אשדוד 17.05.24

הודעות בנושא תכנון ובניה

בס"ד

1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:יואב 632-0182543 :' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס שם התכנית:מתחם תיירות ונופש - מושב נחלה 28 תשריט - 40 - גרסת התכנית: הוראות לחוק התכנון 89 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף (להלן: "החוק"), כי במשרדי 1965 והבניה, התשכ"ה – הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יואב מופקדת תכנית 632-0182543 :' מפורטת מס ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה: תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בניה והרשאות: היתרים או הרשאות 14 /4 כפיפות תממ/ 1 /12 כפיפות תמא/ 632-0656629 ללא שינוי השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נחלה, בכניסה למושב. ישוב: Y: 619000 קואורדינטה X: 180500 קואורדינטה מוסדר: גושים וחלקות: . 53 חלקי חלקות: 1694 גוש: מטרת התכנית: הקמת מתחם תיירות ונופש בכניסה למושב נחלה הכולל אכסון תיירותי במתכונת של כפר נופש ושימושים נילווים. עיקרי הוראות התכנית: א.שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח לתיירות ונופש, דרך מוצעת ומתקן הנדסי. ב. קביעת ופירוט תכליות מותרות לכל יעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בניה. ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. ה. קביעת תנאים בהליך הרישוי. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית באתר מידע תכנוני של מינהל , במשרדי https://mavat.iplan.gov.il התכנון בכתובת 4 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה ובמשרדי ועדה 074-7697169 : טלפון 84100 באר שבע בימים 08-8500745: מקומית לתכנון ולבניה יואב, טלפון ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים ימים מפרסום ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, עם העתק למשרדי הוועדה המקומית. התנגדות לוועדה המחוזית תוגש באמצעות טופס הגשת התנגדויות באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון בכתובת או בכתב למשרדי הוועדה. https://mavat.iplan.gov.il (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 103 בהתאם לסעיף ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות . 1989 לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - עודד פלוס יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה מקומית לתכנון ובניה אשקלון בקשה מקדמית בלבד למתן היתר בניה. טרם הוגשה בקשה למתן היתר בניה זאת מאחר ושלב הפרסום הינו שלב מקדים לתהליך הגשת בקשה להיתר ואינו מחייב" תיאור הבקשה: בניה חדשה צמודי קרקע: הקמת יח"ד חד משפחתית כוללת: מרתף, קומת קרקע ,קומה א' ,ממ"ד, , אשקלון 8 רפידים כלי רכב. בכתובת: 2 בריכת שחיה הקמת גדרות ומשטח חניה ל - מספר 712008 תיק בניין: 397 מגרש: 264 חלקה: 1966 בשכונה: ברנע ב' ברנע ג' גוש: ע"י: דגן אייל מספר בקשה ברישוי זמין: הבקשה כוללת את ההקלות 20240195 בקשה: 10% מ' במסגרת 3.0 מ' במקום 2.70 . הקלה לעניין קו בניין צדדי. מבוקש 1 הבאות: . הקלה 2 )(א) בתקנות התכנון והבניה. 6 ( 2 המותרים. מהווה סטיה לא ניכרת עפ"י סעיף מ' במקום 2.38 מ' וקו בנין צפוני 5.0 מ' במקום 1.50 לעניין קו בניין לבריכת שחיה. מבוקש . הקלה 3 )(ה) בתקנות התכנון והבניה. 1 (א)( 4 מ'.. מהווה סטיה לא ניכרת עפ"י סעיף 5.0 מ' מהווה 1.50 מ' במקום 2.67 לעניין מדרגות ירידה למרתף. מבוקשות מדרגות בגובה . הקלה לעניין מידות 4 ) (ט) התקנות התכנון והבניה. 1 (א) ( 4 סטייה לא ניכרת לפי סעיף מ' במקום 6.80 מ' וברוחב 1.50 במקום 1.90 חצר אנגלית. מבוקשת חצר אנגלית בעומק . הקלה 5 ) (ט) התקנות התכנון והבניה. 1 (א) ( 4 מ'. מהווה סטייה לא ניכרת לפי סעיף 1.50 מ' המותרים במסגרת בניה 3.0 מ'. במקום 4.50 בגובה קיר תומך, מבוקש קיר תומך בגובה )(ט) בתקנות התכנון והבניה. 1 (א)( 4 במרווחים. מהווה סטייה לא ניכרת ע"פ סעיף לעניין חשיפת מרתף. מבוקשת חזית מרתף 101/02/4 . הקלה מתוכנית מתאר אשקלון 6 מ' המותרים. מהווה סטייה לא ניכרת 1 מ' במקום חשיפה של 3.0 חשופה במלואה ובגובה . כל הרואה 23/101/02/4 ) בתקנות ה והבניה. - ההקלות מתכנית מפורטת 2 ( 2 לפי סעיף עצמו נפגע או עלול להפגע כתוצאה מאישור ההקלה, יכול לעיין בבקשה באתר האינטרנט ההנדסי של עיריית אשקלון: במידה וקיימת http://ashkelon.complot.co.il/newengine/Pages/request2.aspx התנגדות לבקשה להיתר המוצעת, ניתן להגיש התנגדות מנומקת לועדה המקומית לתכנון ובניה באמצעות טופס אינטרנטי בלבד הנמצא באתר ההנדסי של עיריית אשקלון: התנגדויות http://ashkelon.complot.co.il/rishui/Pages/objectionform.aspx יום מפרסום הודעה זו. 15 תתקבלנה תוך מר תומר גלאם יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה אשקלון ועדה מקומית לתכנון ובניה אשקלון ו/או עיריית אשקלון 1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית 207 /03 /6 החלפה 251 /02 /6 החלפה 1 כפיפות תמא/ 35 כפיפות תמא/

