אשקלון 10.05.24

052-8658882 ,08-8651590 לייעוץ ראשוני חייגו: www.bitanlaw.co.il דיני משפחה וירושה מגשר מוסמך לענייני משפחה יורם ביתן משרד עורכי דין

מ”ר, 72 ,’ חד 3 , בסיטי · למכירה מ”ר, מעלית, ממ”ד, 10 מרפסת דק’ 5 , חנייה תת קרקעית, מיזוג ש”ח. 1.295.000 . הליכה מהים 054‎‑7887538 תיווך אבי הגדי ‎)296122( ‏ מ”ר 80 ‐ חד’, כ 3 , בברנע · למכירה ממ”ד בקומה, ליד ברנע הירוקה, מעלית חנייה, סביבה צעירה, בקרבת בתי כנסת, גני שעשועים, מתנסים, נוח ליציאה מהעיר. ש”ח. תיווך אבי הגדי 1.299.000 ‎)296123( ‏ 054‎‑7887538

1,750,000 ’ חד 4 בארייה עוזר ש”ח תיווך א.א. אבי , , משרד 050‎‑5350089 ‎)293942( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 במעלה הגת ש”ח תיווך א.א. 1,820,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293943( ‏ 08‎‑6751414 ש”ח 1,050,000 ’ חד 4 בשפירא ,050‎‑5350089 תיווך א.א. אבי ‎)293944( ‏ 08‎‑6751414 משרד חד’ 4 בנווה דקלים ש”ח תיווך א.א. 1,980,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293945( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בגדעון בן יואש ש”ח תיווך א.א. 1,520,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293946( ‏ 08‎‑6751414 ש”ח 1,450,000 ’ חד 4 בסיטי ,050‎‑5350089 תיווך א.א. אבי ‎)293947( ‏ 08‎‑6751414 משרד חד’ 4 באפרידר הטייסים כולל ממ”ד מעלית ומרפסת ש”ח תיווך א.א. 1,950,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293948( ‏ 08‎‑6751414 מחסן + ’ חד 4 באפרידר ש”ח תיווך א.א. 3,490,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293949( ‏ 08‎‑6751414 חד’ מסודרת מאוד 4 בסיטי ש”ח 1,780,000 בניין בוטיק אבי, 050‎‑5350089 . תיווך א.א ‎)295789( ‏ משרד 08‎‑6751414 חד’ 4 בברנע יצחק חכימי ש”ח תיווך 1,820,000 אבי, 050‎‑5350089 . א.א ‎)295793( ‏ משרד 08‎‑6751414 באשקלון, ננוה ים, · למכירה חד’ משופצת ויפה, 4 , שפירא מ”ר, קומה 92 , מזגנים בחדרים , צפי גבוה להתחדשות. 2 כניסה מיידית. תיווך אבי הגדי ‎)296113( ‏ 054‎‑7887538 חד’, 4 , בנווה אילן · למכירה מרפסות 2 , משופצת, מעלית, ממ”ד 2 , מ”ר, מיזוג 8 מרפסת + מ”ר 10 קומות 4 חדרי שרותים, בניין בוטיק 1.480.000 . דיירים בקומה 2 עם ש”ח. כניסה מיידית. תיווך אבי הגדי ‎)296116( ‏ 054‎‑7887538 חד’ 3 בכוכב הצפון ש”ח תיווך א.א. 1,240,000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293915( ‏ 08‎‑6751414 ש”ח 920,000 ’ חד 3 בהסתדרות ,050‎‑5350089 תיווך א.א. אבי ‎)293916( ‏ 08‎‑6751414 משרד 1,250,000 ’ חד 3 בנווה דקלים ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293917( ‏ 08‎‑6751414 ש”ח 980,000 ’ חד 3.5 בשפירא ,050‎‑5350089 תיווך א.א. אבי ‎)293918( ‏ 08‎‑6751414 ,משרד חד’ 3 בנאות אשקלון ש”ח תיווך א.א. 1,150,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293919( ‏ 08‎‑6751414 1,480,000 ’ חד 3 בנווה אילן ש”ח תיווך א.א. אבי משרד 050‎‑5350089 ‎)293920( ‏ 08‎‑6751414 חד’ מסודרת 3 בנאות אשקלון ש”ח תיווך 1,300,000 מאוד אבי, 050‎‑5350089 . א.א ‎)295790( ‏ משרד 08‎‑6751414

