ראשון 3.3.23

השנה לראשונה, הרישום לכיתות ז' לבית הספר העל יסודי יתבצע www.rishonlezion.muni.il באתר האינטרנט העירוני: . בהתאם לבית הספר היסודי בבקשת הרישום יש לסמן את שם המוסד במידה והנכם מעוניינים בבית ספר על אזורי יש לסמן זאת בבקשה )במידה ומספר הנרשמים יעלה על המכסה האפשרית תתקיים הגרלה(. בינואר האחרון: על אזורית בתחום הספורט או האומנות תלמיד שנבחן/התראיין למגמה במידה והתשובה חיובית, ניתן לראותה במערכת בעת הרישום לבית הספר ולבצע רישום. תלמיד שהתקבל למגמה אך לא ביצע רישום, ויתר על מקומו במגמה. תלמיד שיבחר להירשם למגמה על אזורית או לבית ספר על אזורי, ויתר על מקומו בבית הספר האזורי אליו משויך. הרישום לבוגרי בתי הספר הממלכתיים דתיים בעיר יתקיים באותה המתכונת. כיתת מצוינות מדעית בליווי מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של כיתת "שביט" תשובות לראיונות שהתקיימו ל מכון וייצמן שתיפתח במקיף ב' אוריה יפורסמו במעמד הרישום. במידה והנכם מעוניינים בבית ספר אחר מהאפשרויות שנפתחו בפניכם, יש למלא בקשה מיוחדת באתר ולצרף מסמכים רלוונטיים במידת הצורך. בעת הרישום. לאחר הודעה על השיבוץ תישלח ממרכז הרישום והשיבוץ העירוני במסרון ובמייל שהוזן במערכת קבלת הודעת השיבוץ, יש לבצע רישום בבית הספר אליו שובץ התלמיד. ורק לאחריו, שימו לב: ביצוע הרישום בבית הספר לאחר השיבוץ הוא הכרחי להשלמת תהליך הרישום התלמיד יהיה רשום לבית הספר אליו שובץ. לידיעתכם: במקיף ד' – חט"ב זלמן ארן יש לציין את שם ביה"ס בבקשה המיוחדת בהערה יש מופ"ת דיפלומטיה לכיתת לציין כיתת מופ"ת דיפלומטיה: פרטי התלמיד יועברו לבית הספר לזימון לראיון. , תשובות ושיבוץ יתקבלו ממשרד החינוך במהלך חודש אפריל, הפניות כיתת מחוננים תלמידים שנבחנו ל ייצאו לבתי הספר. לאחר קבלת השיבוץ הסופי כל שינוי בשיבוץ, מצריך הגשת בקשת העברה. עוברי דירה בעיר – תלמידים הלומדים בבית ספר יסודי בעיר/תושבים חדשים להזין פרטי www.rishonlezion.muni.il לשינוי כתובת מגורים, יש להיכנס לקישור תלמיד והורה ולעדכן את כתובתכם החדשה בבקשת הרישום תיפתח האפשרות להירשם לבית הספר האזורי המשויך לאזור מגורכם החדש. לבקשה חובה לצרף את המסמכים הבאים: ביטול רישום מהעיר הקודמת. תושבים חדשים: חוזה שכירות חתום ובתוקף וחשבון ארנונה ע"ש המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים לגרים בשכירות: בחוזה השכירות. חוזה חתום בו מופיע תאריך כניסה עדכני לדירה והעתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לרוכשי דירה: לרשום בתעודת הזהות. חוזה קנייה/היתר בנייה בו מופיע מועד סיום הבנייה או הכניסה לדירה. בהעדר לרוכשי דירות/בית בבנייה: תאריך כניסה יש לצרף תצהיר על מועד הכניסה חתום ע"י עו"ד. יש להביא תצהיר על לתלמידים המתגוררים בכתובת שונה מזו הרשומה בתעודת הזהות של ההורים כתובת מגורים חתום ע"י עו"ד. , לרבות הורים גרושים/פרודים/רווקים /יחידניים - חובה "משפחה שבראשה הורה עצמאי" או "הורה עצמאי" לעדכן בעת הרישום את פרטי ההורה השני שאינו הרושם וכתובתו ולמלא תצהיר להורים עצמאיים. על שני ההורים לחתום על טופס הסכמה לביצוע הרישום המבוקש בצירוף צילום ת.