אשקלון 10.05.24

17" הודעות בענייני תכנון ובניה

הודעות בנושא תכנון ובניה

בס"ד

1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:אשקלון 604-0190652 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 149 הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש" - הודעה לפי סעיף הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה "לכיש" בקשה למתן היתר בניה ל- הקמת בית מגורים כרמי בכתובת: 91 מגרש: 26 חלקה: 3239 חד משפחתי ,דו קומתי הכולל מחסן חוץ ,חניה מקורה ובריכת שחייה גוש: ע"י: סלומון משה, סלומון רמה רומיה הבקשה 20230304 שימוש: מגורים בקשה מספר: 91 קטיף, מבנה מספר: כוללת את ההקלות הבאות ברישוי זמין (נוסח ההקלות באחריות עורך הבקשה): הקלה מהוראות תכנית מפורטת מס' לפי תוכנית בינוי מאושרת שהם 0.00+ , במקום שני מפלסי 345.25+ אחד שהוא 0.00+ : הקלה למפלס 3/186/03/6 . כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית 349.25+ , ו 346.25+ "לכיש" בימים ובשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת יום מפרסום מודעה זה. (יש לצרף מס' ת.ז, כתובת, מס' טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני). 14 בכתב לבקשה האמורה תוך בברכה, בועז שלמה יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה "לכיש הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה מקומית לתכנון ובניה אשקלון בקשה מקדמית בלבד למתן היתר בניה. טרם הוגשה בקשה למתן היתר בניה זאת מאחר ושלב הפרסום הינו שלב מקדים לתהליך הגשת בקשה להיתר ואינו מחייב" תיאור קומות הכולל 5 הבקשה: בניה חדשה: הקמת מבנה משולב למסחר ותעסוקה בן בשכונה: , אשקלון 54 קנקני אשקלון חניון תת קרקעי ממ"מים וגדרות. בכתובת: חלקה: 368 ; גוש: 443 מגרש: 75 ; חלקה: 443 מגרש: 65 חלקה: 364 עיר היין גוש: 5228054 תיק בניין: 443 מגרש: 67 ; חלקה: 443 מגרש: 57 ; חלקה: 443 מגרש: 55 ע"י: אגם תשואות בע"מ מספר בקשה ברישוי זמין: הבקשה 20240167 מספר בקשה: . הקלה לעניין קו בניין צדדי. קיר ללא פתחים .מבוקש 1 כוללת את ההקלות הבאות: ) (ב) בתקנות 6 ( 2 מ' המותרים .מהווה סטייה לא ניכרת עפ"י סעיף 5.0 מ' במקום 4.20 . ע"י המרה של 50% במקום 60% . הקלה לעניין תכסית. מבוקש 2 התכנון והבניה. . הקלה לענין 3 מקומה א, במסגרת הזכויות המותרות. מהווה סטייה לא ניכרת. 10% ) 10 ( 2 מ'. מהווה סטייה לא ניכרת עפ"י סעיף 18 מ' במקום 30 גובה מבנה. מבוקש 4 קומות במקום 5 . הקלה לענין מספר קומות .מבוקש 4 בתקנות התכנון והבניה. ) (ב) בתקנות התכנון והבניה. 8 ( 2 קומות מותרות .מהווה סטייה לא ניכרת עפ"י סעיף . כל הרואה עצמו נפגע או עלול להפגע כתוצאה 604-0987073 ההקלות מתכנית מאישור ההקלה, יכול לעיין בבקשה באתר האינטרנט ההנדסי של עיריית אשקלון: במידה וקיימת http://ashkelon.complot.co.il/newengine/Pages/request2.aspx התנגדות לבקשה להיתר המוצעת, ניתן להגיש התנגדות מנומקת לועדה המקומית לתכנון ובניה באמצעות טופס אינטרנטי בלבד הנמצא באתר ההנדסי של עיריית http://ashkelon.complot.co.il/rishui/Pages/objectionform.aspx אשקלון: יום מפרסום הודעה זו. 15 התנגדויות תתקבלנה תוך מר תומר גלאם יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה אשקלון 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 149 הועדה המקומית לתכנון ובניה באר-טוביה - הודעה לפי סעיף הננו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה באר טוביה, בקשה למתן היתר בניה: מהות הבקשה: . הקמת מבנה אחסנה לוגיסטי הכולל מרתף המשמש כאחסנה, אולם, גלריית אחסנה וחניה 2 . חפירה, דיפון וביסוס. 1 אזור תעשיה מבצע בישוב: 204 מס' מגרש: 95 מס' חלקה: 2775 . הריסות כמסומן בתשריט. מס' גוש: 3 בגג המבנה. . ההקלה המבוקשת: 511809071 ע"י: יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ - 20230454 מספר בקשה: 6000210 תיק בניין: . הקלה בגובה קומה תת קרקעית כך 2 מ' המותרים בתב"ע. 12.0 מ' במקום 17.7 . הקלה בגובה המבנה כך שיהיה 1 . הקלה לניוד שטח עיקרי 3 מ' עפ"י התב"ע בעבור צרכים טכניים ולטובת שטחים עיקריים. 2.40 מ' במקום 3.50 שתהיה שטחים עיקריים, ללא 68% מהקומות העליונות לקומה התת קרקעית כך שיהיה סך של 2% מ"ר המהווים כ- 446 של תוספת בסך השטחים המותרים עפ"י התב"ע. נוסח הפרסום הוכן ע"י עורך הבקשה. כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה , ימי ג' 09:00-12:30 יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית באר טוביה בימי קבלת קהל בלבד. ימי א' בין השעות . כל הרואה עצמו vaadab@beer-tuvia.org.il : מייל 08-8509767 : פקס 08-8509771 : . טלפון 12:30-15:30 בין השעות או פקס: vaadab@beer-tuvia.org.il : נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת , או במסירה אישית. מכתב ההתנגדות יכלול פרטי מתנגד: שם ומשפחה, כתובת, מס' טלפון וכתובת דוא"ל. 08-8509767 יום 15 בכתב ההתנגדות יש לציין: נימוקי התנגדות, מס' תיק בנין , מס' בקשה ושם ישוב. ההתנגדויות תתקבלנה במשך מתאריך פרסום הודעה זו בעיתונות ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל. בכבוד רב, בן כהן יו"ר הועדה המקומית לתו"ב , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 7/3 המבקש: אינה קאן מעונו: הנביא עובדיה 20240410 בקשה מס': 4091 תיק בנין: 117 הקלה מתכ' מפורטת מס' מק/ קומות. 