אבי, 050‎‑5350089 . א.א ‎)295788( ‏ משרד 08‎‑6751414

גירושין והתרת נישואין צוואות, ירושות, עיזבונות סכסוכי נחלות ומשקים חקלאיים מזונות אישה וקטינים משמורת והסדרי ראייה צו הורות לזוגות חד מיניים חלוקת רכוש ופירוק שיתוף ידועים בציבור אבהות ממון, גירושין, הסכמי: חיים משותפים ושלום בית התמחות בחוק החדש לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים חדרים בקרית גת 5 בת 5 חדרים בקומה 5 דירה בת ניתנת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת .1 חנייה, המצויה ברחוב + מ"ר 10.20 מרפסת בגודל + מ"ר 128.65 בגודל 79 חלקה 2812 בקרית גת (כרמי גת) הידועה כגוש 8/17 רבקה אימנו (להלן: "הנכס"). 17 תת חלקה והאחריות לבדיקת המצב )AS IS הנכס האמור נמכר במצבו הנוכחי ( .2 התכנוני, הפיסי והמשפטי של הנכס מוטלת על המציעים בלבד, ללא כל הסתמכות על הפרטים שנמסרים ע"י הח"מ ו/או מי מטעמם, לרבות . בהודעה זו המועדים בהם ניתן לראות את הנכס ללא תיאום מוקדם הם: .3 ע"מ לתאם מועדי ביקור נוספים בנכס, לקבלת פרטים נוספים ולהגשת .4 בשעה 11.06.2024 הצעות בכתב לרכישת הנכס המפורט לעיל עד ליום בהתאם לטופס הצעה, יש לפנות למשרדי הח"מ: 17:00 08 - 8526635 , אשדוד טל': 25 עו"ד גיל שחף - מרח' האורגים קרית גת 2/22 עו"ד נתן מלסה - מרח' כיכר פז, בניין גילת 052-3926710 טלפון: במשרדו של 11:00 בשעה 17.06.2024 ההתמחרות תתקיים ביום .5 באשדוד בניין בית האופרה 25 עוה"ד גיל שחף המצוי ברח' האורגים 49 משרד 4 קומה להצעה יש לצרף שיק בנקאי לפקודת כונסי הנכסים, בסכום השווה ל .6 ). מציע אשר יחזור בו מהצעתו, "הפיקדון" מסכום ההצעה (להלן: 10% על אף שזכה בהתמחרות שתנוהל למכירת הנכס ולא ישלים את סכום הצעתו ו/או את הליך המכר, יחולט הפיקדון לטובת קופת הכינוס. יובהר כי, הח"מ אינם כפופים לדיני מכרזים ו/או "מעין מכרזים" ואינם .7 מחויבים לקבל את ההצעה ו/או למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל, והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל התמחרות בין המציעים או חלקם, על פי שיקול דעתם המלא. כמו כן המוכרים ו/או כונס הנכסים לא ישלמו דמי תיווך. .8 המכר, אישורו וכל הסכם שיחתם כפופים לאישור בית המשפט לענייני .9 משפחה ואישור וועדת החריגים של משרד הבינוי והשיכון. עו"ד גיל שחף ועו"ד נתן מלסה כונסי נכסים 08:00-09:00 בין השעות 13.05.2024 ביום 09:00-10:00 בין השעות 17.05.2024 ביום 18:30-19:30 בין השעות 19.05.2024 ביום 09:00-10:00 בין השעות 24.05.2024 ביום 18:00-19:00 בין השעות 30.05.2024 ביום 18:30-19:30 בין השעות 06.06.2024 ביום

