חולון 17.2.23

0 5 4 - 3 3 3 7 6 0 4

משהוטובקורה בבת-ים

עיריית בת-ים

הארכת מועד הגשת המסמכים: מנהל/ת מחלקת תכניות עבודה 16/23 מכרז פנימי/חיצוני סגן/ית מנהל התרבוטק לתחום פעילות ילדים ושיווק 17/23 מכרז חיצוני רכז/ת מתנדבים 18/23 מכרז חיצוני בודק/ת בקשות להיתרי בניה 19/23 מכרז חיצוני עובד/ת ביקורת 20/23 מכרז פנימי/חיצוני מפקח/ת יחידת מבנים מסוכנים 21/23 מכרז חיצוני נהג/ת מנוף משא כבד 146/22 מכרז חיצוני סגן/ית מנהלת המחלקה לעיצוב אורבני 162/22 מכרז פנימי/חיצוני סגן/ית מנהלת המחלקה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה 163/22 מכרז פנימי/חיצוני ) מכריזה עיריית בת-ים על משרות פנויות כדלקמן: 1979 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים תש"מ 3 בהתאם לסעיף כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך פסיכולוג/ית חינוכי/ת 166/22 מכרז חיצוני סייע/ת חונך/ת לתלמיד במסגרת בית 167/22 מכרז חיצוני מנהל/ת מחלקת פרויקטים (רישוי וביצוע) 4/23 מכרז פנימי/חיצוני במינהלת להתחדשות עירונית מנהל/ת תחום תכנון ורישוי במינהלת 5/23 מכרז פנימי/חיצוני להתחדשות עירונית

חוק תכנון ובניה י. רחובות 13 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 2.5"

קצין/ת ביקור סדיר 11/23 מכרז חיצוני ספרן/ית בספרייה העירונית 13/23 מכרז חיצוני מנהל/ת מדור מנופים 15/23 מכרז חיצוני פרטי המכרזים, נוסח המכרזים והגשת המועמדות מוצגים www.bat-yam.muni.il באתר האינטרנט של עיריית בת-ים צביקה ברוט ראש העיר

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 054-3337604

12 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ראשון. 2 "

