אשדוד 3.3.23

0 8 - 6 2 3 2 8 8 4

י.אשדוד הדרום 35 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 2 "

980,000 ’ חד 3.5 בשפירא ש”ח תיווך א.א. אבי , ,משרד 050‎‑5350089 ‎)293918( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 3 בנאות אשקלון ש”ח תיווך א.א. 1,150,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293919( ‏ 08‎‑6751414 1,480,000 ’ חד 3 בנווה אילן ש”ח תיווך א.א. אבי משרד 050‎‑5350089 ‎)293920( ‏ 08‎‑6751414 3 בנאות אשקלון חד’ מסודרת מאוד ש”ח תיווך 1,300,000 מישל 052‎‑3224601 א.א ‎)295790( ‏ מ”ר 500 בהרצוג מגרש ש”ח תיווך א.א. 3,520,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293921( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 380 בטייסים מגרש 3,350,000 לדו משפחתי ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293922( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 500 בטייסים מגרש ש”ח תיווך 3,650,000 בודד ,050‎‑5350089 א.א. אבי 08‎‑6751414 משרד ‎)293923( ‏ מ”ר 600 ברנע ב’ מגרש ש”ח תיווך א.א. 4,200,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293924( ‏ 08‎‑6751414 בגני ברנע שלד לא גמור ש”ח (מחיר 3,400,000 של מיגרש) תיווך א.א. אבי

חד’ “מעלית 4 באפרידר 1,450,000 ללא ממ”ד ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293936( ‏ 08‎‑6751414 1,740,000 ’ חד 4 באגמים ש”ח תיווך א.א. אבי , ,משרד 050‎‑5350089 ‎)293939( ‏ 08‎‑6751414 1,120,000 ’ חד 4 בשמשון ש”ח תיווך א.א. אבי , , משרד 050‎‑5350089 ‎)293940( ‏ 08‎‑6751414 + חד’ מסודר 4 בברנע 1,950,000 ממ”ד + מעלית ש”ח תיווך א.א. אבי , , משרד 050‎‑5350089 ‎)293941( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בארייה עוזר ש”ח תיווך 1,750,000 ,050‎‑5350089 א.א. אבי 08‎‑6751414 , משרד ‎)293942( ‏ חד’ 4 במעלה הגת ש”ח תיווך א.א. 1,820,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293943( ‏ 08‎‑6751414 1,050,000 ’ חד 4 בשפירא ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293944( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בנווה דקלים ש”ח תיווך א.א. 1,980,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293945( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בגדעון בן יואש ש”ח תיווך א.א. 1,520,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293946( ‏ 08‎‑6751414 1,450,000 ’ חד 4 בסיטי ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293947( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 באפרידר הטייסים כולל ממ”ד מעלית ומרפסת ש”ח תיווך א.א. 1,950,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293948( ‏ 08‎‑6751414 מחסן + ’ חד 4 באפרידר ש”ח תיווך א.א. 3,490,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293949( ‏ 08‎‑6751414 חד’ מסודרת מאוד 4 בסיטי ש”ח 1,780,000 בניין בוטיק 052‎‑3224601 . תיווך א.א ‎)295789( ‏ מישל חד’ 4 בברנע יצחק חכימי ש”ח תיווך 1,820,000 מישל 052‎‑3224601 א.א ‎)295793( ‏

חוק תכנון ובניה

י.הדרום 10 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1 "

חד’ 5 בברנע מסודרת פינוי מעלית + בינויי ללא ממ”ד עיסקה מצויינת 1,590,000 ש”ח תיווך א.א 050‎‑5350089, 08‎‑6751414 ‎)295646( ‏ משרד

