מוסף נדל"ן חיפה 13.5.24

החיפאים 2024 דוח: מתחילת חוזרים לקנות דירות קונים, מוכרים או יושבים על הגדר? * ניתוח כלכלי עדכני של שוק מכירת דירות חדשות בחיפה מאז פרצה המלחמה, מצביע על מגמות מעניינות מתחילת השנה מסתבר שגם כאשר התותחים רועמים, החלום לדירה לא נמוג

"אלמוג כרמל מערב": 4 דירת

בכמות העסקאות, דבר שבא לידי ביטוי גם בדו"ח הכלכלן הראשי שפורסם בסוף השבוע, המדבר על גידול משמעותי במ־ כירות של דירות חדשות. "על פי הבדיקה שלנו, רוב הדירות החדשות שנמכרו בחודשים האחרונים בחיפה ממוקמות בשכונות החוף כדוג־ מת רמת הנשיא ונווה דוד שעברה שינוי משמעותי בשנים האחרונות. הרוכשים מזהים את הפוטנציאל הגלום בה לאור מיקומה האסטרטגי – קירבה לאזור הת־ עסוקה מת"ם, קירבה לים והסמיכות לי־ ציאה הדרומית של העיר". כך למשל אחד הפרויקטים שהציג לא־ חרונה כמות מכירות משמעותית הוא "אלמוג כרמל מערב" של קבוצת אלמוג הנבנה בשכונת נווה דוד המתחדשת. כאשר מאז תחילת המלחמה נמכרו בפ־ דירות מגורים בשווי כספי של 38 רויקט מיליון שקלים. 95 כ- לאור הביקושים הערים והצלחת הפ־ רויקט, החברה מציעה לרוכשי הדירות בימים אלה מבצע אביב אשר במסגרתו מוצע לרוכשי הדירות מסלול תשלומים הון עצמי 20% גמיש הכולל תשלום של וסבסוד של מיליון שקלים ממחיר הדירה ללא ריבית והצמדה עד למועד האכלוס. חדרים 4 בפרויקט ניתן למצוא דירת בקומה החמישית, בשטח GAL במגדל מ"ר מרפסת, עם 10 מ"ר עם כ- 83 של כ- שקלים וכן 1,930,000 מחסן וחניה החל Pre� במגדל 14 חדרים בקומה 4 דירת מ"ר עם 98 , בשטח של כ mium Reef מ"ר מרפסת, עם מחסן וחניה החל 22 כ- שקלים. 2,410,000 - מ

דורון סולומון

"אלמוג כרמל מערב", OLIN הדמיה:

7 חצי שנה חלפה מאז ה באוקטובר, ומאז המדינה הש־ תנתה במובנים רבים, ביניהם

שמול: "למרות התקופה הקשה והמאתגרת גם ברמה הביטחונית וגם ברמה הכלכלית, הקהל החיפאי מצביע ברגליים" חדרים בקומה החמישית, 83 כ מ"ר עם מ"ר 10 כ מרפסת, מחסן וחניה החל 1,930,000 שקלים

בתחום בנדל"ן. חברת שניר, חברת שיווק נדל"ן, ערכה ניתוח נתוני רכישת דירות למגורים בחיפה, וזאת כדי להבין כיצד השפיעה המלחמה על התנהגות רוכשי הדירות. במוקד הניתוח - נתוני רשות המיסים בדגש על מספר הדירות החדשות שנ־ רכשו מתחילת השנה בפרויקטים חד־ שים, ביניהן דירות "על הנייר" ודירות בפרויקטים שבנייתן החלה בשנתיים האחרונות. כמו כן התייחס הניתוח לדו"ח הכל־ כלן הראשי של משרד האוצר שפורסם 34% לאחרונה ומצביע על גידול חד של במכירות הקבלנים (דירות יד ראשונה) בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. מדו־ בר באחד הנתונים הגבוהים במכירת די־ השנים 20 רות חדשות בשוק החופשי ב האחרונות. על פי הממצאים, בחודשיים הראשונים , ינואר ופברואר, דווח על 2024 של שנת דירות חדשות בחיפה. 168 מכירתן של לעומת זאת, בחודשים המקבילים אשת־ קד, דווח בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דירות חדשות. 182 על מכירתן של 2024 לעומת 2023 בחודשים פברואר לא היה כל שינוי כאשר בכל חודש נמכ־ דירות חדשות. בנוסף נמצא כי 80 רו כ בחצי השנה האחרונה – חודשים ספטמבר עד מרץ, עלו מחירי הדירות החדשות