– מעגן- עורף תפעולי לחקלאות ימית - הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית 139 תת"ל לאומית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, 1965 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - , (להלן - החוק), 1965 ) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 6 ג( 76 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף מיום 02/2024 כי הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, בישיבתה מס' (י"ט בשבט תשפ"ד), החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית, מספר 2023 בינואר 29 – מעגן- עורף תפעולי לחקלאות ימית, (להלן - התכנית), להערות הוועדות המחוזיות 139 תאפשר הקמת עורף תפעולי 139 ולהשגות הציבור. מקום ותיאור התכנית: תת"ל לחקלאות ימית בתחום מעגנה/נמל קצא"א, מדרום לאשקלון. מטרת התכנית: הקמת עורף תפעולי/ לוגיסטי לחקלאות ימית הכוללת רציפי עגינה ימיים ומתחם לוגיסטי יבשתי. עיקרי הוראות התכנית: קביעת שימושים, הוראות, זכויות בניה ותנאים למתן היתרי בניה לתחום הימי ולתחום היבשתי של העורף התפעולי לחקלאות ימית. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחוז: דרום. מרחבי תכנון מקומיים: אשקלון. רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית: מס גוש מוסדר/לא מוסדר גוש בשלמות/חלקי חלקות בשלמותן חלקי חלקות 24 חלקי מוסדר 2529 1 חלקי מוסדר 60251 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה של אי התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן בתשריט יגבר המסומן בתשריט. הגשת הערות והשגות: לחוק 100 כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף להגיש התנגדות לתכנית, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש את הערותיו ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות, לוועדה הארצית לתכנון 60 והשגותיו לתכנית בתוך ולבניה של תשתיות לאומיות. הפניה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים https://mavat.iplan.gov.il/ : ותעשה באמצעות הגשה מקוונת בעמוד התכנית או בכתב ti-tashtiyot@iplan.gov.il : או בכתובת הדוא"ל SV4/1/99005249016/310 למשרדי הוועדה. פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל. המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר: כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון. עיון במסמכי התוכנית: כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת: וכן באתר האינטרנט של משרד https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99005249016/310 https://www.gov.il/he/departments/topics/marine_agricultur : החקלאות בכתובת ובאופן מקוון במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים e/govil-landing-page ) הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של 1 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל: ( דוא"ל: 0747578208 , ירושלים טלפון: 12 תשתיות לאומיות כתובת: רח' בית הדפוס www.iplan.gov.il : אתר הוועדה לתשתיות לאומיות ti-tashtiyot@iplan.gov.il יש לבחור בתפריט "מוסדות תכנון ארציים" ותחתיו ללחוץ על האפשרות "הוועדה ) הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום כתובת: רחוב 2 לתשתיות לאומיות" ( YafaEf@iplan.gov.il : דוא"ל 074-7697182 : טלפון 84100 באר שבע מיקוד 4 התקווה , מיקוד 9001 , ת.ד. 7 ) הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון כתובת: רחוב הגבורה 3 ( elinor-m@ashkelon.muni.il : דוא"ל 08-6796900 : טלפון 78190 נתן אלנתן יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה מקומית לתכנון ובניה אשקלון בקשה מקדמית בלבד למתן היתר בניה. טרם הוגשה בקשה למתן היתר בניה זאת מאחר ושלב הפרסום הינו שלב מקדים לתהליך הגשת בקשה להיתר ואינו מחייב" תיאור הבקשה: תכנית מצבית: תכנית מצבית למבנה תעשיה כשינוי לתוכנית מאושרת הכוללת: שינוי מיקום בשכונה: , אשקלון 13 העמל מרחבים מוגנים וצורתם ללא שינוי בשטחים. בכתובת: מספר בקשה: 944013 א תיק בניין: 154 מגרש: 67 חלקה: 3068 אזור תעשיה דרומי גוש: . הבקשה כוללת את 10000378292 ע"י: עיני יוסי מספר בקשה ברישוי זמין: 20240232 מ'. 