טבריה קרית שמונה 22.07.22

קרית שמונה

בזמן שראשהעירייהאביחי שטרן נמצא בארה"ב, באופוזיציה - המהווה רוב במועצה - חוגגים ‰ בין ההחלטות שעברו: ביטול הארנונהעל פרגולות, ביטול דמי הכלכלה לנסיעותשל ראשהעיר לחו"ל, ביטול עליית 'הטייס האוטומטי' וסגירתהעיתון של העירייה האופוזיציההעבירהשורה של החלטותבמועצתהעיר

הכאוס הפוליטי

אלי זפרני וניסים מלכה

אביבה זריהן והיועץ המשפטי אריאל בר יוסף

סגן ראש העיר יהודה חיים מנהל | את הישיבה צילומים: אביהו שפירא

מנכ"ל העירייה יורם ביטון

מבקר העירייה אורן ירמיהו

לשרת את האינטרסים הפוליטיים של ראש העיר. בהצעה הזו נרשמה הסתייגות לאחר שבקואליציה טענו כי למרות שההצעה עברה, ההחלטה תהיה עדיין בידי החברה הכלכלית. החלטות נוספות שאושרו הן: החלטה על תקצוב מדריכי המוגנות לבתי הספר שע ־ אלף שקל הנדרש כדי 350 ברה בסכום של להשאיר את התוכנית במתכונתה המלאה, זאת לאחר שלאחרונה קוצצו חלק מתקני מדריכי המוגנות; וכן הצעתו של חבר מוע ־ צת העיר אופיר יחזקאלי על המשך שיפוץ אלף 200 אגף החינוך בעלות כוללת של שקל. כמו כן הצביעו חברי המועצה על אי אישור השתתפות העירייה בהוצאות כלכ ־ לה בנסיעותיו של ראש העיר לחו"ל מכאן ואילך. עוד הוחלט כי ישיבות מועצת העיר יתקיימו החל מהחודש הבא בימי שני בשעה בערב במקום בימי שלישי. 19:00 ההחלטה הבאה: חניה בחינם חבר מועצת העיר מהאופוזיציה, אלי זפרני: "קיימנו את הישיבה כי זהו מועדה

. בהצעה הזו נטען כי 2023 בארנונה בשנת יהיו קשיים לבצע אותה מול משרד הפנים, אבל חבר המועצה הרב ניסים מלכה הציג תקדימים של מקומות שבהם בוטלה עליית הטייס האוטומטי בארנונה. החלטה נוספת שעברה בישיבת מועצת העיר היא סגירת העיתון שמוציאה עיריית קרית שמונה מדי חודש לתושבים, בטענה כי זהו בזבוז של כספי ציבור וכי הוא נועד "אנחנו מתכננים להדיח את יורם ביטון מתפקידו כמנהל הארנונה. אנחנו מתכננים גם להביא הצעה למועצת העיר לאפשר חניה בחינם לתושבי קרית שמונה. אנחנו רוצים להוכיח שכל מה שקרה בקדנציה הזו היה רק להיכנס עמוק לכיסם של התושבים ותו לא"

החוקי. מבחינת החוק הישיבה היתה צריכה להיות כבר בשבוע שעבר ומשרד הפנים כפה על ראש העיר לקיים את הישיבה גם לא בנוכחותו. הצבענו בעד כל ההחלטות כולל ביטול הארנונה על הפרגולות, בי ־ טול דמי הכלכלה לנסיעות של ראש העיר לחו"ל, ביטול אגרות והיטלים ועל סגירת העיתון. יורם ביטון מנכ"ל העירייה הביא חוות דעת של יועצים משפטיים שאנחנו לא יכולים, אבל אין לחוות הדעות האלה שום תוקף, מי שקובע זו מועצת העיר. מו ־ עצת העיר היא זו שהשיתה את הגזירות ומסמכותה לבטל אותן". מה אתם מתכננים הלאה? "אנחנו מתכננים להדיח את יורם ביטון מתפקידו כמנהל הארנונה. אנחנו מתכ ־ ננים גם להביא הצעה למועצת העיר לא ־ פשר חניה בחינם לתושבי קרית שמונה, להחליף את יושבי הראש בוועדות העי ־ רייה ולעשות עוד כמה פעולות לטובת התושבים. אנחנו רוצים להוכיח שכל מה שקרה בקדנציה הזו היה רק להיכנס עמוק לכיסם של התושבים ותו לא". מעיריית קרית שמונה לא התקבלה תגובה עד שעת סגירת הגיליון.

דניאל דדון

לראשונה זה שנים התקיימה השבוע ישיבת מועצת העיר קרית שמונה ללא נוכחותו של ראש העיר. אבי ־ חי שטרן נמצא בימים אלו בארצות הברית וחברי האופוזיציה - המהווים רוב במועצת העיר - קיימו את ישיבת המועצה בהיעדרו. מי שניהל את הישיבה היה סגנו יהודה חיים. בישיבה, שהתקיימה ביום שלישי השבוע, העבירו חברי המועצה שורת החלטות בנו ־ שאים מהותיים ביניהן ביטול "הגזירות", לדבריהם, שהושתו על העיר בשלוש הש ־ נים האחרונות. ההצעה הראשונה על תיקון חוק עזר היטלי פיתוח עברה למורת רוחם של חברי הקואליציה. בהצעה הוצע לתקן את חוק העזר כך שיינתן פטור מהיטלים מטר ראשונים של תוספות בנייה 50 עד בשכונות העיר הוותיקה. על פי ההצעה התיקון יחול רטרואקטיבית החל מכניסת . 2020 החוק לתוקף בסוף דצמבר כמו כן העבירו חברי המועצה החלטה לפ ־ טור מחיוב ארנונה מחסנים, פרגולות וחדרי מדרגות. נוסף על כך העבירו חברי המועצה החלטה לבטל את עליית הטייס האוטומטי

8

22.7.2022 ˆ ידיעות טבריה, קרית שמונה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online