03-9048569 פקס: 03-9302051-2-3 טל': 49277 פתחתקוהמיקוד 9 הועדההמקומיתלתכנון ולבניה"מצפהאפק"בן-ציון גליס 1965 לחוקהתכנון והבניהתשכ"ה- 149 פרסוםהקלהעפ"י הוראותסעיף ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק" בקשה להריסת מבנה נטוש קיים והקמת 78729 בבקשת בניה מספר 220251900 חניות ופרגולות בתיק בניה מס' + גדרות + מרתף + קומות 2 יחידות דיור בנות 4 , באר יעקב שם מבקש/ים: מכלוף יצחק, בוקובזה שמעון, שוסטר 29 כתובת: הכלנית 58 מגרש: 135 חלקה: 3832 גוש: . הקלה בקו בניין 2 יחידות. 4 יחידות ל- 3 . הקלה להגדלת כמות יח"ד מ- 1 מוטי, שוסטר מלכה סולטנה מהות הקלה: מ' 5 מ' במקום 4.50 - 10% . הקלה בקו בניין אחורי דרומי 3 מ' המותרים. 3 מ' במקום 2.70 - 10% צדדי (מזרחי ומערבי) . הקלה 5 . העברת זכויות מקומה א' לקומת קרקע והגדלת תכסית הקרקע ללא שינוי בסך השטחים המותרים. 4 המותרים . הקלה בקו בנין אחורי לבריכת שחיה 7 . הקלה להקמת בריכות שחיה פרטיות 6 מ' 0.80 - מ' ל 0.40 בגובה חלונות מרתף מ . הקלה לבליטת מרפסת מעבר לקו בנין אחורי דרומי 9 מ' 1 מ' ל- 5 . הקלה בקו בנין אחורי לחדר מכונות מ- 8 מ' 1 מ' ל 5 מ- מ' המותרים. כל המעוניין, אם כבעל זכויות במקרקעין ואם מכל עניין אחר, במקרקעין בבניינים או 5 מ' במקום 3 - 40% של בנכסים הנ"ל, שהתכנית עשויה להשפיע עליהם יוכל לעיין בבקשת הבניה במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת .12:30 -8:30 יום מתאריך פרסום זה. ימי קבלת קהל הינם: א, ג, ה, בין השעות 15 קהל, ולהגיש התנגדותו לתכנית תוך עו"דשרון גלילי יו"רהועדההמקומית הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה – זמורה יח"ד מבוקש: בניית יחידת דיור אחת חצי מדו 4 המקומית לתכנון ולבניה זמורה בקשה למתן היתר בניה: על חלקה בה ניתן לבנות מספר תיק בנין: 20230116/1 מרתף הכולל מרחב מוגן דירתי, פרגולות, משטחי חניה ופיתוח. מס' בקשה: + משפחתי, דו קומתי הבקשה כוללת 45 א 2 מגרש: 45 חלקה: 3916 גוש: , מזכרת בתיה 15 שם המבקש: יולנדה מזעקי כתובת: הרב מוהליבר 40002466 מ"ר שטחים עיקריים מקומת עליית גג שאינה נבנית לקומות שמתחת. 30 . מבוקשת הקלה להעברת 1 את ההקלות/שימוש חורג: . מבוקשת הקלה 2 נימוק ההקלה: המבקשים מעוניינים לנצל את זכויות הבניה לשטחים עיקריים בשתי קומות וללא עליית גג מ' המותרים נימוק ההקלה: המבקשים מעוניינים להקטין קו בניין צדדי 3.0 מ' במקום 2.70 כך שיהיה 10% להקטנת קו בניין צידי ב . מבוקשת הקלה לבניה שלא 3 כדי לממש שני חדרי שינה בקומת קרקע עבור אנשים מבוגרים ו/או מוגבלים ועל כן נדרשת ההקלה. העיצוב האדריכלי בתכנית החלה על המקרקעין. נימוק ההקלה: הואיל ובתכנית לא 6.1 בהינף אחד בניגוד לתנאי לסעיף ד' בפרק הוגדר כי סטייה מסעיף זה תהווה סטייה ניכרת, ומאחר והסעיף נרשם בתכנית ללא הבנה עמוקה של בעלי הקרקע לתלות הדדית שלהם, ולאור העובדה כי יחידת מגורים זו והיחידה הסמוכה אליה בקיר משותף, יבנו בסמיכות מבחינת לוחות זמנים ולאור העובדה ), בעלת עוצמת פגיעה נמוכהמאוד ואינהחריגה 46 יח"ד נוספות במגרש 2 כי אישור הבניהשלא בהינף אחד עםשאר היחידות בחלקה ( (חלונית http://www.zmora.org.il : בתחום הבניה. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של הועדה בכתובת רישוי בניה וחיפוש בקשה עפ"י מס' בקשה או מס' תיק בנין). או בועדה, מרכז ביל"ו צומת עקרון, בשעות קבלת קהל בימים: יום ד' mazkirut@zmora.org. : . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשההנ"ל, רשאי להגישהתנגדותמנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת 13:00-15:00 יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון 15 , או במסירה אישית במשרדי הועדה המרחבית תוך 08-9353332 : או פקס il בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר אלון יוניאן יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה זמורה ת.ז, חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. 3928 גוש: 20230171 מספר בקשה: 1965 (א) לחוק התכנון ובנייה תשכ"ה – 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון-לציון ,ראשוןלציון נמסרתבזאתהודעהכילוועדההמקומיתלתכנון ולבנייהראשוןלציוןהוגשהבקשהלמתןהיתרומהותה: 5 רחוב:טרכטנברג 682 חלקה: יח"ד 12 .שיפוץותוספתשתיקומותמלאותוקומתגגחלקיתהכוללות 38/3 יח"דע"פתמ"א 20 קומותעלעמודיםהכולל 4 חיזוקבנייןמגוריםקייםבן יח"ד. הצבת מתקן חניה רובוטי בגבול מגרש צידי מערבי. ההקלות 32 מוצע + חדשות, הוספת מעלית, ממ"דים ומרפסות לכלל הדירות. סה"כ קיים . ב. הקטנת 38 יח"דע"פתמ"א 32 יח"דכךשיתקבלוסה"כ 12 קיימותהכוללות 4 קומותמעל 2.5 והוספת 38 המבוקשות:א. חיזוקהבניין ע"פתמ"א מ' עבורתוספת 0.0- ל 2.5- מ' עבורחיזוקותוספתממ"דים. ג.הקטנתקובנייןקדמימזרחימ 0.0- מ' ל 2.5- קובנייןקדמימזרחי )לרח'טרכטנברג(מ 5.0- מ'עבורחיזוק,תוספתשטחוממ"דים.ה.הקטנתקובנייןקדמיצפונימ 0.0- מ'ל 5.0- מרפסות.ד.הקטנתקובנייןקדמיצפוני (לרח'קרןקיימת)מ מ' 2.4- מ' ל 4.0- מ' עבורתוספתמרפסות. ז.הקטנתקובנייןצידידרומימ 0.0- מ' ל 4.0- מ' עבורמרפסות. ו.הקטנתקובנייןקדמיצפונימ 2.47- מ' ל 4.0- מ' עבורהוספתמרפסות.ט.הקטנתקו בנייןצידימערבימ 2.6- מ' ל 4.0- עבורחיזוק,מסתורי כביסהוממ"דים.ח.הקטנתקו בנייןצידי דרומימ מ' עבור מסתורי כביסה. יא. הקטנתקו בניין צידי 2.3- ל 4.0- מ' עבור חיזוק, מסתורי כביסה וממ"דים. י. הקטנתקו בניין צידי מערבי מ 3.0- מ' ל מ' עבורחיזוק ותוספתממ"דים. יב. הצבתמתקני חניהתתקרקעייםבגבולמגרשצידי מערבי. יודגשבזאת, כי אין בפרסום 0.68- מ' ל 4.0- מערבי מ . בעל הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול 681 , 181 , 357 זה כדי להביע את עמדתה של הועדה ביחס להקלות המבוקשות. חלקות גובלות: להיפגעמאישורהבקשה, יכוללעיין בתכניתהבקשהבצורהמקוונתבאתרהועדההמקומיתבארכיבהמסמכיםשלהבקשהלהיתרדרךחיפושמהיר: במידהוישהתנגדותלבקשההנ"ל,רשאילהגיש https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/newengine/Pages/request2.aspx יוםמיוםפרסוםהודעהזו. בכתבההתנגדותישלצייןאתמספרהבקשהואתפרטיהמתנגדשיכללו:שם,ת.ז./ 15 אתהתנגדותוהמנומקתבכתבבתוך מספר תאגיד, כתובת, כתובת דוא"ל אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (אם יש). לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור לעיל, תובא הבקשה לדיון. בימיםאלו בשל נגיףהקורונהלאתתקייםקבלתקהל, ניתן לעיין בבקשהבאתרהאינטרנטשלהוועדה. כמו כן ניתן לפנותטלפוניתלקבלתעזרהבעיון אדר' קירל קוזיול מהנדס העיר וראש מינהל AvnerS@rishonlezion.muni.il : , או בדוא"ל בכתובת 03-9547643 בתכנית, לאבנר סמוכי, בטלפון: ההנדסה י. ראשון 16 מודע ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות ראשון לציון. "2.5"