4.00 מ' במקום 0 ההקלות הבאות: - הקלה לעניין קו בניין צדדי לממ"מ. מבוקש )(ג) בתקנות התכנון והבניה. - ההקלה הינה 1 (א)( 4 מהווה סטיה לא ניכרת עפ"י סעיף . כל הרואה עצמו נפגע או עלול להפגע כתוצאה מאישור ההקלה, יכול 94/101/02/4 מת"מ לעיין בבקשה באתר האינטרנט ההנדסי של עיריית אשקלון: במידה וקיימת http://ashkelon.complot.co.il/newengine/Pages/request2.aspx התנגדות לבקשה להיתר המוצעת, ניתן להגיש התנגדות מנומקת לועדה המקומית לתכנון ובניה באמצעות טופס אינטרנטי בלבד הנמצא באתר ההנדסי של עיריית אשקלון: התנגדויות http://ashkelon.complot.co.il/rishui/Pages/objectionform.aspx יום מפרסום הודעה זו. 15 תתקבלנה תוך מר תומר גלאם יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה אשקלון ועדה מקומית לתכנון ובניה אשקלון ו/או עיריית אשקלון 1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה מקומית לתכנון ובניה אשקלון בקשה מקדמית בלבד למתן היתר בניה. טרם הוגשה בקשה למתן היתר בניה זאת מאחר ושלב הפרסום הינו שלב מקדים לתהליך הגשת בקשה להיתר ואינו מחייב" תיאור הבקשה: בניה חדשה: יח"ד בשלב א' 6 קומות מרתף, סה"כ 2 קומות מעל 7- ו 8 מבני מגורים בני 2 הקמת הכוללים: מגורים, ממ"דים, מרפסות, מחסנים, חדרים טכניים, חדר שנאים והקמת בשכונה: אפרידר-מתחם , אשקלון. 15 כיכר צפניה גדרות בתחום הנכס. בכתובת: 20240097 מספר בקשה: 313015 תיק בניין: 3 מגרש: 92 חלקה: 1241 המתנחלים גוש: הבקשה כוללת את 10000337743 ע"י: ס.אגם השקעות בע"מ מספר בקשה ברישוי זמין: ההקלות הבאות: - הקלה לעניין קו בנין קדמי לגזוזטראות. מבוקשת גזוזטרא בקו בנין . מהווה סטיה לא ניכרת עפ"י 18% מ' המהווים 1 מ' המותרים. הקלה של 5 מ' במקום 4 )(א) בתקנות התכנון והבניה. - הקלה לעניין קו בנין אחורי לגזוזטראות. מבוקשת 5 ( 2 סעיף . מהווה 18% מ' המהווה 1 מ' המותרים. הקלה של 5 מ' במקום 4 גזוזטרא בקו בנין )(ב) בתקנות התכנון והבניה. - ההקלות פורסמו מת"מ 7 ( 2 סטיה לא ניכרת עפ"י סעיף . כל הרואה עצמו נפגע או עלול להפגע כתוצאה מאישור ההקלה, יכול לעיין 604-0414979 בבקשה באתר האינטרנט ההנדסי של עיריית אשקלון: במידה וקיימת http://ashkelon.complot.co.il/newengine/Pages/request2.aspx התנגדות לבקשה להיתר המוצעת, ניתן להגיש התנגדות מנומקת לועדה המקומית לתכנון ובניה באמצעות טופס אינטרנטי בלבד הנמצא באתר ההנדסי של עיריית אשקלון: התנגדויות http://ashkelon.complot.co.il/rishui/Pages/objectionform.aspx יום מפרסום הודעה זו. 15 תתקבלנה תוך מר תומר גלאם יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה אשקלון הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה מקומית לתכנון ובניה אשקלון בקשה מקדמית בלבד למתן היתר בניה. טרם הוגשה בקשה למתן היתר בניה זאת מאחר ושלב הפרסום הינו שלב מקדים לתהליך הגשת בקשה להיתר ואינו מחייב" תיאור הבקשה: תוספת הורדים בריכת שחיה: הקמת בריכת שחיה בבית דו משפחתי דו קומתי מאושר. בכתובת: מספר בקשה: 343076 תיק בניין: 96 חלקה: 1959 בשכונה: אפרידר גוש: , אשקלון 76 הבקשה כוללת 10000372842 ע"י: כהן עידן אברהם מספר בקשה ברישוי זמין: 20240219 4 מ' במקום 1 . הקלה לעניין קו בניין קידמי לבריכת שחיה. מבוקש 1 את ההקלות הבאות: . הקלה לעניין 2 )(ה) בתקנות התכנון והבניה. 1 (א)( 4 מ'. מהווה סטיה לא ניכרת עפ"י סעיף מ'. מהווה סטיה לא ניכרת עפ"י 4 מ' במקום 0.90 קו בניין צדדי לבריכת שחיה. מבוקש . 