חולון בת ים 25.11.22 מעודכן

16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ג' 0 16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ג' 0 5 4 - 3 3 3 7 6 0 4 ב ו ת רח ו לפרס ו ם מ ו דעה בל ו ח י ד י ע ו ת

m y n e t h o l o n . c o . i l m y n e t b a t y a m . c o . i l

המקצוענים

ברח' הפרדס, בבניין ברחובות בשכ' אושיות 5 שנים בקומה שישית דופלקס גג 3 חדיש בן 3 חד' גדול, יפה, מפנק ומושקע עם יח' הורים, מ.שמש (אחת בכל 2 מקלחות ושירותים, ממ"ד, מחסנים . 2 חניות, 2 קומה) עם נוף מדהים, נמכר

ברחובות בשכ' היובל/שרונה ברח' יעקב דוריאן בקומה ראשונה עם חדרים נעימה ומרווחת עם 3 מעלית דירת ממ"ד, מרפסת שמש עם נוף פתוח, חניה. מחיר אטרקטיבי ופינוי גמיש. נמכר

ליווי אישי לקונים משרדנו מציע שירות אישי ומקצועי של ליווי קונים מרגע ההחלטה על רכישת נכס ועד לקבלת המפתח ואחזקת דירות בשכירות. אם גם אתם רוצים לקבל שירות התקשרו ונשמח לעזור V.I.P ניהול דירות בשכירות משרדנו מטפל בניהול

למכירה מבחר מגרשים חקלאיים ברחובות ובכל אזור השפלה החל מסכום של ש"ח . 170,000 הקרקע אינה זמינה לבניה

בחולון בשכ' קרית איילון ברח' ישראל גלילי בקומה רביעית חד' גדולה ומרווחת, 5 דירת מ"ר, ממ"ד, 20 מרפסת שמש מחסן וחניה תת קרקעית

במרכז רחובות ברח' בתיה מקוב ממ"ד + ' חד 4.5 דירת גן + מרפסת + חניה + מ"ר 250 חצר גדולה של

ברחוב כובשי החרמון בקומה ברחובות חד' יפה, 4 חמישית עם מעלית דירת גדולה ומרווחת במיוחד , משופצת חלקית , כולל יחידת הורים, מרפסת מ"ר וחניה . 12 שמש של

האם גם אתם רוצים למכור את דירתכם? התקשרו עוד היום לפגישת ייעוץ והערכת שווי הנכס ללא עלות וללא התחייבות

בשכ' המדע ברח' צ'חנובר ברחובות דופלקס גג ענק ומרווח ומושקע מרפסות (מרפסת 2 במיוחד עם מרפסת + מ"ר בקומת הכניסה 140 חניות מקורות 2 מ"ר בקומת הגג), 70

בנס ציונה ליד הקניותר ברחוב השריון חד' גדולה ומרווחת 4 דירת עם מרפסת שמש , מעלית וחניה .

דירה מוכרים בראש שקט עם המומחים בנדל"ן הצטרפו גם אתם לחוג לקוחותינו המרוצים

בשכ' מקוב ברח' ברחובות נוטמן בית קרקע דו משפחתי חדרים , גדול ויפה עם חצר 6 גדולה ונעימה , מרפסת שמש , יחידת דיור , ממ"ד וחניה

ידיעות רחובות 26 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 1.5 "

ידיעות ראשון לציון 19 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות ראשון לציון. 2 "

חוק תכנון ובניה

מסחרי / למכירה / להשכרה

למכירה בקרית עקרון, לוקיישן מבוקש ומנצח, הזדמנות מצוינת לבנייה משותפת עם משפחה / חברים קרובים. כל זאת, על מגרשמרשים מעל מרתף ועוד. + בתים 2 מ"ר תב"ע מאושרת לביית 600 שטח של עסקה ראויה ומשתלמת ליזמים / קבלנים במיוחד. מחיר מאוד אטרקטיבי, לפרטים נוספים בתיאום טלפוני.

