מוסף נדל"ן חיפה 13.5.24

בעלי פנטהאוזים בגבעת הרקפות יוכלו לסגור חלק מהמרפסת שלהם קרית ביאליק: הועדה המחוזית אישרה עקרונית תוכנית שתאפשר סגירת מרפסות גג עד לפי ההחלטה בדירות שבהן כבר נסגרו המסגרות ללא היתר, יתאימו את מ"ר 40 לגודל הבנייה לתוכנית, ובמידת הצורך ייהרס חלק מהסגירה

מ' מאותם 1.5 סת ללא שמירה על מרחק יחידות צמודות. מהנדס הוועדה המקומית אלכס קופר, הוסיף בישיבה, כי הוועדה המקומית מברכת על התוכנית. כמו כן, כי התוש כנית נדונה בוועדה המקומית והוחלט להמליץ על הפקדתה. בהחלטת הוועדה נאמר: "מדובר בתוש כנית החלה על כל בנייניי המגורים בשכונת גבעת הרקפות, אשר מכוחה ניתן להוציא היתר ולאפשר את סגירת המרפסות לדירות גג בהתאם לעקרונות מ"ר, שמירה על 40 הבאים: תוספת של מ"ר מרפסת 12.5 שטח מינימאלי של פתוחה ללא סגירה, נסיגה של הסגירה מ' מחזית המבנה, ושמירת מרחק 1.5 ב- מ' מחזית יח"ד שכנה. הוועדה 1.5 של רואה לנכון לקדם את התכנית בהתאם לראיה תכנונית רחבה ולא נקודתית, תוך שמירה על איכות החיים ועקרונות הבינוי שהותוו לאזור זה, וכן במטרה להסדיר את המרפסות, שבהן כבר בוש צעו סגירות". הוועדה קבעה כי בדירות שבהן כבר נסגרו המסגרות ללא היתר, יתאימו את הבנייה כך שתעמוד בהוראות התוכנית המאושרת. "במידת הצורך ייהרס חלק מהסגירה הקיימת וייבנה מחדש בהתאם להוראות התוכנית", נאמר בהחלטת הוועדה המחוזית. הוועדה ביקשה מיוזמי התוכנית לבצע מספר תיקונים בהוראות התוכנית, לפי שהיא תופקד.

אדי גל

הוועדה המחוזית לתכנון ובש נייה אישרה באופן עקרונית תוכנית במסגרתה יתאפשר

לבעלי דירות פנטהאוז בשכונת גבעת הרקפות בקרית ביאליק לסגור חלק 40 ממרפסות הגג שלהם עד לגודל של מ"ר ובכך להגדיל משמעותית את גודל דירתם. הוועדה המחוזית דרשה מילוי מספר תנאים כדי לאפשר את התוכנית באופן סופי. שכונת גבעת הרקפות הינה שכונה הבנויה בצורה מעגלית עם בניינים בני קומות המאופיינים בקומת דופלקס/ 7 פנטהאוז עם שטחי גג ומרפסות גדולות. 2018 בדוח הפיקוח של העירייה משנת ש � בנייני מגורים ב 83 עולה כי ישנים יח"ד פנטהאוז עם 198 כונה המכילים מרפסות גג, מתוכם עד לבדיקת דוח יח"ד עם סגירת מרפסת. 9 הפיקוח במסגרת התוכנית, שמקודמת בידי עיריית ביאליק, התבקשה הוועדה המש חוזית לאשר סגירת חלק מהמרפסות, מ"ר, וזאת בדירות 40 עד לגודל של אשר להן מוצמדות מרפסות גג בבעלות פרטית בנוסף לשטחי עליות הגג המאושרות. תנאי לביצוע התוכנית: השארת שטח למרפסת בגודל מיניש מ"ר בכל דירה שתבחר 12.5 מאלי של לסגור חלק מהמרפסת. התוכנית מציע מטר מחזית 1.5 גם שמירת מרחק של יחידת הדיור השכונה.

במידה וקיימת הסכמת שני שכנים ביח"ד צמודות, ניתן להגיש בקשה לסגירת מרפסת ללא שמירה על מרחק מ' 1.5 מיחידות צמודות צילום: | קופר נחום סגל

צילום: דורון גולן | בניין בגבעת הרקפות

לשכת התכנון. עורך התוכנית ביקש להוסיף להוראות התוכנית, כי במידה ו � שכנים ביח"ד צמ 2 וקיימת הסכמת דות, ניתן להגיש בקשה לסגירת מרפש

התוכנית נדונה בוועדה המקומית ואושרה ובהמשך התברר כי היא זקוקה גם לאישור הוועדה המחוזית. במהלך הישיבה, התוכנית הוצגה ע"י

קומות 7 מוצקין: הבית ייהרס לטובת בנין בן הוועדה המחוזית אישרה לחברת נאות גלבוע להרוס בית ישן ברחוב רנ"ס ההפקדה הותנתה במספר שנויים מטעם היזם יחידות דיור 11 לטובת בניין עם

דונם, 1.76 הפרויקט מתייחס לשטח של כולל ניוד הזכויות, וקיים בו מבנה ובו יחידת דיור אחד. במקום זה מתכננת 11 קומות, עם 7 החברה לבנות בניין בן יחידות דיור. במהלך הדיון הציג עורך התוכנית את הפרויקט המוצע והתייחס לחוות הדעת, לרבות הרחבת הדרך ברנ"ס, הקצאת רצועה גננית בחזית המגרש וקווי הבניין הקדמי והאחורי ונסיגה למרפסות. נציגת לשכת התכנון סקרה

כמו כן, התוכנית תואמת את עקרונות נספח להתחדשות עירונית שהינו חלק מתוכנית המתאר הכוללנית ושאומץ בוועדת ההיגוי שהתקיימה לאחרונה. לאור המפורט לעיל הוועדה מחליטה להפקיד את התוכנית". עם זאת, קבעה הוועדה שהיזם ישנה מספר נושאים בתוכנית, תוך חצי שנה, כמו הרחב רחוב רנ"ס לכיוון המגרש, הגדלת שטח המרפסות, הכנת נספח תנועה מעודכן ועוד.

את התוכניות הנקודתיות שקודמו לאחרונה בוועדה באזור והציעה לשש מור על עקרונות דומים גם בתוכנית האמורה. הוועדה החליטה לאשר עקרונית את התוכנית וקבעה: "לשכת התכנון רואה בחיוב קידומן של תכניות להתחדשות עירונית במרקמים הוותיקים של קרית מוצקין. התוכנית המוצעת תואמת תוכש ניות נקודתיות שקודמו לאחרונה באזור . 6 וברק 18 ברק 57 ברק , 52 כמו: ברק ,

אדי גל

הוועדה המחוזית לתכנון ובש נייה קריות אישרה, בכפוף למש ספר שינוים, לחברת נאות גלש

בוע להרוס בית בן קומה אחת ברחוב רנ"ס, במרכז העיר קרית מוצקין, ולבש קומות. 7 נות במקומו בניין בן החברה ביקשה להרוס מבנה ולהקים מבנה חודש, ברחוב רנ"ס, תוך ניוד חלק מזכויות הבנייה שהיו לה בפרויקט אחר.

39 ידיעות המפרץ ˆ 13.5.2024

Made with FlippingBook - Share PDF online