ז עם ספח פתוח של שני ההורים. בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, הורים עדכון כתובת נוספת של ההורה שאינו משמורן: גרושים/פרודים/רווקים רשאים לקבל מידע על רישום ילדיהם לבית הספר לשתי כתובות המגורים )של ההורים(, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים אחרת. - אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום ושיבוץ הילד דיוור כפול * לשתי הכתובות במרשם האוכלוסין. תלמידים שיעברו דירה לאחר תום תקופת הרישום המוצהרת, אין הרשות מחויבת לשבצם במקיף לידיעתכם: על פי אזור המגורים. תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה על שמם יצרפו הצהרת מגורים עדכנית לשנת הלימודים תשפ"ד עם פרטי ההורים והילד הנרשם ובה יש לציין כתובת בפועל/עתידית. יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס, לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר ותעודת זהות של בעל ( www.rishonlezion.muni.il הארנונה )טופס תצהיר מגורים ניתן למצוא באתר העירייה אתר הרישום ייפתח לרישום מאוחר רק לאחר פרסום השיבוץ הראשוני, בקשות ושינויים שיגיעו לאחר ימי עבודה. 15 תקופת הרישום יופקו תוך מה נדרש לרישום בביה"ס? תעודת זהות של שני ההורים בצירוף ספח מקורי בו מופיעים פרטי הילד והתואמת את מקום המגורים בפועל )יש להציג תעודות זהות בלבד. אין אפשרות להציג תעודה אחרת(. צילום תעודת לימודים של מחצית א' בכיתה ו'. הורים גרושים, פרודים או משפחה שבראשה הורה עצמאי: "הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי", לרבות הורים גרושים/פרודים/רווקים/ יחידניים - יש לעדכן בעת הרישום את פרטי ההורה השני שאינו הרושם וכתובתו ולמלא תצהיר להורים עצמאיים. על שני ההורים לחתום על טופס הסכמה לביצוע הרישום המבוקש בצירוף צילום ת.ז עם ספח פתוח של שני ההורים. עדכון כתובת נוספת של ההורה שאינו משמורן: בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, הורים גרושים/פרודים /רווקים רשאים לקבל מידע על רישום ילדיהם לבית הספר לשתי כתובות המגורים )של ההורים(, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום המורים אחרת. - אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום ושיבוץ הילד דיוור כפול * לשתי הכתובות במרשם האוכלוסין. הגשת ערר )בקשת העברה לבי"ס אחר בעיר( טרם הגשת בקשה להעברה לבית ספר אחר, יש לבצע תחילה את הרישום בבית הספר אליו שובץ הילד.ניתן להגיש בקשה להעברה לבית ספר אחר באתר האינטרנט בין התאריכים )יפורסם בהמשך( )קישור לאתר הגשת הערר יעלה במועד(. המסמכים הדרושים להגשת ערר: מכתב אישי המנמק את הסיבות לבקשה ספח + צילום תעודת זהות של ההורים כל מסמך רלוונטי התומך בבקשת ההעברה *כל מידע שיימסר ישמש אך ורק לצורך בחינת הבקשה בפני הוועדה ולא יימסר לשום גורם כלשהו מחוצה באמצעות המייל או הדואר בלבד. 2023 לה. החלטות בבקשות הערר יישלחו עד סוף חודש יולי ערר שיוגש לאחר )תאריך יפורסם באתר העירוני( יידון בפגרת הקיץ, לאחר קיום הדיון בבקשות שהוגשו במועד ועל בסיס מקום פנוי. תלמידים העוברים ללמוד מחוץ לעיר תלמידים תושבי העיר ראשון לציון העוברים ללמוד במוסדות חינוכיים מחוץ לעיר מתבקשים לפעול על פי .5 /א ו-תשע"ב / 4 /א, תשע"א 4 הנחיות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג יש לשלוח טופס בקשה ללימודי חוץ בצירוף צילום ת.ז עם ספח פתוח של שני ההורים לאחד מהמיילים הבאים: אין במתן פניות של תלמידים אשר נרשמו לבתי הספר מחוץ לעיר, ללא אישור מתאים, לא יאושרו בדיעבד. האישור משום התחייבות מצד העירייה להשתתפות בהוצאות כלשהן בלימודים מחוץ לעיר. צור קשר מרכז רישום ושיבוץ עירוני עומד לרשותכם: 14:30 ל- 08:30 בימים א'-ה' בין השעות 03-9547469 , 03-9547718 בטלפון: בדוא"ל: shulamita@rishonlezion.muni.il kerenf@rishonlezion.muni.il alyesodi@rishonlezion.muni.il