למכירה ברחובות 1 ברחוב מוהליבר + חדרים 5 דירת יחידת גג, כניסה נפרדת שטח 4/5 בקומה מ"ר 117 הדירה 100 שטח יחידת גג מ"ר הכוללת יחידת דיור מניבה

למכירה במועצה האזורית גזר מגרש חקלאי פרטי בטאבו מ"ר, 2500 מ"ר 3000 על שטח של כ-

חוק התכנון והבניה הועדה המקומית מרחבית לתכנון ולבניה זמורה מועצות מקומיות: בני-עי"ש, מזכרת-בתיה, קריית-עקרון נמסרת 453-0959882 מרחב תכנון מקומי זמורה הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בנין ערים מקומית מס' 1965 התשכ"ה- (להלן-החוק), כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 89 בזה הודעה בהתאם לסעיף 301 שינוי לתכניות מס/ זמ/ 300 המהווה שינוי לתכניות מס' זמ/ 453-0959882 "זמורה" מופקדת תכנית בניין ערים מקומית השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: קרית עקרון 453-0127035 כפיפות לתכניות מס' 800 כפיפות לתכניות מס' זמ/ : בשלמות עיקרי הוראות התכנית: בהתאם חלקי/שלם 145 עד: 145 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 3820 גוש: 43 כתובת: ויצמן כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 12 מונה תשריט: 24 מ' מונה הוראות: 3 מ' ל 6 – שינוי קו בניין אחורי מ 4 א(א) 62 לסעיף ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על-ידי יום ממועד פרסומה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. 60 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי חוק, רשאי להגיש התנגדות תוך את ההתנגדות בצרוף תצהיר מעו"ד, יש לשלוח למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה לכתובת: בנין מרכז בילו, המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה mazkirut@zmora.org.il : קרית עקרון. או לשלוח קובץ לכתובת 188 ת.ד. רמלה. בהתאם לחוקי התכנון והבניה, התנגדות לתכנית 91 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז קריית הממשלה רח' הרצל לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת אלון יוניאן יו"ר הוועדה ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות/חוקר וסדרי עבודתו). ידיעות רחובות 12 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 1.5" הועדההמקומיתלתכנון ולבניה-גדרה הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה גדרה בקשה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף למתן היתר בניה: הקמת בית דו משפחתי צמוד קרקע, הכולל: קומת קרקע, ממ"דים, קומה א', פרגולות, חניות מקורות שם המבקש: מסיקה עמית, מסיקה נועם וגפן כתובת: גדרה, 20008074 מספר תיק בנין: 20220696 וגדרות. מס' בקשה: מ"ר 30 . ניוד 1 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג מתוכנית: 313 מגרש: 150 חלקה: 3872 גוש: 11 אריה קרסיקוב כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי מ"ר) לקומות התחתונות – ניצול מירבי של שטח הבניה. 60 מכל עליית גג (סה"כ vaada@gedera.muni. או במייל הוועדה amit.reich@gedera.muni.il להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת: יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני 14 , או במסירה אישית במשרדי הועדה תוך 08-8597914 פקס: il הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, יואל גמליאל יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה גדרה חתימה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. ניתנתבזההודעהכיהוגשהלועדההמקומית 1965 לחוקהתכנון והבניהתשכ"ה- 149 הועדההמקומיתלתכנון ולבניהנס-ציונה הודעהלפיסעיף החלקה 20211920-2 מספר בקשה: 5294 , נס-ציונה. מספר תיק בנין: 4 כתובת: גולן K66 מגרש: 573 חלקה 3636 בגוש: לתכנון ולבניה בקשה + בריכתשחיהביתית + מרתף + קומות 2 .מהותהבקשה:הקמתיחידתדיורחדשה(חצימדומשפחתי) 118 ביעודמגוריםא'עלפיתכניתנס/במ/ מטרמגבולמגרשדרומי,כך 3.55 .העמקתחצראנגליתמונמכתבמרווחקדמיבמרחקשל 1 שנימשטחיחניה.