פתח תקווה 29.07.22

m y n e t p e t a h t i k v a . c o . i l 0 3 - 9 3 0 9 9 4 0

0 3 - 9 3 0 9 9 4 0

הודעות בנושא תכנון ובניה

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 03-9309940

עיריית קרית אונו הועדה לתכנון ובניה 1965 - חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 149 מודעה לפי סעיף 20220188 ,64922001

עיריית גבעת שמואל - אגף הנדסה ותשתיות - הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 1965 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 149 הודעה לפי סעיף

לחוק הנ"ל, כי לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעת שמואל הוגשה ע"י: 149 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף גבעת 10 סמ' הרב זינגר המתייחסת לקרקע הנמצאת בכתובת: רחוב 2022034-1 גרינברג אריה ואורית בקשה מס': מהות הבקשה: הרחבת המרתף והוספת יח"ד משנית במרתף בהתאם להוראת שעה 297 חלקה: 6392 גוש: שמואל. . הוספת יח"ד משנית במרתף בהתאם להוראת 1 ), הוספת מדרגות חיצוניות לירידה למרתף. מהות הפרסום: 117 (תקנה מ"א במרתף. כל המעוניין יכול לעיין 2 . תוספת מטבחון 2 ) והוספת מדרגות חיצוניות לירידה למרתף. 117 שעה (תקנה גבעת שמואל, בימים ובשעות שהמשרד האמור 24 בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית בגבעת שמואל, רח' בן גוריון פתוח לקהל. וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית "גבעת יום מיום משלוח ההודעה בדואר רשום (כמופיע בחותמת הדואר ע"ג המעטפה שנמסרה לך). כתובת 14 שמואל", תוך , יום ד' 09:00-12:00 , שעות קבלת קהל: יום ב' – 03-7266847 , גבעת שמואל. טלפון: 24 הועדה: רחוב בן גוריון בברכה, הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעת שמואל . 16:00-18:00 –

נמסרת בזו הודעה כי הוגשה בקשה להקלה לועדה המקומית לתכנון ובניה "אונו". המבקשים: אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ חוכרים שונים באמצעות עו"ד אטרקצ'י ושות 238 חלקה: 6492 גוש: רחוב: לוי אשכול הכוללים B+C : בניית שני בנייני מגורים 2 מתחם האורן - מגרש מהות הבקשה: יח"ד לכל בניין. הבניינים כוללים מסחר 63 קומות מגורים וגג טכני. 17 קומת קרקע, יח"ד. 126 בקומת הקרקע. סה"כ 508- יח"ד המותרות לפי תכנית מספר 112 יח"ד ל- 14 תוספת של פירוט ההקלות: יח"ד שהועברו לתא שטח מספר 2 יח"ד מותרות בתא שטח זה פחות 114( 0377531 יח"ד. 126 ). סה"כ יח"ד בבניין 1 ימים מיום 14 כל הרואה עצמו נפגע ע"י בקשה זו, רשאי להגיש את התנגדותו תוך . july@vaada-ono.co.il : פרסום הודעה זו למשרדי הועדה במייל שכתובתו כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו. . ono.bartech-net.co.il : ניתן לעיין בבקשה באתר הועדה שכתובתו נמסרת בזו הודעה כי הוגשה בקשה להקלה לועדה המקומית לתכנון ובניה "אונו". המבקשים: אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ חוכרים שונים באמצעות עו"ד אטרקצ'י ושות 244 חלקה: 6492 גוש: רחוב: לוי אשכול מהות הבקשה: קומות מגורים 19 הכולל קומת קרקע, A : בניית בניין מגורים 1 מתחם האורן - מגרש יח"ד. הבניין כולל מסחר בקומת הקרקע 91 וגג טכני. סה"כ פירוט ההקלות: 15 ), מתוכם 508-0377531 יח"ד (המותרות לפי תכנית מספר 74 יח"ד ל- 17 תוספת של יח"ד. 91 . סה"כ יח"ד בבניין 2 יח"ד העברה מתא שטח 2 יח"ד בהקלה ו- ימים מיום 14 כל הרואה עצמו נפגע ע"י בקשה זו, רשאי להגיש את התנגדותו תוך . july@vaada-ono.co.il : פרסום הודעה זו למשרדי הועדה במייל שכתובתו כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו. . ono.bartech-net.co.il : ניתן לעיין בבקשה באתר הועדה שכתובתו ישראל גל, יו"ר הועדה לתכנון ובניה אונו עיריית קרית אונו הועדה לתכנון ובניה 1965 - חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 149 מודעה לפי סעיף 20220189 ,64922002

