חולון בת ים 25.11.22 מעודכן

0 5 4 - 3 3 3 7 6 0 4

למועצה אזורית ברנר דרושים/ות

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת קרקע בייעוד חקלאי המצויה בדרך גד פיינשטיין רחובות מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות הבעלות קרקע בייעוד חקלאי .1 15 חלקה 3649 המצויה בדרך גד, פיינטשיין רחובות הידועה כגוש (חלק) (להלן: "הקרקע"). הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה. משיעור 10% הצעות תוגשנה בכתב בצירוף שיק בנקאי בשווי .2 ההצעה, וזאת לפקודת עו"ד מיטל מזרחי - כונסת הנכסים על הנכס בית משפט לענייני משפחה 34675-07-22 (מינוי במסגרת תמ"ש בת"א ). את ההצעות יש למסור במשרדי הח"מ עד לא יאוחר מיום ניתן לגשת ולבחון את הקרקע באופן עצמאי. 17:00 בשעה 15.12.22 ) ועל המציעים האחריות AS IS הקרקע תימכר במצבה הנתון ( .3 המלאה לבדוק את כל הקשור בנכס, לרבות מצבו הפיסי, משפטי, הנדסי ותכנוני, על כל הכרוך בכך, על חשבונם ואחריותם. 60 על המציע יהא להשלים המחיר שהציע ו/או שסוכם עמו, בתוך .4 יום ממועד אישור המכירה ע"י בית המשפט לענייני משפחה בת"א, וכן הנו מתחייב לחתום על הסכם המכר שייערך ע"י הח"מ ועל כל מסמך הדרוש לביצוע המכר. אין הח"מ מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, וכן הח"מ רשאית לנהל .5 מו"מ עם המציעים השונים ו/או עם מי מהם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים ו/או חלק מהם ו/או עם מציעים שלא הגישו הצעה, הכל עפ"י שיקול דעת הח"מ. המכירה של הנכס כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה .6 בת"א. officelaw250@gmail.com מייל: meitalmiz.law@gmail.com מייל: .077-5012939 , פקס: 073-3382939 טל': / 8338424 ידיעות ראשל"צ / / 8338639 ידיעות רחובות / מיטל מזרחי, עו"ד כונסת נכסים על הנכס , חולון 49 מרח' הכישור בקשה להקצאת מבנה/קרקע עירוניים 580145522 לעמותת "דוד בן ישי" (ע"ר) פרסום בדבר זכות הציבור להגיש בקשה להקצאת מבנה/קרקע (פרסום ראשון). בהתאם ל"נוהל הקצאת קרקע/מבנים" של משרד הפנים, עיריית רחובות מביאה בזאת לידיעת הציבור כדלקמן: א. בעיריית רחובות התקבלה פניה מעמותת "דוד בן ישי מרכז קהילתי להקצאת מבנה 580145522 רוחני קריית משה סלע רחובות", ע"ר 800 מ"ר, וחצר סמוכה בשטח של כ- 260 חד קומתי בשטח של כ- 62 חלק מחלקה 3679 רחובות, בגוש 40 מ"ר, ברחוב מרבד הקסמים לעמותת "דוד בן ישי" למטרת הפעלת שני גני ילדים, לתקופה של עד 31.7 שנת לימודים אחת מיום חתימת ההסכם ולא יאוחר מתאריך תקופות 4 באותה שנת הלימודים עם אופציה לעירייה להארכה ב- נוספות. ב. בפרוגרמה העירונית (כפי שאושרה על ידי מועצת העיר) נקבע כי 23 כיתות בית ספר יסודי, 12 הם: 13 השימושים החסרים באזור כיתות חינוך מיוחד, מחסור במבני תרבות, 2 כיתות בי"ס על יסודי, קהילה, רווחה ודת. /ב, השימוש המבוקש 2003 ייעוד המקרקעין: שב"צ לפי תב"ע רח/ /יח. 2000 תואם את התב"ע שבתוקף שמספרה רח/ ג. מובא בזאת לידיעת הציבור כי ניתן להגיש בקשה להקצאת המבנה/ קרקע הנ"ל כמפורט בתב"ע ובפרוגרמה. ימים ממועד 60 את הבקשות להקצאת המבנה/קרקע יש להגיש תוך פרסום זה לאגף נכסים בעיריית רחובות קומה ב', רחוב לוין אפשטיין או באמצעות אתר 08-9392505 פקס: 08-9392497 רחובות. טלפון: 14 / https://www.rehovot.muni.il/703 : העירייה בכתובת בברכה 3/10/2022 יוסי כפיר תאריך מנהל אגף נכסים ושכירויות ומזכיר הועדה להקצאת קרקע