מבוקשותהקלותהבאות: + גדרות )(ט) לתקנותהתכנון והבניה(סטייה 1 (א)( 4 .הקלהלפיתקנה 2 מטר. 2.95 שעומקהחצרהאנגליתממפלספניהקרקעלרצפתהחצרהאנגליתיהיה מטרהמותרעל פי התקנות 1.5- ) לתקנותהתכנון והבניה (בקשהלהיתר, תנאיו ואגרות) להגבהתגובה גדרבחזיתצפוניתמ 1 (4.09 ניכרת) מתקנה מטר).כלהמעוניין, יכוללעייןבבקשההנ"לבאתרהועדההמקומיתלתכנון ולבניהנסציונה,אתר 2 מטר(ניתןלפיהנחיותמרחביותעדגובה 2.0- ל yafa@ness-ziona.muni. .כלהרואהעצמו נפגעמהבקשהרשאילשלוחלמזכירתהועדהבמייל 149 הועדההמקומית-עמודפרסומיםלפיסעיף יוםמיוםפרסוםהודעה זו. ההתנגדותתובאלדיון בפני הועדההמקומיתלתכנון ולבניה נסציונה. מכתבההתנגדות 15 התנגדותמנומקת, תוך il יתקבלבצרוףשל:כתובת,מס'טלפון ומס'תעודתזהותבכתבקריאוחתום.בכותרתמכתבההתנגדותתצויןמס'הבקשה. מרשמואלבוקסרראשהעירויו"רהועדההמקומיתלתכנון ולבניהנ"צ ידיעות רחובות 15 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5" 20221684 מספר בקשה: 1965 (א) לחוק התכנון ובנייה תשכ"ה – 149 הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון-לציון הודעה לפי סעיף , ראשון לציון נמסרת בזאת הודעה כי לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 41 רחוב: רש"י (הרב שלמה יצחק) 189 חלקה: 3930 גוש: קומת חדרים על 6 קומות מעל קומת עמודים וקומה 5 ראשון לציון הוגשה בקשה למתן היתר ומהותה:הקמת בניין מגורים חדש בן מחסנים.בקומת הקרקע חניות ומכפילי חניה, חדר משאבות ומאגר מים, מעלית לובי וחדר אשפה. 8 יח"ד חדשות ו- 10 הגג, סה"כ קומת חדרים על הגג. ב. תוספת + קומות מעל קומת עמודים 5 ההקלות המבוקשות: א. הקלה לתוספת קומה באופן שיתקבלו 2.5% יח"ד המותרות. ג. הקלה לתוספת שטח בשיעור של 8 יח"ד במקום 10 באופן שיתקבלו 20% יח"ד מכוח שב"ס המהווים 2 עבור התקנת מעלית. ה. הקלה 137.5% מעל 5% המותרים לצורך הוספת קומה. ד. הקלה לתוספת שטח בשיעור של 137.5% מעל . ו. הקלה לקו 137.5% שטחי בנייה במקום 143.5% מ"ר לצורך שיפור תכנון וכך שיתקבל 30 המהווים 6% לתוספת שטח בשיעור של מ' עבור הבלטת מרפסות לכל הדירות בחזית הדרומית. ז. ניוד זכויות בין הקומות 4.0 מ' במקום 3.0 באופן שיתקבל 40% בניין דרומי מ"ר. ח. הקלה להצבת מתקני חניה תת קרקעיים בגבול 200 הכוללים העברת שטחי שירות מקומת המרתף לקומת הקרקע בסך . בעל הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, 209 , 188 , 184 , 189 מגרש צפוני. חלקות גובלות: יכול לעיין בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר הועדה המקומית בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך חיפוש מהיר: במידה ויש התנגדות לבקשה https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/newengine/Pages/request2.aspx יוםמיום פרסוםהודעה זו. בכתב ההתנגדות יש לציין אתמספר הבקשה ואת 15 הנ"ל, רשאי להגישאתהתנגדותו המנומקת בכתב בתוך פרטי המתנגד שיכללו: שם, ת.ז./מספר תאגיד, כתובת, כתובת דוא"ל אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד )אם יש(. לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור לעיל, תובאהבקשה לדיון. בימיםאלו בשל נגיף הקורונה לאתתקייםקבלתקהל, ניתן לעיין בבקשה באתר האינטרנט , או בדוא"ל 03-9547643: שלהוועדה. כמו כן ניתן לפנותטלפוניתלקבלתעזרהבעיון בתכנית, לאבנרסמוכי, בטלפון אדר' קירלקוזיולמהנדסהעיר וראשמינהלההנדסה AvnerS@rishonlezion.muni.il בכתובת: ידיעות ראשון לציון 18 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעו ראשון לציון. 2.5 " הרינו מודיעיםבזאתכי הוגשהלועדההמקומית 1965 לחוקהתכנון והבניה 149 הודעהלפי סעיף הועדההמקומיתלתכנון ולבניה– זמורה מבוקש תוספת במרתף קיים 18.03.90 מתאריך 90-0156 לתכנון ולבניה זמורה בקשה למתן היתר בניה: לבית מגורים קיים, בהיתר מס' תוספת שטחים בקומה + תוספת שטחים בקומת הקרקע, פרגולה לא מקורה אישור מצב קיים לבריכה מחומר קל לשימוש פרטי + שם המבקש: קיי דבורה, קיי שאול כתובת: הרימון 40002471 מספר תיק בנין: 20190258/1 מרפסת לא מקורה. מס' בקשה: + א מר' 155 . הגדלת תכסית כך שתהיה 1 הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש חורג: א 16 מגרש: 64 חלקה: 3916 גוש: מזכרת בתיה. 2 מר' המותרים. נימוק: אישרור מצב קיים. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט של הועדה בכתובת: 150 במקום (חלוניתרישויבניהוחיפושבקשהעפ"ימס'בקשהאומס'תיקבנין).אובועדה,מרכזביל"וצומתעקרון,בשעות http://www.zmora.org.il . כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת: 13:00-15:00 ' קבלת קהל בימים: יום ד יוםממועדקבלתהודעהזו.ההתנגדות 15 ,אובמסירהאישיתבמשרדיהועדההמרחביתתוך 08-9353332 אופקס: mazkirut@zmora.org.il תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, אלון יוניאן יו"רהועדההמקומיתלתכנון ובנייהזמורה מספרת.ז,חתימה, כתובת,מספרטלפון, כתובתדואראלקטרוני ומס' פקסאםיש. הועדההמקומיתלתכנון ולבנייהראשון-לציון רחוב: 156 חלקה: 6823 גוש: 20220915 מספר בקשה: 1965 (א) לחוק התכנון ובנייה תשכ"ה – 149 הודעה לפי סעיף , ראשון לציון נמסרת בזאת הודעה כי לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון הוגשה בקשה למתן 11 דג הזהב בקשה - לכופר חניה + לחוק הוראת שעה 117 מ"ר ע"פ תיקון 51.35 היתר ומהותה: פיצול דירה במרתף בשטח של כ עבור חניה שלישית החסרה. הקלות בקשות בעלי החלקה: ההקלות המבוקשות: תוספת דירת מגורים בשטח של - הוראת שעה . חלקות גובלות: 147 לסעיף 117 מ"ר בקומת מרתף ע"י פיצול בית מגורים קיים מתוקף תיקון מס' 51.35 בעל הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול .150 , 155 , 156 חלקה: 6823 גוש: לעיין בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר הועדה המקומית בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך חיפוש במידהוישהתנגדות https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/newengine/Pages/request2.aspx מהיר: יום מיום פרסום הודעה זו. בכתב ההתנגדות יש לציין את 15 לבקשה הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך מספר הבקשה ואת פרטי המתנגד שיכללו: שם, ת.ז./מספר תאגיד, כתובת, כתובת דוא"ל אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד )אם יש(. לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור לעיל, תובא הבקשה לדיון. בימים אלו בשל נגיף הקורונה לא תתקיים קבלת קהל, ניתן לעיין בבקשה באתר האינטרנט של הוועדה. כמו כן ניתן לפנות טלפונית לקבלת עזרה בעיון בתכנית, לאבנר סמוכי, בטלפון: אדר' קירל קוזיול מהנדס העיר וראש מינהל ההנדסה AvnerS@rishonlezion.muni.il , או בדוא"ל בכתובת: 03-9547643 ידיעות ראשון לציון 40 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות ראשון לציון. 2 " 03-9048569 פקס: 03-9302051-2-3 טל': 49277 פתח תקוה מיקוד 9 בן-ציון גליס הועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק" ניתנתבזההודעהכיהוגשהלועדההמקומיתלתכנוןולבניה"מצפה 1965 לחוקהתכנוןוהבניהתשכ"ה- 149 פרסוםהקלהעפ"יהוראותסעיף ,תוספתקומה,תוספתמשטחיחניה,פרגולותעם 2/1418 לשתי יח"דעפ"יהתב"עהקיימתממ/ 49096 אפק"בקשהלפיצוליח"דבהיתרמס' ,באריעקבשם 20 כתובת:רחובהחרמון 35 מגרש: 496 חלקה: 4040 גוש: 79544 בבקשתבניהמספר 220138200 קירוישקוףבתיקבניהמס' .הקלה 3 .הקלהבתכסיתקומתהקרקע 2 בשטחיהבניהמשטחהמגרש 2.5% + 6% .הקלהשל 1 מבקש/ים:דודליכטנשטייןמהותהקלה: מ' (מזרחומערב).כלהמעוניין, יוכללעייןבבקשתהבניהבאתרהועדההמקומיתמצפהאפקולהגישהתנגדותו 3.60- מ'ל 4 בקובנייןצדדימ עו"ד שרון גלילי יו"ר הועדה המקומית יום מתאריך פרסום זה. שעות קבלת קהל מפורסמות באתר הוועדה. 15 לתכנית תוך ידיעות ראשון 7 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ראשון. 1 " ידיעות רחובות 10 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 2 "