– למפעל המזון בלוד CIP לקבוצת דרושים/ות עובדי/ות ייצור העבודה נחשבת כעבודה מועדפת לחיילים/ות משוחררים/ות הסעות נוחות מערי המרכז · שכר שעתי גבוה · בונוס לעובדים/ות מתמידים/ות

עיריית גבעת שמואל - אגף הנדסה ותשתיות - הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 1965 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 149 הודעה לפי סעיף

לחוק הנ"ל, כי לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעת שמואל הוגשה ע"י: כגן 149 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף גבעת שמואל. 11 סמ' הרב זינגר המתייחסת לקרקע הנמצאת בכתובת: רחוב 2022030-1 אריאלי כרמית בקשה מס': ,) 117 מהות הבקשה: הרחבת המרתף והוספת יח"ד משנית במרתף בהתאם להוראת שעה (תקנה 292 חלקה: 6392 גוש: .הוספת יח"ד משנית 1 הוספת מדרגות חיצוניות לירידה למרתף. שינויים פנימיים ותוספת בניה בגג. מהות הפרסום: מ"א במרתף. 2 .תוספת מטבחון 2 ) והוספת מדרגות חיצוניות לירידה למרתף. 117 במרתף בהתאם להוראת שעה (תקנה גבעת שמואל, בימים 24 כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית בגבעת שמואל, רח' בן גוריון ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי יום מיום משלוח ההודעה בדואר רשום (כמופיע בחותמת הדואר ע"ג 14 הועדה המקומית "גבעת שמואל", תוך , שעות קבלת קהל: יום ב' 03-7266847 , גבעת שמואל. טלפון: 24 המעטפה שנמסרה לך). כתובת הועדה: רחוב בן גוריון בברכה, הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעת שמואל . 16:00-18:00 , יום ד' – 09:00-12:00 –

עיריית גבעת שמואל - אגף הנדסה ותשתיות - הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 1965 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 149 הודעה לפי סעיף