י. רחובות 6 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 1 "

י. ראשון 19 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות ראשון לציון. 2.5"

חוק תכנון ובניה

8345090 ידיעות בת ים /

לחוקהתכנון והבניה, 149 . בהתאםלסעיף 1965 לחוקהתכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדההמרחבית לתכנון ולבניה–שורקות 202301241 בקשה למתן הקלה/שימושחורג. מס' בקשה: הרינו מודיעיםבזאת כי הוגשה לוועדההמרחבית לתכנון ולבניה "שורקות", הבקשה כוללתאתההקלה/שימושחורג: בקשה להקלה 494 מגרש: 529 חלקה: 3741 גוש: כתובת: אירוס 3100428 מספרתיקבנין: מ"ר. כלמישישלוהתנגדותלמתןאשור 60.00 בחלקממרתףעבורהשכרה/מגוריקרובמשפחהובשטחשל 117 לפיצולדירהלפיתיקון יוםמיוםפרסוםההודעה, למשרדי הועדההמרחבית 15 למתן ההקלה/שימושחורג הנ"ל, רשאי להגישהתנגדותו המנומקתבכתבתוך אתההתנגדותישלשלוחבדואררשום.לאחרמועדזהתובאכלהתנגדותשתוגשבנושא 6094800 לתכנון ולבניה"שורקות"ד. גבעתברנר ג'נטליבוביץמנהלתמח'רישויהועדההמרחביתלתכנון ובניהשורקות הנ"ללדיוןבוועדההמרחביתלתכנון ולבניהוהיאתחליטבנדון. 03-9048569 פקס: 03-9302051-2-3 טל': 49277 פתח תקוה מיקוד 9 הועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק" בן-ציון גליס ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 149 פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק" בקשה בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל חלקה: 6076 גוש: 79475 בבקשת בניה מספר 210008700 מרתף, חניות מקורות גדרות ופיתוח בתיק בניה מס' מהות הקלה: הקלה להקמת בריכת , בית דגן שם מבקש/ים: לוי מזית 33 מגרש: כתובת: רחוב קפלן 167 שחיה ביתית כל המעוניין, יוכל לעיין בבקשת הבניה באתר הועדה המקומית מצפה אפק ולהגיש התנגדותו עו"ד שרון גלילי יו"ר הועדה המקומית יום מתאריך פרסום זה. שעות קבלת קהל מפורסמות באתר הוועדה. 15 לתכנית תוך ידיעות ראשון 40 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ראשון. 1 " לחוק התכנון והבניה, הרינו 149 . בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדההמרחבית לתכנון ולבניה –שורקות מספרתיקבנין: 202301232 מודיעיםבזאתכיהוגשהלוועדההמרחביתלתכנוןולבניה"שורקות",בקשהלמתןהקלה/שימושחורגמס'בקשה: הבקשהכוללתאתההקלה/שימושחורג:בקשה 4B מגרש: 13 חלקה: 4663 גוש: 4A מגרש: 13 חלקה: 4663 גוש: 4 כתובת:משגבדב, 2031203 מ"רבמסגרתזכויותהבניההמותרות.כלמישיש 245 ל: 456-0290171 מ"רהמותרעפ"יתכנית 220.0: להקלהלהגדלתהשטחהמרבילק מהמ יוםמיוםפרסוםההודעה, למשרדי 15 לו התנגדותלמתן אשור למתן ההקלה/שימושחורג הנ"ל, רשאי להגישהתנגדותו המנומקתבכתבתוך אתההתנגדות יש לשלוח בדואר רשום. לאחר מועד זהתובא כל התנגדות 6094800 הועדההמרחבית לתכנון ולבניה "שורקות" ד. גבעת ברנר אינג'אנהקוגןמהנדסתהוועדההמרחביתלתכנוןולבניהשורקות שתוגשבנושאהנ"ללדיוןבוועדההמרחביתלתכנוןולבניהוהיאתחליטבנדון. י. ראשון 10 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ראשון 1"