ניתנתבזההודעהכיהוגשהלועדההמקומית 1965 לחוקהתכנון והבניהתשכ"ה- 149 הועדההמקומיתלתכנון ולבניהנס-ציונה הודעהלפיסעיף החלקה 20211919-3 מספר בקשה: 5294 , נס-ציונה. מספר תיק בנין: 4 כתובת: גולן K66 מגרש: 573 חלקה 3636 בגוש: לתכנון ולבניה בקשה + בריכתשחיהביתית + מרתף + קומות 2 .מהותהבקשה:הקמתיחידתדיורחדשה(חצימדומשפחתי) 118 ביעודמגוריםא'עלפיתכניתנס/במ/ מטרמגבולמגרשדרומיכך 3.55 .העמקתחצראנגליתמונמכתבמרווחקדמיבמרחקשל 1 שנימשטחיחניה.מבוקשותהקלותהבאות: + גדרות )(ט) לתקנותהתכנון והבניה(סטייה 1 (א)( 4 .הקלהלפיתקנה 2 מטר. 2.95 שעומקהחצרהאנגליתממפלספניהקרקעלרצפתהחצרהאנגליתיהיה מטרהמותרעל פי התקנות 1.5- ) לתקנותהתכנון והבניה (בקשהלהיתר, תנאיו ואגרות) להגבהתגובה גדרבחזיתצפוניתמ 1 (4.09 ניכרת) מתקנה מטר).כלהמעוניין, יכוללעייןבבקשההנ"לבאתרהועדההמקומיתלתכנון ולבניהנסציונה,אתר 2 מטר(ניתןלפיהנחיותמרחביותעדגובה 2.0- ל yafa@ness-ziona.muni. .כלהרואהעצמו נפגעמהבקשהרשאילשלוחלמזכירתהועדהבמייל 149 הועדההמקומית-עמודפרסומיםלפיסעיף יוםמיוםפרסוםהודעה זו. ההתנגדותתובאלדיון בפני הועדההמקומיתלתכנון ולבניה נסציונה. מכתבההתנגדות 15 התנגדותמנומקת, תוך il יתקבלבצרוףשל:כתובת,מס'טלפון ומס'תעודתזהותבכתבקריאוחתום.בכותרתמכתבההתנגדותתצויןמס'הבקשה. מרשמואלבוקסרראשהעירויו"רהועדההמקומיתלתכנון ולבניהנ"צ הועדההמרחביתלתכנון ולבניה–שורקות לחוק התכנון והבניה, הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה 149 . בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף מספר תיק בנין: 202207943 לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "שורקות", בקשה למתן הקלה/שימוש חורג מס' בקשה: . בקשה להקלה לניוד 1 הבקשה כוללת את ההקלה/שימוש חורג: 22 מגרש: 16 חלקה: 5461 גוש: 16 כתובת: בני ראם, 5020796 מ"ר מיח"ד מס' 49.48 , 2 מ"ר מיח"ד מס' 14.48 ( 1 מ"ר בסה"כ מעל הכניסה הקובעת לטובת יח"ד מס' 75.98 : שטח עיקרי של כ מ"ר ובמסגרת זכויות 325.98 : מ"ר ל 250.00 : מ"ר מיחידת הורים) לרבות הגדלת שטח הבניה המותר ליח"ד אחת מ 12.02 , 3 מ"ר המותר עפ"י 450.00 : יח"ד ויחידת הורים מ 2 . בקשה להקלה להגדלת שטח עיקרי ל: 2 .456-0179283 הבניה המותרות עפ"י מ"ר וזאת במסגרת זכויות הבניה המותרות. כל מי שיש לו התנגדות למתן אשור למתן ההקלה/שימוש 499.48 : ל 456-0179283 יום מיום פרסום ההודעה, למשרדי הועדה המרחבית לתכנון ולבניה 15 חורג הנ"ל, רשאי להגיש התנגדותו המנו קת בכתב תוך את ההתנגדות יש לשלוח בדואר רשום. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל 6094800 "שורקות" ד. גבעת ברנר ג'נט ליבוביץ מנהלת מח' הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה שורקות לדיון בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. 