4 שבקומת קרקע בבית משותף קיים בן 3 אשדוד. מהות הבקשה: תוספת ממ"ד ושינויים פנימיים לדירה מס' מ' 1.70 . הקמת ממ"ד בהבלטה מקו בניין קדמי 1 הבקשה כוללת סימון בניה עתידית לאגף שלם. מהות ההקלה: לחומרי גמר של חזיתות טיח במקום פסיפס. 9 /במ/ 3 . הקלה מתכנית 2 .2/9 /במ/ 3 מ' מותרים לפי תכנית 5.0 במקום . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא , אשדוד 3 הנביא עובדיה ברחוב: 2400 בגוש: 10 חלקה: . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין https://www.ashdod.muni.il תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת: מייל: 08-8677810 - , מס' פקס 08-9568127: בודקת רישוי: גלינה ליפוביץ טלפון 8:30 - 11:00 השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות Galinali@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000353605 מס' בקשה ברישוי זמין: 20240401 בקשה מס': 5910 תיק בנין: 2/134/03/3 הקלה מתכ' מפורטת מס' ) כולל מיסעות 4+ קומות (קרקע 5 אמונים הקמת מבנה תעשייה בן 104 המבקש: נדב ב. לוגיסטיקה בע"מ מעונו: הזית . הקלה לניוד שטחי שירות לא מנוצלים מתחת 1 עלייה למשאיות ,ומכוניות ,ממ"מים,וחדרים טכניים. מהות ההקלה: .2 /3 /בת/ 18 מ"ר עבור חניה, מקלוט ומתקנים טכניים לפי תכנית 14,490 למפלס הכניסה לקומות עליונות בשטח של 2/134/03/3 המותרים לפי תכנית 55% . הקלה מתכסית המותרת מ - 3 מ'. 38 מ' המותרים ל 24 הקלה בגובה המבנה, מ . הקלה לעניין דרישת מקומות חניה וקביעת מספר מקומות חניה בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה 4 .65% ל - הנחיות מקצועיות עבור 4.17.3 ו - 4.17.2 עדכניות ולא לפי הקבוע בתכנית מתאר אשדוד, זאת ההקלה בהתאם לסעיפים כל המעוניין יוכל המפרץ, אשדוד ברחוב: 1 חלקה: 2042 / חלקה: 2043 בגוש: 1,9 : . חלק מחלקה 2016 תקנות חניה .https://www.ashdod.muni.il לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת: בודקת רישוי: לי פרץ - בודקת תוכניות טלפון 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה leepe@ashdod.muni.il מייל: 08-8677810 - : מס' פקס 08-9568340 מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 תוך ועדה מקומית לתכנון ובניה אשקלון ו/או עיריית אשקלון 1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה 1965 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 149 הודעה לפי סעיף ועדה מקומית לתכנון ובניה "יואב" 4 לוועדה המקומית לתכנון ולבניה "יואב" בקשה למתן היתר בניה לשימוש חורג ל:הקמת מתקן אגירה בינוני בהספק של עד בכתובת: כפר מנחם, מבנה מספר: 20 מגרש: 2 , חלקה: 2707 גוש מגה וואט הכולל שתי מכולות אגירה, חדר חשמל ושנאים ע״י:קיבוץ כפר מנחם. בקשה להקלה:בקשה לפרסום ויידוע הציבור 202400351 יעוד: אזור למבני משק בקשה מספר: 608 - תוספת לפרקי האנרגיה, פרק מתקני אגירת אנרגיה. כל המעוניין רשאי לעיין 19 שינוי 1 מתכנית תמ"א 4.9 עפ"י הוראות סעיף בבקשה ובתכנית ההגשה המצורפת אליה, במשרדי הועדה המקומית "יואב" בימים ובשעות קבלת קהל בכתובת:מועצה אזורית יואב, צומת ראם (מסמיה). תכנית ההגשה מפורסמת באתר הועדה, הנכם רשאים לבקש מהועדה לשלוח את תכנית . כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מההקלות המבוקשות רשאי eticva@yoav.org.il : ההגשה בקובץ נא לפנות לדוא"ל יום מיום קבלת פרסום/מסירת הודעה זו, ההתנגדות תובא לדיון בפני 15 להגיש התנגדות מנומקת, בכתב, לבקשה האמורה תוך הועדה בכתב ההתנגדות יש לציין את הפרטים הבאים: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק בניין, מספר ההליך/הבקשה, שם הישוב, בברכה, נתי לרנר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. . נמסרת בזה הודעה 1965 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 149 הוועדה המקומית לתכנון ובניה הודעה לפי סעיף עיריית קריית גת לחוק התכנון והבניה הנ"ל, כי לוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית גת הוגשה ע"י: מכון אדירים בע"מ. בקשה 149 בהתאם לסעיף מהות הבקשה: הקמת 23 מגרש: 29 חלקה: 3036 גוש: , קרית גת 9 המתייחסת לקרקע הנמצאת בכתובת: הברזל 20240660 מס': . הקלה באחוזי גינון מותרים מתכנית תב"ע תקפה, הקלה 1 מכון רישוי הבדיקה לרכבים כולל מבני קבלה ומרחב מוגן. מהות ההקלות: מ' עבור מבנה קבלה 0 מ' כך שקו הבניין הינו 4 המהווים 100% . הקלה בקו בניין צידי דרומי בשיעור של 2 שטחי גינון וחילחול. 