במסגרת תהליך הרישום לבית הספר המקיף השש שנתי לשנת הלימודים תשפ"ד ובכפוף לחוק חינוך חובה, חייבים כל בוגרי כיתות ו' ברישום. , 11.3.23 – 1.3.23 הרישום יתקיים בין התאריכים ח' באדר תשפ"ג עד יח' באדר תשפ"ג. מידע אודות הרישום לבתי הספר המקיפים השש שנתיים לבוגרי ו' לקראת שנת הלימודים תשפ"ד

יחידת הרישום באגף לחינוך על יסודי הינה הגורם היחיד המחליט בדבר שיבוץ/רישום /העברה של תלמיד/ה. תלמיד/ה העובר/ת דירה בתוך העיר לאזור רישום אחר יפעל כמפורט בסעיף עוברי דירה. www.rishonlezion.muni.il תלמיד/ה העובר/ת לעיר אחרת י/תמלא טופס בקשה לביטול רישום באתר העירוני:

בתי הספר המקיפים השש שנתיים העירוניים

טלפון 9671166 9660875 9650969 9650969 9648157 9644003 9409100 9649495 9613735 9512640 9665533 9650808 9678495 9674928 9516378 9516378 9519154 9624632 9519281 9517482 9512870 9512870 6329679 9644002 6327798

כתובת 30 הורוביץ 22 סמילצ'נסקי

שם המנהל/ת גב' איריס רון גב' חבצלת לוטן גב' חיה שויירמן גב' חוה מיכאלי גב' יפה ליבה גב' תמי סיטון מר' חגי בן אברהם גב' יפי הימלבלאו גב' אתי וינקלר גב' ריקי טוילי גב' אורנה פרבר גב' דינה אלסנר גב' בלה בסן גב' אנה פוליאק גב' רויטל הירשפלד גב' דרורית אטלסמן דר' סופי בן ארצי גב' שרון צ'בוטורו גב' עטרה בשן גב' אודליה גלנוס איטח גב' ליזה סורדו גב' ענבר אזולאי גב' סיגל פנט

בית הספר קריית החינוך השש שנתית "הגימנסיה הריאלית"ע"ש א. קררי )מקיף א׳( חט"ב "דורות" קריית חינוך העירונית דתית – "אוריה" )מקיף ב'( חט"ב דתית קריית החינוך השש שנתית "העמית" )מקיף ג׳( חט"ב אחרון הבילויים קריית החינוך השש שנתית "גימנסיה גן נחום" )מקיף ד׳( חט"ב זלמן ארן קריית החינוך השש שנתית "אמירים" )מקיף ה׳( חט"ב יצחק רבין קריית החינוך השש שנתית ע"ש יגאל אלון )מקיף ו׳( חט"ב טביב קריית החינוך השש שנתית "רביבים" )מקיף ז׳( חט"ב מיכה רייסר קריית החינוך השש שנתית ע"ש ח. בר לב )מקיף ח׳( חט"ב בר לב קריית החינוך השש שנתית "נאות אשלים" ע"ש דוד אלעזר )מקיף ט׳( חט"ב אשלים – קריית גנים קריית החינוך השש שנתית ע"ש אלברט איינשטיין )מקיף י׳( חט"ב אבני החושן קריית החינוך השש שנתית "ראשונים" ע"ש אילן רמון )מקיף י״א( חט"ב מקיף י"א קריית החינוך השש שנתית "המעיין" )מקיף י"ב( חט"ב המעיין קריית החינוך השש שנתית ע"ש יצחק נבון )מקיף י"ג - הצומח( חט"ב יצחק נבון קריית החינוך הצומחת ע"ש נפתלי ידלין האקדמיה למעדנים צעירים )מקיף ט"ו( ישיבת בני עקיבא

134 הרצל 134 הרצל

6 המתנדבים 12 הבריגדה

119 הרצל 119 הרצל

5 ההרדוף 9 הסוכה (18 )החלמונית

25 ראם 6 גרינשפן

23 גוש עציון דר' יוסף בורג 1 בר לב 1 בר לב 17 התזמורת 33 נגבה 3 אבני החושן 2 ה' באייר חיים בר לב חיים בר לב 37 העצמאות 37 העצמאות 9 שלמה לוי

גב' שרית סיטקול גב' שרון שמואל

גב' עדי מזרחי גב' אורנה שלי

9641869

37 דרובין

shulamita@rishonlezion.muni.il kerenf@rishonlezion.muni.il alyesodi@rishonlezion.muni.il

9511963

10 הרב נורוק

הרב אריאל רוקח מר' חנוך חיימוביץ גב' רותי פרץ גב' פנינה בולקה מר' צחי צוקר טל

9565240

4 שדה נחום

נתיב האולפנה

. my visit במידה ולא הצלחתם לבצע את הרישום יש לזמן תור למרכז הרישום העירוני באתר אתר העירוני / חינוך על יסודי / טפסים. טפסים ניתן למצוא ב

9438405

16 הבנים נחלת יהודה

תיכון חקלאי ויצו נחלת יהודה

רק יחידת רישום על יסודי במינהל החינוך מוסמכת להעביר מידע מעודכן לתלמידים או להורים על מגמות/כיתות על אזוריות לרבות תפוסה בבתיה"ס. אין תוקף במידע שנמסר ע"י גורם כלשהו בבית הספר ללא אשרורו על ידי יחידת רישום על יסודי במינהל החינוך.

המידע מנוסח בלשון זכר ומכוון לתלמידות ותלמידים כאחד

19 ידיעות ראשון, רחובות ˆ 3.3.2023

Made with FlippingBook Annual report maker