לחוק הנ"ל, כי לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעת שמואל הוגשה ע"י: שולמן 149 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף גבעת שמואל. 12 סמ' הרב זינגר המתייחסת לקרקע הנמצאת בכתובת: רחוב 2022031-1 איסר ואורנה בקשה מס': ,) 117 מהות הבקשה: הרחבת המרתף והוספת יח"ד משנית במרתף בהתאם להוראת שעה (תקנה 297 חלקה: 6392 גוש: . הוספת יח"ד משנית במרתף בהתאם להוראת שעה (תקנה 1 הוספת מדרגות חיצוניות לירידה למרתף. מהות הפרסום: מ' 1.00 . גובה חלונות מרתף עד 3 מ"א במרתף. 2 . תוספת מטבחון 2 ) והוספת מדרגות חיצוניות לירידה למרתף. 117 גבעת 24 מ'. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית בגבעת שמואל, רח' בן גוריון 0.40 במקום שמואל, בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות יום מיום משלוח ההודעה בדואר רשום (כמופיע בחותמת 14 מנומקת למשרדי הועדה המקומית "גבעת שמואל", תוך , שעות קבלת 03-7266847 , גבעת שמואל. טלפון: 24 הדואר ע"ג המעטפה שנמסרה לך). כתובת הועדה: רחוב בן גוריון בברכה, הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעת שמואל . 16:00-18:00 , יום ד' – 09:00-12:00 קהל: יום ב' – עיריית יהוד-מונסון - הועדה המקומית לתכנון ולבניה 2016 ) לתקנות תכנון ובניה (רישוי ובניה), התשע"ו- 2 (ד) ( 36 הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר לפי תקנה נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה יהוד-מונוסון, בקשה להיתר בנייה, כדלקמן: מס' מהות 3 מגרש: 11 חלקה: 6810 גוש: יהוד 2 היובל שם המבקש: נבון אבי וריבה כתובת הנכס: 20210572/1 בקשה: ) 2 (ד) ( 36 מ"ר. בהתאם לתקנה 15.46 פרגולה + מ"ר 23 בשטח של 12 בקומה 48 הבקשה: בניית חדר על הגג דירה .yhd.bartech-net.co.il : לתקנות הרישוי והבניה ניתן לעיין בבקשה להיתר באתר האינטרנט של הועדה בכתובת ימים מיום קבלת ההודעה 15 • בעל זכות במקרקעין רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה להיתר, בתוך . • במכתב irisby@ye-mo.org.il בדבר הגשתה למשרדי הוועדה המקומית בכתובת: עיריית יהוד- מונוסון, דואל ההתנגדות יש לפרט את מס' הבקשה, נימוקי התנגדות, פרטי התקשרות, לרבות כתובת, כתובת דוא"ל וטלפון. מבקש הבקשה אבי וריבה נבון 20220205 , 64972303 - 1965 – חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 149 מודעה לפי סעיף נמסרת בזו הודעה כי הוגשה בקשה להקלה לועדה המקומית לתכנון ובניה "אונו" המבקשים: החברה הכלכלית מהות הבקשה: 195 חלקה: 6497 גוש: 141 לוי אשכול לייזום והתחדשות עירונית-קריית אונו בע"מ רחוב: רחוב קומות 5 קומות מעל ק.קרקע (ומעל 18 בגובה 06 מתחם פינוי בינוי לוי אשכול דרום (שלב ב'): בניין מגורים מספר ). הבניין כולל 202200092 בניינים נוספים ומבוקשים בבקשה מספר 3 מרתפי חנייה וקומת מחסנים המשרתים מ' 114.9 מ' במקום 120 יח"ד. פירוט ההקלות: תוספת גובה בבניין עד לגובה של 80 מסחר בקומת הקרקע. סה"כ ימים 14 . כל הרואה עצמו נפגע ע"י בקשה זו, רשאי להגיש את התנגדותו תוך 508-0796656 המותרים לפי תכנית . כל המבוקש לעיל הינו על דעת july@vaada-ono.co.il : מיום פרסום הודעה זו למשרדי הועדה במייל שכתובתו .ono.bartech-net.co.il : המבקש ובאחריותו. ניתן לעיין בבקשה באתר הועדה שכתובתו ישראל גל יו"ר הועדה לתכנון ובניה אונו 20220214 , 64972303 - 1965 – חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 149 מודעה לפי סעיף נמסרת בזו הודעה כי הוגשה בקשה להקלה לועדה המקומית לתכנון ובניה "אונו" המבקשים: החברה הכלכלית מהות הבקשה: 195 חלקה: 6497 גוש: 141 לוי אשכול לייזום והתחדשות עירונית-קריית אונו בע"מ רחוב: רחוב 5 קומות מעל ק.קרקע (ומעל 18 בגובה 07 מתחם פינוי בינוי לוי אשכול דרום (שלב ב'): בניין מגורים מספר ). הבניין 20220092 בניינים נוספים ומבוקשים בבקשה מספר 3 קומות מרתפי חנייה וקומת מחסנים המשרתים מ' במקום 119.4 יח"ד. פירוט ההקלות: תוספת גובה בבניין עד לגובה של 80 כולל מסחר בקומת הקרקע. סה"כ . כל הרואה עצמו נפגע ע"י בקשה זו, רשאי להגיש את התנגדותו תוך 508-0796656 מ' המותרים לפי תכנית 114.9 . כל המבוקש לעיל הינו july@vaada-ono.co.il : ימים מיום פרסום הודעה זו למשרדי הועדה במייל שכתובתו 14 .ono.bartech-net.co.il : על דעת המבקש ובאחריותו. ניתן לעיין בבקשה באתר הועדה שכתובתו ישראל גל יו"ר הועדה לתכנון ובניה אונו 20220207 , 64972301 - 1965 – חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 149 מודעה לפי סעיף נמסרת בזו הודעה כי הוגשה בקשה להקלה לועדה המקומית לתכנון ובניה "אונו" המבקשים: החברה הכלכלית מהות הבקשה: מתחם 202 חלקה: 6497 גוש: לוי אשכול לייזום והתחדשות עירונית-קריית אונו בע"מ רחוב: קומות מרתפי 5 קומות מעל ק.