אשדוד 3.3.23

שירותים משפטיים

0 8 - 6 2 3 2 8 8 4

י.אשקלון הדרום 37 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 40"

חוק תכנון ובניה

052-8658882 ,08-8651590 לייעוץ ראשוני חייגו: www.bitanlaw.co.il דיני משפחה וירושה מגשר מוסמך לענייני משפחה יורםביתן משרד עורכי דין

גירושין והתרתנישואין צוואות, ירושות, עיזבונות סכסוכי נחלות ומשקיםחקלאיים מזונותאישה וקטינים משמורת והסדרי ראייה צו הורותלזוגותחדמיניים חלוקתרכוש ופירוקשיתוף ידועיםבציבור אבהות ממון, גירושין, הסכמי: חייםמשותפים ושלוםבית התמחותבחוקהחדשלחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוגשנפרדו

1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון 604-0987073 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

1006 לתמ"ל 1 שם התכנית: תיקון מספר 10 תשריט - 20 גרסת התכנית: הוראות - , 1965 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 117 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 604-0987073 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחסמספר התכנית 1006 שינוי תמל/ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור תעסוקה עיר היין גושים וחלקות: מוסדר: .71 , 67 , 64 , 62 חלקי חלקות: 363 גוש: .74 , 57 חלקות במלואן: 364 גוש: .75 , 73 , 72 , 71 , 70 , 69 , 68 , 67 , 66 , 65 , 64 , 63 , 62 , 61 , 60 , 59 , 58 , 56 חלקי חלקות: 364 גוש: .61 , 59 חלקות במלואן: 367 גוש: X: 162392 קואורדינטה Y: 621823 קואורדינטה מטרת התכנית: עדכון השימושים המותרים בייעוד תעסוקה במטרה לעודד ניצול מקסימלי של זכויות הבניה המוקנות, והקמת אזור תעסוקה פעיל בהתאמה לנספחי הבינוי המאושרים. עיקרי הוראות התכנית: . הוספת שימוש משרדים ביעוד תעסוקה 1 . ביטול שימוש מגרשים לסחר במכוניות 2 . ביטול שימוש גני אירועים 3 , 10694 ובילקוט הפרסומים 05/08/2022 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 31/07/2022 , בתאריך 10273 התשפב, עמוד התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, . וכן במשרדי: 074-7697169 טלפון: 84100 באר שבע 4 התקוה ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשקלון, , 08-6792355 אשקלון טלפון: 7 הגבורה וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, .www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון .68 , 67 , 66 , 64 , 63 , 62 , 60 , 57 חלקי חלקות: 367 גוש: .67 , 61 , 59 , 58 , 57 , 56 , 55 חלקי חלקות: 368 גוש: .75 חלקות במלואן: 369 גוש: .74 , 73 , 65 חלקי חלקות: 369 גוש:

חברת עורכי-דין אורן אמסלם

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן

נ זקי ג וף רשלנות רפואית  תאונות דרכים  תאונותעבודה  ביטוח לאומי  משרד הביטחון  תאונותתלמידים 

08-6232884

עורך דין ונוטריון אזרחי  (קיי טאוור) 316 C אשדוד משרד 18 שד' ירושלים 08-8677758 טל: www.oalaw.co.il למידע נוסף לייעוץ ראשוני עם עורך דין 052-2335664 חייגו:

תעבורה  תביעות כספיות, חוזים, הוצאה לפועל אזרחי:  הסכמי ממון וחלוקת רכוש, הסכמי גירושין, משפחה:  מזונות צוואות וירושות זכויות עובדים, פיצויי פיטורין, הלנת שכר עבודה:  חוזי מכר, שכירויות מקרקעין:  נזקי גוף, תאונות דרכים, ביטוח לאומי נזיקין: 

עודד פלוס יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

807 משרד 8 , קריית האקדמיה אשקלון קומה 2 ורון -יורם 052-2700986 08-6758142 פקס. 08-6758162 טל.