100% ל מ' עבור מבנה קבלה נייד. כל המעוניין יכול 0 מ' כך שקו הבניין הינו 5 המהווים 100% . הקלה בקו בניין אחורי מערבי בשיעור של 3 נייד. קומה ב', בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. 97 לעיין בבקשה להיתר הנ"ל במשרדי הועדה המקומית קריית גת, רח' קוממיות מיום 15 וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה להיתר הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הועדה המקומית "קריית גת", תוך , במידה והנך ומעוניין לעיין בבקשה להיתר יש לשלוח במייל את בקשתך לעיון לכתובת 36 סעיף 2016 קבלת ההודעה. לפי תקנות רישוי בברכה, עמי ביטון יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובניה 08-6874785 , ניתן לקבל מענה גם בטלפון מס' YaliV@Qiryat-gat.muni.il : המייל י,הדרום 28 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות הדרום 1.5" הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה 1965 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 149 הודעה לפי סעיף ועדה מקומית לתכנון ובניה "יואב" המקומית לתכנון ולבניה "יואב" בקשה למתן היתר בניה לשימוש חורג ל: הקמת בית ספר חטיבה עליונה חד קומתי הכוללת מרחבים בכתובת: קדמה - 8 מגרש: 11 , 12 , 14 , 15 , 30 , חלקה: 34107 גוש מוגנים, פיתוח ופרגולות לא מקורות, הבקשה כוללת הקלה בתכסית. . בקשה להקלה 580097475 ע״י: האגודה לפיתוח וקידום כפרי נוער - 20240053 יעוד: מבני ציבור בקשה מספר: 904 מוסד, מבנה מספר: מ"ר מבוקשים. עבור ניצול זכויות 2461.5 שהם 33.40% מ"ר מותרים ל- 2210.4 שהם 30% : הקלה בתכסית המבנה מ 5/214/03/6 מתכנית במפלס אחד של כיתות לימוד. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית ההגשה המצורפת אליה, במשרדי הועדה המקומית "יואב" בימים ובשעות קבלת קהל בכתובת: מועצה אזורית יואב, צומת ראם (מסמיה). תכנית ההגשה מפורסמת באתר הועדה, הנכם רשאים . כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מההקלות eticva@yoav.org.il לבקש מהועדה לשלוח את תכנית ההגשה בקובץ נא לפנות לדוא"ל: יום מיום קבלת פרסום/מסירת הודעה זו, ההתנגדות 15 המבוקשות רשאי להגיש התנגדות מנומקת, בכתב, לבקשה האמורה תוך תובא לדיון בפני הועדה בכתב ההתנגדות יש לציין את הפרטים הבאים: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק בניין, מספר ההליך/הבקשה, שם בברכה, נתי לרנר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. י,הדרום 30 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות הדרום 1.5 " הועדה המקומית לתכנון ולבניה - גן יבנה הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה גן יבנה בקשה למתן 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף 3000778 מספר תיק בנין: 20240166 מבוקשת הסדרת בריכת שחיה. מס' בקשה: 20080409 היתר בניה: למבנה מגורים קיים בהיתר מס' הבקשה כוללת את ההקלות/שימוש 2050 מגרש: 46 חלקה: 562 גוש: 23 שם המבקש: גרינשטיין מאיר כתובת: גן יבנה, אצ"ל מספר מ"ר מהמבנים מסביב לבריכה נימוק: ע"פ 50 . מבוקשת הקלה ממפת מדידה ללא מדידה ברדיוס 1 :1/3/598/ חורג ע"פ הוראות תכנית זמ . הקלה לגודל מגרש מנמלי עבור הקמת בריכת שחיה במגרש 2 דרישה זו יהיה צורך במדידה של שכונה שלמה שזו הוצאה כספית ללא צורך מ' ל- 5.00 - . הקלה להקטנת קו בניין אחור דרומי מ 3 מ"ר נימוק: המגרש אינו עומד בגודל המינימלי ע"פ תב"ע 800 מ"ר במקום 400.5 בגודל מ'. כל המעוניין, יכול לעיין בבקשה הנ"ל, באתר האינטרנט 5.00 מ' עבור בריכת שחיה. נימוק: המגרש אינו מאפשר שמירת מרחק של 2.25 (חלונית רישוי בניה וחיפוש בקשה עפ"י מס' בקשה או מס' תיק בנין) או בועדה, https://g-yavne.bartech-net.co.il : של הועדה בכתובת (לאדריכלים ואנשי מקצוע). 12:00-08:30 ' (לכלל האוכלוסיה) יום ג 13:00-08:30 ' גן יבנה, בשעות קבלת קהל בימים: יום א 1 הרצל mailto:vaada @ gan-yavne.co.il : כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל, רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב בדוא"ל לכתובת יום ממועד קבלת הודעה זו. ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה הנ"ל. 15 או במסירה אישית במשרדי הועדה המקומית תוך בכתב ההתנגדות יש לרשום: נימוקי ההתנגדות, מס' תיק הבניין הבקשה והיישוב, שם מגיש ההתנגדות, מס' ת.ז, חתימה, דרור אהרון יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה גן יבנה כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומס' פקס אם יש. י,אשדוד 38 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות אשדוד. 