חד’ מסודרת 5 נווה אילן ש”ח 1,850,000 בנוי 130 050‎‑5350089 . תיווך א.א משרד 08‎‑6751414, אבי ‎)295791( ‏ חד’ מסודרת 5 בברנע קדש ש”ח תיווך א.א. 1,900,000 050‎‑5350089 , 08‎‑6751414 ‎)295792( ‏ משרד חד’ בשכ’ ברנע קומה 5 · למכירה 2 , שרותים 3 , ,מטבח משודרג 4 מקלחות ומרפסת יפה ומשודרגת. ליד גנים, בית כנסת ומרכז חיים לא 053‎‑6320806. מסחרי ‎)296041( ‏ בשבת וללא תיווך. חדרים במגדלי 5 דירה · באשקלון יורו קומה עליונה מול המרינה ‎)296098( ‏ 054‎‑5429036

בסיטי, דופלקס דירת · להשכרה מ”ר גינה, 60 , מ”ר בנוי 140 , גן מטבח גדול ומשודרג, מזגנים, ממ”ד, 5 , חנייה צמודה, כניסה גם מהגינה שירותים, 3 , חד’ מרוהטת קומפלט מקלחת ואמבטיה, מותר עם בעלי ש”ח. תיווך אבי הגדי 5300 . חיים ‎)296120( ‏ 054‎‑7887538

מ”ר 500 בהרצוג מגרש ש”ח תיווך א.א. 3,520,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293921( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר לדו 380 בטייסים מגרש ש”ח 3,350,000 משפחתי ,050‎‑5350089 תיווך א.א. אבי ‎)293922( ‏ 08‎‑6751414 משרד מ”ר בודד 500 בטייסים מגרש ש”ח תיווך א.א. 3,650,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293923( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 600 ברנע ב’ מגרש ש”ח תיווך א.א. 4,200,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293924( ‏ 08‎‑6751414 בגני ברנע שלד לא גמור ש”ח (מחיר 3,400,000 של מיגרש) תיווך א.א. אבי

חד’ בשכונת ברנע 4 · להשכרה על עמודים 1 בבניין בוטיק קומה מרוהטת קומפלט ריהוט מודרני מזגנים בכל הבית מטבח מושלם ‎)296110( ‏ ללא תיווך. 03‎‑3019013 4 , בברנע, מוניטפיורי · להשכרה 95 , חד’, ללא ריהוט, מזגן בסלון מ”ר, ללא ממ”ד, ללא מעלית, 2500 חנייה בשפע. מחיר מבצע ש”ח בחודש ללא עמלת תיווך. כניסה מיידית. תיווך אבי הגדי ‎)296118( ‏ 054‎‑7887538 חד’, כל הדירה 4 , בברנע · להשכרה , מעלית, ממ”ד, 4 חזית לים, קומה מ”ר דירה, 100 , חנייה, מרפסת לים מ”ר מרפסת, אחרי שיפוץ, מיזוג 10 מרכזי, חדר ארונות ביח’ הורים, ליד ש”ח. תיווך אבי 4000 . קניון סי יו ‎)296121( ‏ 054‎‑7887538 הגדי

