אשקלון 10.05.24

עולם הפרגולות 15% הנחה למביא מודעה זו בפריסה ארצית 1-700-50-11-49 כל מערכות הצללה

למחסן קירור לוגיסטי באשדוד דרושים/ות מלגזני היגש דרישות התפקיד: ניסיון קודם - יתרון ניידות - חובה תנאים טובים למתאימים לפרטים: 054-9466450 משה - | 050-7727329 יואב -

iriyat ashkelon-2-5-1 ע-עיריית אשקלון 2.25x2

iriyat ashkelon-8-5-1 ע-עיריית אשקלון 2.5x2

3.5" 603-1158187 . מרחב תכנון מקומי אשדוד. הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מספר 1965 - חוק התכנון והבניה התשכ"ה , כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965– לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 89 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף גרסת 33 : גרסת הוראות 603-1158187 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום מופקדת תכנית מפורטת מספר , אשדוד. סיווג התכנית: תכנית מפורטת. מוסד 1062/ - שינוי לתמ"ל 502 . שם התכנית: תוספת זכויות למגרש 17 : תשריט ,)9() א(א 62 ,)5() א(א 62 ,) א 4() א(א 62 ,)4() א(א 62 : התכנון המוסמך להפקיד את התכנית – בסמכות הועדה המקומית, לפי סעיף בקריית פארק לכיש, אשדוד. מציב השלט בשטח 502 ). כתובות שבהן חלה התכנית: מגרש 9()1 א(א 62 ,)8()1 א(א 62 ,)4()1 א(א 62 בחלקה. שטח 87 : מחלקה 2062 : . גושים/ חלקות לתכנית: גוש 08-8530630 התכנית:יוסי נווה- גל יוזמה מרכזי מסחר בע"מ – יחס של שינוי. מטרת התכנית: הגדלת 1062/ ד'. יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: תמ"ל 6.321 : התכנית בדונם התכסית, תוספת זכויות בניה מעל ומתחת לכניסה הקובעת, תוספת שימושים, הגדלת מס' קומות, קביעת מס' מבנים ושינוי . שינוי קו בניין צדדי 2 .' מ 5.0- מ' ל 4.9- . שינוי קו בניין קדמי מ 1 : בקווי הבניין. עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי הבניין . ב) 0- מ' ל 5.0- . שינוי קו בניין צידי (צפון-מזרחי) מ 4 .0- מ' ל 5.0- . שינוי קו בניין אחורי מ 3 .0- מ' ל 5.0- (דרום-מערב) מ 3- קומות ל 2- קומות מעל הקרקע, ומ 9- קומות ל 6- מ', גובה מירבי. ג) הגדלת מספר הקומות מ 50- קביעת גובה מבנה ל ל-גבולות המגרש בתנאי 85%- . שינוי הוראות בנושא תכסית תת קרקעית מ 1 : קומות מתחת לקרקע. ד) שינוי בהוראות בינוי . שינוי 4 . . שינוי מיקום כניסה ויציאה לחניונים 3 . סה"כ 3- ל 2- . קביעת מספר מבנים מ 2 . , ניהול מי נגר עילי 6 עמידה בסעיף . שינוי הבינוי 6 . . שינוי הבינוי לנושא קירוי סביב החזית המסחרית, מ-ארכדה ל-ארכדה ו/או גגון 5 . במיקום החזית המסחרית מ"ר שטח עיקרי בתת הקרקע למטרות מסחר, באמצעות ניוד שטחים עיקריים ממעל לקרקע אל 1,200 באופן שיתאפשר לנצל . ו) תוספת שימושים מותרים- חדר כושר ומרפאות. ז) תוספת 70%- ל 50%- מתחת לקרקע. ה) הגדלת התכסית המותרת מ מ"ר שטחי שירות מעל לקרקע. ח) תוספת שטח שירות של 4,500 מ"ר מאושרים, לסה"כ 2,280- מ"ר ל 2,220 שטח שירות של מ"ר שטחי שירות מתחת לקרקע. כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי 17,500 מ"ר מאושרים, לסה"כ 2,850- מ"ר ל 14,650 8:30-12:00 הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ימי ב' , ה' בין השעות כל מעוניין בקרקע , בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית 16:00-18:30 וימי ג' בין השעות לחוק רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 100 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד. כתובת וטלפון: בית עירית אשדוד רחוב הגדוד העברי . בנוסף, ניתן לעיין בתכנית במשרדי הועדה המחוזית, מחוז דרום. 08-8677810 : פקס 08-9568168 ' אשדוד. טל 28 . ת.ד 10 . בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 08–6263971 ' , באר-שבע. טל 68 . , ת.ד 4 רחוב התקווה י, אשדוד 52 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות אשדוד 5" ב' לחוק התכנון 106 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 06.12.23 בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום . השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 456-0514323 (להלן: "החוק"), על שינויים בתכנית 1965 והבניה, התשכ"ה – ישוב: בניה מושב בניה נמצא בתחום המועצה האזורית שורקות. ממוקם בשפלת החוף ליד אשדוד, יבנה והמושבה יבנה. גושים וחלקות: 639120 :Y קואורדינטה 176543 :X וצומת בני דרום. קואורדינטה 42 גדרה, בצמוד לכביש .38 חלקי חלקות: 4989 . גוש: 61 ,60 ,58 , 56 , 54 ,52 ,50 ,48 , 46 , 44 ,42 ,40 ,35 ,34 : חלקות במלואן 4989 : גוש מוסדר: , 113 , 111 , 109 , 107 , 105 , 103 , 101 , 99 , 97 , 95 , 93 , 91 , 89 , 87 , 82 , 81 , 80 , 66 , 65 , 59 , 58 , 57 , 28 , 27 , 26 , 24 חלקות במלואן: 4993 גוש: , 39 , 4 חלקות במלואן: 5020 . גוש: 141 חלקי חלקות: 4993 . גוש: 140 , 139 , 137 , 135 , 133 , 131 , 129 , 127 , 125 , 123 , 121 , 119 , 117 , 115 , 79 , 78 , 77 , 76 , 75 , 74 , 73 , 72 , 71 , 70 , 69 , 68 , 67 , 66 , 65 , 64 , 63 , 62 , 61 , 60 , 59 , 58 , 57 , 56 , 55 , 54 , 53 , 52 , 51 , 50 , 49 , 48 , 46 , 45 , 43 , 42 , 112 , 111 , 110 , 109 , 108 , 107 , 106 , 105 , 104 , 103 , 102 , 101 , 100 , 98 , 97 , 96 , 95 , 94 , 93 , 92 , 91 , 90 , 89 , 88 , 87 , 86 , 85 , 84 , 83 , 82 , 81 , 80 , 139 , 138 , 137 , 136 , 135 , 134 , 133 , 132 , 131 , 130 , 129 , 128 , 127 , 126 , 125 , 124 , 123 , 122 , 121 , 120 , 119 , 118 , 117 , 116 , 115 , 114 , 113 , 166 , 165 , 164 , 163 , 162 , 161 , 160 , 159 , 158 , 157 , 156 , 155 , 154 , 153 , 152 , 151 , 150 , 149 , 148 , 147 , 146 , 145 , 144 , 143 , 142 , 141 , 140 , 219 , 217 , 215 , 213 , 211 , 209 , 207 , 205 , 203 , 201 , 199 , 197 , 195 , 193 , 191 , 189 , 187 , 185 , 181 , 174 , 173 , 172 , 171 , 170 , 169 , 168 , 167 , 40 , 39 , 38 , 37 , 27 , 26 , 16 , 11 , 10 , 2 חלקות במלואן: 5021 . גוש: 228 , 184 חלקי חלקות: 5020 . גוש: 226 , 225 , 224 , 223 , 222 , 221 , 220 . לאחר שהוועדה שמעה את המתנגדים, הוועדה 6 , 5 חלקות במלואן: 5022 . גוש: 30 , 29 , 18 , 17 חלקי חלקות: 5021 . גוש: 44 , 43 , 42 , 41 , ופרסומם לפי סעיף 17/05/2023 המקומית ואת נציגי היזם, החליטה הוועדה לשקול עריכת שינויים בתוכנית שהודעה בדבר הפקדתה שוקלת לתת תוקף לתכנית בכפוף לתיקון זכויות הבניה 13.9.23 ב' לחוק כדלהלן: החלטה: הוועדה בהמשך להחלטתה מיום ה- 106 (ב) לחוק כמפורט להלן: א. זכויות הבניה החקלאיות המצטברות של כל המבנים החקלאיים 106 למבנים חקלאיים ולפרסום לפי סעיף מ"ר. זאת למעט לעניין מנהרות, חממות ומבני רשת, שיהיו ללא שינוי מהתכנית 2000 בכל תא שטח בייעוד חקלאי בחלקה א' יהיו מ'. ג. יקבע כי היתר למבנה חקלאי יאושר 13 מ', למעט רפתות בהם יתאפשר גובה של עד 10 המופקדת. ב. גובה מבנה חקלאי יהיה עד לאחר שיבדקו ההיבטים הסביבתיים והתנועתיים העולים מהשימוש הספציפי וזאת במטרה למנוע ככל הניתן פגיעה בסביבה ובאיכות החיים של תושבי המושב בהתייחס בין היתר לקרבה לשימושים סמוכים ובתי המגורים. לעניין הזכויות החקלאיות בחלק החקלאי של (ב) לחוק, אופן 106 מ"ר לכל נחלה, וזאת בכפוף לפרסום לפי סעיף 2000 חלקה א': הוועדה שוקלת לקבוע כי היקף הזכויות יעמדו על ימים. 30 הפרסום יכלול הודעות לכל חברי האגודה ושילוט במזכירות הישוב, מודעות בישוב ובמשרדי הוועדה המקומית. לתקופה של , 13.09.2023 ככל שלא יוגשו התנגדויות לפרסום, מחליטה הוועדה לתת תוקף לתכנית בהתאם לאמור בהחלטה זו ובהחלטתה מיום ככל שיוגשו התנגדויות הועדה תשוב ותדון בהן. תוקף החלטה למתן תוקף במידה וכאמור לא יוגשו התנגדויות יהיה לשלושה חודשים ב'. ככל שלא יוגשו במהלכם מסמכים מתוקנים בהתאם להחלטה, תבוטל התכנית ותיסגר, ללא 106 מיום סיום הפרסום לפי סעיף צורך בהחלטה נוספת כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ובשינויים כאמור, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ועדה מקומית לתכנון ולבניה שורקות, 074-7697390 טלפון: 72430 רמלה 91 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל כל הרואה עצמו נפגע משינויים אלו, רשאי www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 60948 גבעת ברנר גבעת ברנר הימים, 30 להגיש את התנגדותו לאישור השינויים כולם או מקצתם, אל הוועדה המחוזית, עם העתק לועדה המקומית, בתוך mer-tichnun@iplan.gov. מיום הפרסום האחרון של הודעה זו. ניתן להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני לא ניתן להגיש התנגדויות לנושאים אשר אינם כלולים בהודעה זו. מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז il חוק תכנון ובניה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי: שורקות 1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 456-0514323 : ב' לחוק לתכנית מתאר מקומית מספר 106 הודעה לפי סעיף 28 - תשריט 46 - תכנית מתאר למושב בניה גרסת התכנית: הוראות - 12/20/ שם התכנית: בר