קרקע ומעל 19 בגובה 02 פינוי בינוי לוי אשכול דרום (שלב ג'): בניין מגורים מספר . הבניין כולל 20220206 ומבוקשים בבקשה מספר 01 חנייה וקומת מחסנים המשרתים גם את בניין מספר מ' 122 מ' במקום 126 יח"ד. פירוט ההקלות: תוספת גובה בבניין עד לגובה של 85 מסחר בקומת הקרקע. סה"כ ימים 14 . כל הרואה עצמו נפגע ע"י בקשה זו, רשאי להגיש את התנגדותו תוך 508-0796656 המותרים לפי תכנית . כל המבוקש לעיל הינו על דעת july@vaada-ono.co.il : מיום פרסום הודעה זו למשרדי הועדה במייל שכתובתו .ono.bartech-net.co.il : המבקש ובאחריותו. ניתן לעיין בבקשה באתר הועדה שכתובתו ישראל גל יו"ר הועדה לתכנון ובניה אונו 20220206 , 64972301 - 1965 – חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 149 מודעה לפי סעיף נמסרת בזו הודעה כי הוגשה בקשה להקלה לועדה המקומית לתכנון ובניה "אונו" המבקשים: החברה הכלכלית מהות הבקשה: מתחם 202 חלקה: 6497 גוש: לוי אשכול לייזום והתחדשות עירונית-קריית אונו בע"מ רחוב: 5 קומות וקומה טכנית מעל ק.קרקע ומעל 20 בגובה 01 פינוי בינוי לוי אשכול דרום (שלב ג'): בניין מגורים מספר . הבניין 20220207 המבוקש בבקשה מספר 02 קומות מרתפי חנייה וקומת מחסנים המשרתים גם את בניין מספר מ' 129.5 יח"ד. פירוט ההקלות: תוספת גובה בבניין עד לגובה של 90 כולל מסחר ומשרדים בקומת הקרקע. סה"כ . כל הרואה עצמו נפגע ע"י בקשה זו, רשאי להגיש את התנגדותו 508-0796656 מ' המותרים לפי תכנית 125.5 במקום . כל המבוקש לעיל july@vaada-ono.co.il: ימים מיום פרסום הודעה זו למשרדי הועדה במייל שכתובתו 14 תוך .ono.bartech-net.co.il : הינו על דעת המבקש ובאחריותו. ניתן לעיין בבקשה באתר הועדה שכתובתו ישראל גל יו"ר הועדה לתכנון ובניה אונו 20220227 , 64962108 - 1965 – חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 149 מודעה לפי סעיף נמסרת בזו הודעה כי הוגשה בקשה להקלה לועדה המקומית לתכנון ובניה "אונו" המבקשים: בוני התיכון הנדסה מהות הבקשה: מתחם פינוי בינוי לוי אשכול 380 חלקה: 6496 גוש: לוי אשכול אזרחית ותשתיות בע"מ רחוב: קומות מרתפי חנייה ותחנת טרנספורמציה 4 קומות מעל ק.קרקע (ומעל 19 בגובה 108 צפון: בניין מגורים במגרש יח"ד. פירוט 113 ). הבניין כולל מסחר בקומת הקרקע. סה"כ 20220228 המרשתים בניין נוסף ומבוקשים בקשה . שימוש בשטחי שירות בקומות מגורים מרקמיות 2 . 113 יח"ד (ללא תוספת שטח) סה"כ 5 . תוספת 1 ההקלות: ימים מיום פרסום הודעה 14 מחסנים. כל הרואה עצמו נפגע ע"י בקשה זו, רשאי להגיש את התנגדותו תוך 18 לצורך . כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו. july@vaada-ono.co.il : זו למשרדי הועדה במייל שכתובתו .ono.bartech-net.co.il : ניתן לעיין בבקשה באתר הועדה שכתובתו ישראל גל יו"ר הועדה לתכנון ובניה אונו 20220228 , 64962109 - 1965 – חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 149 מודעה לפי סעיף נמסרת בזו הודעה כי הוגשה בקשה להקלה לועדה המקומית לתכנון ובניה "אונו" המבקשים: בוני התיכון מהות הבקשה: מתחם פינוי בינוי 380 חלקה: 6496 גוש: לוי אשכול הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ רחוב: קומות מרתפי חנייה ותחנת 4 קומות מעל ק.קרקע ומעל 19 בגובה 109 לוי אשכול צפון: בניין מגורים במגרש 118 ). הבניין כולל מסחר בקומת הקרקע. סה"כ 20220227 טרנספורמציה המרשתים בניין נוסף (המבוקש בבקשה יח"ד. כל הרואה עצמו נפגע ע"י בקשה זו, 118 יח"ד (ללא תוספת שטח) סה"כ 10 יח"ד. פירוט ההקלות: תוספת ימים מיום פרסום הודעה זו למשרדי הועדה במייל שכתובתו: 14 רשאי להגיש את התנגדותו תוך . כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו. ניתן לעיין בבקשה באתר הועדה july@vaada-ono.co.il .ono.bartech-net.co.il : שכתובתו ישראל גל יו"ר הועדה לתכנון ובניה אונו