2 " י,הדרום 53 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות הדרום "2.5 י, הדרום 25 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות הדרום 1.5" חוק תכנון ובניה 1.5" לחוק התכנון והבניה 149 הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד. הודעת פרסום שימוש חורג. עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 - תשכ"ה מס בקשה רישוי 20240451 :' בקשה מס 895 : . תיק בנין 114/03/3 ' המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס אשדוד. חידוש שימוש חורג בקומת קרקע 11 . המבקש: קבוצת מינרב בע"מ מעונו: הבושם 10000375092 : זמין שנים. מהות השימוש החורג: המשך 5 לתקופה של 114/03/3 מ"ר מתעשייה למסחר לפי תכנית 6965.1 בשטח שנים 5 לתקופה של 114/03/3 מ"ר מתעשייה למסחר לפי תכנית 6965.1 שימוש חורג בקומת הקרקע בשטח של , אשדוד. שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' ה' 14 ברחוב: היהלומים 2452 : בגוש 67 : מיום החלטת הועדה. חלקה מייל: 08-8677810 : , מס' פקס 08-9568340 : בודקת רישוי: לי פרץ בודקת תוכניות טלפון 8:30 - 11:00 בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני leepe@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה 15 העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך וועדה מקומית לתכנון ובניה "קרית מלאכי" , ולפי חוק התכנון והבנייה, 1943 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 19 הודעה לפי סעיף ,1965 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 190 ו- 189 . בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1 1965 התשכ"ה- התשמ"ד 4153 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 48/102/02/18 ובהתאם לתוכנית מס' 19 מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ובניה קריית מלאכי, (להלן-הוועדה) בהתאם לסעיף 231 עמ' (להלן-הפקודה). כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר 1943 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), , התשנ"ה עמ' 4308 לפקודה בילקוט הפרסומים 7 ו- 5 ביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים .תיאור 2 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית מלאכי מיום פרסום הודעה זו ברשומות. 3415 ), בקרית מלאכי 203 (לשעבר ח"ח 44 לשעבר) חלקה 311 (בגוש 2412 הקרקע- חטיבת קרקע המהווה כגוש מ"ר יעוד: דרך. אליהו זוהר, יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית מלאכי 110 בשטח של כ- 616-1129758 מרחב תכנון מקומי באר טוביה הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 616-1129758 , בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 117 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף . 13 , גרסת נתוני תשריט מס' 18 מושב חצב גרסת נתוני הוראות מס' 66 - שינוי גבול תחום המגורים בנחלה והוספת יח"ד, מגרש מס' השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 693 החלפה ד/ 616-0770735 כפיפות 59/101/02/8 המהווה שינוי לתכניות הבאות: כפיפות עיקרי בשלמות 40 עד: 40 מחלקה: 2243 גוש: רשות מקומית: מושב חצב. מועצה אזורית באר טוביה. גושים/ חלקות לתכנית: הוראות התכנית: א. הוספת יחידת דיור שלישית ויחידת סמך להורים. ב. שינוי גבול תחום המגורים במשק חקלאי, על ידי איחוד מ"ר לשטח העיקרי מעל פני הקרקע. ד. תוספת קומת 175 וחלוקה, ללא שינוי בשטחים המאושרים בתכנית תקפה. ג. תוספת מ' לצורך הסדרת 1.8 ל- 3 מ"ר לשטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת. ו. שינוי נקודתי בקו בניין צידי ימני מ- 50 מרתף. ה. תוספת מ' לצורך הסדרת מבנה 3.9 ל- 5 מבנה חקלאי קיים ללא גידול בעלי חיים, בתחום המגורים. ז. שינוי נקודתי בקו בניין צידי שמאלי מ חקלאי קיים ללא גידול בעלי חיים, בקרקע חקלאית. ח. שינוי וקביעת הוראות בדבר עיצוב אדריכלי ובינוי. ט. קביעת הוראות בדבר למבנים חקלאיים שאינם לבע"ח, 0 גובה מותר לבנייה למגורים. י. סימון מבנים או חלקי מבנים להריסה. יא. התרת קו בניין צידי מ' רק לצורך הקמת יחידת דיור שלישית במשק, בתנאי להסכמת שכנים, 1.0 בקרקע חקלאית. יב. התרת קו בניין צידי ימני (דרומי) בתחום המגורים בישוב כפרי. יג. התרת ניוד שטחי שירות ממעל הקרקע לתת הקרקע. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות . התכנית האמורה נמצאת: במשרדי הועדה 07/11/2023 , בתאריך 968 , עמוד 11774 ובילקוט פרסומים מספר 03/11/2023 בתאריך המקומית לתכנון ובניה "באר טוביה" וניתן לעיין בה, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל. ימי א', ה' בין . כתובת: בנין המועצה האזורית באר טוביה, אזור התעשייה באר טוביה רחוב 12:00-16:00 וימי ג' בין השעות 10:00-13:00 השעות 08- באר שבע טלפון: 4 . בנוסף, ניתן לעיין בתכנית במשרדי הועדה המחוזית דרום כתובת: רח' התקווה 08-8509771 טלפון: 1 ניר . כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בברכה, בן כהן יו"ר הועדה המקומית 6263795 עיתונים לוח, י הדרום 2 - 48 מודעה 1.5"