חד’ 4 בביכורי ענבים ש”ח תיווך א.א. 1,920,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293928( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 באפרידר בניין חדש ש”ח תיווך א.א. 1,950,000 , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293929( ‏ 08‎‑6751414 1,650,000 ’ חד 4 בנווה אילן ש”ח תיווך א.א. אבי , משרד 050‎‑5350089 ‎)293930( ‏ 08‎‑6751414 חד’ 4 בנאות אשקלון ש”ח תיווך א.א. 1,480,000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293931( ‏ 08‎‑6751414 באפרידר ייפה נוף חד’ בהזדמנות 4 ש”ח 2,350,000 תיווך א.א. אבי ,050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)293932( ‏ חד’ 4 בברנע הירוקה של בכור ש”ח תיווך 2,000,000 מסודרת , 050‎‑5350089 א.א. אבי ‎)293933( ‏ 08‎‑6751414 משרד חד’ נוף 4 בברנע 1,920,000 לים ש”ח תיווך א.א. אבי ,050‎‑5350089 משרד 08‎‑6751414 ‎)293934( ‏ חד’ מסודרת קומה 4 באפרידר ש”ח 1,430,000 א’ ללא מעלית ,050‎‑5350089 תיווך א.א. אבי ‎)293935( ‏ 08‎‑6751414 ,משרד חד’ “מעלית ללא 4 באפרידר ש”ח תיווך 1,450,000 ממ”ד , משרד 050‎‑5350089 א.א. אבי ‎)293936( ‏ 08‎‑6751414 ש”ח 1,740,000 ’ חד 4 באגמים ,050‎‑5350089 תיווך א.א. אבי ‎)293939( ‏ 08‎‑6751414 ,משרד ש”ח 1,120,000 ’ חד 4 בשמשון , ,050‎‑5350089 תיווך א.א. אבי ‎)293940( ‏ 08‎‑6751414 משרד מעלית + חד’ מסודר 4 בברנע ש”ח תיווך 1,950,000 ממ”ד + , ,050‎‑5350089 א.א. אבי ‎)293941( ‏ 08‎‑6751414 משרד

יד ראשונה 2021 מיקרה · ניסן קילומטרז’ נמוך שמורה מאוד רות 03‎‑3019013 מחיר מחירון ‎)296109( ‏

מ”ר 10 בבית גור משרד ש”ח בחודש תיווך א.א 1000 משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)294359( ‏ 08‎‑6751414 להשכרה ברח’ יריחו משרדים 12 חדשים בגדלים שונים החל מ מ”ר מחירים טובים תיווך א.א. , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)293956( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 25 בבית גור משרד מזגנים תיווך א.א אבי 2 + משרד 050‎‑5350089 ‎)294360( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר 65 בהרצל משרד ש”ח 3,000 מסודר מאוד בלבד יש מעלית תיווך א.א משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)294361( ‏ 08‎‑6751414 מ”ר מתאים 50 חנות 5 בהרצל מאוד לכח אדם תיווך א.א. , משרד 050‎‑5350089 אבי ‎)295323( ‏ 08‎‑6751414 להשכרה משרד 36 בהרצל מזגנים 2 + ’ חד 2 מסודר ש”ח 1500 אפשרות לריהוט אבי, 050‎‑5350089 תיווך א.א ‎)295543( ‏ משרד 08‎‑6751414

, משרד 050‎‑5350089 ‎)293950( ‏ 08‎‑6751414

דרוש עובד גינון למתקן בטחוני באזור ק. גת משרה מלאה טלפון: 050-2390012 יוני:

/ 8370678 ידיעות הדרום /

בבית משפט השלום בבאר שבע הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב

חד’ 3 בברנע גדעון בן יואש ש”ח 3,500 מעלית + מסודרת ,050‎‑5350089 תיווך א.א. אבי ‎)293952( ‏ 08‎‑6751414 משרד חד’, 3 , פנינת אפריד · להשכרה, 80 , ממ”ד, מעלית, דירה 3 בניין בן מ”ר, חנייה מקורה, 12 מ”ר, מרפסת אי במטבח, מיזוג, קומה מאוד גבוהה ש”ח. כניסה מיידית. 3600 , עם נוף 054‎‑7887538 תיווך אבי הגדי ‎)296115( ‏ ,12 בנווה ים, שפירא · להשכרה מ”ר, ללא ממ”ד, 85 ,’ חד 3 דירת ללא מעלית, חנייה בשפע, ריהוט .3 חלקי, מול בי”ס מרכזון, קומה ש”ח כולל ארנונה. 2500 מחר מבצע ללא עמלת תיווך. כניסה מיידית. 054‎‑7887538 תיווך אבי הגדי ‎)296119( ‏

