מוסף נדל"ן חיפה 13.5.24

אלף 850 - חיוב המס שבח ירד מ אלף שקלים בלבד 28- שקלים ל בעקבות ערעור על חיוב מוגזם: כמו במקרה הזה רוב האזרחים לא מכירים את נהלי וחוקי חיוב המיסים בעסקאות נדל"ן רשויות המס חייבו אותו מיליון שקל 15- של בעל עסק מהצפון שמכר נכס תעשייתי ב 97%- פנייתו לשמאי מקרקעין הורידה את התשלום ב בסכום עתק

אדי גל

מרכיבי קביעת מס שבח מועד המכירה ‰ שווי המכירה ‰ מועד הרכישה ‰ שווי הרכישה ‰ גובה השבח ‰ התוספות ‰ הפטורים המותרים ‰ שיעור המס ‰

השגה שהוגשה בידי משרד שמאי המקרקעין קובי צפניה ירד חיוב מס שבח לבעל עסק ס � אלף שקלים ל 850 בצפון מסכום של אלף שקלים בלבד. 28 כום של הערכת מס שבח לפי מיטב השפיטה הינה תהליך המבוצע על ידי מנהל מס שבח, כאשר הוא סבור כי הצהרת מוכר אינה נכונה. במקרים כאלה יש למנהל הסמכות לקבוע את מס השבח לפי מיטב שיקול דעתו . חשוב לציין כי על מנת לשלם את מס השבח יש לקבוע את הרווח הריאלי ואת אחוז המס שישולם ממנו. תהליך זה, המכונה שומה, יכול להיעשות על ידי המוכר עצמו או איש מקצוע מטעמו (הערכה עצמית) או על ידי מנהל מיסוי מקרקעין . כאשר מוכר, מוכר זכות במקרקעין, הוא מחויב להצהיר על המכירה במשרדי רשות המיסים תוך יום מיום ביצוע העסקה. במידה והמוכר 30 אינו פטור מתשלום מס שבח, עליו להצהיר על המס שהוא נדרש לשלם. המס עליו מצהיר המוכר נחשב לשומה עצמית ונתון לבדיקת רשות המסים. אולם אם מצא מנהל מס שבח כי הצהרת המוכר "אינה נכונה", בסמכותו לדחותה ולקבוע את מס שבח לפי

כאשר מוכר,

מהתביעה: "הפועל מטעמו של הקבלן התרשל בשיפוץ, גרם לנזקים וביצע עבודה לקויה, לא סיפק את טיב החומרים" מוכר זכות במקרקעין, הוא מחויב להצהיר על המכירה במשרדי רשות המיסים יום 30 תוך מיום ביצוע העסקה

צילום: פרטי | קובי צפניה

שקלים . 850,000 קוח לשלם מס בגובה בעקבות השגה שהוגשה לשלטונות המס, הושגה פשרה במסגרתה הורד תשלום המס שקלים, 28,000 - שקלים ל 850,000 - מ . 97% הפחתה של כ לטענתו של שמאי המקרקעין קובי צפק ניה, המקרה מוכיח את החשיבות של פנייה לעזרה מקצועית מתאימה התדיינות עם שלטונות המס.

מע"מ. בהמשך, קיבלו המוכרים ממחלקת מיסוי מקרקעין מכתב פרוט נימוקים לגבי קביעת שומת מס שבח לפי מיטב השפיק טה. במכתב נטען כי לאחר הערכת שווי הנכס הן בשיטת ההשוואה והן בשיטת היוון הכנסה, נמצא ששווי התמורה הנכון מע"מ. + שקלים 18,290,450 לדעתם הוא הדבר הביא להגדלת שווי המכירה בסך ל � שקלים, אשר בגינה נדרש ה 3,290,450

מיטב שיקול דעתו. המשמעות היא שהמס יחושב על סמך נתוני עסקה שונים, לרבות מועד המכירה, שווי המכירה, מועד הרכיק שה, שווי הרכישה, גובה השבח, התוספות, הפטורים המותרים והחלים ושיעור המס. לאחרונה טיפל משרד קובי צפניה במק קרה בו מכר לקוח זכות בנכס תעשייתי גדול ומורכב באזור תעשייה באזור הצק שקלים בתוספת 15,000,000 פון תמורת

בעלי נכס בקרית חיים תובעים קבלן שיפוצים בגין ביצוע רשלני של עבודות בתביעה טוענים בעלי הדירה כי בניגוד להסכם עם הקבלן תושב קרית ים, בוצעו 32 הם תובעים ממנו עבודות באופן רשלני ע"י אדם אחד מטעמו שגרם לנזקים אלף שקל שכוללים עוגמת נפש

לתות המטבח. בנוסף נטען :"הפועל דרש כספי מקדמות כתנאי לא חוקי להתקדמות השיפוץ, בניגוד מוחלט לתנאי התשלום שסוכמו מראש... לא סיים את העבוק דות במועד שנקבע מראש וגרם לנזקים כספיים בשל דחיית כניסת השוכרים.... לא סיפק קבלה/ חשבונית על הכספים שקלים". 7,000 , ששולמו במזומן ק � ש 32,883 התביעה היא כאמור על סך לים, כולל פיצוי בגין עוגנת נפש והפסד הכנסות משכירות. טרם הוגש כתב הגנה בתיק.

עולה כי הקבלן עצמו לא התייצב כלל בדירה ואדם אחר ביצע את העבודות, בניגוד להסכם, כך לפי התביעה. "הפוק על מטעמו של הקבלן התרשל בשיפוץ, גרם לנזקים וביצע עבודה לקויה, לא סיפק את טיב החומרים ולא סיפק את כל העבודה שהיה צריך לספק ועליה התחייב", נטען בתביעה. התובעים ציינו כי קבלן השיפוצים הוא זה שאחראי לנזקים שנגרמו לדירה, חלקם בלתי הפיכים, כמו פגיעה בחלונות אלוק מיניום, ברשתות, בדלתות החדרים, בדק

אדי גל

בני זוג מתל אביב, בבעלותם נכס ברחוב הפלוגות בקרית 32 חיים, הגישו תביעה בסך כ

אלף שקלים נגד קבלן שיפוצים מהקק ריות שלטענתם התרשל בעבודתו וגרם נזקים בלתי הפיכים לדירתם. מהתביעה עולה כי בעלי הנכס סיכמו עם אותו קבלן שיפוצים, תושב קרית חיים, כי הוא אישית יבצע שיפוץ בדירק תם שיסתיים תוך שבוע ימים. מהתביעה

אילוסטרציה: "שאטרסטוק"

41 ידיעות המפרץ, חיפה ˆ 13.5.2024

Made with FlippingBook - Share PDF online