טבריה קריית שמונה 18.11.22

טבריה

:2023 תקציבהעירייה לשנת בלי חשבמלווה ועם יותר כסף לחינוך מיליון שקל ‰ סעיף הרווחה 399 הוועדההקרואהאישרהאתתקציב העירייהשיעמוד בשנההבאהעל מיליון שקל 2־ בתקציב זכה לעלייהשל כ

לב רבה לנושא. בשנה החולפת עמד התק ־ מיליון 11 ציב בסעיפים אלו במצטבר על כ־ 13 יעמוד על קרוב ל- 2023 שקלים ובשנת אחוז. 20 מיליון שקלים - עלייה של כ העירייה מתנהלת היום בתקציב מאוזן בזכות התנהלותה הכלכלית ועבודתו של יו"ר הוועדה הממונה בועז יוסף, גזברית העירייה לבנת דהאן ושיתוף הפעולה הפו ־ רה ביניהם. כמו כן, הושם דגש על תשלום בזמן לספקים ובכך הביאה העירייה חיסכון כלכלי משמעותי. בנוסף, תקציב נכבד של העירייה הגיע מהקולות הקוראים ותב"רים מהם הגיע תקציב משמעותי לעיר בסך עש ־ מיליוני 90 רות מיליוני שקלים, לא כולל שקלים לשיפוץ הטיילת שהתקבלו מכוח החלטת הממשלה. יו"ר הוועדה הממונה בועז יוסף אמר: "מדובר בתקציב טוב לטבריה. זהו תקציב ששם בראש סדרי העדיפויות את החינוך, הרווחה, התרבות וחזות העיר - כל זאת לצד המשך הפיתוח והעשייה שבו נמצאת טבריה בשנתיים האחרונות. הצעת התקציב לשנת משקפת ומותאמת לצרכיה של העיר 2023 טבריה ותושביה. תקציב שמביא איתו בשו ־ רה אמיתית, שמעבירה את העיר מתהליך הבראה מתמשך שהסתיים לעיר בהמראה".

דניאל דדון

אושר תקציב עיריית טבריה לשנת . על פי הצעת התקציב 2023 שאושרה בישיבה שנערכה ביום מיליון 399 רביעי, גובה התקציב עומד על שקלים ומשקף עלייה מגמתית בשנתיים האחרונות בכל התחומים. זהו התקציב הרא ־ שון זה עשרות שנים שהרשות תתנהל לבדה בו, לאחר הפסקת עבודתו של החשב המל ־ ווה עם המעבר מתוכנית ההבראה להמראה ואחרי הורדת הגירעון בעשרות אחוזים. בתקציב המאושר לשנה העומדת בפתח, הושם שוב דגש מיוחד על השקעה רחבה 2023 יותר בחינוך. תקציב החינוך לשנת 3 מיליוני שקלים - כ- 101 יעמוד על כ מיליוני שקלים יותר מהשנה החולפת. הש ־ תתפותה של העירייה בתקציב החינוך תע ־ אחוז 31 מיליוני שקלים, כ- 31 מוד על כ מסך תקציב החינוך, לעומת השנתיים האח ־ רונות שבהן השתתפות העירייה עמדה על 2022 ו־ 2021 אחוז, בשנים 28.9־ אחוז ו 24 כ־ בהתאמה. במסגרת התקציב החדש אושרו בין היתר: אלף שקלים לטובת 300 תוספת תקציב של ניהול עצמאי ושוטף של גני הילדים, הכנ ־

תקציב נכבד של העירייה הגיע מהקולות הקוראים ותב"רים מהם הגיע תקציב משמעותי לעיר בסך

צילום: דניאל דדון | עיריית טבריה. יותר לתרבות

סת תוכנית ניצנים למוסדות החינוך בעיר במטרה להרחיב את הפעילות החינוכית. התקציב כולל מימון על ידי הרשות של תו ־ 300 כנית ניצנים בגנים ובבתי ספר בסך כ אלף שקלים, מה שלא היה קיים כלל בשנים אחוז 40 קודמות, וכן ספיגת עלייה של כ־ במחירי תוכנית קרב בתקציב הרשות, בסך כחצי מיליון שקלים, כדי לאפשר למוסדות החינוך לרכוש תוכניות פדגוגיות נוספות ולא להעמיס על השתתפות ההורים.

רשם 2023 גם תקציב הרווחה לשנת 83.2- ויעמוד על כ 2022 עלייה ביחס לשנת ק � מיליוני ש 2 מיליוני שקלים - גבוה בכ - לים מהתקציב האחרון. השתתפות הרשות אחוז מסך התקציב לרווחה. 26 מהווה כ בשורה נוספתהעולה מתוך התקציבשאושר מגיעה מסעיף התרבות, ספורט והפנאי. כמ ־ שבה העירייה 2022 גמה מתמשכת לשנת השקיעה רבות באירועי תרבות וספורט רבים מסתמנת עם תשומת 2023 ומגוונים גם שנת

עשרות מיליוני שקלים

הזמנה לכנס הכנה לפרישה מוצלחת 13:00-8:30 | ד' כסלו תשפ"ג | 28.11.22 | יום שני

במתנ"ס "פירסט", רח' אור-חיים, שיכון ד', טבריה

, הפורשים בחצי שנה הקרובה ההשתתפות בכנס לתושבי טבריה והסביבה ללא תשלום וברישום מראש* מספר המקומות מוגבל!

בתוכנית – התכנסות וברכת מנהל סניף טבריה 8:30

¢ טית ® ח © הזירה המשפ ¢ Æ תכנית המשפט של הצפון עורכת הדין מאירה אזרד Æ מתמחה בענייני מעמד אישי

"דלתות מסתובבות" – פרישה כשינוי כלכלי

עיצוב: טל וייצמן

– הפסקה 10:30 – דרכי התקשרות עם הביטוח הלאומי 11:00

התנדבות בייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו – עקרונות בסיסיים ומיצוי זכויות בקצבת אזרח ותיק 11:30 – סיום 13:00

±π∫∞∞ ˇ שלישי

20.11.22 עד 04-6738140 ' *ההרשמה בטל tv1yomamida@nioi.gov.il או ב- (יש להשאיר שם מלא, מס' ת.ז וטלפון)

www.btl .gov. i l

8

18.11.2022 ˆ ידיעות טבריה, קרית שמונה

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker