה בקו בניין קדמי בהתאם לק שב בנויים בתים ברחוב כך שיהיה בנוי בית המגורים בוצעה הפקעה לטובת הרחבת דרך, טרום ההפקעה, בית המגורים היה תואם קווי בניין המותרים תכנית. קונטו . מבוקשת ה לפיצול 3 , הסדרת חריגות בני אינן חורגות מהמאושר בה תר 313 90 הבניין הקיים מאושר בהיתר בניה מס' נימוק: בהתאם לכוונת המחוקק להקל במחסור ביחידות דיור 117 יחידת דיור בבית מגורים קיים בהיתר לפי חוק פיצול דירות תיקון כל הרוא מבוקש פיצול יחידת דיור בבית מגורים העומד ב נאי החו לילדי המבקשת או לשכירו . 117 ובכפוף להוראת שעה תיקון או במייל הוועדה amit.reich@gedera.muni.il : עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא 14 , או במסירה אישית במשרדי הועדה תוך 08-8597914 פקס: vaada@gedera.muni.il לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר יואל גמליאל יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש.

הועדההמקומיתלתכנון ולבניה"מצפהאפק" 03-9048569 פקס: 03-9302051-2-3 טל': 49277 פתחתקוהמיקוד 9 בן-ציון גליס

ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 149 פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף בבקשת בניה 220216200 בריכה בתיק בניה מס' + תוספת בקומה א + ולבניה "מצפה אפק" בקשה תכנית לשינויים לבית בהיתר כתובת: באר יעקב רחוב שם מבקש/ים: מרינה אלון מהות הקלה: העברת 148 מגרש: 82 חלקה: 4351 גוש: 80232 מספר 5.00 מ' במקום 1.1 שטח עיקרי מקומת מרתף לקומת קרקע וקומה א. הקלה לקו בניין צד (מערבי) לבריכת שחיה מבוקש מ' מותר. הקלה לקו בניין צד 5.00 מ' במקום 0.65 מ' מותר. הקלה לקו בניין צד (מערבי) לחדר מכונות לבריכת שחיה מבוקש מותר. כל המעוניין, יוכל לעיין בבקשת הבניה באתר הועדה 3.00 מ' במקום 1.77 (דרומי) לחדר מכונות לבריכת שחיה מבוקש יום מתאריך פרסום זה. שעות קבלת קהל מפורסמות באתר הוועדה. 15 המקומית מצפה אפק ולהגיש התנגדותו לתכנית תוך עו"דשרון גלילי יו"רהועדההמקומית

052-2435194 לפרטים:

ברח' הפרדס, בבניין ברחובות בשכ' אושיות 5 שנים בקומה שישית דופלקס גג 3 חדיש בן 3 חד' גדול, יפה, מפנק ומושקע עם יח' הורים, מ.שמש (אחת בכל 2 מקלחות ושירותים, ממ"ד, מחסנים . 2 חניות, 2 קומה) עם נוף מדהים, נמכר

ברחובות בשכ' היובל/שרונה ברח' יעקב דוריאן בקומה ראשונה עם חדרים נעימה ומרווחת עם 3 מעלית דירת ממ"ד, מרפסת שמש עם נוף פתוח, חניה. מחיר אטרקטיבי ופינוי גמיש. נמכר

ליווי אישי לקונים משרדנו מציע שירות אישי ומקצועי של ליווי קונים מרגע ההחלטה על רכישת נכס ועד לקבלת המפתח ואחזקת דירות בשכירות. אם גם אתם רוצים לקבל שירות התקשרו ונשמח לעזור V.I.P ניהול דירות בשכירות משרדנו מטפל בניהול

למכירה מבחר מגרשים חקלאיים ברחובות ובכל אזור השפלה החל מסכום של ש"ח . 170,000 הקרקע אינה זמינה לבניה

בחולון בשכ' קרית איילון ברח' ישראל גלילי בקומה שלישית חד' גדולה ומרווחת, 5 דירת מ"ר, ממ"ד, 20 מרפסת שמש מחסן ןשתי חניות תת קרקעיות

במרכז רחובות ברח' בתיה מקוב ממ"ד + ' חד 4.5 דירת גן + מרפסת + חניה + מ"ר 250 חצר גדולה של