י.הדרום אשדוד 13 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5"

ידיעות הדרום 30 מודעה ידיעות אחרונות, כלכליסט, 1.5"

רוצה חשיפה גדולה יותר? פרסם כאן 08-6232884

הועדההמרחביתלתכנון ולבניה–שורקות לחוק התכנון והבניה, הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה 149 . בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הודעה לפי סעיף כתובת:צומת- 5062626 מספרתיקבנין: 202210032 המרחביתלתכנון ולבניה"שורקות",בקשהלמתןהקלה/שימושחורגמס' בקשה: מגרש: הבקשהכוללתאתההקלה/ 67 חלקה: 2212 גוש: 1 מגרש: 62 חלקה: 2203 מגרש: גוש: 7 חלקה: 2203 גוש: 1 ראם–מסמיה, מ' 3.50 : ל 256 מ' המותר עפ"י בר/ 5.00 : בקו בנין אחורי צפוני לקיר ללא פתחים החורג מ 30% שימוש חורג: א. בקשה להקלה של מ' המותר עפ"י 3.00: בקו בנין צדדי מערבי לפרגולהמ 40% )(ג) בהגדלתסטייה ניכרתמתכנית. ב. בקשהלהקלהשל 7 ( 2 בהתאםלסעיף מ"ר. כל מי שיש לו התנגדות למתן אשור למתן ההקלה/ 230.00 מ'. ג. ניוד שטח עיקרי לטובת שטח שירות בשטח של 1.80: ל 256 בר/ יוםמיוםפרסוםההודעה, למשרדי הועדההמרחביתלתכנון ולבניה 15 שימושחורג הנ"ל, רשאי להגישהתנגדותו המנומקתבכתבתוך אתההתנגדות יש לשלוח בדואר רשום. לאחר מועד זהתובא כל התנגדותשתוגש בנושאהנ"ל לדיון 6094800 "שורקות" ד. גבעת ברנר אינג' ג'נט ליבוביץ מנהלת מח' רישוי הוועדה המרחבית לתכנון ולבניהשורקות בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. הרינו מודיעיםבזאת כי הוגשה לוועדה 1965 לחוקהתכנון והבנייההתשכ"ה- 149 הודעה לפי סעיף הועדההמקומית לתכנון ובניה"לכיש" 195 חלקה: 3093 גוש: המקומית לתכנון ולבניה "לכיש" בקשה למתן היתר בניה ל-הקמת ביתמגוריםחד משפחתי דו קומתי הכולל ממ"ד ע"י: קלימיאן הרצל הבקשה כוללת את 20220566 שימוש: מגורים בקשה מספר: 170 בכתובת: ניר חן הרחבה, מבנה מספר: 170 מגרש: . הקלה בקו בניין 1 1/145/03/6 ההקלותהבאות ברישוי זמין (נוסחההקלות באחריות עורך הבקשה): הקלהמהוראותתכניתמפורטתמס' . הקלה 3 ) 10% מ' (מקסימום מותר 3.60- מ' ל 4 . הקלה בקו בניין מערבי-אחורי מ- 2 .) 10% מ' (מקסימום מותר 3.60- מ' ל 4 צידי-דרומי מ- .הקלהבגובהגדרות–מבוקשבנייתגדרצידיתדרומיתבגובה 4 מ'. 1.50 מ' במקום 2 בגובהגדרות–מבוקשבנייתגדראחוריתמערביתבגובה .הקלהבגובהגדרות–מבוקשבנייתגדר 6 מ'. 1.50 מ' במקום 2 .הקלהבגובהגדרות–מבוקשבנייתצידיתצפוניתבגובה 5 מ'. 1.50 מ' במום 2 מ'גובהגג(מקסימוםמותרגובה 8.93 .הקלהבגובהגגשטוח–מבוקש 7 מ'גדרקלה. 0.6- מ'גדרבנויהו 1.00 מ'במקום 2 קדמיתמזרחיתבגובה מ'). כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכניתהמצורפתאליה ללאתשלוםבמשרדי הועדההמקומית "לכיש" בימים ובשעות 7.00 גג שטוח יום מיום 14 קבלת קהל. כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך פרסוםמודעהזו. (ישלצרףמס'ת.ז.כתובת,מס'טלפון, וכתובתדואראלקטרוני).בברכה,אבידיאמנטיו"רועדתמשנהלתכנון ובניה"לכיש" ידיעות הדרום 59 מודעה יד עות אחרונות, כלכליסט, 1.5"