03-9048569 פקס: 03-9302051-2-3 טל': 49277 פתח תקוה מיקוד 9 בן-ציון גליס הועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק" ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 149 פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף בבקשת 220106600 קומה א' בתיק בניה מס' + ממ"מ + לתכנון ולבניה "מצפה אפק" בקשה להגדלת חנות קיימת כתובת: הרב עוזיאל , באר יעקב שם מבקש/ים: אוחיון 2083 מגרש: 83 חלקה: 3831 גוש: 79844 בניה מספר משטח המגרש. כל המעוניין, יוכל לעיין בבקשת הבניה באתר הועדה המקומית 6% רבקה מהות הקלה: הקלה יום מתאריך פרסום זה. שעות קבלת קהל מפורסמות באתר הוועדה. 15 מצפה אפק ולהגיש התנגדותו לתכנית תוך עו"דשרון גלילי יו"רהועדההמקומית י.ראש ן 32 מ דעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ראשון. 1 " הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר מרחב תכנון מקומי מצפה אפק 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה- בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 117 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 455-0991315 כפיפות 10006 כפיפות ממ/ 2/10004 המהווה שינוי לתכניות הבאות: כפיפות ממ/ 7 תשריט: 14 . גרסת הוראות: 455-0991315 מספר השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשות מקומית: באר 1479 שינוי ממ/ 455-0557835 כפיפות 1/10004 כפיפות ממ/ 10008 ממ/ . הוספת יח"ד כהשלמה לשתי 1 מטרת התכנית: 431 חלקות במלואן: 4040 גוש: גושים/חלקות לתכנית: 11 יעקב רחוב: דרך חיים . הגדלת שטח המרתף לקונטור 5 . שינוי קווי בנין צד. 4 . 36% . הגדלת תכסית הקרקע ל- 3 . הגדלת שטח עיקרי מעל הקרקע. 2 יח"ד. )(א). תוספת שטחים עיקריים 9 א(א)( 62 קומת הקרקע. עיקרי הוראות התכנית: הוספת יח"ד כהשלמה ל-שתי יח"ד ע"פ סעיף בחוק: ) סך הכל תוספת שטח 2 )(א)( 16 א(א)( 62 מ"ר (הגדול מבניהם) ע"פ סעיף בחוק: 50 מגודל המגרש או 7% מעל הקרקע בגודל של עד ). הגדלת 15 א(א)( 62 . (ע"פ סעיף 2/10004 מ"ר. הגדלת שטח המרתף לקונטור קומת הקרקע בהתאם לתכנית ממ/ 50 עיקרי מבוקש: ). הודעה 4 א(א)( 62 מטר ע"פ סעיף בחוק: 3 ). הקטנת קווי בנין צד (מערבי מזרחי) ל- 9 א(א)( 62 ע"פ סעיף 36% תכסית הקרקע ל- . 27/02/2022 , בתאריך 3891 , עמוד 10231 ובילקוט פרסומים מספר 04/03/2022 על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך . 03-9302051 פתח-תקווה, טלפון: 9 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק בן ציון גליס כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים א,ג,ה, 08-9788444 , רמלה, טלפון: 91 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, כתובת: הרצל עו"ד שרון גלילי יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 8.00-12.00 ובשעות ידיעות ראשון 9 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ראשון. 