שם התכנית:פינוי בינוי-פורטה דל סול 47 תשריט - 79 גרסת התכנית: הוראות -

משרד הכרויות למטרת נישואין בהנהלת הראלה ישי

לחוק התכנון והבניה, 89 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף (להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית 1965 התשכ"ה – לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון 604- ולבניה אשקלון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 0190652 איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים איחוד וחלוקה: בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים התרי בניה והרשאות: או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית / ד 156 החלפה ד/ 1 / ד/ 156 החלפה ד/ 12 / 104 / 03 / 4 החלפה 173 / 03 / 4 החלפה 8 / 104 / 03 / 4 החלפה 604-0182436 החלפה 7 / 104 / 03 / 4 החלפה 10 / 104 / 03 / 4 החלפה השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

26 שנות ניסיון דיסקרטיות מוחלטת מומלץ לכולם! 31 שנות ניסיון דיסקרטיות מוחלטת מומלץ לכולם!

. 109 , 107 , 105 , 103 ישוב: אשקלון רחוב: אחימאיר אב"א השכונה נמצאת מצפון לרחוב בר-כוכבא וממזרח לרח' אחימאיר אב"א.

159013 :ש X קואורדינטה 621577 :ש Y קואורדינטה גושים וחלקות: מוסדר:

מרחב תכנון מקומי גן יבנה 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 462-1185693 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מספר ,בדבראישורתכנית 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 117 נמסרתבזההודעהבהתאםלסעיף >14 < גן יבנה. גרסת הוראות 5 - תוספת זכויות ויח"ד בפלמ"ח 462-1185693 מפורטת מספר בהתאם 2/45/598/19 . המהווה שינוי לתכניות הבאות: בהתאם לתוכנית תצ"ר/ > 10 < תשריט חלפה 2/45/598 החלפה זמ/ 2/45/598 ב מתייחסת לתכנית תוס"ש/ 2/45/598/19 לתוכנית תח/ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשות 1/3/598 החלפה 108/598 החלפה זמ/ 800 זמ/ . 128 : חלקות במלואן 557 גוש: מקומית גן יבנה הפלמ"ח, גן יבנה. גושים/חלקות לתכנית: יח"ד, הקטנת 3 עיקרי הוראות התכנית: תוספת זכויות, הוספת יח"ד אחת סה"כ במגרש ל קווי צידי-צפוני ואחורי בעורף המגרש. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך . התכנית האמורה 09/10/2023 , עמוד, בתאריך 11681 ובילקוט פרסומים: מספר 03/09/2023 . ובמשרדי הועדה המחוזית 1 נמצאת: במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה, הרצל רמלה) כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 91 (כתובת: קריית הממשלה רח' הרצל שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. עו"ד סביון יניב יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה גן יבנה (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא 103 בהתאם לסעיף תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר .1989 וסדרי עבודתו), תשמ"ט - עודד פלוס יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום חוק תכנון ובניה י.אשדוד 21 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות אשדוד. 2.5" .392 , 372 חלקות במלואן: 1937 גוש: .410 , 397 חלקי חלקות: 1937 גוש: .337 , 334 , 61 , 60 , 56 , 53 , 52 , 51 , 44 חלקות במלואן: 1938 גוש: .421 , 45 חלקי חלקות: 1938 גוש: מטרת התכנית: התחדשות עירונית באמצעות הריסה ובניה מחדש של מבנים עיקרי הוראות התכנית: . קביעת ייעודיי קרקע למגורים, מסחר, שטחים ציבוריים 1 ודרכים . . קביעת הנחיות בינוי 2 . קביעת זכויות והוראות בניה, קווי בניין, הריסה, . 3 . איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים. 4 . קביעת שלביות ביצוע 5 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית באתר מידע תכנוני של מינהל , במשרדי הועדה https://mavat.iplan.gov.il התכנון בכתובת באר שבע 4 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה ובמשרדי ועדה מקומית לתכנון 074-7697169 טלפון: 84100 בימים 08-6792355 אשקלון טלפון: 7 ולבניה אשקלון, הגבורה ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ימים מפרסום ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, עם העתק למשרדי הוועדה המקומית. התנגדות לוועדה המחוזית תוגש באמצעות טופס הגשת התנגדויות באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון בכתובת או בכתב למשרדי הוועדה. https://mavat.iplan.gov.il