הועדההמקומיתלתכנון ובניה"לכיש" הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה 1965 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה- 149 הודעה לפי סעיף בכתובת: 68 מגרש: 68 חלקה: 3093 גוש: "לכיש" בקשה למתן היתר בניה ל-אישור בדיעבד למחסן סוכנותי והריסת גגון ומקרר ע"י: עופר מאיר עמירה מאיר הבקשה כוללת את ההקלות 20220682 שימוש: מגורים בקשה מספר: 68 ניר-חן, מבנה מספר: . הקלה בשינוי 1 145/03/6 הבאות ברישוי זמין (נוסח ההקלות באחריות עורך הבקשה): הקלה מהוראות תכנית מפורטת מס' . ניוד שטחים 2 מ'. 0.5 , הצבת מחסן בקו בניין צידי מערבי 0 מ' או 3 מיקום מחסן – במקום הצבת מחסן בקו בנין צידי מערבי מ"ר). כל המעוניין רשאי לעיין 45 מ"ר (סה"כ ניתן עבור מבנה עזר עד 5.59 עיקריים מבית בן ממשיך לשטחי שירות בסך של בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "לכיש" בימים ובשעות קבלת קהל. כל הרואה עצמו יום מיום פרסום מודעה זו. 14 נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך (יש לצרף מס' ת.ז. כתובת, מס' טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני). בברכה, אבי דיאמנט יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה "לכיש" . נמסרת בזה הודעה 1965 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 149 עיריית קריית גת הוועדה המקומית לתכנון ובניה הודעה לפי סעיף לחוק התכנון והבניה הנ"ל, כי לוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית גת הוגשה ע"י: קדוש אילן בקשה מס': 149 בהתאם לסעיף מהות הבקשה : הקמת 27 מגרש: 28 חלקה: 3089 גוש: , קרית גת 26 המתייחסת לקרקע הנמ צאת בכתובת: ספיר 20222822 . מבוקשת הקלה 1 חניות לא מקורות, גדרות שערים והקלות. מהות ההקלות: 2 בית מגורים דו משפחתי דו קומתי הכולל: ממ"ד, 3.60 המהווה 10% . מבוקשת הקלה בקו בניין צפוני בשיעור של 2 למישום דודי שמש מחצר משק/מרפסות שרות לגבי גגות הבית מ' המותרים. 4.00 מ' במקום 3.60 המהווה 10% . מבוקשת הקלה בקו בניין דרומי בשיעור של 3 מ' המותרים 04.00 מ' במקום מ' מבוקשים. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה להיתר הנ"ל במשרדי 8.80 מ' המותרים ל 6.50 . מבוקשת הקלה בגובה המבנה מ 4 קומה ב', בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל. וכל הרואה עצמו נפגע 97 הועדה המקומית קריית גת, רח' קוממיות מיום קבלת ההודעה. 15 מהבקשה להיתר הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת בכתב למשרדי הועדה המקומית "קריית גת", תוך , במידה והנך ומעוניין לעיין בבקשה להיתר יש לשלוח במייל את בקשתך לעיון לכתובת המייל: 36 סעיף 2016 לפי תקנות רישוי בברכה, עמי ביטון יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובניה 08-6874785 , ניתן לקבל מענה גם בטלפון מס' YaliV@Qiryat-gat.muni.il ידיעות הדרום 31 מודעה ידיעות חרונ ת, כלכליסט, 1.5"

46

3.3.2023 ˆ ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום

Made with FlippingBook Ebook Creator