כוונה להתקשרות עם ספק יחיד בפטור ממכרז 1987- ) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח 4 ( 3 על פי תקנה בכוונתה של עיריית אשקלון להתקשר עם חברת יפעת – מידע תקשורתי בע"מ לאספקת שירותי איסוף מידע תקשורתי על העיר אשקלון. נושא ההתקשרות: איסוף יומיומי של מידע תקשורתי על העיר אשקלון הכולל כתבות, ראיונות, וכל אזכור של הרשות או מי מטעמה בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונות הכתובה והאלקטרונית. כל ספק הסבור, כי הינו מתאים לביצוע ההתקשרות הנ"ל, רשאי להגיש את פרטיו המלאים בצירוף מסמכים הקשורים לעניין, למחלקת 7 ברחוב בגבורה 234 המכרזים בבניין עיריית אשקלון, קומה ב' חדר עד mikrazim @ ashkelon . muni . il באשקלון או באמצעות דוא"ל: . 12:00 בשעה 15.05.24 ולא יאוחר מיום מחלקת מכרזים והתקשרויות עיריית אשקלון

23/2023 מכרז פומבי מס' לרכישת ביגוד לעובדי מחלקת הפיקוח והשיטור העירוני בעיריית אשקלון עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל. את חוברת המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט ובאמצעותה להגיש הצעות. www . ashkelon . muni . il של העירייה את התשלום ניתן לשלם ₪ 300 השתתפות במכרז כרוכה בתשלום בסך של דרך אתר האינטרנט של העירייה או באמצעות העברה בנקאית לפקודת .5007 מס' חשבון 686 עיריית אשקלון בנק פועלים סניף פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז ניתן לקבל גם במחלקת 08-6748754 באשקלון, בטלפון : 7 המכרזים בבניין העירייה ברח' הגבורה . mikrazim @ ashkelon . muni . il ובמייל שכתובתו את ההצעות יש להגיש במשרדי מחלקת מכרזים בבניין העירייה, קומה ב', אשקלון, במסירה ידנית בלבד לא יאוחר 7 שברחוב הגבורה 234 חדר מס' .12:00 שעה 18/06/2024 מיום הצעה שתוגש לאחר המועד הנ''ל, לא תתקבל. ראש העיר - תומר גלאם

31

ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 10.5.2024

Made with FlippingBook flipbook maker