הרינומודיעיםבזאתכיהוגשהלוועדההמקומית 1965 לחוקהתכנון והבנייההתשכ"ה- 149 הודעהלפיסעיף הועדההמקומיתלתכנון ובניה"לכיש" 502 מגרש: 22 חלקה: 1336 גוש: והריסתמחסןקל 20000024 לתכנוןולבניה"לכיש"בקשהלמתןהיתרבניהל-תוספתקומהא'לביתקייםבהיתרמס' ע"י:רונימימוןמאירויליאםמימוןהבקשהכוללתאתההקלות 20230024 שימוש:מגוריםבקשהמספר: 502 בכתובת: נהורה-מרכז,מבנהמספר: . הקלה באופי הגג, במקום גג רעפים 1 : 35 /במ/ 6 הבאותברישוי זמין (נוסחההקלותבאחריות עורך הבקשה): הקלהמהוראותתכניתמפורטתמס' . כלהמעוניין רשאי לעיין בבקשהובתכניתהמצורפתאליהללאתשלוםבמשרדיהועדההמקומית"לכיש" 47% משטחהגג, מבוקש 70% בהיקףשל יום 14 בימים ובשעותקבלתקהל. כלהרואהעצמו נפגעאו עלול להיפגעמעניין ההקלהרשאי להגישהתנגדותמנומקתבכתב לבקשההאמורהתוך מיוםפרסוםמודעהזו. (ישלצרףמס' ת.ז. כתובת, מס' טלפון, וכתובתדואראלקטרוני). בברכה, אבי דיאמנט יו"ר ועדתמשנהלתכנון ובניה"לכיש" הרינו מודיעיםבזאת כי הוגשה לוועדה 1965 לחוקהתכנון והבנייההתשכ"ה- 149 הודעה לפי סעיף הועדההמקומית לתכנון ובניה"לכיש" מגרש: 122 חלקה: 3136 גוש: המקומיתלתכנוןולבניה"לכיש"בקשהלמתןהיתרבניהל-הקמתביתחדשחדקומתיהכוללממ"דופרגולות. ע"י:יערהזנומיארההבקשהכוללתאתההקלות 20230042 שימוש:מגוריםבקשהמספר: 313 בכתובת:אחוזם-הרחבה,מבנהמספר: 313 מ' (מקסימום 3.60 מ' ל - 4.00 . הקלהבקו בניין אחורי - צפוני מ - 1 : 5/172/03/6 הבאותברישוי זמין: הקלהמהוראותתכניתמפורטתמס' ). כלהמעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכניתהמצורפתאליהללאתשלוםבמשרדי הועדההמקומית"לכיש"בימיםובשעותקבלת 10% מותר יוםמיום פרסום 14 קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגישהתנגדותמנומקת בכתב לבקשה האמורהתוך מודעה זו. (יש לצרף מס' ת.ז. כתובת, מס' טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני). בברכה, אבי דיאמנט יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה "לכיש" י.הדרום 11 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1 " ידיעות אשדוד הדרום 33 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, "10.75 1965 חוקהתכנון ובניה, התשכ"ה - מחוז: דרום, מרחבתכנון מקומי: בארטוביה 616-0793059 הודעהבדבראישורתכניתמפורטתמס': שםהתכנית:מתקן פוטו וולטאי - ביצרון 15 תשריט- 27 גרסתהתכנית:הוראות- לחוקהתכנון והבניה, התשכ"ה 117 נמסרתבזההודעה, בהתאםלסעיף 616-0793059:' , בדבראישורתכניתמפורטתמס 1965 – ללאאיחוד וחלוקה איחוד וחלוקה: :תכניתשמכוחהניתןלהוציאהיתריםאוהרשאות התריבניהוהרשאות 1 / 35 כפיפות תמא/ 14 / 4 ללאשינוי תממ/ השטחיםהכלוליםבתכנית ומקומם: ישוב: בצרון בשטחי המשבצת החקלאית של המושב, דרומית-מזרחית למושב, בשטחי החקלאותהמצוייםמערביתלבני עייש ומזרחיתלגן יבנה גושים וחלקות: מוסדר: .2 חלקי חלקות: 2764 גוש: .10 , 9 חלקי חלקות: 2765 גוש: X: 176000 קואורדינטה Y: 632781 קואורדינטה מטרתהתכנית: יצירתמסגרתתכנוניתלהקמתמתקן פוטו וולטאיבשטחיםהחקלאיים שלמושב ביצרון. עיקרי הוראותהתכנית: מגה ואטלצורךהפקתחשמל. 10 א. הקמתמתקן בהספקשל כ ב. שינוי ייעודקרקעמ"חקלאי" ל"קרקעחקלאית ומתקניםהנדסיים". ג. קביעת זכותלמעבר כלי רכב בדרךהגישהאלהמתקן. ד. קביעתהשימושיםהמותרים. ה. קביעתהוראותבניה. ו. קביעתהנחיותסביבתיות נופיות וחקלאיות. ז. קביעתתנאיםלמתן היתר בניה והתנאיםבהיתר. ח. קביעת תנאים להחזרת השטח לעיבוד חקלאי/ליעוד קודם עם תום פעילותו כמתקן פוטו-וולטאי. 03/06/2022 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 02/06/2022 , בתאריך 8889 , התשפב, עמוד 10568 ובילקוטהפרסומים התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה . וכן 074-7697169 : טלפון 84100 באר שבע 4 מחוז הדרום, התקוה במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה באר טוביה, באר טוביה , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 08-8503404: טלפון שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל .www.iplan.gov.il התכנון עודדפלוס יו"רהועדההמחוזיתלתכנון ולבניהמחוז דרום המתייחסתלתכניותהבאות: סוג היחס מספרהתכנית 118 / 03 / 8 שינוי 1 פירוט תמא/ 35 כפיפות תמא/