גוש: 20230149 מספר בקשה: 1965 (א) לחוק התכנון ובנייה תשכ"ה – 149 הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון-לציון הודעה לפי סעיף , ראשון לציון נמסרתבזאתהודעהכי לוועדההמקומיתלתכנון ולבנייהראשון לציון הוגשהבקשה 11 רחוב:הירשפלד (צבי) 699 חלקה: 3926 . שיפוץ ותוספתשתי 38 יח"ד ע"פ תמ"א 12 קומותמעל קומת עמודיםמפולשתהכולל 4 למתן היתר ומהותה: חיזוקמבנהמגוריםקיים בן יח"ד. הצבת 20 מוצע + יח"ד חדשות, מעלית, ממ"דים ומרפסות לכלל הדירות. סה"כ קיים 8 קומות מלאות וקומת גג חלקית הכוללות . ההקלות המבוקשות: א. 11 להירשפלד 9 מתקני חניה תת קרקעיים במרווח אחורי דרומ וצידי מזרחי. זכות מעבר משותף בין הירשפלד לצורך חיזוק ותוספת ממ"דים ומרפסות. ג. הקלה 0.0 . ב. הקלה בקו בניין קדמי צפוני 38 תוספת שתי קומות וקומת גג חלקית ע"פ תמ"א מ' לצורך 2.9 - מ' ל 5.0 - מ' לצורך חיזוקים ותוספת ממ"דים. ד. הקלה בקו בניין אחורי דרומי מ 4.50 - ל 5.0 - בקו בניין אחורי דרומי מ מ' עבור חיזוקים, בליטות והוספת ממ"דים ו. הקלה בקו בניין צידי 3.6 - מ' ל 4.0 - הוספת מרפסות. ה. הקלה בקו בניין צידי מזרחי מ מ' לצורך הוספת ממ"דים. ח. הקלה בקו 1.6 - ל 4.0 - מ' לצורך הוספת מרפסות. ז. הקלה בקו בניין צידי מערבי מ 3.6 - מ' ל 4.0 - מזרחי מ מ' לצורך חיזוקים ובליטות. ט. הצבת מתקני חניה תת קרקעיים בגבול מגרש אחורי דרומי ומזרחי. 3.10 - מ' ל 4.0 - בניין צידי מערבי מ . בעל 711 , 697 , 696 , 700 יודגש בזאת, כי אין בפרסום זה כדי להביע את עמדתה של הועדה ביחס להקלות המבוקשות. חלקות גובלות: הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר הועדה המקומית https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/newengine/ : בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך חיפוש מהיר יום מיום פרסום הודעה 15 במידה ויש התנגדות לבקשה הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך Pages/request2.aspx זו. בכתב ההתנגדות יש לציין את מספר הבקשה ואת פרטי המתנגד שיכללו: שם, ת.ז./מספר תאגיד, כתובת, כתובת דוא"ל אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (אם יש). לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור לעיל, תובא הבקשה לדיון. בימים אלו בשל נגיף הקורונה לא תתקייםקבלתקהל, ניתן לעיין בבקשה באתר האינטרנטשל הוועדה. כמו כן ניתן לפנותטלפונית לקבלת עזרה בעיון בתכנית, לאבנר סמוכי, אדר' קירל קוזיול מהנדס העיר וראש מינהל ההנדסה AvnerS@rishonlezion.muni.il : , או בדוא"ל בכתובת 03-9547643 : בטלפון