משהוטובקורה בבת-ים

עיריית בת-ים

פרטי המשרות, תנאי קבלה ושאלון להגשת מועמדות ניתן להוריד .www. brener.org.il מאתר האינטרנט של מועצה אזורית ברנר את הטופס, קורות חיים בצרוף מסמכי השכלה והמלצות באמצעות: 5/12/22 יש להגיש לא יאוחר מיום 15389399992 או לפקס meital@brener.org.il המשרות מיועדות לגברים ונשים כאחד. משרה 100% - עובד/ת אחזקה בתיכון סייע/ת צמוד/ה לילד- בחלקיות משרה 39.2022 מס' מכרז עובד/ת סוציאלי/ת לחוק סדרי דין/לחוק החוסים משרה 80% - עובד/ת סוציאלי/ת - לריכוז תחום התנדבות בשגרה משרה עם אפשרות להגדלת משרה 50% - ובחירום משרה 50% - עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי עם אפשרות להגדלת משרה הארכת מכרז - 34.2022 מס' מכרז משרה 100% - מנהל/ת יחידת הנוער הארכת מכרז - 37.2022 מס' מכרז משרה 70% - מזכיר/ה במרכז המוזיקה הארכת מכרז - 36.2022 מס' מכרז משרות) 2( משרה 50% - פסיכולוג/ית חינוכי/ת

www.bat-yam.muni.il פרטי המכרזים, נוסח המכרזים והגשת המועמדות מוצגים באתר האינטרנט של עיריית בת-ים ראש העיר צביקה ברוט - רכז/ת מתנדבים 135/22 מכרז חיצוני מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה 140/22 מכרז חיצוני בודק/ת בקשות להיתרי בנייה 142/22 מכרז חיצוני מנהל/ת המחלקה לבטיחות וגיהות 108/22 מכרז פנימי/חיצוני מנהל/ת מחלקת פרויקטים (רישוי וביצוע) 99/22 מכרז פנימי/חיצוני במינהלת התחדשות עירונית מנהל/ת תחום תכנון ורישוי במינהלת התחדשות עירונית 94/22 מכרז פנימי/חיצוני הארכת מועד הגשת המסמכים: עובד/ת ביקורת 144/22 מכרז פנימי/חיצוני רכז/ת חוגים באשכול פיס 145/22 מכרז פנימי/חיצוני נהג/ת מנוף משא כבד 146/22 מכרז חיצוני רכז/ת הקהילה הגאה 147/22 מכרז חיצוני מרכז/ת ועדות תכנון, טיפול והערכה 149/22 מכרז חיצוני רכז/ת נוער רשותי 150/22 מכרז חיצוני מפקח/ת עירוני/ת (רובעים/חוף הים) 148/22 מכרז פנימי/חיצוני תומך/ת עו"ס באגף לשירותים חברתיים 151/22 מכרז פנימי/חיצוני קצין/ת ביקור סדיר 153/22 מכרז פנימי/חיצוני מנהל/ת מדור היסעים 152/22 מכרז פנימי/חיצוני

/ 8338922 ידיעות בת ים /

/ 8338350 ידיעות רחובות /

לרשת מזון גדולה בחולון: דרושים/ות מלקטים/ות לעבודה מיידית תנאים טובים למתאימים 052-4715260 לפרטים וקביעת ראיון:

אצלינו לא מחפשים עובדים, מחפשים אנשים! למשפחת מעיני הישועה דרושים/ות

כח עזר למחלקות השונות

בוקר/ערב/ לילה/שישי/ שבת/חגים

העבודה במשמרות

תנאי שכר משופרים

מענקים שנתיים

תנאים טובים למתמידים

חדר אוכל עובדים

הסעות*

על פי נוהל הסעות

manpower3@mhmc.co.il 03-5771146

מקצוענים עם נשמה

29

ידיעות חולון, בת ים ˆ 25.11.2022

Made with FlippingBook - Online catalogs