חילוניים, מסורתיים, דתיים

לקבלת פרטים ולתיאום פגישות ייעוץ ללא התחייבות: 03-6565000 תל -אביב 08-6436111 באר -שבע 02-6222999 ירושלים 08-8651111 אשדוד

י, הדרום 44 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות הדרום 1.5 "

י, אשדוד 56 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות אשדוד 1.5"

חוק תכנון ובניה

לחוק התכנון והבניה, הרינו 149 . בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המרחבית לתכנון ולבניה – שורקות מספר תיק 202401352 בקשה למתן הקלה/שימוש חורג. מס' בקשה: מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "שורקות", הבקשה כוללת את ההקלה/שימוש חורג: בקשה להקלה להגדלת שטח 97 מגרש: 134 חלקה: 463 גוש: 97 כתובת: ניר גלים, 4053049 בנין: . כל מי שיש לו 115 מ"ר) עפ"י בר/ 180.60 אחוז המותרים (המהווים 30 מ"ר במסגרת 165.36 : מ"ר המותרים ל 150 עיקרי בקומת הקרקע מ: יוםמיוםפרסוםההודעה,למשרדיהועדה 15 התנגדותלמתןאשורלמתןההקלה/שימושחורגהנ"ל,רשאילהגישהתנגדותוהמנומקתבכתבתוך את ההתנגדות יש לשלוח בדואר רשום. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש 6094800 המרחבית לתכנון ולבניה "שורקות" ד. גבעת ברנר ג'נט ליבוביץ מנהלת מח' הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה שורקות בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. וועדה מקומית לתכנון ובניה "קרית מלאכי" , ולפי חוק התכנון והבנייה, 1943 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 19 הודעה לפי סעיף , ובהתאם 1965 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 190 ו- 189 . בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1 1965 התשכ"ה- ,1304 התשמ"ו 3297 שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 31/102/02/8 לתוכנית מס' לפקודת 19 מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ובניה קריית מלאכי, (להלן-הוועדה) בהתאם לסעיף (להלן-הפקודה). כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 1943 הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 393 התשמ"ו בכסלו עמ' 3412 לפקודה בילקוט הפרסומים 7 ו- 5 פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים . תיאור 2 תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית מלאכי מיום פרסום הודעה זו ברשומות. ), בקרית מלאכי. 6 (לשעבר ח"ח 218 ) חלקה 310 (גוש לשעבר 2467 גוש הקרקע- חטיבת קרקע המהווה אליהו זוהר, יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית מלאכי י,אשדוד 36 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות אשדוד 1 " ועדה מקומית לתכנון ובניה "שפיר" הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה 1965 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף יעוד: 103 בכתובת: אבן שמואל הרחבה מבנה מספר: 103 מגרש: 112 חלקה 2900 גוש: "שפיר" בקשה למתן היתר בניה ע"י: שמעון שי מהות לפרסום הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: לבית מגורים קיים בהיתר מס' 202401021 בקשה מספר: והקלות. 147 , סעיף 134 מבוקש: תוספת קומה א', שינויים פנימיים ופיצול יח"ד עפ"י תיקון חוק התכנון והבניה מס' 20130433 . הקלה לניוד שטח 2 .147 , סעיף 134 . פיצול יח"ד עפ"י תיקון חוק התכנון והבניה מס' 1 מ"ר הקלות: 59.43 שטח הדירה לפיצול חדרי ארונות, מזווה, מחסן ביתי ומחסן חיצוני 2 שירות מחניה מקורה לשטח שירות לקומות העליונות לטובת: חדר כביסה, מ"ר. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "שפיר" 40.51 בשטח של . כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות 8:30-12:30 בימים ב' ו-ד' בשעות קבלת קהל: בברכה, אדיר נעמן יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מיום פרסום מודעה זו. 15 מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך וועדה מקומית לתכנון ובניה "קרית מלאכי" 1965 , ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1943 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 19 הודעה לפי סעיף , ובהתאם לתוכנית מס' 1965 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 190 ו- 189 . בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1 מצהירה 1206 התשמ"ג עמ' 2897 א' שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 22/102/02/8 לפקודת הקרקעות 19 בזה הוועדה המקומית לתכנון ובניה קריית מלאכי, (להלן-הוועדה) בהתאם לסעיף (להלן-הפקודה). כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה 1943 (רכישה לצורכי ציבור), תהיה לקניינה 1329 , התשמ"ד עמ' 3015 לפקודה בילקוט הפרסומים 7 ו- 5 הודעה ברשומות לפי סעיפים . תיאור הקרקע- חטיבת 2 הגמור והמוחלט של עיריית קריית מלאכי מיום פרסום הודעה זו ברשומות. ), בקרית מלאכי בשטח של 6 , 5 (לשעבר ח"ח 39 לשעבר) חלקה 309 (בגוש 2407 קרקע המהווה כגוש מ"ר יעוד: שצ"פ. אליהו זוהר, יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית מלאכי 1347 כ- עיתונים לוח, י, הדרום 2 45- מודעה 1.5" לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 19 הודעה לפי סעיף וועדה מקומית לתכנון ובניה "קרית מלאכי" לחוק התכנון 190 ו- 189 . בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1 1965 , ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1943 שהודעה בדבר אישורה פורסמה 9/102/02/8 ו- 7/102/02/8 , ובהתאם לתוכנית מס' 1965 והבנייה, התשכ"ה- מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ובניה קריית מלאכי, 1624 התשל"ז עמ' 2332 בילקוט הפרסומים (להלן-הפקודה). כי הקרקע 1943 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 19 (להלן-הוועדה) בהתאם לסעיף לפקודה בילקוט הפרסומים 7 ו- 5 המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית קריית מלאכי מיום פרסום הודעה זו 1943 , התשמ"ו עמ' 3327 לשעבר) חלקות בשלמות 311 (חלק מגוש 2409 גוש . תיאור הקרקע- חטיבת קרקע המהווה כ 2 ברשומות. לשעבר) חלקות בשלמות 311 (חלק מגוש 2409 ביעוד שצ"פ. חטיבת קרקע המהווה גוש 47 , 45 , 43 , 7 , 11 , 8 , 4 ביעוד: דרך. אליהו זוהר, יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית מלאכי 48 , 46 , 44 , 28 , 27 עיתונים לוח, י,הדרום -2 46 מודעה 1.5" עיתונים לוח, י,הדרום 2 - 47 מודעה 1.5"