בשכ' המדע ברחוב צ'חנובר ברחובות חדרים גדולה 5 בקומה שניה דירת ומרוות במיוחד , יחידת הורים , ממ"ד, מחסן קומתי צמוד לדירה , מרפסת חניות מקורות 2 שמש גדולה ו -

בהזדמנות בצפון רחובות ברחוב אייזנברג למשקיעים שתי דירות במחיר של דירה אחת, דירה מפוצלת לשתי חדרים, הפיצול חוקי 3 דירות של ובהיתר של העיריה, הדירות משופצות ומושכרות , חניה מקורה, מעלית.

בקומה בצפון רחובות ברחוב אייזנברג מ"ר 122 חדרים 5 ראשונה דירת 3 במקור שפוצלה לשתי דירות של חדרים באופן חוקי בהיתר של העיריה, שתי הדירות משופצות מהיסוד ומושכרות , חניה מקורה , מעלית

האם גם אתם רוצים למכור את דירתכם? התקשרו עוד היום לתאום פגישת היכרות וייעוץ מקצועי למכירת הנכס ללא עלות וללא התחייבות.

דירה מוכרים בראש שקט עם המומחים בנדל"ן הצטרפו גם אתם לחוג לקוחותינו המרוצים

בשכ' מקוב ברח' ברחובות נוטמן בית קרקע דו משפחתי חדרים , גדול ויפה עם חצר 6 גדולה ונעימה , מרפסת שמש , יחידת דיור , ממ"ד וחניה

למכירה/להשכרה

למכירה בקרית עקרון, לוקיישן מבוקש ומנצח, הזדמנות מצוינת לבנייה משותפת עם משפחה / חברים קרובים. כל זאת, מ"ר תב"ע 600 על מגרשמרשים מעל שטח של מרתף ועוד.עסקה ראויה + בתים 2 מאושרת לביית ומשתלמת ליזמים / קבלנים במיוחד. מחיר מאוד אטרקטיבי, לפרטים נוספים בתיאום טלפוני.

למכירה במזכרת בתיה, בשכונת בר לב המבוקשת אנו מציעים למכירה על שטח חצי דונם פרויקט ייחודי ומיוחד, החלוקה: בקומת הקרקע דירת גן, מרשימה ומפוארת עם פוטנציאל למרחב מחייה מפנק, בקומה הראשונה פנטהאוז, עם מאפיינים ייחודיים, מרפסת ענקית משקיפה אל נוף ושטחים פתוחים לאופק, לכל יחידה בפרויקט מרתף ענק עם פוטנציאל רחב ומגוון, מתעניינים מתבקשים לתיאום פגישה לסיור והתרשמות בתיאום טלפוני

למכירה ברחובות בנווה עמית, שכונה מאוד מבוקשת. וילה פרטית מבית היוצר של הרצליה פיתוח, בנויה על שטח מ"ר פינתי ומרשים, 605 גינה רחבת ידיים ובריכתשחייה בנויה ומושקעת אולם הקרנה מפנק וייחודי לשעות הפנאי המשפחתי. לתיאום פגישה לסיור והתרשמות בתיאום טלפוני

למכירה במועצה האזורית גזר מגרש חקלאי פרטי בטאבו מ"ר, 2500 מ"ר 3000 על שטח של כ- חלקות צמודות מכירה בשלמות לפרטים מלאים בתיאום טלפוני.

למכירה ברחובות 1 ברחוב מוהליבר + חדרים 5 דירת יחידת גג, כניסה נפרדת שטח הדירה 4/5 בקומה מ"ר 117 מ"ר 100 שטח יחידת גג הכוללת יחידת דיור מניבה לפרטים נוספים בתיאום טלפוני.

להשכרה ברחובות בפרוייקט נווה גד ברחוב הנשיא הראשון 6/15 חד' קומה 5 דירת מ"ר 155 שטח ברוטו חניות, מרפסת, ממ"ד 2 01.04.2023 כניסה

צפריר נדל"ן

054-2821000 יועץ ומשווק נדל"ן בכיר אלי צפריר

28

17.2.2023 ˆ ידיעות חולון, בת ים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software