הועדההמקומיתלתכנון ובניהאשדוד ) לחוק התכנון והבניה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה– תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף תיק בנין: 299 , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' תא/ 1965 תשכ"ה . הקלה 1 אשדוד מהות ההקלה: 15 המבקש: ישיבה לצעירים תורה אור מעונו: ההסתדרות 20221786 בקשה מס': 7966 קומות מעל הקרקע המותרות. הכל 6 קומות מעל הקרקע במקום 7 במניין קומות: תוספת קומה אחד מעבר למותר סה"כ – . ניוד שטח שירות 3 מ"ר. 20 ג' בשיעור של + ' . ניוד שטח עיקרי הלא מנוצל בקומת מרתף לקומות ב 2 במסגרת שטחים המותרים . ניוד שטח שירות הלא מנוצל בקומת מרתף לקומה א' בשיעור 4 מ"ר. 75 הלא מנוצל בקומת מרתף לקומת קרקע בשיעור של . ניוד שטח שירות הלא מנוצל בקומת 6 מ"ר. 60 . ניוד שטח שירות הלא מנוצל בקומת מרתף לקומה ב' בשיעור של 5 מ"ר. 50 של . הקלה מתכנית בינוי במרחק בניה 8 67% המותרים ל- 60% . הגדלת טכסית מותרת מ- 7 מ"ר. 35 מרתף לקומה ג' בשיעור של ב, אשדוד. כל המעוניין יוכל 38 ברחוב: מאיר בעל הנס 472 בגוש: 179 חלקה: מ'בחזית דרומית ומזרחית. 2 מ' המותרים ל- 3 מ- לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, בשעות קבלת קהל. , מס' פקס- 08-9568243 בודקת רישוי: רימה פלקין טלפון: 8:30-11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א', ד' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים 08-8677810 בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל יום מפרסום זה. 15 במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך י.אשדוד הדרום 43 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5 " להלן החוק הרינו מודיעים 1965 - לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 149 הוועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה הודעה לפי סעיף מ"ר, תוספת 21.12 בזאת כי הוגשה לעיריית יבנה בקשה למתן היתר בניה לתוספת בריכת שחיה פרטית בחצר בשטח חלקה: 4949 גוש: בשכונה: נוה אילן גושים/חלקות: 21 פרגולת אלומיניום בקומת הקרקע, כרוך בהקלות. בכתובת: גלית ע"י: גילרון צארום רוית צארום הבקשה כוללת 20230038 מס' בקשה: 423400 יעוד: מגורים א' תיק בנין: 4234 מגרש: 140 . הקלה לקו בניין צדדי (צפונית מזרחית) עבור 2 מ"ר. 21.12 . הקלה להקמת בריכת שחיה בשטח 1 את ההקלות הבאות: . הקלה בקו בניין אחורי בריכת שחיה (צפונית מערבית) מותר 3 מ' 1.00 מ' מבקשים 0.00 בריכת שחיה וחדר מכונות מותר מ'. כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/האישור הנ"ל, במקום זה רשאי להגיש לוועדה המקומית 1.00 מ' מבקשים 5.0 יבנה. ההתנגדויות 4 לתכנון ובניה "יבנה", את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת. כתובת הוועדה: התנאים יום מתאריך פרסום הודעה זו בעיתונות, ותובאנה לדיון לפני הוועדה הנ"ל. לעיון בתכנית ניתן לגשת 15 יתקבלו במשך . בכבוד רב, יעקב (קובי) נעים מהנדס העיר 16:00-18:00 :' בימי ב 08:30-12:00 ' למשרדי הוועדה לתכנון ובניה בימי: ג', ה 1965 לחוק התכנון