2" הודעה לבעל זכות 20231321 : בקשה להיתר מספר 326 : (ב) מספר תיק בנין 36 עיריית אשדוד מחלקת רישוי בנייה. תקנה ניתנת בזה הודעה 2016- (ב) לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו 36 במקרקעין בדבר הגשת בקשה להיתר לפי תקנה כי: א.ד אלברטו בע"מ הגיש לועדה המקומית לתכנון ובניה – אשדוד (להלן: "הוועדה המקומית") בקשה להיתר שמהותה: . (להלן: "הבקשה להיתר") ביחס למקרקעין שפרטיהם 1 . שנים 5 מ"ר לתקופה של 50 סגירה רב עונתית למסעדת סאנסט עד . ניתן לעיין בהעתק הבקשה להיתר והתכנית המצורפת לה, 1 : מגרש 127 : חלקה 2061 : , אשדוד בגוש 3 להלן: כתובת: הטיילת בכתובת 08-9568127 : במשרדי מחלקת רישוי בניה במנהל ההנדסה, עיריית אשדוד, אצל פקיד/ת הרישוי: גלינה ליפוביץ טל . במידה והנך מתנגד/ת לבקשה להיתר, יש 2 . ובשעות קבלת קהל הרשומים מטה, או אצל מבקש ההיתר: א.ד אלברטו בע"מ ימים ממועד מסירת הודעה זו, לכתובת 15 באפשרותך להגיש לוועדה המקומית התנגדות בכתב לבקשה להיתר, וזאת בתוך הרשומה מטה ובצרוף כל הפרטים הבאים*: שם מלא של המתנגד/ת. פרטי הזכות של המתנגד/ת במקרקעין (כולל מספר נכס). כתובת למשלוח הודעות דואר**. כתובת דואר אלקטרוני (אם יש) למסירת ההודעות הנדרשות על פי התקנות, לרבות זימון למועד הדיון בבקשה להיתר בפני הועדה המקומית.*לא ניתן יהיה לדון בהתנגדות שתוגש ללא הפרטים הנדרשים. **בשל עיכובים בהגעת דברי דואר רשומים ייתכן וזימונים לדיון יגיעו במועד מאוחר ועל כן מוצע לעמוד בקשר טלפוני עם מחלקת רישוי בניה לברור מועד הדיון בבקשה להיתר, או לחלופין למסור כתובת דואר אלקטרוני. בכבוד רב, מחלקת 08-8677810 : , פקס 08-8545318-9 : , טלפון 77100 , אשדוד 28 . , ת.ד 10 רישוי בניה – עיריית אשדוד. רחוב הגדוד העברי 2" לחוק התכנון 149 הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד. הודעת פרסום הקלה. עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 והבניה – תשכ"ה 1690 : . תיק בנין 114/03/3 ' כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס המבקש: כנעני חשמל בע"מ מעונו: 10000364787 - מס' בקשה רישוי זמין 20240445 :' בקשה מס אשדוד. מהות בקשה: הרחבת מבנה קיים מחסן סיטונאי לגופי תאורה לפי תב"ע מס' 42 ההדרים . הקלה מקו בנין צידי צפוני ודרומי 1 : מ"ר. מהות ההקלה 350 בתוספת בשטח של עד 101/02/3 . הקלה מקו בנין 2 . מ' מגבול מגרש 2.7 מ' המותרים עד למרחק של 4 - לבניית מבנה ללא פתחים מ ברחוב: 2452 : בגוש 75 : מ'. חלקה 4.2 - מ' המותרים ל 6 - מ 30% אחורי לקיר ללא פתחים בשיעור של , אשדוד. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר 39 ההדרים שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' ה' https://www.ashdod.muni.il : עיריית אשדוד בכתובת , מס' פקס: 08-9568340 : בודקת רישוי: לי פרץ בודקת תוכניות טלפון 8:30 - 11:00 בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור leepe@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל יום מפרסום זה. בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה 15 של הבודקת , תוך . נמסרת בזה 1965 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 149 עיריית קריית גת הוועדה המקומית לתכנון ובניה הודעה לפי סעיף לחוק התכנון והבניה הנ"ל, כי לוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית גת הוגשה ע"י: עזקור מיזוג 149 הודעה בהתאם לסעיף 60 מגרש: 11 חלקה: 3218 גוש: , קרית גת 18 המתייחסת לקרקע הנמצאת בכתובת: מבוא סדן 20240465 אוויר בקשה מס': הכולל המרת 20220254 ד מהות הבקשה : תכנית שינויים למבנה תעשיה למטרת צנרת למפעלי הטפלה המאושר בהיתר מס גלריה לקומה והגדלתה שינויים בחזיתות .שינוי בגדר קדמית שינוי גודל ומיקום חדר טראפו מהות ההקלות: הקלה במיקום חדר כל המעוניין יכול לעיין בבקשה להיתר הנ"ל במשרדי המשולב עם חומה קדמית הפונה לכביש. 0 טרפו מבוקש קו בניין קדמי קומה ב', בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. וכל הרואה עצמו נפגע 97 הועדה המקומית קריית גת, רח' קוממיות מיום קבלת ההודעה. 15 מהבקשה להיתר הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הועדה המקומית "קריית גת", תוך , במידה והנך ומעוניין לעיין בבקשה להיתר יש לשלוח במייל את בקשתך לעיון לכתובת המייל: 36 סעיף 2016 לפי תקנות רישוי בברכה, עמי ביטון יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובניה 08-6874785 , ניתן לקבל מענה גם בטלפון מס' YaliV@Qiryat-gat.muni.il 1965 לחוק התכנון והבניה– תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1( 149 בהתאם לסעיף אשדוד מהות 32 המבקש: סמי מרקס מעונו: אחלמה 20240196 בקשה מס': 7620 תיק בנין: 2238 /מק/ 3 מתכ' מפורטת מס' + קומות 2 הבקשה: שינויים פנימיים בקומת קרקע, סגירת מרפסות בקומה א', שינוי מפלס חצרות אנגליות בבית קיים בן מרתף כחלק מדו משפחתי . הבקשה כוללת הסדרת מצב קיים. מהות ההקלה: הקלה מחומרי גמר מאבן בהירה לשליכט , אשדוד. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת 32 ברחוב: אחלמה 3172 בגוש: 54 חלקה: צבעוני בגוון אפור. שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת Galinali@ : מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-9568127 בודקת רישוי: גלינה ליפוביץ טלפון: 8:30 - 11:00 א' – ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים ashdod.muni.il בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל יום מפרסום זה. 15 במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך י, הדרום 57 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות הדרום 1.5"