2 " ידיעות רחובות 16 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 1.5" מספר בקשה: 1965 (א) לחוק התכנון ובנייה תשכ"ה – 149 הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון-לציון הודעה לפי סעיף , ראשון לציון נמסרתבזאתהודעהכי לוועדההמקומיתלתכנון ולבנייה 4 רחוב:חובבמאיר וצבי 176 חלקה: 3628 גוש: 20220474 ראשון לציון הוגשה בקשה למתן היתר ומהותה: הסדרת מצב קיים בבית דרומי, חצי מדו משפחתי: הגדלת מרתף, פיצול בית במרתף, כולל מדרגות ירידה חיצוניות 2 מרתף, יח"ד + בקומת קרקע 1 (הוראת שעה) יח"ד' - 117 - יח"ד לפי תיקון 2 קיים ל - הקמתפרגולהבחצראחורית 117 למרתף, פרגולהבחצראחוריתעדגבולמדרשהקלותהמבוקשות:פיצול יח"דדרומיתלפיתיקון מערבית עד גבול מגרש אחורי יודגש בזאת, כי אין בפרסום זה כדי להביע את עמדתה של הועדה ביחס להקלות המבוקשות. . בעל הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, 178 , 175 , 176 חלקה: 3628 חלקות גובלות: גוש: יכול לעיין בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר הועדה המקומית בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך חיפוש מהיר: במידה ויש התנגדות https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/newengine/Pages/request2.aspx יום מיום פרסום הודעה זו. בכתב ההתנגדות יש לציין את 15 לבקשה הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך מספר הבקשה ואת פרטי המתנגד שיכללו: שם, ת.ז./מספר תאגיד, כתובת, כתובת דוא"ל אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (אם יש). לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור לעיל, תובא הבקשה לדיון. בימים אלו בשל נגיף הקורונה לא תתקיים קבלת קהל, ניתן לעיין בבקשה באתר האינטרנט של הוועדה. כמו כן ניתן לפנות טלפונית לקבלת עזרה בעיון בתכנית, לאבנר סמוכי, בטלפון: אדר' קירל קוזיול מהנדס העיר וראש מינהל ההנדסה AvnerS@rishonlezion.muni.il , או בדוא"ל בכתובת: 03-9547643 20221694 מספר בקשה: 1965 (א) לחוק התכנון ובנייה תשכ"ה – 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון-לציון , ראשון לציון נמסרת בזאת הודעה כי לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון הוגשה 33 רחוב: העצמאות 135 חלקה: 7374 גוש: יחידות יחידת גן ויחידת גג, כולל - קומת מרתף, 2 בקשה למתן היתר ומהותה:הריסת מבנה קיים והקמת מבנה בקיר משותף הכולל 2 קומות עיקריות, קומת גג, גדרות ופילרים הקלות בקשות בעלי החלקה: הריסת מבנה קיים והקמת מבנה בקיר משותף הכולל 2 בקו 10% קומות עיקריות, קומת גג, גדרות ופילרים ההקלות המבוקשות: הקלה של 2 יחידות יחידת גן ויחידת גג, כולל - קומת מרתף, . הקלה בשטח הגינון כך שלא יפחת 35% במקום 45% בתכסית כך שתהיה 10% מ'. הקלה 3 מ' במקום 2.7 בניין צידי מערבי כך שיהיה . בעל הקרקע או הבניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור 135,133,132,134,136,137 : . חלקות גובלות 30% במקום 11% מ- הבקשה, יכול לעיין בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר הועדה המקומית בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך חיפוש מהיר: במידה ויש התנגדות לבקשה הנ"ל, https://www.rishonlezion.muni.il/Residents/Construction/newengine/Pages/request2.aspx יום מיום פרסום הודעה זו. בכתב ההתנגדות יש לציין את מספר הבקשה ואת פרטי 15 רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב בתוך המתנגד שיכללו: שם, ת.