חיפה 17.2.23

, סבתא , סבא ? רחוקים והנכדים הילדים ! טוב לך שיהיה נדאג אנחנו אזרחים מזמינה סחלב עמותת ! מהחיים ליהנות חיפה תושבי ותיקים

הוותיק לאזרח סחלב במרכז ומבלים טוב אוכלים , בהופעות צופים

? כדאי זה למה

. אלינו עד מהבית מאורגנות הסעות . איתם לבלות שנעים ה ' חבר יש

. ועוד בעיסוק ריפוי , פיזיותרפיה , ציור , יוגה , מרתקות הרצאות במרכז .( הכל אוכל שלא למי גם ) יום בכל ומזין טרי אוכל שמבשל מטבח לנו יש . לחייך לך שתגרום טובה ואווירה משחקים יש . קוגנטיבית ירידה עם למבוגרים ואיכותית ייחודית מחלקה . חיפה לתושבי VIP תומכת קהילה

WWW.SACHLAV.ORG.IL | 053-3005760 : לבנון אוסנת | 053-3551455 : יצחק עדי לפרטים ELI0912@NETVISION.NET.IL | SW@SACHLAV.ORG.IL במייל גם אפשר ' ה -' א בימים קשר יצירת

11 ידיעות חיפה ˆ 17.2.2023

Made with FlippingBook Digital Publishing Software