שרון 05.08.22

ב”ה

Elad Halevy D E S I G N

בעלי הדירות בפרויקט תמ"א ברחוב הגאולה יקבלו פיצויי חודשים במועד מסירת הדירות ‰ 50 בגלל איחור של החברה: "הגשנו בקשה לבית המשפט לביטול הפסק" הוד השרון: פיצוי של כחצי מיליון שקל לדייר

בעלי הדירות בפרויקט שבר שיא: ר � שאותו בונה חברת מורפוזיס ב 38 תמ"א חוב הגאולה בהוד השרון, יקבלו פיצויי של כחצי מיליון שקל כל אחד בגלל איחור של חודשים במועד מסירת הדירות. 50 , חיזוק 38/1 מדובר על פרויקט תמ"א ותוספות במסגרתו נחתם חוזה בין היזם לבין הדירות בשלושה בניינים בכתובת 42 בעלי ת � על מנת לבצע פרויקט ה 19-23 הגאולה חדשות עירונית במסגרתו חברת מורפוזיס דירות חדשות מעל הבניינים 30 בונה עוד הקיימים לטובת היזם. הנתבעת התחייבה עד 23 להשלים את העבודות בבניין מספר 21,19 ואת הבניינים 2018 לסוף אוקטובר התחייבה להשלים עד ליום תחילת דצמבר של אותה שנה. אך עד היום הבניין עוד לא . גמור והעבודות נמשכות לדביר הדיירים בבניין, התירוצים שנש ר מעו מהיזם לאורך השנים הם אינסופיים: "זה הקבלן שהייתי צריך להשתחרר ממנו משפטית', 'זה הקורונה שפגעה בנו', 'זה העובדים שלא יכולתי להביא מעבר לקו הירוק', 'זה כוח עליון'. ותמיד הוא אומר - זה ייגמר בתאריך זה וזה, ותמיד כשמ ר תקרבים לתאריך הוא משנה, 'טוב זה ייג ר מר בתאריך זה וזה'. כבר לפחות חצי שנה שאין לנו שום תאריך". כאמור, בעלי הדירות תבעו את היזם ופנו להליך בוררות ובתחילת החודש

בית המקדש השלישי השבת רואים את בשבת קודש מיוחדת זו מגיעה לשיא הציפיה שלנו לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו ובנין בית המקדש השלישי. תשעה באב מבטא מצד אחד את שיא האבילות והירידה,היום הקשה של חורבן בית המקדש וכל הצרות הקשות שבאו לעמינו, אך באמת בפנימיותו הוא היום שבו מאיר אור הגאולה שלמענה הייתה כל הירידה. בשבת זו , נאמר בספרים, מראים לכל יהודי את בית המקדש השלישי! הרבי מליובאוויטש מסביר שאמנם הנשמה רואה זאת אך זה משפיע גם על הרובד המודע והגלוי שבנו ונותן לנו את הכוח להוסיף במעשים טובים במיוחד בלימוד בתורה ובמצות הצדקה לזירוז הגאולה. בשבת קודש מיוחדת זו מגיעה לשיא הציפיה שלנו לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו ובנין בית המקדש השלישי. תשעה באב מבטא מצד אחד א שיא האבילות והירידה, היום הקשה של חורבן בי מקדש וכל הצרות הקשות שבאו לעמינו, אך באמת בפנימיותו הוא היום שבו מאיר אור הגאולה שלמענה הייתה כל הירידה. בשבת זו , נאמר בספרים, מראים לכל יהודי את ית המקדש הש יש ! הרבי מל ובאוויטש מסביר שאמנם הנשמה רואה זאת אך זה מ פיע גם על הרובד המוד והגלוי שבנו ונותן לנו את הכוח להוסיף במעשים טובים במיוחד בלימו תורה ו מצות הצדק לזירוז הגאולה. הרבי מליובאוויטש ביקש שבימים אלו נלמד על המקדש, מתוך המקורות: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הרבי מליובאוויטש ביקש שבימים אלו נלמד על המקדש, מתוך המקורות: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הרבי מסביר (שמות כה.י’) ועשו ארון עצי שיטים אמתיים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קומתו. (שמות.כה.ח) שאמנם קדושתו האינסופית של הקב’’ה שרתה במקדש אך רצונו של הקב’’ה שגילוי השכינה יומשך דווקא בתוך הגדרים המוגבלים של המקום והזמן. בלשון החסידות: לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, ובמילים אחרות שהקדושה והאלוקות שבנו לא תישאר רק במישור הרוחני שבנו אלא תחדור בתוך חיי היום יום -בצורת הדיבור, באופן האכילה, בתוך הביתשלנו על כל חדריו. הנהגה זו מביאהשגם ברכות השם אלינו יבואו באופן הגלוי והברור ביותר כפשוטו, ועד לגאולה תיכף ומיד ממש. (שמות.כה.ח) ועשו ארון עצי שיטים אמתיים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קומתו. (שמות כה.י’) הרבי מסביר שאמנם קדושתו האינסופית של הקב’’ה שרתה במקדש אך רצונו של הקב’’ה שגילוי השכינה יומשך דווקא בתוך הגדרים המוגבלים של המקום והזמן. בלשון החסידות: לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, ובמילים אחרות שהקדושה והאלוקות שבנו לא תישאר רק במישור הרוחני שבנו אלא תחדור בתוך חיי היום יום - בצורת הדיבור, באופן האכילה, בתוך הבית שלנו על כל חדריו. הנהגה זו מבי ה שגם ברכות ה ם אלינו יבואו באו ן הגלוי והברור יותר יכף ומיד ממש. כפ וטו, ועד לגאולה יום הולדת במשפחה? יום נישואין? תן ליקירך את המתנה הגדולה ביותר! הקדש להם את זכות הפצת התורה ודבריו הקדושים של הרבי מליובאוויטש למאות אלפי יהודים שיחיו יחד עם אינספור המעשים טובים שמתווספים בעולם. בהשתתפותקטנה יחסיתתהיהשותף! תזכו למצוות. לפרטים וכן לקבלת מסרון או וואצאפ יומי של דברי תורה/תזכורת יומית להנחת תפילין 052-7707027 או להדלקת נרות שבת צלצלו: לזכות אליעזר חנוך בן פייגא רייזא להצלחה רבה ומופלגה בכל מעשה ידיו אמן. לזכות ולרפואת טויבע בת מלכה ליבא ומינדה בת מלכה ליבא לאריכות ימים ושנים טובות ומתוקות אמן יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