למשרדי המכירות באופן מעודד מאוד. אני מניח שהמגמה הינה שילוב של צורך ושל הזדמנות. "קהל הרוכשים, בין אם משפרי הדיור, הזוגות הצעירים ובין אם המשקיעים, מבינים שלאור היצע הדירות המוגבל שנובע מירידה כלל ארצית בהתחלות הבניה, המחירים צפויים לעלות והם מעוניינים לנצל את ההזדמנות. "בנוסף, התנאים והמבצעים שהחברות היזמיות מציעות הם פקטור משמעותי

.7% בעיר בממוצע בשיעור של "אין ספק שלמרות התקופה הקשה והמאתגרת גם ברמה הביטחונית וגם ברמה הכלכלית, הקהל החיפאי מצביע ברגליים ומגיע למשרדי המכירות", אומר ניר שמול מנכ"ל חברת שניר אשר ערכה את הבדיקה. לדבריו, "לאחר חודשים בהם הרגשנו כולנו האטה בשוק הנדל"ן, אם בעקבות המלחמה ואם בשל הריבית הגבוהה, , חזרה של הרוכשים 2024 ראינו מתחילת

קרית אתא: אושרה תוספת קומות לבניין ברח' זבולון קומות במרכז העיר 7- קומות לבניין שתוכנן ל 3 הועדה המקומית אישרה תוספת

ציר ראשי במרכז העיר, רח' זבולון, המ־ ציעה הגדלת זכויות בניה ויח"ד. התכנית תואמת ומחזקת את התכנון הכולל למרכז העיר המאופיין באינטנסיביות עירונית, וכן בעירוב שימושים". עם זאת היזמים נדרוש לבצע מספר שי־ נוים תוך חצי שנה כדי שהתוכנית תופקד ובין השאר התאמת מספר החניות למספר יחידות הדיור, בניית שתי קומות חנייה תת קרקעית התאמת עיצוב חזית הבניין לחזיות של בניינים דומים ברחוב ועוד.

התוכנית מוקדמת בידי החברה ש.ב. אדיר נכסים והשקעות ומתייחסת למ־ גרש ריק ברחוב זבולון, על שטח של כ-דונם אחד. התוכנית הציעה להקים במקום בניין קומות בתוכנית 7 בן עשר קומות, במקום יחידות דיור. 24 בנין עיר המקורית, ובו בנוסף, התוכנית מציעה שילוב שימושים הקומות הראשונות 2 למסחר ומשרד ב וכן מוצעת קומה אחת עבור חניה תת קרקעית.

התוכנית נדונה כבר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה קרית אתא שם הוחלט לה־ מליץ להפקיד אותה. במהלך הדיון הועלו מספר נושאים שהיזמים חייבים לבדוק ולשנות, כמו התייחסות לשאלה האם במגרש קיימים עתיקות, סימון עצים לשימור, שינוי בנו־ שא החניות, ועוד. בתום הדיון החליטה הוועדה על הפ־ קדת התוכנית וקבעה: "התכנית הינה תכנית נקודתית במגרש ריק מבינוי על

אדי גל

הוועדה המחוזית לתכנון וב־ נייה אישרה להפקדה, בכפוף לביצוע מספר תיקונים, את

התוכנית להגדיל את מספר הקומות 7 בבניין ברחוב זבולון בקרית אתא מ- קומות, תוך מתן אישור 10 קומות ל לערבוב שימושים. הוועדה ציינה כי היא מעודדת את המגמה הזו ברחוב, שהוא ציר כניסה ראשי לעיר.

40

13.5.2024 ˆ ידיעות המפרץ

Made with FlippingBook - Share PDF online