והבניה– תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1( 149 בהתאם לסעיף המבקש: ערן 20230256 בקשה מס': 3627 תיק בנין: 10000251082 מס' בקשה ברישוי זמין: 1/125/03/3 מתכ' מפורטת מס' תופסת שטח עיקרי בקומות קרקע וא' ותוספת ממ"ד + אשדוד מהות הבקשה: מבוקש תכנית שינויים 4 בן שבת מעונו: יעל . הקלה 2 מ' לצורך בניית ממ"ד. 1.30 מ' ל 5.00 . הקלה בקו בניין קדמי מזרחי מ 1 ומחסן חיצוני בקומת קרקע. מהות ההקלה: . הקלה לניוד שטחים עיקריים הלא מנוצלים מזכויות קומת מרתף לקומות 3 מ' . 2.70 מ' ל 3.0 ' מ 10% בקו בניין צדי צפוני ב . הקלה לניוד שטחי שירות הלא מנוצלים מזכויות 4 מ"ר, כולל הגדלת תכסית. 127 בשטח של 85 במסגרת תיקון 80% עליונות . 6 מ'. 2.10 מ' ל 1.20 . הקלה בגובה מעקה גג מ 5 מ"ר. 32 בשטח של 85 במסגרת תיקון 20% קומת מרתף לקומות עליונות או 40% . הקלה לבניית מרפסת בקומה א' מעבר לקו בניין קדמי במרחק של 7 מ'. 2.85 מ' ל 1.80 הקלה לגובה גדרות פיתוח ל , אשדוד. כל המעוניין 4 ברחוב: יעל 2497 בגוש: 25 חלקה: מ' מקו בניין קדמי. לבית צמוד קרקע, דו קומתי הקיים בהיתר 2 יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, בשעות קבלת קהל. , מס' פקס- 08-9568243 בודקת רישוי: רימה פלקין טלפון: 8:30-11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א', ד' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים 08-8677810 בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל* יום מפרסום זה. 15 במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך י.הדרום אשדוד 47 מודעה ידיעו אחרונות, כלכליסט, 2 " . הרינו 1965 לחוקהתכנון והבנייהתשכ"ה 149 מרחבהתכנון המקומי שדרותהודעהלפי סעיף 1965 חוקהתכנון והבניההתשכ"ה– , כתובת: 5 , מגרש: 153 , חלקה: 1083 בגוש: מודיעיםבזאתכי הוגשה לוועדההמקומית לתכנון ובנייהשדרותבקשה להיתר בנייה. 5 המבקשים: עמרם אלמקייס תיק בנין: 5 מגרש: 153 חלקה: 1083 , שכונת הבוסתנים. גוש: 4 שכונת הבוסתנים, מס' בית 9 רחוב הקלהבקו בנייןאחורי 10% מ'. 2.70- מ' ל 3.00- הקלהבקו בניין צידימערבימ 10% הבקשהכרוכהבהקלההבאה: 2023054 בקשה: 276.75 מ'.מטרתהבקשה:בנייתביתמגוריםחדמשפחתי 2.80- מ'ל 3.00- הקלהבקובנייןצידימזרחימ 10% מ'. 3.60- ל 4.00- דרומימ מ"ר. כלהמעוניין רשאי לעיין בתכניתהמצורפתאליה, ללאתשלום, במשרדיהועדההמקומיתלתכנון ולבניהשדרותבימיםובשעות ימים 15 שהמשרדיםפתוחיםלקהל. כלהרואהעצמונפגעאועלוללהיפגעמענייןההקלה,רשאילהגישהתנגדותלבקשההאמורהתוך מיוםפרסומהשלההודעה(עלפיהמאוחרמביןהפרסומיםבעיתונים),למשרדיהוועדההמקומיתלתכנון ולבנייהשדרות,שכתובתה: . המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית, מחוז 08-6620200 . טלפון: 80100 אדמון ספראשדרות 8 ככר הנשיא . התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 08-6263820/30 באר שבע, טלפון: 4 דרום, שכתובתה: התקוה בפרוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. דורון טקטוק יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה י.הדרום 57 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5"