1 .1 ניתנת בזאת הודעה לציבור על הזמנה להציע הצעות לרכישת הרכבים הבא: סוג הרכב שנת ייצור מקום אחסון מס' רישוי

תיק הוצל"פ

11614-05-22

9099412 . מ.ר

מחסני נעמן אשדוד

09/2013

משאית דגם איסוזו

2 .2 יש להגיש את ההצעות בכתב ע"ג טופס הזמנה שיש לקבל ממשרד הח"מ בלבד, כאשר המחיר המוצע כולל מע"מ כחוק. 3 .3 מסכום ההצעה משוך ע"ש 10% ההצעות בכתב תוגשנה בצירוף שיק בנקאי ו/או ערבות בנקאית בלבד, בסך השווה ל עו"ד שרון בירון מרקוביץ הצעות אשר תוגשנה בצירוף שיק אישי ו/או מבלי שצורף שיק בנקאי ו/או מבלי שצורפה ערבות בנקאית, תפסלנה על הסף. 4 .4 את ההצעות בצירוף השיק הבנקאי ו/או הערבות הבנקאית, יש להגיש לידי עו"ד שרון בירון מרקוביץ ממשרד עו"ד עד Office1@law-bm.com או במייל 08-6659555 ' ב' באר שבע טל 8 שרון בירון מרקוביץ ברחוב הנרייטה סולד . 15:00 שעה 31/05/2024 ליום 5 .5 חזר בו המציע מהצעתו השיק הבנקאי ו/או הערבות הבנקאית שניתנו על ידי המציע, יחולטו. 6 .6 על המציע להסדיר הליכי רישוי הרכב ברשויות המתאימות. 7 .7 אין במידע הכלול בהודעה זו ו/או כזה שיימסר על ידי הח"מ כדי לפטור את המציעים מלבדוק הזכויות ברכב מבלי שתהא אחריות כלשהי למצבו של הרכב תכונותיו וזהות ו/או מספר AS IS ו/או את מצבו הנוכחי, הרכב יימכר הבעלויות הקודמות. את הרכבים ניתן לראות בהתאם למיקומו בטבלה שלעיל. 8 .8 הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה, ואין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי ממי מהמציעים ו/או מחלק מהמציעים, וכן רשאי המזמין לבצע הליכי מו"מ עם מי מהמציעים על פי שיקול דעתו. 9 .9 כל המסים ו/או תשלומי החובה , לרבות מע"מ, במידה ויחולו, בגין העברת הרכב ורישומו על שם הקונה, ישולמו על ידי הקונה. 1 010 המכירה כפופה לאישור הזוכה וראש ההוצאה לפועל בבאר שבע. שרון בירון מרקוביץ עו"ד כונסת נכסים

5 , בית קרקע באפרידר · להשכרה, מ”ר גינה. 250 , מ”ר בנוי 150 ,’ חד מקום שקט ומרכזי, חנייה בתוך ומחוץ לגינה, מותר בעלי חיים, ש”ח לחודש, חצי 8000 . מטבח גדול עמלת תיווך, כניסה מיידית. תיווך ‎)296112( ‏ 054‎‑7887538 אבי הגדי

עבור 2024 בקשה לתמיכות לשנת תאגידים שלא למטרת רווח ניתנת בזה הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות של הרשויות המקומיות בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת לעמותות הפועלות בעיר אשדוד שלא 2024 התקציב למטרת עשיית רווחים. בתחומים הקמת מרכזים רוחניים והקמת מרכז שיקומי חדשני לפצועי מלחמה 20 תבחין .23 וחולה סרטן תבחין www.ashdod.muni.il פרטים באתר העירייה בכתובת (תחת כפתור – שירותים בקליק – אתר תמיכות – אודות/ .02.06.2024 ועד 12.05.2024 קריטריונים) מיום פרטים נוספים ופירוט הקריטריונים ניתן לקבל במח' ובאתר העירייה. 08-8545220 תמיכות בטלפון

29

ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 10.5.2024

Made with FlippingBook flipbook maker