ז./מספר תאגיד, כתובת, כתובת דוא"ל אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד )אם יש(. לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור לעיל, תובאהבקשה לדיון. בימיםאלו בשל נגיף הקורונה לאתתקייםקבלתקהל, ניתן לעיין בבקשה באתר האינטרנטשל הוועדה. כמו AvnerS@rishonlezion.muni.il: , או בדוא"ל בכתובת 03-9547643: כן ניתן לפנותטלפוניתלקבלתעזרהבעיון בתכנית, לאבנרסמוכי, בטלפון אדר'קירלקוזיולמהנדסהעירוראשמינהלההנדסה הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה - גזר מהות הבקשה: הסבת 106004700 מספר תיק בנין: 20210363 המקומית לתכנון ולבניה גזר בקשה למתן היתר בניה: מס' בקשה: משטחי חניה. הסבת בית לבן ממשיך הקיים 2 + פרגולה + מחסן קיים בהיתר - לבית מגורים לבן ממשיך, הכולל: הקמת ממ"ד משטחי חניה. הריסות והריסת פיתוח החורג מגבול מגרש. שם המבקש: ליבוביץ דינה. כתובת: כפר 2 + בהיתר - לפל"ח משרדים .הקלה בקו בניין צידי (מערבי) 1 הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: 47 מגרש: 6 חלקה: 4755 גוש: , שכונה: כפר ביל"ו ב' 47 ביל"ו, . הקלה 3 . הקלה לסוג גג לפל"ח משרדים: גג משופע (רעפים) במקום גג שטוח. 2 מ' המותרים. 4 מ' במקום 2.70 : לקיר ללא פתחים מ' המותרים. כל בעל קרקע או בניין או מחזיק בהם, הרואה עצמו נפגע כתוצאה 3.40 מ' במקום 3.91 : בגובה הגג לפל"ח משרדים ימים מיום פרסום זה לוועדה המקומית "גזר" (באמצעות 15 מאישור הבקשה הנ"ל, יוכל להגיש את התנגדותו המנומקת תוך מכתב או בדואר אלקטרוני), בציון כתובת מדוייקת. את תוכן הבקשה אפשר לראות באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון בברכה, רותם ידלין יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר ובנייה גזר, או במשרדי הוועדה בבית חשמונאי, בתיאום מראש. ידיעות רחובות 28 מ ד ה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 1.5" י.רחובות 3 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות רחובות 1.5" ידיעות ראשון לציון 17 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות ראשון לציון. 2 "

חלקות צמודות מכירה בשלמות לפרטים מלאים בתיאום טלפוני.

לפרטים נוספים בתיאום טלפוני.

צפריר נדל"ן 054-2821000 יועץ ומשווק נדל"ן בכיר אלי צפריר

לחברת רהיטים ותיקה דרוש/ה

נציג/ת מכירות לסניף ביל"ו

roytmang@zahav.net.il

פרסם כאן רוצה חשיפה גדולה יותר? 054-3337604

28

25.11.2022 ˆ ידיעות חולון, בת ים

Made with FlippingBook - Online catalogs