דרישות התפקיד · עבודת ייצור במטבח הסעדה מרכזי 06:00-16:00 · שעות העבודה · הזדמנות להתפתח בחברה גדולה · ניסיון בעבודה במפעל יצור – יתרון · הכשרה תינתן למתאימים/ות · עבודה קבועה

ישראל גל, יו"ר הועדה לתכנון ובניה אונו

הודעה בענייני תכנון ובניה – עפ"י תקנות והבניה (הסדרה, הולכה, חלוקה ואספקה של חשמל) (ב) 3 תקנה 1998 התשנ"ו –

052-5328476 גלית עוז | 050-4744377 לפרטים: חן לוי 054-7873887 אתי מרשה | 050-4201290 אינסה דדון

נמסרה בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד התשתיות הלאומיות ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל כלהלן: 400050138 עילית ומתקניה לפי תכנית עבודה מס' מ"ד החלפה והקמת ארון הנחת כבל תת קרקעי מתח נמוך באור יהודה: ברח': דוד אלעזר יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי הרשות 14 המועד להגשת השגה, עד המקומית אור יהודה, רח' ההגנה אור יהודה.

בואו והצטרפו למשפחת קריית אונו

דרושות

למעון לגיל הרך של רשת התחלה חכמה בקריית אונו דרושה מטפלת מסורה

לצהרונים בגני ילדים סייעות וגננות 4000₪ למובילות ו ,3000₪ שכר לסייעות קו”ח יש לשלוח למייל: eshkol2@kono.matnasim.co.il 17:00 - 13:45 בין השעות | ’ ימים א’ - ה

חברת החשמל לישראל בע"מ מחלקת תכנון וסיוע טכני נפת - דן תל אביב 56 רח' אנילביץ

-משרה מלאה ימי עבודה 5 - ש”ח שכר חודשי 7000 - -מענקי התמדה פעמיים בשנה לפרטים נוספים: 054-4477666 עוגן | 0509014721 משרד - המינים 2 *המודעה פונה ל