דרושים

שיירותים משפטיים

לקרית חינוך ׳הראל׳ בנ״ע חולון דרוש איש אחזקה נכונות לשעות נוספות + משרה מלאה דרישות התפקיד: • יכולות טכניות מגוונות • רישיון נהיגה בתוקף • נכונות לעבודה פיזית • יכולות ארגוניות • תעודת חשמלאי מוסמך- יתרון

ייפוי כוח מתמשך

לי סלע ָ עורך דין ש

צוואה או מסמך הבעת רצון אפוטרופוס לתקופה שלא יוכל של לתפקד כאפוטרופוס או לאחר מותו

א' ראשון לציון 46 עורך דין שלי סלע, רח' רוטשילד 054-3008029 נייד: 03-6708893 טל: לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של זהו מסמך רשמי המאפשר להורה של קטין, או מה זה מסמך הבעת רצו ן? מחליפיו, כאשר הוא לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס. כמו החסוי, להביע את רצונו מי יהיה מחליפו, או גם הנחיות לעניין קבלת החלטות, לאפשר להורים לדאוג לילדיהם במקרה בו לא כן, ניתן לכלול במסמך זה .( להורה קשיש למשל, ) לטפל בהם עוד וכן לקרובי משפחה אחרים, להם הם משמשים כאפוטרופוס יוכלו במידה ולא יוכל למלא עוד את תפקידו. זאת באמצעות ציון שמו של אפוטרופוס חלופי אשר יכנס בנעליו יתמנה לאפוטרופוס עריכת מסמך הבעת רצון מונעת במקרים רבים סכסוכים בתוך המשפחה, על רקע מי של עורכי דין שהוסמכו ע"י האפוטרופוס חלופי ו/או מונעת מינוי של גוף חיצוני ע"י בימ"ש. מס' מצומצם לעניין מסמך הבעת רצון ורק מי מהעו"ד שעבר את ההכשרה הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך הוכשרו גם הבעת רצון. פנו עוד היום לעו"ד המוסמך ובקיא בכללי החוק החדש לצורך עריכת מוסמך לערוך מסמך – מסמך הבעת רצון ו/או צוואה. מוניתם כאפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו של בן משפחה? האפשרות שאם חו"ח לא תוכלו לתפקד כאפוטרופוס במקרה של חו"ח מגבלה העליתם בדעתכם את ולא עגנתם בצוואה ו/ בריאותית ו/או שלא נדע מוות, מה יהיה עם אותו בן משפחה? ברוב המקרים וככל ביהמ"ש עשוי למנות אפוטרופוס חיצוני ו/או ח מי יכנס בנעליכם במקרים הנ"ל, אזי מסמך הבעת רצו ן או ב ר ה פרטית לטיפול בחסויים. לאפוטרופוס מאפשר ( שנכנס לתוקף לפני שנתיים ) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות 18 תיקון כאפוטרופוס, למשל בעקבות מחלה, דימנציה של אדם, לתת הנחיות למקרה שבו לא יוכל עוד לתפקד אפוטרופוס מחליף אם יחדל להיות כשיר לשמש בתפקידו בעודו וכיו"ב. אפוטרופוס נוכחי המבקש למנות לפעול. באמצעות מסמך הבעת רצון, והוא ראשי לתת לאפוטרופוס המחליף הנחיות כיצד בחייו, יעשה זאת אפשרות שהייתה ) זאת בצוואה אפוטרופוס נוכחי המבקש למנות אפוטרופוס מחליף, לאחר פטירתו, יעשה עדיפות למינוי כאמור במסמך הבעת רצון או הצוואה, . בתי המשפט ייתנו ( תקפה עוד בטרם תוקן החוק לפעול לפי ההנחיות במסמך או בצוואה, אם ישנן. וינחו את האפוטרופוס המחליף

קו״ח למייל: zipiz@yba.org.il

29

ידיעות חולון, בת ים ˆ 17.2.2023

Made with FlippingBook Digital Publishing Software