5 מעלה הגת ברנע מחסן צמוד + ’ חד ש”ח תיווך 2,200,000 מישל 052‎‑3224601 א.א ‎)295786( ‏ חד’ מסודרת מחיר 5 בברנע ש”ח 1,580,000 מציאה 052‎‑3224601 . תיווך א.א ‎)295787( ‏ מישל חד’ מסודרת 5 בטייסים 2,400,000 מיקום מצויין ש”ח תיווך א.א מישל 052‎‑3224601 ‎)295788( ‏ חד’ מסודרת 5 נווה אילן ש”ח 1,850,000 בנוי 130 052‎‑3224601 תיווך א.א ‎)295791( ‏ מישל חד’ מסודרת 5 בברנע קדש ש”ח תיווך 1,900,000 מישל 052‎‑3224601 א.א ‎)295792( ‏

להשכרה ברח’ יריחו משרדים חדשים בגדלים מ”ר 12 שונים החל מ מחירים טובים תיווך א.א. ,050‎‑5350089 אבי 08‎‑6751414 משרד ‎)293956( ‏ מ”ר 10 בבית גור משרד ש”ח בחודש תיווך א.א 1000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)294359( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 25 בבית גור משרד מזגנים תיווך א.א אבי 2 + משרד 050‎‑5350089 ‎)294360( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 65 בהרצל משרד ש”ח 3,000 מסודר מאוד בלבד יש מעלית תיווך א.א משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)294361( ‏ 08‎‑6751414

י.הדרום אשדוד 48 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5"

462- הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר מרחב תכנון מקומי גן יבנה 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה- , בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 117 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 1003458 המהווה שינוי לתכניות > 6 < תשריט > 17 < . גרסת הוראות 161 – תוספת יח"ד, תוספת זכויות בניה בחלקה 462-1003458 108/598 החלפה זמ/ 800 החלפה זמ/ 91/598 החלפה זמ/ 5/25/598 החלפה זמ/ 25/598 החלפה זמ/ 3/598 הבאות: החלפה זמ/ /א השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשות מקומית: גן יבנה 5/25/598 מתייחסת לתכנית תוס"ש/ 1/3/598 החלפה עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מספר 161 חלקות במלואן: 562 גוש: בלנקשטיין מורלי, גן יבנה גושים/חלקות לתכנית: יח"ד, תוספת זכויות בניה, שינוי בגובה מבנה, שינוי בקווי בניין, הגדלת תכסית הבניה ושינ וי בהוראות 4 יח"ד ל- 3 יח"ד מ- ובילקוט 18/11/2022 הבינוי למרתף, בריכת שחיה ועליית-גג. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך . התכנית האמורה נמצאת: במשרדי הועדה המקומית לתכנון 24/11/2022 , בתאריך 1237 , עמוד 10929 פרסומים מספר רמלה) כל המעוניין רשאי 91 . ובמשרדי הועדה המחוזית (כתובת: קריית הממשלה רח' הרצל 1 ובניה גן יבנה, הרצל דרור אהרון יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה גן יבנה לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י.הדרום אשדוד 12 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 2 "