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה (ב) 3 תקנה 1998 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ"ח - נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ולמהנדס הרשות המקומית, למתן לפי תכנית יהוד מונסון הרשאה להקמת רשת חשמל עילית ומתקניה כלהלן: 12/07/2022 מיום 400050400 עבודה ת"א מס' . 2-4 יהוד-מונסון רחוב הדר והקמת עמוד תעלה מתח 159 פירוק עמוד מתח נמוך מסוג בטון מספר .76 חלקה 6502 . גוש 159 נמוך . עיריית יהוד-מונסון ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית – יום ממועד פרסום 14 המועד להגשת השגה במשרדי הרשות המקומית, עד . הודעה זו

בושלת 7

המינים 2 *המודעה פונה ל

050-9014893 אלונה- 054-5281563 עדי- 0509014745 מיטל- 0509014721 משרד -

לפרטים נוספים:

/ 8330099 בקעת אונו / + ידיעות פ"ת

/ 8329882 בקעת אונו / + ידיעות פ"ת

חב' החשמל לישראל בע"מ אגף הרשת ירושלים והנגב מרכז ביצוע איילון

מחלקת תכנון - רשת וחל"ב 9002 , ת.ד. 7 רח' קרימינצקי 6789907 תל-אביב 076-8646558 ' לבירורים: ג'קי אלעזר טל

חוק תכנון ובניה י.פתח תקווה-אונו 8 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות פ"ת-אונו. . 1 "

