טבריה קרית שמונה 22.07.22

0 5 4 - 3 3 3 7 3 0 1 ק"ש | לפרסום מודעה בלוח ידיעות טבריה 16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות שטח יום ד' 0 16:00 מועד אחרון לפרסום מודעות מילים יום ד'

המקצוענים צוענים

m y n e t a f u l a . c o . i l

חוקי תכנון ובניה י.קרית שמונה 24 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות ק"ש 6.5"

דוד 050 -9303383 קונה ומפנה תכולת בית וירושות 9 פטיפונים + תקליטים 9 ROLEX שעוני יוקרה - 9 שטרות ומטבעות 9 כלי כסף, תכשיטים ועוד 9 בשבת לא מפנה מחסנים עצור בס"ד

להשכרה מגוון חדרים במשרד עו"ד מפואר ומוכן לעבודה בראש פינה חנייה פרטית | חדר ישיבות | ריהוט שירותים | מטבחון | עמדת קבלה והמתנה ממוקם במיקום אסטרטגי במרכז ראש פינה ניתן לעבוד בשיתוף פעולה ותמיכה מקצועית 052-2850114

מחוז: צפון, מרחב תכנון 1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - מקומי:הגליל העליון הודעה בדבר אישור תכנית מתאר שם התכנית:כפר בלום - מתקן 253-0919001 מקומית מס': נמסרת 9 תשריט - 16 פוטו וולטאי גרסת התכנית: הוראות - , בדבר 1965 – לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 117 בזה הודעה, בהתאם לסעיף איחוד וחלוקה: 253-0919001 : אישור תכנית מתאר מקומית מס' ניתן תכנית שמכוחה התרי בניה והרשאות: ללא איחוד וחלוקה המתיחסת לתכניות הבאות: סוג היחס להוציא היתרים או הרשאות כפיפות 1/35 כפיפות תמא/ 4608 מספר התכנית החלפה ג/ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 1 כפיפות תמא/ 9/2 תממ/ וצמוד 977 מ' מצפון לדרך 300 ישוב: כפר בלום רחוב:. כ- חלקות 13494 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 9778 ממערב לדרך . קואורדינטה 11 , 2 חלקי חלקות: 13494 . גוש: 3 במלואן: מטרת התכנית: יצירת 786007 :Y קואורדינטה 255802 :X מסגרת תכנונית להקמת מתקן הנדסי - פוטו וולטאי קרקעי . קביעת ייעוד קרקע שימושים 1 עיקרי הוראות התכנית: מגה-וואט, 9 והוראות להקמת מתקן פוטו וולטאי בהספק של לצורך הפקת חשמל מאנרגיה סולארית, אשר יחובר באמצעות . קביעת ופירוט השימושים המותרים בקרקע 2 קו מתח גבוה. . קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל 3 חקלאית ומתקן הנדסי. . קביעת הנחיות סביבתיות וחקלאיות. 4 תשתיות ושירותים. 07/01/2022 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 24/01/2022 , בתאריך 3007 , התשפב, עמוד 10152 ובילקוט הפרסומים התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, . וכן במשרדי: ועדה 074-7697474 טלפון: 1753005 נוף הגליל 29 מעלה יצחק , 04-6816373 טלפון: 12100 מקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ראש פינה וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים . www.iplan.gov.il פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון דקלהעדיפרץמ"מיו"רהועדההמחוזיתלתכנון ולבניהמחוזצפון

פרסם כאן רוצה חשיפה גדולה יותר?

054-3337301 04-6562525

מועצה אזורית עמק יזרעאל דרוש/ה

מזכיר/ת אגף קהילה ורווחה

למועצה האזורית הגליל התחתון דרוש/ה למו עצה האזורית הגליל התחתון דרוש / ה

אב בית לבית הספר "שירת הגליל" משרה) 50%( 40/2022 ' מכרז פומבי מס מכרז פומבי מס' 24/2022

מנהל/ת יי שובי לביטחון קהילתי ( 50% משרה )

7-9 , מנהלי דרגת המשרה ודירוגה: ימים בשבוע 5 , משרה 100% היקף העסקה: מנהלה:

את תנאי ההעסקה, תיאור התפקיד, טופס הגשת מועמדות ודרישות נוספות, ניתן למצוא באתר המועצה האזורית הגליל (קטגוריית "דרושים"). www.glt.org.il התחתון מסמכי חובה שיש לצרף: טופס הגשת מועמדות, קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות, מסמכים ממעסיקים קודמים המעידים על ניסיון בתחום, ולשלוח למנהלת משאבי מועמד/ת עם מוגבלויות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם בקרב עובדי הרשויות, מתבקש/ת לציין בקורות החיים את פרטי הזכאות ו/או ההשתייכות. ניצן פלג ראש המועצה חובה שיש לצרף : טופס הגשת מועמדות (באתר המועצה), קורות חיים תעודות השכלה, מסמכים ממעסיקים קודמים המעידים על ניסיון בתחום , ו לשלוח למנהלת משאבי אנוש orlysh@glt.org.il . מיועד לנשי וגברים כאחד . ת העונות על כל דרישות הסף ובצירוף כלל המסמכים – יענו. ניצן פלג ראש המועצה .orlysh@glt.org.il אנוש למייל המכרז מיועד לנשים וגברים כאחד. י ההעסקה, תיאור התפקיד ודרישות נוספות, ניתן למצוא באתר המועצה ת הגליל ה חתון www.glt.org.il (קטגוריית "דרושים").

מועמדות שתוגש ללא תעודות, אישורים תומכים על השכלה וניסיון - לרבות קורות חיים ושאלון אישי למועמד - לא תיבחן. הגשת המועמדות לאיוש המשרה תיעשה .02/08/22 עד ליום ניתן להגיש מועמדות באתר המועצה www.eyz.org.il בכתובת מכרזי כח אדם) > (דרושים ומכרזים אייל בצר ראש המועצה

21

ידיעות טבריה, קרית שמונה ˆ 22.7.2022

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online