50 חנות 5 בהרצל מ”ר מתאים מאוד לכח אדם תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)295323( ‏ 08‎‑6751414

462-1132380 מרחב תכנון מקומי גן יבנה הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה – , כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 89 שם תכנית: נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף תוספת יח"ד, 462-1132380 ולבניה גן יבנה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז, מופקדת תכנית מפורטת מספר ) המהווה שינוי לתכניות הבאות: בהתאם לתוכנית 4 ) תשריט ( 8 גן יבנה גרסת הוראות ( 3 וזכויות ושינוי בהוראות הבינוי וויניפג השטחים 1/3/598 החלפה 108/598 החלפה זמ/ 800 החלפה זמ/ 5/25/598 החלפה זמ/ 25/598 /א החלפה זמ/ 598/25/5 תוס"ש/ עיקרי 145 חלקות במלואן 562 גוש גן יבנה גושים/ חלקות לתכנית: 3 הכלולים בתכנית ומקומם: רשות מקומית: גן יבנה ויניפג הוראות התוכנית: הוספת יח"ד בקומה ראשונה מעל יח"ד מערבית קיימת במגרש, קביעת קווי בניין, תוספת זכויות והוראות בינוי למרתף, בריכת שחיה ועליית גג ליח"ד המערבית בלבד. כל המעוניין ראשי לעיין בתוכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמוריםפתוחיםלקהל. כלהמעוניין בקרקע, בבנייןאו בכלפרטתכנוניאחרהרואהאתעצמו נפגעע"יהתכנית, וכן כלהזכאי לכך יוםממועד פרסומהשל ההודעההמאוחרתבין הפרסומיםבעיתונים, למשרדי 60 לחוק, ראשי להגישהתנגדותתוך 100 ע"פסעיף , העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת: קריית הממשלה רח' 1 הועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה הרצל (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא 103 בהתאם לסעיף lirond@gan-yavne.co.il רמלה) ובמייל 91 הרצל אם כן הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון ובניה . סביון יניב מ"מ יו"ר הועדה המקומית גן יבנה 1989 (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט –

חד’ 4 בביכורי ענבים ש”ח תיווך א.א. 1,920,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293928( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 באפרידר בניין חדש ש”ח תיווך א.א. 1,950,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293929( ‏ 08‎‑6751414 1,650,000 ’ חד 4 בנווה אילן ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293930( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בנאות אשקלון ש”ח תיווך א.א. 1,480,000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293931( ‏ 08‎‑6751414

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן

, משרד 050‎‑5350089 ‎)293950( ‏ 08‎‑6751414

באפרידר ייפה נוף חד’ בהזדמנות 4 ש”ח 2,350,000 תיווך א.א. אבי ,050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)293932( ‏

4 בברנע הירוקה של בכור 2,000,000 חד’ מסודרת ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293933( ‏ 08‎‑6751414 חד’ נוף 4 בברנע 1,920,000 לים ש”ח תיווך א.א. אבי ,050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)293934( ‏ חד’ מסודרת 4 באפרידר קומה א’ ללא מעלית ש”ח תיווך א.א. 1,430,000 , ,משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293935( ‏ 08‎‑6751414

חד’ 3 בכוכב הצפון ש”ח תיווך א.א. 1,240,000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293915( ‏ 08‎‑6751414 920,000 ’ חד 3 בהסתדרות ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293916( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 3 בנווה דקלים ש”ח תיווך א.א. 1,250,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293917( ‏ 08‎‑6751414

3 בברנע גדעון בן יואש מעלית + חד’ מסודרת ש”ח תיווך א.א. אבי 3,500 , משרד 050‎‑5350089 ‎)293952( ‏ 08‎‑6751414

08-6232884

44

3.3.2023 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook Ebook Creator