46/147/03/4 ,147/03/4 )(ה) בתקנות התכנון והבניה. ההקלות הנן מת"מ 1 (א)( 4 סעיף כל הרואה עצמו נפגע או עלול להפגע כתוצאה מאישור ההקלה, יכול לעיין בבקשה באתר האינטרנט ההנדסי של עיריית אשקלון: ועדה מקומית לתכנון ובניה אשקלון ו/או עיריית אשקלון 1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף - מרחב התכנון המקומי שדרות 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה – 18 גירסת תשריט: 26 הודעה על אישור תכנית למתן תוקף - גירסת הוראות: (להלן: "החוק") בדבר אישור תכנית 1965 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 117 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 35 /101 /02 /21 , המהווה החלפה ל- 611-1069376 שכונת הכלניות'' שמספרה אריאל שרון, מפורטת ''מרכז מסחרי ברח' 18,29 חלקות בשלמותן 2992 . השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 107 /03 /21 , החלפה ל- 7 /101 /02 /21 החלפה ל- מטרת התוכנית: יצירת מסגרת תכנונית למרכז מסחרי משולב שצ"פ. עיקרי הוראות התכנית: 49 חלקות בחלקן 16 א(א) 62 מ"ר על פי סעיף 500 . תוספת שטח עיקרי 2 לחוק. 1 א(א) 62 , על פי סעיף 29 וחלקה 18 . איחוד וחלוקה לחלקה 1 לחוק. 4 א(א) 62 . שינוי קווי בניין על פי סעיף 4 לחוק. 15 א(א) 62 . תוספת שטחי שירות תת קרקעיים על פי סעיף 3 לחוק. א לחוק. הודעה על הפקדת 4 א(א) 62 . שינוי גובה הבניין על פי סעיף 6 לחוק. 5 א(א) 62 . קביעת הוראות בינוי על פי סעיף 5 עמוד 10900 (תאריך פרסום בעיתון האחרון) ובילקוט הפרסומים מספר 04/11/2022 התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך י"ט בחשוון התשפ"ג. התוכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית שדרות, 13/11/2022 בתאריך 918 . וכן במשרדי הועדה המחוזית, מחוז דרום 08-6620200 : . טלפון 80100 אדמון ספרא שדרות 8 שכתובתה: ככר הנשיא . וכל המעוניין רשאי לעיין בה, בימים ובשעות שהמשרדים 08-6263820/30 : באר שבע טלפון 4 שכתובתה: התקוה דורון טקטוק יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה האמורים פתוחים לקהל. - מרחב תכנון יבנה 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה- 65 גרסה: תקנון: 42 : - גרסה: תשריט מוצע 404-0905216 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר (להלן: "החוק"), כי במשרדי הוועדה 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 89 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף המקומית לתכנון ולבניה יבנה, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז מופקדת תכנית מפורטת בסמכות המהווה שינוי לתוכניות הבאות: השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: ישוב: יבנה 404-0905216 ועדה מקומית מספר ,6 , רחוב: מס' בית: 5 , רחוב: מס' בית: 4 , רחוב: מס' בית: 3 , רחוב: מס' בית: 2 , רחוב: מס' בית: 1 רחוב: מס' בית: 12 , רחוב: מס' בית: 11 , רחוב: מס' בית: 10 , רחוב: מס' בית: 9 , רחוב: מס' בית: 8 , רחוב: מס' בית: 7 רחוב: מס' בית: 142 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 3511 גוש: .63 ,61 ,59 ,57 ,55 ,53 ,51 , 49 , 45-47 , 43 : דואני, שדרות מס' בית רחוב: חלקי 3516 חלקי/שלם: חלקי גוש: 150 עד: 150 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 3511 חלקי/שלם: חלקי גוש: 142 עד: חלקי/שלם: חלקי 39 עד: 39 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 3516 חלקי/שלם: חלקי גוש: 38 עד: 38 /שלם: חלקי מחלקה: 50 עד: 45 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 3516 חלקי/שלם: חלקי גוש: 41 עד: 41 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 3516 גוש: חלקי/שלם: חלקי 3516 חלקי/שלם: חלקי גוש: 147 עד: 147 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 3516 חלקי/שלם: חלקי גוש: חלקי/שלם: חלקי גוש: 152 עד: 152 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 3516 חלקי/שלם: שלם גוש: 149 עד: 149 מחלקה: 60 עד: 49 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 4944 חלקי/שלם: חלקי גוש: 185 עד: 185 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 3516 חלקי/שלם: חלקי 4944 חלקי/שלם: שלם גוש: 94 עד: 91 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 4944 חלקי/שלם: שלם גוש: חלקי/שלם: חלקי עיקרי 137 עד: 137 חלקי/שלם: חלקי מחלקה: 4944 חלקי/שלם: חלקי גוש: 104 עד: 101 מחלקה: . שינוי יעוד למגורים מסחר 2 שלאורך רחוב בוכריס. 102 ,101 . שינוי יעוד למגורים ד במגרשים 1 הוראות התכנית: . קביעת שטח ציבורי פתוח במרכז המתחם המקשר 3 שלאורך רחוב דואני. 202 ,201 ומבנים ומוסדות ציבור במגרשים . הגדלת 5 . קביעת הוראות לפינוי והריסה של המבנים הקיימים ובניית מבנים חדשים במקומם. 4 לתוך השכונה. . קביעת 7 . תוספת שטחי מסחר. 6 יחידות לדונם. 47 מספר יחידות הדיור בתחום התכנית כך שהצפיפות נטו היא כ- . 9 . קביעת קוי בניין, זיקות הנאה להולכי רגל, לרכב ולרכב שרות וחרום. 8 זכויות , הוראות , הנחיות ומגבלות בניה. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג סימן ז לחוק התו"ב. מטרת התכנית: התחדשות עירונית בשכונת נאות אשכול דרום במתחם דואני, ע"י תוספת זכויות בניה למגורים, מסחר ושטח למבני ציבור. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימים מיום 60 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 100 את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 4 פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, רחוב התנאים 91 . העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז, רחוב הרצל 089433383 יבנה, טלפון: (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא, אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 103 רמלה. בהתאם לסעיף ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות . 1989 לתכנית סמכויות חוקר וסדר עבודתו) תשמ"ט רועי גבאי יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה במידה וקיימת http://ashkelon.complot.co.il/newengine/Pages/request2.aspx התנגדות לבקשה להיתר המוצעת, ניתן להגיש התנגדות מנומקת לועדה המקומית לתכנון ובניה באמצעות טופס אינטרנטי בלבד הנמצא באתר ההנדסי של עיריית אשקלון: התנגדויות http://ashkelon.complot.co.il/rishui/Pages/objectionform.aspx יום מפרסום הודעה זו. 15 תתקבלנה תוך מר תומר גלאם יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה אשקלון ועדה מקומית לתכנון ובניה אשקלון ו/או עיריית אשקלון 1965 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף

משרד הכרויות למטרת נישואין בהנהלת הראלה ישי

26 שנות ניסיון דיסקרטיות מוחלטת מומלץ לכולם! 31 שנות ניסיון דיסקרטיות מוחלטת מומלץ לכולם!

חילוניים, מסורתיים, דתיים

לקבלת פרטים ולתיאום פגישות ייעוץ ללא התחייבות: 03-6565000 תל -אביב 08-6436111 באר -שבע 02-6222999 ירושלים 08-8651111 אשדוד

י,אשדוד 11 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות אשדוד 2 "

חוק תכנון ובניה 2"

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד ) לחוק התכנון 1( 149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה– תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף תיק 1/14 /במ/ 3 , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 והבניה תשכ"ה 12 המבקש: ישי לוי מעונו: שדרות ראשון לציון 10000375821-2 מס' בקשה ברישוי זמין: 20240457 בקשה מס': 4274 בנין: אשדוד מהות הבקשה: תוספת בנייה בקומת הקרקע הכוללת ממ"ד, הרחבה ושינויים פנימיים .הגבהת חומה עד לגובה המותרים 10% . הקלה מקו בניין צידי במסגרת 1 קומות ע"ג קומת הקרקע מהות ההקלה: 3 ס"מ. במבנה קיים בין 180 . הקלה מחומרי גמר 3 . 0 . הקלה מקו בניין צידי עד גבול מגרש לצורך בניית ממ"ד בקו 2 ס"מ לצורך תוספת בנייה. 20 ב - מאבן נסורה או פסיפס קרמי או חומרי קרמיקה לשליכט צבעוני בגוון כדוגמת הקיים. 1/14 /במ/ 3 המותרים מתכנית , אשדוד. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת 12 ברחוב: שדרות ראשון לציון 2386 בגוש: 130 חלקה: שעות מענה טלפוני מקצועי https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , מס' פקס 08-9568363 בודקת רישוי: חיה משה בודקת תכנית טלפון: 8:30 - 11:00 – בימים: א'-ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור hayamoshe@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - יום מפרסום זה. 15 הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל , כי במשרדי 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 89 שם תכנית: נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף הועדההמקומיתלתכנוןולבניהגןיבנה,ובמשרדיהועדההמחוזיתלתכנוןובניהמחוזמרכז,מופקדת – תוספת זכויות, שינוי בקו בניין ובהוראות בינוי ברחוב הגפן, 462-1166842 תכנית מפורטת מספר כפופה 1/3/598 . המהווה שינוי לתכניות הבאות: מתייחסת לתכנית 8 > תשריט 20 > גרסת הוראות החלפה 108/598 שינוי זמ/ 2/5/31/598 שינוי זמ/ 5/31/598 /ג הגפן שינוי זמ/ 5/31/598 לתכנית ת-ח/ , גן יבנה גושים/חלקות 15 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשות מקומית: גן יבנה הגפן 800 זמ/ 31A עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין לתא שטח 9 חלקות במלואן: 561 גוש: לתכנית: בלבד, הגדלת זכויות בניה, שינוי בגובה המרתף, הגדלת תכסית, שינוי בגובה חלונות במרתף. לתא ללא שינוי בזכויות. כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים 31B שטח האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע יום ממועד 60 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 100 ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה , העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת: קריית הממשלה רח' 1 גן יבנה הרצל (א) לחוק, התנגדות לתכנית 103 בהתאם לסעיף lirond@gan-yavne.co.il רמלה). ובמייל 91 הרצל לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות . דרור אהרון יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה 1989 חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט- י, אשדוד 12 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות אשדוד. 2.5 " הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש" הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה 1965 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 149 הודעה לפי סעיף "לכיש" בקשה למתן היתר בניה ל- הריסת בית ישן ובניית בית מגורים חדש לבן ממשיך. קומה אחת כולל ממד פרגולות מחסן שימוש: מגורים 1 בכתובת: שחר, מבנה מספר: 1 מגרש: 100 חלקה: 3090 גוש: חניות בריכה והסככה לכלים חקלאיים ע"י: בן טולילה יעקב הבקשה כוללת את ההקלות הבאות ברישוי זמין (נוסח ההקלות באחריות 20230426 בקשה מספר: מ"ר הנמצאת 48 . הקלה לבריכת שחיה פרטית בשטח של 1 : 2/204/03/6 עורך הבקשה): הקלה מהוראות תכנית מפורטת מס' מ"ר הנמצא בין 5 . הקלה לחדר מכונות תת קרקעי בשטח של 2 בין בית בעל המשק לבית הסוכנות הישן ממזרח לבריכה. מ"ר הנמצאת בין בית 5 . הקלה לבור איזון תת קרקעי בשטח של 3 בית בעל המשק לבית הסוכנות הישן ממזרח לבריכה. . הקלה לשתי חניות מקורות בקו מגרש צידי ( ע"פ הוראות התכנית מותר 4 בעל המשק לבית הסוכנות הישן ממזרח לבריכה. מ' 3.60- מק ל 4.00- . הקלה בקו בניין צידי דרומי מ 5 בהסכמת שכן). 0 מ' בחזית המגרש. כמו כן בקו בניין צידי 1.5 בקו בניין ). כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית 10% (מקסימום מותר "לכיש" בימים ובשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת יום מיום פרסום מודעה זו. (יש לצרף מס' ת.ז. כתובת, מס' טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני). 14 בכתב לבקשה האמורה תוך בברכה, בועז שלמה יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה "לכיש" י אשקלון 16 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, י, אשקלון הדרום 2 " מרחב תכנון מקומי גן יבנה 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה- 462-1166842 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר

לחוק התכנון 149 הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד. הודעת פרסום הקלה. עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 והבניה – תשכ"ה תיק 2/30/ /במ 3 ' הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס . המבקש: אלכסנדר 10000365962 : . מס' בקשה ברישוי זמין 20240369 :' בקשה מס 4254 : בנין אשדוד. מהות הבקשה: תוספת ממ''ד מעל ממ''ד קיים 23 דירה 27 גולדברג מעונו: המלך דוד קומות. מהות 3 בקומה א' בבניין מגורים קיים בין 23 ' על פי היתר ותוספת מרפסת בדירה מס לבנית 2/30/ /במ 3 ההקלה: הקלה מבניית הרחבות כולן בבית אחת לכל הגובה האגף ע"פ תב"ע , אשדוד. 27 ברחוב: המלך דוד 2396 : בגוש 30 : בקומה א' בלבד. חלקה 23 ' מרפסת לדירות מס כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת מייל: 08-8677810 : , מס' פקס 08-9238619 : בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו טלפון 8:30 - 11:00 על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה tatianasa@ashdod.muni.il רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של יום מפרסום זה. בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה 15 הבודקת, תוך 1.5" לחוק התכנון והבניה – 149 הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד. הודעת פרסום הקלה. עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 תשכ"ה . המבקש: 20240495 :' בקשה מס 4446 : . תיק בנין 1/ המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' תמא שבקומה 2 ' אשדוד. מהות הבקשה: תוספת מרפסת עבור דירה מס 2 דירה 14 בוריס פיצ'וני מעונו: הנביאים קומות. מהות ההקלה: הקמת מרפסת בהבלטה מקו בניין צידי בשיעור המותר 4 א' בבית משותף קיים בן , אשדוד. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה 14 ברחוב: הנביאים 2400 : בגוש 36 : ס"מ. חלקה 40 - כ 10% של https://www.ashdod.muni.il : ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת בודקת רישוי: גלינה ליפוביץ 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול Galinali@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 : , מס' פקס 08-9568127: טלפון להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל יום מפרסום זה. בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה 15 או למייל של הבודקת, תוך הרינו מודיעים בזאת 1965 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 149 הודעה לפי סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש" גוש: כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה "לכיש" בקשה למתן היתר בניה ל-הכשרת מחסן חקלאי בקומת מרתף ע"י: איתן ערן 20240117 שימוש: מגורים בקשה מספר: 40 בכתובת: שקף, מבנה מספר: 40 מגרש: 17,7,28 חלקה: 3123 רוזנבלט הבקשה כוללת את ההקלות הבאות ברישוי זמין (נוסח ההקלות באחריות עורך הבקשה): הקלה מהוראות תכנית (א) 4 מ'. מהווה סטיה לא ניכרת עפ"י סעיף 3 מ' במקום 0 . הקלה בקו בניין צידי צפוני עבור הקמת ממ"ד. מבוקש 1 634-0454967 מ"ר עבור מחסן חקלאי הממוקם בקומה 12.5 מ"ר ומחסן 30 . הקלה בניוד שטח שירות חניה 2 )(ג) בתקנות התכנון והבניה. 1 ( מ"ר. כל המעוניין רשאי לעיין 30 . הקלה בניוד שטח ממתחת לכניסה הקובעת למעל הכניסה הקובעת בסך של 3 התחתונה. בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "לכיש" בימים ובשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו יום מיום פרסום מודעה 14 נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך זו. (יש לצרף מס' ת.ז. כתובת, מס' טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני). בברכה, בועז שלמה יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה "לכיש" י,אשקלון הדרום 10 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות הדרום 1.5" י, הדרום 17 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,ידיעות הדרום 1 " הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה 1965 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף ועדה מקומית לתכנון ובניה "שפיר" 53 בכתובת: רווחה - הרחבה מבנה מספר: 53 מגרש: 18 חלקה 2953 גוש: המקומית לתכנון ולבניה "שפיר" בקשה למתן היתר בניה ע"י: רחמים מורדכי מהות לפרסום הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: הקמת בית מגורים 202401011 יעוד: מגורים א' בקשה מספר: מ"ר 170.79 המהווים 31.28% חדש כולל ממד וחניה לא מקורה הקלות: הקלה להגדלת תכסית, ללא תוספת בסך השטחים, כך שתהיה מ"ר המותרים עפ"י תב"ע. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי 163.80 המהווים 30% במקום . כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש 8:30-12:30: הועדה המקומית "שפיר" בימים ב' ו-ד' בשעות קבלת קהל בברכה, אדיר בניהו נעמן יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יוםמיוםפרסוםמודעהזו. 14 התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה 1965 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 149 הודעה לפי סעיף ועדה מקומית לתכנון ובניה "שפיר" יעוד: 256 בכתובת: זבדיאל הרחבה מבנה מספר: 256 מגרש: 150 חלקה 2942 ה גוש: המקומית לתכנון ולבניה "שפיר" בקשה למתן היתר בני ע"י: מאור יצחק רפאלי מהות לפרסום הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: תכנית שינויים להיתר בניה 202401331 מגורים א' בקשה מספר: הכולל: הזזת דלת שינוי חלון, הגדלת מחסן והקלות. הקלות: הקלה לניוד שטח שירות מקומת המרתף לשטח שירות לקומות 20200577 מס' מ"ר.. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום 1.99 העליונות לטובת: הגדלת מחסן ביתי חיצוני בשטח של . כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי 8:30-12:30 במשרדי הועדה המקומית "שפיר" בימים ב' ו-ד' בשעות קבלת קהל: בברכה, אדיר נעמן יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מיום פרסום מודעה זו. 15 להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך י, הדרום 18 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, ידיעות הדרום 2.5" י,אשקלון הדרום 15 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט,י,אשקלון הדרום 1 " 