צילום: אריאל ימיני | הפרויקט

ניתנה ההחלטה. "בסיומו של הליך ארוך שגם בו עשתה מורפוזיס כל פעלול אפש ר רי כדי למשוך את הקץ, קבע הבורר כבוד השופט בדימוס ארנסט פיצוי יוצא דופן לדיירים בדירות קיימות", מסר עו"ד אילון עישר, ממשרד סימון, עישר, דסקל ושות', 4 שמייצג את הדיירים. "בעלים של דירת שקלים לכל 8,500 חדרים יקבל פיצוי של חדרים 5 חודש איחור, בעלים של דירת שקל לכל חודש 9,600 יקבל פיצוי של איחור. מדובר בסכומים נכבדים מאוד". מקבוצת מורפוזיס נמסר בתגובה: "לצ ר ערה של קבוצת מורפוזיס משך הביצוע התארך בשל החלפת 38 של פרויקט תמ"א קבלני ביצוע. למרות הקשיים ביצוע הפ ר רויקט מסתיים כעת ברמת ביצוע גבוהה. מיעוט מבעלי הדירות מקיים מול החב ר רה הליך בוררות, מרביתם הגיעו להסכם פשרה. הוגשה בקשה לבית המשפט לבי ר טול פסק הבוררות". ¿

10

20.7.2018 ˆ ידיעות ראשון

עמיר בעיר הכל לגינה ולגנן

עיריית רעננה תקים מרכז תרבות ופנאי במרכז העיר שימוקם בין הרחובות אופסטרלנד והשרון רעננה: מרכז תרבות חדש

מתכננת להקים עיריית רעננה מרכז תרבות ופנאי חדש במרכז העיר בגו ר פ � מטר, בין הרחובות או 5,800 דל של כ - סטרלנד והשרון. המרכז החדש יציע לתו ר שב העיר מגוון רחב פעילויות ואירועים, ויהווה מקום מפגש חווייתי במרכז העיר. מהעירייה נמסר כי המרכז החדש יכיל מגוון מוסדות ציבור ומתקנים נוספים כגון מרכז נוער, בית-כנסת, ריכוז של כלל הספריות בעיר, כולל ספריית המבוגרים וספריית הילדים, שיועברו למרכז החדש ממיקומם הנוכחי ביד לבנים, וכן הספרייה העיונית, זאת במטרה להתייעל ולשפר את המענה בתחום לתושב במקום אחד. במסגרת המרכז החדש ייבנה גם חניון צילום: באדיבות העירייה | האזור בו יוקם המרכז

- מוגשמטעם רשת עמיר בעיר -

קומות בגודל כולל 2 ציבורי תת קרקעי בן מטר, המיועד לחניות ציבוריות 2,000 של שיעמדו לרשות תושבי העיר ואורחיה. הצפי לתחילת בניית המרכז הוא בינואר . 2026 ואכלוסו צפוי באוקטובר 2024 ראש העירייה רעננה חיים ברוידא: "המרכז החדש, שימוקם בלב העיר ויהיה נגיש לכולם, יאפשר לנו ליצור מתחם חברתי-תרבותי חדשני ומיוחד, בו נוכל להעניק לתושבים מגוון רחב של שי ר רותים עירוניים בתחומים שונים במ ר קום אחד. בנוסף, החניון החדש והגדול שייבנה במתחם יגדיל בצורה משמעו ר תית את מקומות החנייה שיעמדו לרשות התושבים במרכז העיר". ¿

עמיר בעיר חווית קניה המבוססת על: נראות, שרות, מקצוענות, מלאי זמין, מתן פתרון מושלם לגננים ולחובבי הגינון שמתחזקים לבד את הגינה, חדשנות טכנולוגית לענף הגינון, מחירים תחרותיים. הכל לגינה מוצרי השקיה, כלי עבודה נטענים, כלי עבודה חשמליים, מוצרי דישון, מוצרי הדברה, עציצים ואדניות, דשא סינטטי כולל את כל אביזרי ההתקנה, זרעים ופקעות, מוצרי נוי, הנעלה בגדי עבודה ועוד.

רשת עמיר בעיר הכל לגינה ולגנן הוקמה על ידי חברת עמיר שיווק תשומות לחקלאות בע"מ מתוך הרצון לשתף גם את הלקוחות הפרטיים בידע שצברה ועד היום 1942 החברה החל משנת בתחומים: השקיה, דישון, הדברה, מזון לבעלי חיים, יריעות פוליאתילן ועוד. ממוקמים וימוקמו באזורי סניפי הרשת מסחר קמעונאיים מרכזיים הקרובים לעיר: .1 מודעין אזור התעשייה ישפרו מתחם רמי לוי. .2 רעננה אזור התעשייה מול קניון רננים. .3 ראשון לציון איזור התעשייה החדש.

ידיעות השרון ˆ 5.8.2022 25

Made with FlippingBook Digital Publishing Software