ס/מנהל אגף דוברות, יחסי ציבור ופרסום

משרה 100% |26/24 משרה

עלות המכרז

שם המכרז

מס' מכרז

מנהל/ת פרויקט "הקהילות של אשדוד" במעמד מנהל/ת מחלקה

ש"ח 2000

עבודות חצרנות בחצרות בניינים עבור העירייה

20.24

09:00-13:00 בין השעות 23/05/24 עד ליום 19/05/24 המועד להגשה מיום

משרה 100% | 27/24 משרה

ש"ח 2000

אספקה, ניהול, תפעול ותחזוקת מטעני רכב חשמלי מהירים ואולטרה -מהירים בעיר

21.24

פקח/ית מסייע/ת בשיטור המשולב

09:00-13:00 בין השעות 06/06/24 עד ליום 02/06/24 המועד להגשה מיום

משרה 100% | 28/24 משרה

עלות הפנייה

שם הפנייה

מספר פנייה

מנהל/ת השירות הפסיכולוגי חינוכי . מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. 1 . עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן 2 הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. 23/05/24 תאריך אחרון להגשה עד ליום פרטי המשרה, תנאים ואופן הגשת המועמדות מופיעים באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.ashdod.muni.il .10 ניתן לקבל סיוע בהגשת המועמדות במינהל משאבי אנוש בבית העירייה, רח׳ הגדוד העברי

ש"ח 300

מתן שירותי טיפול בתביעות מתחת לגובה ההשתתפות העצמית

207.24

30/05/24 המועד להגשה מיום עד ליום

www.ashdod.muni.il פרטים באתר האינטרנט העירוני:

ראש הרשות : ד"ר יחיאל לסרי

30

10.5.2024 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook flipbook maker