2.5" , כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון 1965- לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 89 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 632-1162098 ולבניה יואב, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום, מופקדת תכנית מפורטת מספר . השטחים 251/02/6 כפיפות 2/180/03/6 . המהווה שינוי לתכניות הבאות: שינוי 4 תשריט 6 גרסת: הוראות עד: 100 : מחלקה 1698 : הכלולים בתכנית ומקומם: רשות מקומית: יואב ישוב: ורדון. גושים/חלקות לתכנית: גוש ב ביישוב 67 ' עבור בית מס 67 ' בשלמות. מטרת התכנית: הגדלת זכויות בניה ושינוי הוראות בינוי במגרש מס 100 א(א) 62 מ"ר עיקרי לפי סעיף 145- מ"ר עיקרי ל 120- . הגדלת זכויות בנייה מ 1 : ורדון. עיקרי הוראות התכנית ) לחוק 5() א(א 62 . שינוי הוראות בינוי עבור הקמת מחסן חיצוני בחצר לפי סעיף 2 . ) לחוק התכנון והבניה 17( ) לחוק התכנון והבניה. כל המעוניין רשאי 4() (א 62 . קביעת קווי בניין עבור מחסן לפי סעיף 3 . התכנון והבניה ). ובוועדה 08-8500752 : לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל, (טלפון לבירורים המחוזית בימי קבלת קהל ובתאום מראש. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו יום ממועד פרסומה של 60 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 100 נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, יואב. העתק ההתנגדות ). בהתאם 08-6263791 : באר שבע, טלפון 4 יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי 103 לסעיף תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות . נתי לרנר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב" 1989- לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט ועדה מקומית לתכנון ובניה "יואב" הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה 1965 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 149 הודעה לפי סעיף "יואב" בקשה למתן היתר בניה לשימוש חורג ל: בקשה להריסת מבנים בשטח החקלאי וכן הריסת בית מגורים קיים והקמת בכתובת: כפר 44 מגרש: 77 , חלקה: 2607 גוש בית מגורים חדש חד-קומתי עם בריכה לשימוש פרטית הבקשה כוללת הקלות מבקש הבקשה: רוזן מירי ואהוד. הבקשה כוללת 20240026 ביעוד: אזור מגורים בנחלה בקשה מספר: 43 הרי"ף, מבנה מספר: מ"ר תקנות התכנון 355 מ"ר ל- 320 . הקלה להגדלת שטחי הבנייה המותרים מ- 1 הכוללת: 203/03/6 את הקלות מתכנית מ"ר המותרים 160 . הקלה להגדלת השטח עיקרי ביחידת מגורים מ- 2 (א). 9 סעיף 2002 והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשס"ב- 2002 ועל פי תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) תשס"ב- 203/03/6 מ"ר בסטיה מהוראות תכנית מס' 255 בתב"ע ל- מ"ר בסטיה מהוראות 355 מ"ר המותרים בתב"ע ל- 250 . הקלה להגדלת תכסית כוללת לשתי יחידות דיור במקום 3 .) 2 ( 2 סעיף ) וכן בשינוי ממדיניות הוועדה 2 ( 2 סעיף 2002 ועל פי תקנות התכנית והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) תשס"ב- 203/03/6 תכנית מס' מ"ר ליחידה המבוקשת. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה 255 מ"ר המותרים ליחידה בודדת שטח עיקרי ל- 220 למתן הקלות מ ובתכנית ההגשה המצורפת אליה, במשרדי הועדה המקומית "יואב" בימים ובשעות קבלת קהל בכתובת: מועצה אזורית יואב, . כמו כן באתר הוועדה: 08-8500752 או במס' טלפון: eticva@yoav.org.il : צומת ראם (מסמיה) ניתן לפנות לאתי בדוא"ל בחלונית הודעות בנושא תכנון ובניה/בקשה. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מההקלות המבוקשות רשאי להגיש התנגדות יום מיום קבלת פרסום/מסירת הודעה זו, ההתנגדות תובא לדיון בפני הועדה. 15 מנומקת, בכתב, לבקשה האמורה תוך . בכתב ההתנגדות יש לציין את הפרטים הבאים: נימוקי ההתנגדות, eticva@yoav.org.il : התנגדות תישלח ל כתובת דוא"ל מס' תיק בניין, מספר ההליך/הבקשה, שם הישוב, שם מגיש ההתנגדות, מספר ת.ז, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל. בברכה, נתי לרנר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה . מרחב תכנון מקומי "יואב". 1965- חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 632-1162098 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר ב – תוספת זכויות בניה, יישוב ורדון. 67 ' שם התכנית: מגרש מגורים מס

22

17.5.2024 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook - Online catalogs