ידיעות פתח תקוה, בקעת אונו ˆ 29.7.2022 29 לפרטים התקשרו: 050-8673222 לחלוקת עיתונים בפתח תקווה או הוד השרון דרושים מחלקי עיתונים בשעות הבוקר המוקדמות רכב/קטנוע חובה מתאים כעבודה נוספת תנאים טובים אוהב להיות בתנועה ולעשות מזה כסף? א נ ח נ ו ר ו צ י ם א ו תך א י ת נ ו פרסום הקלה עפ"י 03-9048569 פקס: 03-9302051-2-3 טל': 49277 פתח תקוה מיקוד 9 הועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק" בן-ציון גליס ניתנת בזההודעה כי הוגשה לועדההמקומית לתכנון ולבניה "מצפהאפק" בקשה להקמת יחידת דיור 1965 לחוקהתכנון והבניהתשכ"ה- 149 הוראותסעיף בבקשתבניהמספר 1480200702 אחתבביתדו משפחתי הכוללת:מרתף, קומתקרקע, קומהא, ממ"ד, גדרות, חניהלאמקורהפיתוחשטח. בתיקבניהמס' . הקלה בקו בניין קידמי דרומי לבריכתשחיה 1 , סביון שםמבקש/ים: נצר יגאל מהות הקלה: 32 כתובת: עגורים 2092 מגרש: 55 חלקה: 7253 גוש: 79432 . הקלה בקו בניין קידמי מזרחי לחדר מכונות 3 מ' 1.7 מ' מבוקש 5 . הקלה בקו בניין קידמי דרומי לחדר מכונותתתקרקעי מותר 2 מ'. 1.3 מ' מבוקש 5 מותר . הקלה לאי הקמת גד אקוסטית כל המעוניין, יוכל לעיין בבקשת הבניה באתר הועדה המקומית 5 . הקלה בתכסית 4 מ' 2.6 מ' מבוקש 5 תת קרקעי מותר עו"דשרון גלילי יו"רהועדההמקומית יוםמתאריך פרסום זה. שעותקבלתקהלמפורסמותבאתרהוועדה. 15 מצפהאפק ולהגישהתנגדותו לתכניתתוך פרסום הקלה עפ"י 03-9048569 פקס: 03-9302051-2-3 טל': 49277 פתח תקוה מיקוד 9 הועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק" בן-ציון גליס ניתנתבזההודעהכיהוגשהלועדההמקומיתלתכנון ולבניה"מצפהאפק"בקשהבקשהלהקמתיחידת 1965 לחוקהתכנון והבניהתשכ"ה- 149 הוראותסעיף בבקשת בניה 1480200701 דיוראחת בבית דו משפחתי הכוללת: מרתף, קומתקרקע, קומהא, ממ"ד, גדרות, חניה לאמקורה פיתוחשטח . בתיק בניהמס' .הקלהבקובנייןצדדיצפונילבריכת 1 ,סביוןשםמבקש/ים:עבדיאןאליאסמהותהקלה: 30 כתובת:עגורים 2092 מגרש: 55 חלקה: 7253 גוש: 79431 מספר . הקלהבקו בניין צדדי מערבי לחדרמכונות 3 מ' 2.6 מ' מבוקש 4 . הקלהבקו בניין צדדי צפוני לחדרמכונותתתקרקעי מותר 2 מ'. 1 מ' מבוקש 4 שחיהמותר . הקלה לאי הקמת גדר אקוסטית כל המעוניין, יוכל לעיין בבקשת הבניה באתר הועדה המקומית 5 . הקלה בתכסית 4 מ' 2.7 מ' מבוקש 4 תת קרקעי מותר עו"דשרון גלילי יו"רהועדההמקומית יוםמתאריךפרסוםזה. שעותקבלתקהלמפורסמותבאתרהוועדה. 15 מצפהאפק ולהגישהתנגדותו לתכניתתוך ידיעות פתח תקווה-אונו 9 מודעה ידיעות אחרונות, לכליסט, ידיעות פ"ת-א נו . 1 " הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ולבניה - ראש העין מספר תיק בנין: 202206661 המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה. מס' בקשה: קומתמרתף, גדרות, פרגולות וחניות. שםהמבקש: פורטוקל בע"מכתובת: + קומות 3 יח"ד בעלי 3 מהותהבקשה: בניית 42710460003 , 10% הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: הקלה בקו בניין צדדי של עד 1 מגרש: 46 חלקה: 4271 גוש: 16 ראש העין, יבניאלי מספר מ' המותרים. הקלה בגובהמרתף מבוקש 10.00 מ' במקום 10.95 מ' המותרים. הקלה בגובהמבנה, מבוקש 4.00 מ' במקום 3.60 מבוקש 15.40 .' מ"ר עבור קומה א 6.00 . מ"ר עבור קומת קרקע 22.37 : מ"ר מתוכם 44.04 משטח המגרש המהווים 6% מ'. תוספת של עד 2.75 מ"רעבורחדרבגג.הבהרה:תוכןהפרסוםבדברמהותההקלהנקבעע"יהמבקשועורךהבקשהוכלפגםבמהותהפרסוםהינובאחריותם הבלעדיתשל הנ"ל. אין בעצם פרסוםהבקשה להגשה כדי ליצור מחויבות כלשהי של הוועדה המקומית כלפי המבקשים בבקשת הבניה הנ"לאו להשפיעעלשיקולדעתהבבחינתהבקשה. בעלקרקעאו בנין ו/אוהמחזיקבהםאשרעלוללהיפגעמאישורהבקשה, במידהשיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת יום 15 לכתובת הדוא"ל המפורטת בלבד, ולציין את פרטי הבקשה לעיל, כתובת מדויקת ומספר טלפון. התנגדויות תתקבלנה במשך מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית. ניתן לעיין בבקשה להיתר באתר האינטרנט של הועדה המקומית . 16:00 - 18:00 , יום ג' 08:30 - 12:00 , בשעות קבלת קהל בימים ב' 21 וכן במשרדי הועדה המקומית, עיריית ראש העין רח' שילה . שלום בן משה ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה ראש העין Vaada@rosh.org.il : כתובת מייל לשליחת התנגדויות י.פת-אונו 31 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות פ"ת אונו 2 "

פרסם כאן רוצה חשיפה גדולה יותר? 03 - 930994 0

Made with FlippingBook Annual report maker